Global
Nie znalazłeś swojego kraju?
BWT współpracuje z tysiącami partnerów na całym świecie w ponad 80 krajach. Proszę wysłać nam wiadomość. Odpowiednia osoba kontaktowa odezwie się do ciebie.

"Strefa wolna od butelek" w branży HoReCa

Najlepsza woda w branży HoReCa

Zmieniaj świat z uśmiechem na ustach. Uczyń ze swojego hotelu, restauracji czy kawiarni "Strefę wolną od butelek". Oferuj swoim Gościom najlepszą mineralizowaną magnezem wodę BWT i przyczyniaj się do zmiany świata na lepsze.
BWT Restaurant BWT Restaurant

"Strefa wolna od butelek" w branży HoReCa

Zero Plastiku

Bądź ekologiczny w branży HoReCa

Każdego dnia produ­ku­jemy mnóstwo plasti­ko­wych odpadów, które coraz bardziej zanie­czysz­czają naszą niebieską planetę i nasze wody. Dlatego ważnym krokiem w kierunku ochrony środo­wiska i zrów­no­wa­żo­nego rozwoju powinno być unikanie odpadów z tworzyw sztucz­nych. Prosta, ale jeszcze bardziej skuteczna opcja to korzy­stanie z lokalnej wody z kranu. Uzdatnij ją i spraw, aby jej otoczenie było "Strefą wolną od butelek". Jest to wyraźny plus dla śladu CO2 każdego z nas, a dzięki BWT plus za bardziej zrów­no­wa­żone doznania smakowe. 

Free zone restaurant
Free zone restaurant
BWT Bottle Free Zone - zmień świat, dobrze się bawiąc w branży HoReCa

Jakie są zalety "Strefy wolnej od butelek"?

Produkty i rozwią­zania

Aby wywrzeć wrażenie na podnie­bieniu Twoich gości, wyma­gane są najwyż­szej jakości produkty. BWT pomaga, aby Twoja lokalna woda była jak najlepsza. Podaj swoim gościom schło­dzoną, niega­zo­waną lub gazo­waną mine­ra­li­zo­waną magnezem. BWT przy­go­to­wuje wodę indy­wi­du­alnie, w zależ­ności od obszaru zasto­so­wania i jakości wody na miejscu.

Woda mineralizowana magnezem

Zalety:

  • Opaten­to­wana tech­no­logia magnezu chroni urzą­dzenia takie jak ekspresy do kawy lub chło­dziarki przed osadza­niem się kamienia.
  • Zmniej­szając liczbę butelek z wodą, potrze­bu­jesz mniej miejsca do prze­cho­wy­wania, skra­casz trasy trans­portu i utyli­zację butelek, tym samym oszczę­dzając czas i koszty.

Wspie­ramy Cię od insta­lacji i obsługi urzą­dzeń po prezen­tację w obszarze serwi­sowym dzięki naszym wyso­kiej jakości szklankom i karafkom.

Zapytaj o ofertę
Gläser Flaschen Karaffen Gläser Flaschen Karaffen

Program szklany

BWT wpro­wa­dził na rynek indy­wi­du­alny projekt butelek i karafek. Smukła, atrak­cyjna budowa obej­muje całą gamę produktów. Stylowa szklana karafka z naparem 360°, która podniesie prestiż każdego stołu. Ponad­cza­sowe piękno szklanek dosko­nale uzupełnią Twoją ofertę naczyń.
Zapytaj o ofertę
Karafka

Więcej "Stref wolnych od butelek"

Jeśli chcesz wnieść swój wkład i zmniej­szyć zużycie wody, poka­żemy Ci inne proste rozwią­zania, w jaki sposób możesz uruchomić w swoim najbliż­szym otoczeniu "Strefy wolne od butelek". Czy to w domu, w biurze czy w restau­racji bez względu na to, co wybie­rzesz, możesz nadal cieszyć się wodą w najlep­szej jakości bez względu na to, czy jest zimna, niegazowana czy gazo­wana.

Warto wiedzieć więcej

Welcome to the Polish website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Polish website.

Continue on international site
Choose another country