BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla

BWT Perla Seta

Installatie voor zijdezacht water

3.949,00 € BTW inbegrepen
Zoek een installateur in uw regio en vraag een offerte 
Bestelnummer: 11424
  • Duplex-systeem voor 24 uur zacht water
  • 100% connectiviteit via GSM, WLAN, LAN     
  • Automatische controle via de functie Auto Check
  • Multi info-aanraakscherm
Ga naar

De oplos­sing tegen teveel kalk in het water

Product­gegevens

De BWT Perla Seta is een Duplex-water­ont­harder die werkt volgens het ionen­wis­se­laar­proces. Hierbij worden calcium- en magne­si­umi­onen uit het water verwij­derd en vervangen door natri­umi­onen. Het resul­taat: Kalkarm, zijde­zacht BWT parel­water. Beide elementen zijn gevuld met orga­nisch ionen­wis­se­laar­ma­te­riaal (hars).

Aan de voor­zijde van de BWT Perla Seta vindt u:

  • Aanraak­scherm
  • Appa­raat­sta­tus­weer­gave
  • Bewe­gings­sensor

In de energiebesparingsmodus staan de apparaatstatusweergave (BWT-logo) en het aanraakscherm in ruststand en zijn ze uitgeschakeld. Als u in de buurt komt van uw BWT Perla Seta, worden de displays geactiveerd en ingeschakeld via een bewegingssensor.

BWT Perla Seta in gebruik – de klok rond zijde­zacht BWT parel­water

De werking van de BWT Perla Seta is afhan­ke­lijk van het verbruik, van de hoeveel­heid water die u overdag nodig hebt. Het water stroomt adap­tief parallel door beide elementen, die zijn gevuld met orga­nisch ionen­wis­se­laar­ma­te­riaal. Daar­door is het parel­water maxi­maal beschik­baar en wordt stag­natie in de elementen tot een minimum beperkt. Boven­dien verloopt de door­stro­ming door de elementen niet alleen tijdens de rege­ne­ratie parallel.

Tijdens de nach­te­lijke rege­ne­ra­tie­fasen – dus op momenten dat er meestal minder water wordt gebruikt – neemt het ene element het ontharden van al het water over, het andere element de rege­ne­ratie. Als het gebruik onder de 50 procent daalt voor het opvraag­tijd­stip van 14.00 uur – dat wil zeggen voor de normale rege­ne­ratie – begint onmid­del­lijk een propor­ti­o­nele rege­ne­ratie.

Als de capa­ci­teit pas na het opvraag­tijd­stip onder de 50 procent daalt, gaat het appa­raat ervan uit dat de rest­ca­pa­ci­teit tot het volgende regu­liere rege­ne­ra­tie­tijd­stip voldoende is. De rege­ne­ratie begint onmid­del­lijk wanneer de capa­ci­teit is opge­bruikt of uiter­lijk op het regu­liere rege­ne­ra­tie­tijd­stip.

De rege­ne­ratie

Het systeem is uitge­rust met een appa­raat dat het wisse­laar­ma­te­riaal ontsmet met een pekel tijdens de rege­ne­ratie. Terwijl de pekel wordt onttrokken, wordt het rege­ne­ra­tie­proces aange­past aan de respec­tie­ve­lijke druk­om­stan­dig­heden, terwijl het verbruik van zout- en rege­ne­ra­tie­water tot het vereiste minimum wordt beperkt - dit wordt preci­sie­zou­ting genoemd. Deze processen zijn geba­seerd op de exacte regi­stratie van alle meet­ge­ge­vens.

Door het geop­ti­ma­li­seerde pekel­voor­be­rei­dings­proces wordt in minder dan een half uur tijd enkel de hoeveel­heid pekel gevormd die daad­wer­ke­lijk nodig is voor de rege­ne­ratie. De pekel wordt verza­meld in een speciale kuip van de rege­ne­ra­tie­tank en wordt daar volledig onttrokken. Nadat de pekel is onttrokken, is er geen vloei­stof meer in de rege­ne­ra­tie­tank. Een ultra­sone sensor in de tech­no­lo­gie­deksel meet het vulni­veau van het rege­ne­ra­tie­middel en toont het beschik­baar­heids­per­cen­tage op het display van het appa­raat.

BWT Perla
BWT Perla

Technische details

Producteigenschappen

Bestelnummer 11424
Grootte huishouden tot 8 personen
AQA Kijkfunctie ja
AQA Stop-functie ja
Aansluiting accessoires ja
Zoutvoorraad 32 kg
Zoutverbruik in kg 0,48
Hoogte van veiligheidsoverloop in mm 410
Debiet 3,2 m³/h

Visit your local website

Stay on this website