FORMU­LARZ DOBORU STACJI UZDAT­NIANIA WODY DLA DOMU JEDNO­RO­DZIN­NEGO

FORMULARZ SUW

Twoja własna Stacja Uzdat­niania Wody

Jeżeli myślisz o zain­sta­lo­waniu w swoim domu jedno­ro­dzinnym własnej prywatnej Stacji Uzdat­niania Wody (SUW), dobrze trafiłeś. BWT posiada w swojej ofercie szeroką gamę urzą­dzeń popra­wia­ją­cych właści­wości fizy­ko­che­miczne, smakowe, czy bakte­rio­lo­giczne wody. Nasi specja­liści ds. tech­no­logii uzdat­niania wody chętnie przy­go­tują rozwią­zania dopa­so­wane pod Twoje
indy­wi­du­alne warunki, bez względu na to, czy źródłem wody jest studnia głębi­nowa, czy lokalna firma wodo­cią­gowa.

Dzięki naszej wiedzy i rozwią­za­niom tech­no­lo­gicznym Twoja woda może być czysta, wolna od kamienia, przy­jemnie jedwa­bi­ście miękka w dotyku, a przede wszystkim bezpieczna dla zdrowia Twojej rodziny. Skon­taktuj się z nami już dziś.

Formu­larz SUW

Przed przy­go­to­wa­niem oferty i sche­matu insta­lacji na Twoją Stacje Uzdat­niania Wody (SUW) dla domu jedno­ro­dzin­nego potrze­bu­jemy od Ciebie kilku istot­nych infor­macji, które pozwolą nam opra­cować najle­piej dopa­so­waną do Twoich potrzeb ofertę.

Wypełnij poniższy interaktywny formularz lub ściągnij papierową wersję i prześlij na adres [email protected]

bureau d'etude bureau d'etude

DANE KONTAKTOWE

Województwo:*

DANE TECHNICZNE DLA DOBORU

Źródło wody*

Basen w domu*

Typ zbiornika hydrofowego**

**Wypełnić tylko w przypadku poboru wody ze studni głębinowej

Czy jest biologiczna oczyszczalnia ścieków**

**Wypełnić tylko w przypadku poboru wody ze studni głębinowej

Wydajność pompy głębinowej

Jeżeli wodą surową jest woda wodociągowa, nie ma konieczności wypełniania poniższej rubryki analizy wody. W takim przypadku wystarczy podać nazwę miejscowości i nazwę stacji/przedsiębiorstwa uzdatniania wody, skąd czerpana jest woda wodociągowa w miejscu instalacji (w polu "Inne istotne informacje").

Zwyczajowo na stronach internetowych przedsiębiorstw doprowadzających wodę wodociągową podane są informacje o składzie fizyko-chemicznym doprowadzonej wody. BWT nie ponosi jednak odpowiedzialności za informacje podane przez przedsiębiorstwa wodociągowe. Zalecamy przeprowadzenie profesjonalnej analizy wody surowej bezpośrednio przy ujęciu wody w miejscu instalacji. W celu przeprowadzenia pełnej analizy składu wody surowej możecie Państwo zgłosić się do lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej, przedsiębiorstwa doprowadzającego wodę wodociągową, lub do innych wyspecjalizowanych laboratoriów działających na Państwa terenie.

ANALIZA WODY SUROWEJ Z PODANIEM WARTOŚCI:

Zapach*

Zapach*

*** Podział bakterii na: Escherichia coli (jtk/100 ml); Bakterie grupy coli (jtk/100 ml); ogólna liczba mikroorganizmów (jtk/1 ml)

„Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej:
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem

Ścią­gnij formu­larz w wersji papierowej, wypełnij, zapisz i odeślij do nas na adres [email protected] lub wyślij pocztą.

Formularz doboru Stacji Uzdatniania Wody dla domu jednorodzinnego PDF, 96 Kb Pobierz

Visit our international website

Stay on this website