"Blue Planet" zamiast "Plastic Planet"

"Strefa wolna od butelek"

Razem dążymy do jednego celu. Życia bez plastikowych butelek. Ty również możesz pomóc nam ocalić naszą "Blue Planet" i stworzyć własną "Strefę wolną od butelek".
bootle free zone Bottle Free Zone

"Strefa wolna od butelek"

Produkty i rozwiązania

BWT oferuje różnorodne produkty, dzięki którym nie tylko otrzymujesz najlepszą wodę o doskonałym smaku, ale także oszczędzasz czas, pieniądze i odpady z tworzyw sztucznych.
BWT Bottle Free Zone BWT Bottle Free Zone

"STREFA WOLNA OD BUTELEK"

Zero Plastiku

Zmniej­szenie odpadów i śladu węglo­wego CO2

Każdego dnia produ­ku­jemy mnóstwo plasti­ko­wych odpadów, które coraz bardziej zanie­czysz­czają naszą niebieską planetę i nasze wody. Czytamy także nagłówki o kata­stro­falnym śladzie węglowym produktów z tworzyw sztucz­nych spowo­do­wanym produkcją i trans­portem oraz o wyni­kach badań nauko­wych, które wykryły nawet najmniejsze cząsteczki tworzyw sztucz­nych w naszym ciele. Wszystko to powinno być wystar­cza­jącym powodem, by wstrzą­snąć nami wszyst­kimi i skłonić nas do myślenia. Krótko mówiąc, to najwyższy czas, aby zacząć działać. Jednym krokiem we właściwym kierunku jest po prostu nieku­po­wanie wody w plasti­ko­wych butel­kach i usta­no­wienie "Strefy wolnej od butelek". W domu, w pracy czy w branży gastro­no­micznej. Dzięki BWT pozbycie się plasti­ko­wych butelek jest dzie­cinnie proste.

Video Thumbnail Bottle Free Zone
Video Thumbnail Bottle Free Zone
Razem możemy tworzyć strefy bez butelek we wszystkich dziedzinach naszego życia

Jakie są zalety "Strefy wolnej od butelek"?

„Strefy wolne od butelek" są kluczem do zrównoważonego korzystania z wody bez plastiku”.

Oblicz ślad CO2

Za pomocą naszego kalkulatora CO 2 możesz dokładnie obliczyć ekologiczny ślad zużycia wody. Dowiesz się również, jakich produktów możesz użyć do ochrony środowiska i naszego klimatu.

KALKULATOR BWT CO2

Za pomocą naszego kalku­la­tora CO2 możesz dokładnie obli­czyć ekolo­giczny ślad zużycia wody.

Spożycie wody pitnej jest łatwym sposobem na pozy­tywny wpływ na naszą osobistą równo­wagę ekolo­giczną. Dlatego dowiesz się, jakich produktów możesz użyć do ochrony środo­wiska i naszego klimatu, a także zaosz­czę­dzić na wodzie butel­ko­wanej.

Oblicz teraz oszczędności CO2
CO2 Fussabdruck no image available

Wybierz "Strefę wolną od butelek"

Jeśli chcesz wnieść swój wkład i zmniej­szyć zużycie wody, poka­żemy Ci trzy proste rozwią­zania, w jaki sposób możesz uruchomić w swoim najbliż­szym otoczeniu "Strefy wolne od butelek". Czy to w domu, w biurze czy w restau­racji bez względu na to, co wybie­rzesz, możesz nadal cieszyć się wodą w najlep­szej jakości bez względu na to, czy jest zimna, niegazowana czy gazo­wana.

Produkty i rozwią­zania

BWT oferuje różne produkty, dzięki którym nie tylko otrzy­mu­jesz najlepszą, smaczną wodę, ale także oszczę­dzasz czas, pieniądze i środo­wisko.

Bez względu na to, czy dzbanek filtru­jący, dystry­butor wody czy system podzle­wowy, we wszyst­kich tych rozwią­za­niach woda jest zuży­wana bezpo­średnio z sieci wodo­cią­gowej. Filtry BWT zmniej­szają zawar­tość wapnia, a cząsteczki i substancje, które pogar­szają smak i zapach są usuwane całko­wicie. Tech­no­logia mine­ra­li­zacji wody magnezem sprawia, że dostar­czamy swojemu orga­ni­zmowi cennego magnezu.

Zobacz nasze produkty
Wasserspender Wasserspender

Visit our international website

Stay on this website