Global
Nie znalazłeś swojego kraju?
BWT współpracuje z tysiącami partnerów na całym świecie w ponad 80 krajach. Proszę wysłać nam wiadomość. Odpowiednia osoba kontaktowa odezwie się do ciebie.

Wiemy, jak wiele funkcji spełnia woda

Woda BWT we wszystkich sferach życia

Woda od BWT
Nasze produkty i technologie dostarczają wody najwyższej jakości wszędzie tam, gdzie jest potrzebna. Oferta BWT obejmuje m.in. zmineralizowaną wodę do picia wzbogaconą magnezem, jedwabiście miękką, perłową wodę BWT pod prysznic i do kąpieli oraz wodę WFI (Water for Injection), która jest ultraczystym składnikiem płynów infuzyjnych.

Woda

NASZE ZADANIE

„Woda to nie wszystko — ale bez wody wszystko jest niczym”

Pewne jest jedno: zasoby wodne na świecie są ograniczone. Łącznie na Ziemi znajduje się ok. 1,38 mld kilometrów sześciennych wody. Mimo że liczba ta wydaje się niewiarygodnie duża, przestaje robić wrażenie, gdy uświadomimy sobie, że aż 97,5% tych zasobów występuje w postaci słonej wody morskiej. Pozostałe 1,72% jest uwięzionych w lodowcach, lodzie i śniegu. Niezbędnej do życia wody pitnej pozostaje więc niecały 1% wspomnianych 1,38 mld kilometrów sześciennych wody.

1,38 mld km3 zasobów wodnych

98,28% zasobów wodnych istniejących na Ziemi jest dostępnych w formie ciekłej — jednak jako wodę pitną można wykorzystać zaledwie 0,78% tych pokładów. BWT prowadzi badania, wprowadza innowacje i każdego dnia pracuje nad nowatorskimi rozwiązaniami do uzdatniania wody morskiej, powierzchniowej i gruntowej, które pozwalają na uzyskanie wody pitnej, procesowej, czystej oraz ultraczystej.
we go for Infographic Wasserreserven

Innowacyjne rozwiązania firmy BWT dotyczące wody

Innowacyjne produkty firmy BWT do uzdatniania i optymalizacji wody — oto nasza oferta. Skupiamy się na potrzebach ludzi, nie zapominając o świadomym korzystaniu z tych cennych zasobów. Ale: wiemy, jak wiele funkcji spełnia woda. Nasze produkty i technologie zapewniają najwyższą jakość wody niezależnie od tego, czy jest potrzebna do picia, pływania w basenie czy produkcji leków, płynów infuzyjnych lub kosmetyków jako ich ultraczysty składnik. I to dokładnie tam, gdzie akurat jest potrzebna.

Water by BWT
Water by BWT

Zmineralizowana woda do picia wzbogacona magnezem

Zmineralizowana woda wzbogacona magnezem to doskonały smak i idealne wsparcie dla zdrowia, pomagające w zaspokojeniu dziennego zapotrzebowania na magnez.

Ponadto ma niemal neutralny odczyn pH i zawiera mniej wapnia oraz substancji pogarszających smak. Dzięki temu nie tylko pozwala doskonale rozwinąć się aromatom kawy i herbaty, ale chroni też urządzenia kuchenne przed osadzaniem się kamienia.

Więcej informacji
Woman with water glas Woman with water glas

Jedwabiście miękka, perłowa woda BWT pod prysznic i do kąpieli

Jedwabiście miękka woda to prawdziwy eliksir piękna. Zawiera mniej wapnia, który może osadzać się na skórze i włosach. Dzięki temu produkty pielęgnacyjne lepiej się wchłaniają. Jedwabiście miękka, perłowa woda BWT zapewnia również wysoki połysk w łazience i kuchni oraz pranie miłe w dotyku.

Tutaj też obowiązuje zasada: miękka woda to mniejsza zawartość wapnia w wodzie. Oznacza to tym samym mniej kamienia, który może gromadzić się na armaturze i płytkach, szklankach, sztućcach lub na praniu.

Więcej informacji
Woman enjoying a soft water shower Woman enjoying a soft water shower

BWT Woda do iniekcji (WFI) dla prze­mysłu farma­ceu­tycz­nego i biotech­no­lo­gicz­nego

Ultraczysta woda BWT towarzyszy Ci każdego dnia. Bardzo często ją stosujesz. Najczęściej jednak całkiem nieświadomie. Znajduje się na przykład w kosmetykach, lekach lub innych produktach farmaceutycznych.

Ultraczysta woda jest niezbędna w procesie produkcyjnym wielu produktów — bezpieczeństwo i czystość są tutaj na pierwszym miejscu. Właśnie z tego względu producenci wybierają ultraczystą wodę z urządzeń BWT. Chodzi przecież o Twoje życie — oraz jego jakość.

Więcej informacji
Pharma Pharma

Technologia uzdatniania wody

Wiele z opra­co­wa­nych przez nas tech­no­logii uzdat­niania wody, jak np. wymiana jonowa czy osmoza, bazuje na proce­sach wystę­pu­ją­cych w naturze. Obser­wu­jemy. Uczymy się. I idziemy o krok dalej. W przy­szłość.

Głównym aspektem wszyst­kich naszych nowych, a także ciągle udosko­na­la­nych rozwiązań jest zmniej­szenie zużycia zasobów i energii oraz zwią­zana z tym redukcja emisji CO2. Przyj­mu­jemy za to odpo­wie­dzial­ność ekolo­giczną, ekono­miczną i społeczną. Bazu­jemy na wyko­rzy­staniu najnow­szych tech­no­logii. Ciągły rozwój naszych produktów przy­czynia się również znacząco do rozwoju naszej firmy.

Więcej informacji
Cloud Cloud

Woda to przyszłość

Zapewnienie wystarczającej ilości i jakości wody to globalne wyzwanie XXI wieku — pod względem ekologicznym, społecznym, politycznym i gospodarczym.

Zukunft Wasser
Future of water

Liczba ludności na świecie stale rośnie. Coraz więcej wody wyko­rzy­stuje się do produkcji stale rosnącej liczby dóbr konsump­cyj­nych. Już i tak ogra­ni­czone zasoby wody pitnej są coraz bardziej zanie­czysz­czone. Na dodatek konse­kwencje zmian klima­tycz­nych spra­wiają, że staje się dobrem, o które toczy się bezwzględna walka. Globalne wyzwania: Według prognoz ONZ w 2050 r. liczba ludności na świecie wzro­śnie do 9,6 mld osób.

Połowa ludz­kości już dziś mieszka w miastach, a do 2050 roku będzie to już dwie trzecie miesz­kańców globu. Największy wzrost odno­to­wują kraje rozwi­ja­jące się, w których już teraz doskwiera niedobór wody.

Population growth
Population growth

Ze względu na rosnące spożycie żywności oraz zużycie energii i wykorzystanie infrastruktury sanitarnej światowe zapotrzebowanie na wodę zwiększy się do 2050 r. o około 55%. Największy wzrost odnotuje przemysł (plus 400%), przedsiębiorstwa specjalizujące się w wytwarzaniu energii elektrycznej (plus 140%) oraz gospodarstwa domowe (plus 130%).

Natomiast zużycie wody w rolnictwie nieznacznie spadnie. Obecnie ten sektor ma na nią największe zapotrzebowanie.

Global demand for water
Global demand for water

Jedna czwarta globalnego zapotrzebowania na wodę jest obecnie pokrywana przez wody gruntowe. Wskutek ciągłego zmniejszania się zasobów wód gruntowych ponad 40% ludności na Ziemi będzie w 2050 roku żyć w obszarach, w których doskwierać będzie brak wody.

Woda — nasza misja

Jako światowy koncern BWT stawia czoła wszystkim tym wyzwaniom. Realizując naszą misję, z jednej strony rozwijamy produkty i usługi do uzdatniania istniejących zasobów wodnych i udostępnienia wody w możliwie jak najlepszej jakości, które oszczędnie wykorzystują zasoby i są zrównoważone. Z drugiej strony sprawiamy, że istniejące zasoby wody mogą być wykorzystywane bezpośrednio tam, gdzie jest potrzebna. Dzięki profesjonalnemu uzdatnianiu wody możemy zamienić wodę zanieczyszczoną w wysokiej jakości wodę pitną, wodę procesową, a nawet wodę czystą i ultraczystą — w zależności od potrzeb.W końcu chodzi przecież o to, aby ludzie również w przyszłości mogli cieszyć się swoją niebieską planetą i tym niezbędnym do życia elementem, jakim jest woda.

Global sources of drinking water
Global sources of drinking water

Welcome to the Polish website of BWT!

It looks like you are from Vereinigte Staaten. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to internationalen website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Polish website.

Continue on international site
Choose another country