Global
Nie znalazłeś swojego kraju?
BWT współpracuje z tysiącami partnerów na całym świecie w ponad 80 krajach. Proszę wysłać nam wiadomość. Odpowiednia osoba kontaktowa odezwie się do ciebie.

Sponsoring BWT

BWT w sportach motoryzacyjnych

Różowego koloru nie można już przeoczyć, zwłaszcza w sportach motoryzacyjnych. Jest on integralną częścią światowych torów wyścigowych.
Formel 1 Formel 1

Sponsoring BWT

BWT w sportach zimowych

Kolor różowy obecny jest również w sportach zimowych. Wspieramy wiele drużyn i sportowców, a także legendarny wyścig Hahnenkamm w Kitzbühel.

BWT w świecie sportu

Sponsoring BWT

Różowy to nowy znak rozpoznawczy międzynarodowych wydarzeń sportowych.

Od 2015 BWT zaan­ga­żo­wała się w spon­so­ring najwyż­szej klasy zawodów spor­to­wych. Spor­towców i BWT łączy osią­ganie najwyż­szej jakości, zapo­trze­bo­wanie na inno­wa­cyjne tech­no­logie, pasja do robienia tego, co kochamy i chęć bycia lepszym każdego dnia. Dzięki sukcesom naszych drużyn i spor­towców udało nam stać się rozpo­zna­walną marką na świecie, a nasz różowy kolor jest rozpo­zna­walny i widoczny podczas zawodów z wielomilio­nową publicz­no­ścią. Motorem naszego zaan­ga­żo­wania jest pasja do tworzenia idealnej wody w każdej kropli, która prze­pływa przez nasze produkty, a także pomoc w maksy­ma­li­zo­waniu osiągów naszych spor­towców na stokach, stadio­nach i torach wyści­go­wych tego świata. Prawie 70% naszego ciała składa się z wody, a w prze­my­ślane zaopa­trzenie w wodę jest niezwykle ważne, szcze­gólnie jeśli chodzi o najwyższą wydaj­ność. Nasi spor­towcy i drużyny ufają sile naszej mine­ra­li­zo­wanej magnezem wody BWT. Warto­ścią dodaną jest zwięk­szona wydaj­ność i zdol­ność koncen­tracji w zawo­dach oraz stymu­lacja mięśni, umysłu i krążenia, aby osiągać jak najlepszą wydaj­ność. Posta­wi­liśmy sobie za cel ofero­wanie najlep­szej wody we wszyst­kich obsza­rach zasto­so­wania dla nas i naszego środo­wiska, 24 godziny, przez 7 dni w tygo­dniu („For You and Planet Blue”). Dzięki "Strefom wolnym od butelek", lokal­nemu uzdat­nianiu wody i prawi­dło­wemu zużyciu wody, chcemy dać przy­kład w sporcie, aby osta­tecznie poprawić wodę i jakość życia milionów ludzi.
„BWT wnosi kolor do sportu”.

Sport

BWT w spor­tach moto­ry­za­cyj­nych

Róż jest inte­gralną częścią Formuły 1, a dwa różowe bolidy spon­so­ro­wane przez BWT ścigają na torach wyści­go­wych od 2017 roku. W sezonie 2020 jesteśmy spon­sorem tytu­larnym zespołu F1 BWT Racing Point. BWT repre­zen­to­wane jest również w cyklu wyścigów w samo­cho­dach mono­mar­ko­wych Porsche Supercup. Poza torem wyści­gowym BWT inwe­stuje w badania i rozwój tech­no­logii membra­nowej. Jesteśmy pionierem, w tej dzie­dzinie, a nasze rozwią­zania są i będą stoso­wane w pojaz­dach napę­dza­nych wodorem.  Nasze możli­wości poka­zu­jemy w FORZE Elec­tric Racing. Wierzymy, że ta tech­no­logia ma przed sobą wielką przy­szłość w wyści­gach.
Dowiedz się więcej
F1 live stream

BWT w spor­tach zimo­wych 

Kolor różowy obecny jest również w spor­tach zimo­wych. Logo BWT widoczne jest na nartach najlep­szych skoczków narciar­skich. BWT spon­so­ruje drużynę SWISS w narciar­stwie alpej­skim. BWT jest obecna również w hokeju na lodzie.
Dowiedz się więcej

Welcome to the Polish website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Polish website.

Continue on international site
Choose another country