Global
Nie znalazłeś swojego kraju?
BWT współpracuje z tysiącami partnerów na całym świecie w ponad 80 krajach. Proszę wysłać nam wiadomość. Odpowiednia osoba kontaktowa odezwie się do ciebie.

Sól do zmięk­czacza – najważ­niejszy warunek mięk­kiej wody

Perla Tabs
Perla Tabs
Zmięk­czacze wody dzia­łają skutecznie tylko wtedy, gdy są regu­larnie zaopa­try­wane w sól rege­ne­ra­cyjną. Dzięki prak­tycz­nemu i inno­wa­cyj­nemu rozwią­zaniu, które umoż­liwia zamó­wienie dostaw soli od BWT, może być ona dostar­czana bezpo­średnio i regu­larnie do Twojego domu.
.
Dzięki zmięk­cza­czom wody twarda woda o wyso­kiej zawar­tości wapnia wypływa z kranu miękka i pozba­wiona wapien­nych osadów. Nie wspo­mi­nając o tym, że nieza­wodnie chroni przy tym Twój sprzęt gospo­dar­stwa domo­wego przed osadza­niem się kamienia i przed­wcze­snym zuży­ciem. Zmięk­czacze dzia­łają skutecznie tylko wtedy, gdy są regu­larnie zaopa­try­wane w sól rege­ne­ra­cyjną. W prze­ciwnym razie wydaj­ność i żywot­ność systemu zmięk­czania wody ulegają znacz­nemu zmniej­szeniu. Właśnie dlatego BWT propo­nuje wygodny system regu­lar­nych dostaw soli rege­ne­ra­cyjnej do Twojego domu, aby nie zapo­mnieć o uzupeł­nianiu zbior­nika na czas.

W jakim celu zmięk­czacze wody potrze­bują soli?

Zmięk­czacze wody takie jak systemy zmięk­czania wody BWT pozba­wiają wodę substancji powo­du­ją­cych jej twar­dość. Są to na przy­kład jony wapnia, które mogą prowa­dzić do tworzenia się osadów kamien­nych w rurach i urzą­dze­niach gospo­dar­stwa domo­wego, tzw. „kamienia kotło­wego”. W środku systemu zmięk­czania wody BWT znaj­dują się, w zależ­ności od modelu, jedna lub dwie kolumny. Skła­dają się one ze specjalnej żywicy jono­wy­miennej, która wiąże substancje powo­du­jące twar­dość wody i zastę­puje je jonami sodu.

Jednak żywica jono­wy­mienna może związać tylko ogra­ni­czoną ilość tych substancji. Jeśli jej pojem­ność zostanie wyczer­pana, zwią­zany w żywicy wapń musi zostać uwol­niony. Wtedy właśnie do akcji wkracza sól: Sól rege­ne­ru­jąca rozpuszcza wapń w żywicy, dzięki czemu żywica może ponownie wiązać kolejne substancje powo­du­jące twar­dość wody.

Nigdy nie zapo­minaj o ponownym napeł­nieniu zbior­nika!

Tylko regu­larne uzupeł­nianie soli zapewnia opty­malną wymianę jonową, w prze­ciwnym razie system zmięk­czania wody prze­staje działać. Skutek: W wodzie wodo­cią­gowej wytrąca się kamień, który może nisz­czyć urzą­dzenia podłą­czone do domowej insta­lacji wodnej i skracać ich żywot­ność. Dopiero wtedy, gdy żywica jono­wy­mienna zostanie ponownie zaopa­trzona w sól i utworzy się solanka, zmięk­czacz wody zaczyna ponownie działać.

W żadnym wypadku nie można zastę­pować soli rege­ne­ru­jącej konwen­cjo­nalną solą spożywczą. Posiada ona inny rodzaj granu­latu i inny skład, który może wpływać na dzia­łanie systemu zmięk­czania wody.
Perla Tabs

Kiedy i jak często należy uzupełniać sól?

O tym, ile soli wymaga zmiękczacz wody, decydują cztery czynniki:

  • Twoje zużycie wody
  • Zużycie soli przez Twój system zmiękczania wody
  • Ustawienie stopnia twardości wody pitnej po zmiękczeniu
  • Stopień twardości wody przed zmiękczeniem (określ teraz twardość swojej wody)

Częstotliwość uzupełniania soli zależy także od wielkości pojemnika na sól. W przypadku BWT Perla wystarczy uzupełnić sól ok. 2 razy w roku. Zmiękczacze wody BWT informują o konieczności uzupełnienia zapasu soli w zbiorniku.

Udostępnij ten artykuł:

Welcome to the Polish website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Polish website.

Continue on international site
Choose another country