BWT Poolroboter B100
Pool Robot B100
Pool Robot B100
Pool Robot B100
Pool robot B100
Pool Robot B100
Pool image
BWT Poolroboter B100
Pool Robot B100
Pool Robot B100
Pool Robot B100
Pool robot B100
Pool Robot B100
Pool image

Odkurzacz basenowy B100

Ten produkt znajdziesz u naszych Partnerów handlowych.
Poproś o wycenę
Numer artykułu:1016500
  • Automatyczny odkurzacz basenowy
  • Idealny do basenów naziemnych i małych basenów
  • Najlepsza wydajność filtra dzięki filtrowi 4D
  • Najlepsza moc ssania dzięki regulowanym dyszom
  • Czysty basen po jednym przejściu
  • Tryb czyszczenia dna basenu
  • 4 dysze napędowe i 1 dodatkowa szczotka obrotowa
Skok do

Szcze­góły produktu

Odkurzacz basenowy B100

Odkurzacz basenowy BWT serii B to gwarancja oszczędności czasu i energii. Ten kompaktowy robot czyszczący skutecznie usuwa zanieczyszczenia stałe i organiczne z dna oraz w modelu B200 także ze ścian basenu. Regularne stosowanie urządzenia umożliwia utrzymanie basenu w czystości i zmniejsza zużycie preparatów chemicznych. Ciesz się czystą i bezpieczną wodą, dzięki robotom basenowym BWT.

Filtry 4D

Odkurzacze basenowe BWT są wyposażone w filtr 4D. Technologia ta składa się z worka filtrującego, który wychwytuje nawet najmniejsze cząsteczki brudu o średnicy zaledwie dwóch mikrometrów.

Szybkie czyszczenie

Roboty basenowe BWT poruszają się szybko, zapewniając tym samym szybkie czyszczenie. Są one wyposażone w inteligentny system sterowania „Smart Navigation”. Za pomocą żyroskopu oblicza optymalną trasę dostosowaną do danego basenu w celu szybkiego i skutecznego czyszczenia. Idealny do basenów naziemnych i małych basenów.

4 szczotki napędowe i dodatkowa szczotka obrotowa

Cztery szczotki napędowe rozpuszczają brud i czyszczą powierzchnię. Technologia PVA pozwala wyczyścić każdy rodzaj powierzchni, także gładką ceramikę, czy mozaikę. Dodatkowo, obrotowa szczotka zapewnia prawidłowe czyszczenie podłogi basenu. Obsługa odkurzacza do basenów jest prosta i intuicyjna, a długi, 16 metrowy kabel zapewnia wygodę.

Pool Mood
Pool Mood

Odkurzacz basenowy B100

Odku­rzacz base­nowy BWT serii B to gwarancja oszczęd­ności czasu i energii. Ten kompak­towy robot czysz­czący skutecznie usuwa zanie­czysz­czenia stałe i orga­niczne z dna oraz w modelu B200 także ze ścian basenu. Regu­larne stoso­wanie urzą­dzenia umoż­liwia utrzy­manie basenu w czystości i zmniejsza zużycie prepa­ratów chemicz­nych. Ciesz się czystą i bezpieczną wodą, dzięki robotom base­nowym BWT. Filtry 4D. Odku­rzacze base­nowe BWT są wypo­sa­żone w filtr 4D. Tech­no­logia ta składa się z worka filtru­ją­cego, który wychwy­tuje nawet najmniejsze cząsteczki brudu o śred­nicy zale­dwie dwóch mikro­me­trów.

Szybkie czysz­czenie.

Odkurzacze base­nowe BWT poru­szają się szybko, zapew­niając tym samym szybkie czysz­czenie. Są one wypo­sa­żone w inte­li­gentny system stero­wania „Smart Navi­ga­tion”. Za pomocą żyro­skopu oblicza opty­malną trasę dosto­so­waną do danego basenu w celu szyb­kiego i skutecz­nego czysz­czenia. Idealny do basenów naziem­nych i małych basenów. 4 szczotki napę­dowe i dodat­kowa szczotka obro­towa. Cztery szczotki napę­dowe rozpusz­czają brud i czyszczą powierzchnię. Tech­no­logia PVA pozwala wyczy­ścić każdy rodzaj powierzchni, także gładką cera­mikę, czy mozaikę. Dodat­kowo, obro­towa szczotka zapewnia prawi­dłowe czysz­czenie podłogi basenu. Obsługa odku­rzacza do basenów jest prosta i intu­icyjna, a długi, 16 metrowy kabel zapewnia wygodę.

BWT Poolroboter B200 Video
BWT Poolroboter B200 Video
BWT Poolroboter B100

Odkurzacz basenowy B100

Visit our international website

Stay on this website