Global
Nie znalazłeś swojego kraju?
BWT współpracuje z tysiącami partnerów na całym świecie w ponad 80 krajach. Proszę wysłać nam wiadomość. Odpowiednia osoba kontaktowa odezwie się do ciebie.

"Strefa wolna od butelek" w domu

Najlepsza woda w domu

Uczyń ze swojego domu "Strefę wolną od butelek" i zmniejsz swój ślad węglowy. Dzięki BWT rezygnacja z plastikowych butelek staje się dziecinnie prosta.
Bottle Free Zone Zuhause Bottle Free Zone Zuhause

"Strefa wolna od butelek" w domu

Zero Plastiku

Bądź ekologiczny w domu

Ci, którzy chcą pić najlepszą wodę, mogą z czystym sumie­niem obejść się bez wody w plasti­ko­wych butel­kach. Polegaj na know-how BWT i pomóż w ochronie środo­wiska. Razem zróbmy wszystko, aby „Plastic Planet” ponownie stała się „Blue Planet”. Dzięki produktom BWT produkcja plasti­ko­wych butelek zostanie ogra­ni­czona, ponieważ jeśli możesz uzdat­niać własną wodę z kranu i będzie ona smaczna, zdrowa, mine­ra­li­zo­wana magnezem, wolna od cząstek i zanie­czysz­czeń to nie potrze­bu­jesz już plasti­kowej butelki z wodą.

Produktteaser Küchenwasserfilter
Produktteaser Küchenwasserfilter
BWT AQA drink Pure: Nowoczesna pomoc kuchenna dla 'Strefy wolnej od butelek w domu".

Jakie są zalety "Strefy wolnej od butelek"?

Produkty i rozwią­zania

Mineralizowana magnezem woda prosto z kranu kuchennego

BWT oferuje rozwią­zanie zapew­nia­jące smaczną wodę prosto z Twojego kranu. Bateria kuchenna z filtrem wody prze­kształca bieżącą wodę w najlepszą mine­ra­li­zo­waną magnezem wodę, znacząco popra­wiając jej smak i umoż­li­wiając rezy­gnację z trans­por­to­wania i utyli­zacji plasti­ko­wych butelek jedno­ra­zo­wych. Wyjąt­kowa, opaten­to­wana tech­no­logia BWT wzbo­ga­ca­jąca wodę w magnez sprawia, że woda w Twoim kranie będzie znacznie smacz­niejsza. Dodat­kowa ochrona przed wapniem w filtrze skutecznie zabez­piecza np. czajnik elek­tryczny czy ekspres do kawy przed powsta­wa­niem osadu.
Dowiedz się więcej o AQA drink Pure
AQD-Pure_Urban_Karaffe-befuellen_1280x1280 AQD-Pure_Urban_Karaffe-befuellen_RGB_1280x640

Dystrybutor wody

Prze­wo­dowy dystry­butor wody pitnej AQA drink PRO zawsze zapewnia komfort i bezpie­czeń­stwo podczas uzdat­niania świeżej wody.  Urzą­dzenie zawiera opaten­to­wany filtr mine­ra­li­zu­jący magnezem wodę wraz z pełną ochroną i najdo­kład­niejszą filtracją.

Wystarczy naci­skając jeden przy­cisk, aby wybrać wodę schło­dzoną, gazo­waną, ciepłą, w tempe­ra­turze  poko­jowej. Wszystko w zależ­ności od upodobań i wymagań.

Dowiedz się więcej o AQA drink Pro 20
Die einzigartige Magnesiumtechnologie

Stołowy filtr do wody

Daj się zain­spi­rować dzban­kami filtra­cyj­nymi do wody, które zopty­ma­li­zują wodę z kranu. Unikalne tech­no­logie BWT pozwa­lają cieszyć się wodą z kranu w nowym wymiarze:

  • Magne­sium Mine­ra­lized Water, Magne­sium Mine­ra­lized Water + ZINC, Balanced Alka­lized Water
  • Najlepsza filtro­wana woda BWT zapew­nia­jąca pełne doznanie smaku kawy i herbaty
  • Chroni urzą­dzenia przed wapniem, redu­kuje chlor i metale ciężkie
Dowiedz się więcej o dzbankach filtrujących
Jug in the kitchen

Więcej "Stref wolnych do butelek"

Jeśli chcesz wnieść swój wkład i zmniej­szyć zużycie wody, poka­żemy Ci trzy proste rozwią­zania, w jaki sposób możesz uruchomić w swoim najbliż­szym otoczeniu "Strefy wolne od butelek". Czy to w domu, w biurze czy w restau­racji bez względu na to, co wybie­rzesz, możesz nadal cieszyć się wodą w najlep­szej jakości bez względu na to, czy jest zimna, niegazowana czy gazo­wana.

Warto wiedzieć więcej

Welcome to the Polish website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Polish website.

Continue on international site
Choose another country