FORMU­LARZ DOBORU STACJI UZDAT­NIANIA WODY DLA DOMU JEDNO­RO­DZIN­NEGO

FORMULARZ SUW

Twoja własna Stacja Uzdat­niania Wody

Jeżeli myślisz o zain­sta­lo­waniu w swoim domu jedno­ro­dzinnym własnej prywatnej Stacji Uzdat­niania Wody (SUW), dobrze trafiłeś. BWT posiada w swojej ofercie szeroką gamę urzą­dzeń popra­wia­ją­cych właści­wości fizy­ko­che­miczne, smakowe, czy bakte­rio­lo­giczne wody. Nasi specja­liści ds. tech­no­logii uzdat­niania wody chętnie przy­go­tują rozwią­zania dopa­so­wane pod Twoje
indy­wi­du­alne warunki, bez względu na to, czy źródłem wody jest studnia głębi­nowa, czy lokalna firma wodo­cią­gowa.

Dzięki naszej wiedzy i rozwią­za­niom tech­no­lo­gicznym Twoja woda może być czysta, wolna od kamienia, przy­jemnie jedwa­bi­ście miękka w dotyku, a przede wszystkim bezpieczna dla zdrowia Twojej rodziny. Skon­taktuj się z nami już dziś.

Formu­larz SUW

Przed przy­go­to­wa­niem oferty i sche­matu insta­lacji na Twoją Stacje Uzdat­niania Wody (SUW) dla domu jedno­ro­dzin­nego potrze­bu­jemy od Ciebie kilku istot­nych infor­macji, które pozwolą nam opra­cować najle­piej dopa­so­waną do Twoich potrzeb ofertę.

Wypełnij poniższy interaktywny formularz lub ściągnij papierową wersję i prześlij na adres [email protected]

bureau d'etude bureau d'etude

DANE KONTAKTOWE

Województwo:*

DANE TECHNICZNE DLA DOBORU

Źródło wody*

Basen w domu*

Typ zbiornika hydrofowego**

**Wypełnić tylko w przypadku poboru wody ze studni głębinowej

Czy jest biologiczna oczyszczalnia ścieków**

**Wypełnić tylko w przypadku poboru wody ze studni głębinowej

Wydajność pompy głębinowej

Jeżeli wodą surową jest woda wodociągowa, nie ma konieczności wypełniania poniższej rubryki analizy wody. W takim przypadku wystarczy podać nazwę miejscowości i nazwę stacji/przedsiębiorstwa uzdatniania wody, skąd czerpana jest woda wodociągowa w miejscu instalacji (w polu "Inne istotne informacje").

Zwyczajowo na stronach internetowych przedsiębiorstw doprowadzających wodę wodociągową podane są informacje o składzie fizyko-chemicznym doprowadzonej wody. BWT nie ponosi jednak odpowiedzialności za informacje podane przez przedsiębiorstwa wodociągowe. Zalecamy przeprowadzenie profesjonalnej analizy wody surowej bezpośrednio przy ujęciu wody w miejscu instalacji. W celu przeprowadzenia pełnej analizy składu wody surowej możecie Państwo zgłosić się do lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej, przedsiębiorstwa doprowadzającego wodę wodociągową, lub do innych wyspecjalizowanych laboratoriów działających na Państwa terenie.

ANALIZA WODY SUROWEJ Z PODANIEM WARTOŚCI:

Zapach*

Zapach*

*** Podział bakterii na: Escherichia coli (jtk/100 ml); Bakterie grupy coli (jtk/100 ml); ogólna liczba mikroorganizmów (jtk/1 ml)

„Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej:
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem

Ścią­gnij formu­larz w wersji papierowej, wypełnij, zapisz i odeślij do nas na adres [email protected] lub wyślij pocztą.

Formularz doboru Stacji Uzdatniania Wody dla domu jednorodzinnego PDF, 96 Kb Pobierz

Welcome to the Polish website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Polish website.

Continue on international site
Choose another country