Opleidingen

Word een” drinkwater professional” dankzij best water technology !

School uw waterkennis met onze verschillende opleidingen.

Ontwikkel uw kennis

Opleiding
Bent u een leer­gie­rige instal­la­teur en hebt u erva­ring in sani­tair of centrale verwar­ming? Dan bent u de persoon die in aanmer­king komt voor de oplei­dingen geor­ga­ni­seerd door BWT AQAdemy.

BWT gelooft in levens­lang leren en wilt u graag updates blijven bezorgen over de nieu­wig­heden i.v.m. water.

Het aanbod bestaat uit zowel commer­ciële als tech­ni­sche oplei­dingen die water­be­han­de­ling voor sani­taire toepas­singen en water­be­han­de­ling van centrale verwar­ming omvatten. Dit programma inte­greert al onze nieu­wig­heden en combi­neert theorie en prak­tijk om u een sterke basis te geven op het gebied van water­be­han­de­ling.

Met theo­re­ti­sche en prak­tijk­ge­richte oplei­dingen bieden we een ruim aanbod voor zowel de star­tende als geves­tigde instal­la­teurs. Star­ters leren de kneepjes van het vak van profes­si­o­nele BWT-​technici en -​verkopers. En leer­gie­rige instal­la­teurs met water­be­han­de­lings­er­va­ring kunnen zich omscholen tot expert.

Opleiding voor VIP-installateurs

BWT gelooft in levens­lang leren. Als u deel uitmaakt van het loya­li­teits­pro­gramma heeft u jaar­lijks recht op een aantal gratis oplei­dingen.

Service

Visit your local website

Stay on this website