Sponsoring BWT

BWT w sportach motoryzacyjnych

Różowego koloru nie można już przeoczyć, zwłaszcza w sportach motoryzacyjnych. Jest on integralną częścią światowych torów wyścigowych.
Formel 1 Formel 1

Sponsoring BWT

BWT w sportach zimowych

Kolor różowy obecny jest również w sportach zimowych. Wspieramy wiele drużyn i sportowców, a także legendarny wyścig Hahnenkamm w Kitzbühel.

BWT w świecie sportu

Sponsoring BWT

Różowy to nowy znak rozpoznawczy międzynarodowych wydarzeń sportowych.

Od 2015 BWT zaan­ga­żo­wała się w spon­so­ring najwyż­szej klasy zawodów spor­to­wych. Spor­towców i BWT łączy osią­ganie najwyż­szej jakości, zapo­trze­bo­wanie na inno­wa­cyjne tech­no­logie, pasja do robienia tego, co kochamy i chęć bycia lepszym każdego dnia. Dzięki sukcesom naszych drużyn i spor­towców udało nam stać się rozpo­zna­walną marką na świecie, a nasz różowy kolor jest rozpo­zna­walny i widoczny podczas zawodów z wielomilio­nową publicz­no­ścią. Motorem naszego zaan­ga­żo­wania jest pasja do tworzenia idealnej wody w każdej kropli, która prze­pływa przez nasze produkty, a także pomoc w maksy­ma­li­zo­waniu osiągów naszych spor­towców na stokach, stadio­nach i torach wyści­go­wych tego świata. Prawie 70% naszego ciała składa się z wody, a w prze­my­ślane zaopa­trzenie w wodę jest niezwykle ważne, szcze­gólnie jeśli chodzi o najwyższą wydaj­ność. Nasi spor­towcy i drużyny ufają sile naszej mine­ra­li­zo­wanej magnezem wody BWT. Warto­ścią dodaną jest zwięk­szona wydaj­ność i zdol­ność koncen­tracji w zawo­dach oraz stymu­lacja mięśni, umysłu i krążenia, aby osiągać jak najlepszą wydaj­ność. Posta­wi­liśmy sobie za cel ofero­wanie najlep­szej wody we wszyst­kich obsza­rach zasto­so­wania dla nas i naszego środo­wiska, 24 godziny, przez 7 dni w tygo­dniu („For You and Planet Blue”). Dzięki "Strefom wolnym od butelek", lokal­nemu uzdat­nianiu wody i prawi­dło­wemu zużyciu wody, chcemy dać przy­kład w sporcie, aby osta­tecznie poprawić wodę i jakość życia milionów ludzi.
„BWT wnosi kolor do sportu”.

Sport

BWT w spor­tach moto­ry­za­cyj­nych

Róż jest inte­gralną częścią Formuły 1, a dwa różowe bolidy spon­so­ro­wane przez BWT ścigają na torach wyści­go­wych od 2017 roku. W sezonie 2020 jesteśmy spon­sorem tytu­larnym zespołu F1 BWT Racing Point. BWT repre­zen­to­wane jest również w cyklu wyścigów w samo­cho­dach mono­mar­ko­wych Porsche Supercup. Poza torem wyści­gowym BWT inwe­stuje w badania i rozwój tech­no­logii membra­nowej. Jesteśmy pionierem, w tej dzie­dzinie, a nasze rozwią­zania są i będą stoso­wane w pojaz­dach napę­dza­nych wodorem.  Nasze możli­wości poka­zu­jemy w FORZE Elec­tric Racing. Wierzymy, że ta tech­no­logia ma przed sobą wielką przy­szłość w wyści­gach.
Dowiedz się więcej
F1 live stream

BWT w spor­tach zimo­wych 

Kolor różowy obecny jest również w spor­tach zimo­wych. Logo BWT widoczne jest na nartach najlep­szych skoczków narciar­skich. BWT spon­so­ruje drużynę SWISS w narciar­stwie alpej­skim. BWT jest obecna również w hokeju na lodzie.
Dowiedz się więcej

Visit our international website

Stay on this website