Koniec z dźwi­ga­niem zgrzewek z wodą

Wasser trinken
Wasser trinken
Na co dzień jesteśmy często zabie­gani i wyczer­pani. Co by było, gdyby dało się zrezy­gnować z czaso­chłon­nych zakupów? Zaosz­czę­dzić paliwo na mało ekono­miczną jazdę po mieście i irytu­jące wożenie zgrzewek z wodą. Po co to wszystko skoro z Twojego kranu może popłynąć woda zdatna do picia o najwyż­szej jakości? Zdra­dzimy Ci, w jaki sposób jest to możliwe, i dlaczego woda filtro­wana oraz mine­ra­li­zo­wana magnezem przy­niesie wiele korzyści Tobie i Twoim najbliż­szym.
.

Filtry do wody polep­szają smak i jakość wody

Osoby, które w naszym regionie wybie­rają wodę z kranu, stawiają na bezpieczne i ściśle kontro­lo­wane produkty spożywcze. Dzięki nowo­cze­snym rozwią­za­niom w dzie­dzinie filtrów do wody każdy z nas ma możli­wość poprawy jakości i smaku wody pitnej z kranu. Tech­no­logia filtrów BWT nie tylko redu­kuje ilość substancji wpły­wa­ją­cych na zapach i smak wody takich jak chlor, ale także dodaje cenny magnez w postaci jonów do wody dzięki zasto­so­waniu opaten­to­wanej tech­no­logii magne­zowej BWT. Magnez w wodzie pitnej funk­cjo­nuje jako nośnik smaku. Dzięki temu z napojów, takich jak herbata i kawa, może wydo­bywać się pełnia aromatu.

Filtertechnologie
Filtertechnologie
Zamień zwyczajną wodę z kranu w szlachetną Wodę Mineralizowaną Magnezem.

Bez względu na to, czy zdecy­du­jesz się na dzbanek filtru­jącydystry­butor wody do biura, czy system podzle­wowy z wkładem filtra­cyjnym mine­ra­li­zu­jącym magnezem wodę, zawsze masz pewność, że pijesz najlepszą wodę BWT o zredu­ko­wanej ilość wapnia i oczysz­czoną z mikro­pla­sitku, 99,99% bakterii oraz metali cięż­kich, takich jak ołów i miedź.

Wyjąt­kowo wygodnym i prak­tycznym rozwią­zaniem jest, gdy filtro­wana woda dostępna jest prosto z Twojego kranu. Nasz odświe­żony system BWT AQA drink Pure wypo­sa­żony w filtr z opaten­to­waną tech­no­logią magne­zową firmy BWT nadaje wodzie niesa­mo­wi­tego smaku. Sam system insta­lo­wany jest pod zlewem i podłą­czany do wyso­kiej jakości arma­tury kuchennej reno­mo­wanej firmy GROHE. Dzięki temu możesz pobierać wzbo­ga­coną magnezem wodę BWT bezpo­średnio z insta­lacji wodo­cią­gowej. Dwie dźwi­gnie baterii kuchennej umoż­li­wiają wybór między wodą wzbo­ga­coną magnezem i niefil­tro­waną wodą wodo­cią­gową, idealną np. do zmywania naczyń.

Używaj prze­fil­tro­wanej wody, aby oszczę­dzać siły i nabrać energii

Pod względem smaku i czystości woda uzdat­niana za pomocą filtrów do wody w niczym nie ustę­puje wodzie mine­ralnej z super­mar­ketu. Wręcz prze­ciwnie! Badania prze­pro­wa­dzone w 2019 r. przez Stiftung Waren­test i Öko-Test poka­zały, że woda mine­ralna często zawiera nawet mniej mine­rałów niż zwykła woda z kranu. Ponadto badania rzecz­nika praw ochrony konsu­mentów wyka­zały także podwyż­szony poziom substancji krytycz­nych1.

Poza tym filtro­wana woda pitna zapewnia inne korzyści, które mogą ułatwić Ci życie i uwolnić Cię od codzien­nego stresu. Decyzja o zasto­so­waniu filtra do wody jest równo­znaczna z brakiem koniecz­ności regu­lar­nych wizyt w sklepie po wodę i dźwi­gania ciężkich zgrzewek. Oszczę­dzisz nie tylko czas, ale także plecy, kręgo­słup i stawy.

Pijąc mineralizowaną magnezem wodę, tak naprawdę nie tylko oszczę­dzasz siły, lecz także zapew­niasz swojemu orga­ni­zmowi dawkę niezbęd­nych do życia mine­rałów2: Dzięki opaten­to­wanej tech­no­logii magne­zowej BWT Twoja woda jest wzbo­ga­cona w cenny mine­ralny magnez w postaci jonowej, przez co opty­malnie wspiera Twój orga­nizm w codziennym zapo­trze­bo­waniu na ten minerał.

Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ magnez jest istotnym mine­rałem, który wspiera funk­cjo­no­wanie mięśni, nerwów i enzymów. Niedobór magnezu może sprzyjać zabu­rze­niom koncen­tracji i uwagi2.

Nasz orga­nizm nie jest w stanie samo­dzielnie wytwa­rzać magnezu i dlatego musimy mu go dostar­czać razem z poży­wie­niem. Zatem każdy łyk wody mineralizowanej magnezem aktywnie wpływa na Twoje samo­po­czucie.

AQA drink Pure
AQA drink Pure
W ten sposób doskonała Woda Mineralizowana Magnezem BWT płynie prosto z kranu

Mine­ra­li­zo­wana woda z kranu jest tańsza niż woda butel­ko­wana

Jednak nie tylko twój orga­nizm korzysta z filtro­wanej, mine­ra­li­zo­wanej magnezem wody BWT, ale także Twój portfel. Osoba dorosła powinna codziennie wypijać ok. 2,5 litra wody – co daje około 913 litrów wody pitnej rocznie. Taka ilość wody mine­ralnej w super­mar­kecie kosz­tuje około od 995 PLN do 2282 PLN. Nato­miast 913 litrów wody z wodo­ciągu w Polsce (przy śred­niej cenie 0,373 groszy za litr) kosz­tuje tylko 337 PLN.

Geld sparen
Geld sparen
Oczy­wi­ście do tego należy doli­czyć koszty systemu filtracji BWT, wkładów i akce­so­riów. Są one jednak po części wielo­ra­zowe i ich koszt w stosunku do okresu użyt­ko­wania jest tak niski, że inwe­stycja zwraca się już w prze­ciągu 2 lat, w zależ­ności od wypo­sa­żenia. Do tego należy dodać fakt, że w przypadku wody butelkowanej mówimy o przeliczeniach dla jednej osoby. W przypadku wieloosobowej rodziny, koszty poniesione na systemy do uzdatniania wody BWT będą jeszcze niższe. W bezpo­średnim porów­naniu z butel­ko­waną wodą mine­ralną woda z kranu mine­ra­li­zo­wana magnezem jest cenowym zwycięzcą, a i nie rzadko zdecydowanym zwycięzcą jakościowym.

Pijąc Wodę Mineralizowaną Magnezem…

  • Nie musisz już dźwigać zgrzewek z wodą
  • Zrezy­gnu­jesz z wycie­czek do sklepu z napo­jami i zauwa­żysz zmniej­szenie wydatków na paliwo
  • Oszczę­dzasz pieniądze
  • Masz pod ręką wodę pitną najwyż­szej jakości
  • Ogra­ni­czasz ilość odpadów z tworzyw sztucz­nych i skutecznie chro­nisz środo­wisko
  • Rozko­szu­jesz się wodą o zmniej­szonej zawar­tości chloru, metali cięż­kich i wapnia oraz opty­malnej zawar­tości mine­rałów w stosunku do cennego magnezu
Dowiedz się więcej
Frau am Steg Frau am Steg

Źródła:

1: https://utopia.de/mineralwasser-test-stiftung-warentest-kohlensaeure-55853/

2: https://www.focus.de/gesun­dheit/praxi­stipps/magnesiummangel-das-sind-die-folgen-des-mineralstoff-defizits_id_6479199.html

3: https://www.pwik.czest.pl/gospodarka-wodna

Udostępnij ten artykuł:

Welcome to the Polish website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Polish website.

Continue on international site
Choose another country