Gjøre bassenget klart for sommeren

Edelstahlpool-HSTMK1
Edelstahlpool-HSTMK1

Her er en steg for steg oppskrift for oppstart av basseng.

.
 1. Se over all kjemi og bestill opp det som du mangler, bruk alltid fjor­årets kjemi før du begynner med ny. Kjemi kjøper du hos oss; bruk «Kontakt­skjema» eller ring 67177000.
 2. Se over varme­pumpen, dersom denne ikke ble drenert skik­kelig før vinter­lag­ring er det alltid fare for frost­spreng­ning, da kan det være at denne må erstattes (Det er ofte mer kost­bart å repa­rere disse enn å gå til anskaf­felse av ny) det er også svært tidkre­vende å få disse repa­rert.
 3. Dersom drene­rings­plugger o.l er fjernet fra det tekniske utstyret må alle disse remon­teres før oppstart, dersom du ikke har disse tilgjen­gelig får du heller ikke startet bassengan­legget.
 4. Se til at test­settet ditt er intakt og at du har tilstrek­kelig med test­tab­letter.
 5. Monter så det tekniske utstyret og fjern evnt. vinter­plugger, tøm pumpens silkurv for even­tu­elle foruren­singer.
 6. Kontroller at sikker­hets­over­trekket ditt er intakt og at dette fungerer hensikts­messig, om dette trenger service sier all erfa­ring at det fort kan bli ventetid på slike oppdrag, derfor anbe­faler vi å være tidlig ute med bestil­linger av service!
 7. Fyll opp bassenget til midten av skim­mer­åp­ningen.
 8. Pass på at det er vann i pumpen før oppstart, basseng­pumper vil bli skadet av tørr­kjø­ring.
 9. Åpne venti­lene på rør til og fra bassenget samt ventilen på røret til avløp.
 10. Vri hendelen på filte­rets sentral­ventil over i posi­sjon «BACK­WASH» Hendelen skal presses ned før den vris.
 11. Starte så sirku­la­sjons­pumpen og kjør den i 1-2 minutter etter at even­tuell luft er sugd ut av rørene, har du en elekt­risk varmer er det viktig at denne er avslått når filter­sanden renses. Dette da det kan komme luft i systemet og en over­opp­het­nings­ter­mo­stat ikke rekker å slå av varmeren innen elemen­tene brenner.
 12. Stopp pumpen.
 13. Vri så hendelen over i posi­sjon «RINSE», dette er en sikker­hets­funk­sjon som spyler even­tu­elle rester ut til avløp og ikke tilbake til bassenget. Kjør pumpen i ca 30 sekunder.
 14. Stopp pumpen
 15. Vri hendelen så over til posi­sjon «FILTER» dette er filte­rets normale drifts­stil­ling.
 16. Steng ventilen på avløps­røret.
 17. Start pumpen, bassenget er nå i normal drift.
 18. Elekt­risk varmer kan slås på etter all luft er ute av rørene (det har sluttet å boble ut av innløps­dy­sene)
 19. Om du har UV lampe på anlegget kan denne nå slås på.
 20. Kontrollér og juster basseng­van­nets klor og pH verdi. Begynn gjerne med en sjokk klorering-​les på embal­la­sjen for instrukser. Anbe­falte verdier er: klor 1,2-2,0 ppm – pH-7,2-7,6 Dersom klor må doseres flere ganger, vent ca 3-4 timer før vann­prøve og evnt. ny dose­ring. Anti alge­middel kan også med fordel tilsettes-​ les på embal­la­sjen for instrukser.
 21. Bassenget kan bunn­suges enten med manuelt utstyr eller BWT auto­ma­tisk Bunn­su­ger­robot.
 22. Så snart bassenget har ønsket tempe­ratur kan du begynne bade­se­songen!

BWT ønsker deg en fin sommer med mye glede og bading!

 

Visit your local website

Stay on this website