Global
Heb je je land niet gevonden?
BWT werkt wereldwijd met duizenden partners in meer dan 80 landen. Stuur ons een bericht. De juiste contactpersoon neemt contact met u op.

Referentieprojecten

Gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn Gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn

BWT levert aan vele zieken­huizen en labo­ra­toria. Maar ook aan apotheken, poli­kli­nieken en de farma­ceu­ti­sche branche. En ook zorg­in­stel­lingen scha­kelen ons in voor de juiste lucht­be­voch­ti­ging. Een hele andere tak van sport. Maar voor iedere speler in de zorg hebben wij wel een toepas­sing paraat. Het geheim van die stabiele BWT-instal­la­ties? Wij werken met verschil­lende
stan­daard blokken. Uit het beschik­bare assor­ti­ment stellen wij voor iedere speci­fieke klant de beste oplos­sing samen. Geen instal­la­ties die op maat gemaakt moeten worden dus. En daarmee ook geen kinder­ziektes.

Het Groene Hart Zieken­huis

Het Groene Hart Zieken­huis: zorg­sector altijd
leve­rings­zeker met water­be­han­de­ling

De Centrale Steri­li­satie Afde­ling van het GHZ werd recent vernieuwd en geop­ti­ma­li­seerd in slechts 6 weken. Nu kan het GHZ altijd zuiver water leveren. Ook bij hele hoge pieken, of wanneer er onder­houd gepleegd moet worden aan een instal­latie.

Inmid­dels is een combi­natie van verschil­lende water­be­han­de­lings-
­ap­pa­raten op elkaar aange­sloten om voldoende hoog­waardig
water­kwa­li­teit voor iedere toepas­sing te bereiken:

 • Rondomat duo onthardt water die meteen in het zieken­huis wordt gebruikt; een ander deel ervan gaat door voor zoutarm maken ervan
 • Permaq Pico ontzout het betref­fende water dat naar verschil­lende plekken in het zieken­huis wordt gestuurd en daar verwerkt
Referentieproject Groene Hart Ziekenhuis

Biotech Trai­ning Faci­lity

Biotech Trai­ning Faci­lity (BTF) verzorgt hands-​on trai­ningen over (bio) farma­ceu­ti­sche productie en kwali­teit binnen het Good Manu­fac­tu­ring Prac­tices (GMP) kader.

 • Voor­be­han­de­ling unit

Hier wordt drink­water behan­deld en omgezet naar Pure Water, volgens de defi­ni­ties van de Euro­pese farma­co­poea en via de processen van onthar­ding en demi­ne­ra­li­satie.
Om de RO-​appa­ra­tuur te beschermen, wordt de aanvoer van onthard water uit de duplex ontharder m.b.v. een online hard­heid­tester continue gemo­ni­tord.
De voor­be­han­de­ling verzorgt niet alleen een groot deel van de beno­digde PW-​water­voor­zie­ning, maar dient tevens als voeding voor de gecom­bi­neerde WFI en Pure Steam
gene­rator.

 • WFI / Pure Steam – gene­rator, opslag en distri­butie

In deze unit wordt het aange­le­verde PW omgezet in Water For Injec­tion (WFI) en Pure Steam. Mede door de grote speci­a­li­satie van de BWT produc­tie­lo­catie en de hoge mate van stan­daar­di­satie, waren de goed­ge­keurde instal­la­ties probleem­loos en in een zeer kort tijds­be­stek bij BTF konden worden geïn­stal­leerd. 

Biotech Training Facility - Referentieproject BWT

Biotech Training Facility

 • Omgekeerde osmose: Permaq Pico
 • Ontharding: Perla Pro XL
 • Online hardheidtester 

Biotech Trai­ning Faci­lity: de beste water­tech­no­logie aanbieden

 • Voor­be­han­de­ling unit:

  • Onthar­ding: dubbele hars-kolom uitvoe­ring (=duplex) zorgt niet alleen voor de juiste capa­ci­teit, maar tevens voor een opti­male onthar­ding en daar­door een lagere kans op “hard­heid door­slag” rich­ting de omge­keerde osmose.
  • Demi­ne­ra­li­satie m.b.v. twee in serie staande BWT PERMAQ PICO omge­keerde osmose, die ondanks hun geringe foot­print de totale water­ca­pa­ci­teit aankunnen.
  • Een BWT STERI­TRONozon­ge­ne­rator zorgt voor de peri­o­dieke desin­fectie van het voor­be­han­de­ling tapnet.
Referentieproject BTF

Biotech Trai­ning Faci­lity: de beste water­tech­no­logie aanbieden

 • WFI / Pure Steam – gene­rator, opslag en distri­butie

Met het oog op de beschik­baar­heid tijdens de trai­ningen werd gekozen voor:

 • BWT COMBIN­TRON: aanmaak­unit waarin zowel de WFI als Pure Steam wordt gepro­du­ceerd op een kleine foot­print
 • BWT LOOPO: zorg­draagt voor aanle­ve­ring van WFI op de gewenste tappunten. Door LOOPO-uitvoe­ring zorgt het water­ma­na­ge­ment ervoor dat op basis van de totale tapca­pa­ci­teit wordt reke­ning gehouden met welke tappunten tege­lij­ker­tijd open kunnen; ook bij verschil­lende tappunten middels een knop gekozen kan worden tussen WFI met tempe­ra­tuur < 25°C of WFI met tempe­ra­tuur > 85°C, zonder dat hier­door het gehele tapnet wordt beïn­vloedt
Referentieproject BTF

Konink­lijke Racing Club Gent 

KRC Gent: een  magnesiumboost uit de kraan !

Konink­lijke Racing Club Gent (KRC Gent) was in 1899 de aller­eerste voet­bal­club die in Oost-​Vlaanderen werd opge­start en is ook nog steeds pionier. In spor­tieve resul­taten ener­zijds, maar ook wat econo­misch, ecolo­gisch en fysi­o­lo­gisch inzicht betreft. Getuige het feit dat alle leden van de KRC Gent en hun bezoe­kers­ploegen sinds kort over­ge­scha­keld zijn van duur fles­sen­water op waterfilters van BWT. Die zorgen er niet alleen voor dat kalk, zware metalen en chloor­smaak uit het kraan­tjes­water worden gehaald. Woda Pure Clear verrijkt het water daar­bo­venop met een aanzien­lijke hoeveel­heid magne­sium, om zo de Gentse ‘Ratjes’ een heuse gezondheids-​ en smaak­boost te geven.

Footballeur buvant de l'eau BWT

Zieken­huis­groep AZ Delta

Zieken­huis­groep AZ Delta: ten dienste van pati­ënten en mede­wer­kers inves­teren

Verschillende redenen hebben ervoor gezorgd dat de AZ Delta zich voor de waterzuivering tot BWT heeft gewend:
 • Besparen op onderhoud van de sanitaire installaties
 • Besparen op onderhoud van de sanitaire installaties
 • Besparen jaarlijks 2.225m³ water door regenwaterrecuperatie
 • Hygiënische redenen: properdere, glanzende vaat dankzij omgekeerde osmose
 • Waterbevoorrading van installaties op diensten zoals de dialyse, het labo, de apotheek,...
 • Preventie van Legionella
Project AZ Delta

Info nodig voor uw project ?

Welcome to the Belgian website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Belgian website.

Continue on international site
Choose another country