Komerční & průmyslové aplikace

Voda té nejvyšší kvality

Kdekoli přijdete do kontaktu se značkou BWT, tam najdete profesionálně upravenou vodu: ať už ve výrobních procesech, průmyslu a obchodu, zdravotnictví, nebo v zásobování obcí a měst vodou.

Komerční & průmyslové aplikace

Budovy a průmysl

Maximální hygienická nezávadnost u systémů pitné a užitkové vody i u čisté a ultračisté vody pro průmyslové účely

Kohoutkovou vodu, která teče z potrubí, lze kvůli jejímu složení použít v komerčních provozech, ve zdravotnictví, ve veřejném sektoru nebo v oblasti výrobních procesů jen v minimu případů. Požadavky na kvalitu vody se liší odvětví od odvětví. Globálním cílem společnosti BWT je dodávat vodu té nejvyšší kvality všude tam, kde je potřeba. To je důvodem, proč pracují naši vývojáři a inženýři na výzkumu a vývoji inovativních technologií a řešení pro úpravu pitné a kotelní, chladící a klimatizační, topné, čisté, ultračisté a procesní vody.

Odborná řešení

Společnost BWT vám pomůže s celým procesem – od samotné analýzy vody, přes uvedení do provozu až po následný servis vašich zařízení, která jsou přizpůsobena na míru vašim přáním a požadavkům. Vždy maximálně efektivně a bezpečně, a to jak z ekonomického, tak také technického i ekonomického hlediska.

solutions
solutions

Bez ohledu na kvalitu dostupné vody a na to, jaké jakostní požadavky by měla splňovat, nabízí společnost BWT řešení šitá na míru pro nejrůznější průmyslová odvětví, jako jsou:

  • Průmysl a obchod (např. pro provozovatele a správce nemovitostí, pro bytová družstva, hotely, gastronomii, automobilový a letecký průmysl, chemický nebo petrochemický průmysl, ocelářský nebo elektrotechnický průmysl, pro výrobu papíru a skla);
  • Zdravotnictví (např. pro nemocnice, lázně a pečovatelské domy);
  • Obce (např. zásobování pitnou vodou, bazény a termální lázně, úřady, školy nebo školky).

Pitná voda

Kvalita vody, chuť i její složení závisí na tom, v jaké oblasti se voda nachází, jaké je její osídlení i geologické složení. Existují oblasti s čistou vodou, s vodou velmi bohatou na vápník a železo, ale také místa, kde je voda znečištěna škodlivými látkami. Klimatické změny i stoupající počet obyvatel planety Země způsobují neustálý pokles kvalitní vody, a tak je v mnoha místech její úprava naprosto nezbytná, stejně jako odpovědné zacházení s tímto drahocenným přírodním zdrojem.

Girl drinking water
Girl drinking water

Společnost BWT se proto na úpravu tohoto vzácného elixíru života zaměřila a stejně tak i na vývoj technologií a procesů pro její úpravu. Ať už se jedná o úpravu studniční vody nebo vody z vrtu, o zásobování měst a obcí pitnou vodou, anebo o úpravu vody ve výrobních procesech. Při úpravě vody dochází například k filtraci nežádoucích částic a odstranění vodního kamene (což chrání potrubní systémy před usazeninami a vodním kamenem). Komplexní management úpravy vody na hygienicky čistou vodu pomáhá k předcházení onemocnění, odstranění legionelly a dalších život ohrožujících bakterií nacházejících se ve vodě.

Hedvábně měkká perlová voda pro všechny

Společ­nost BWT vyvi­nula také zaří­zení na přípravu hedvábně měkké perlové vody, které mění tvrdou vodu na měkkou bez vodního kamene. A to zejména pro velké bytové komplexy se zvýšenou spotřebou vody. Tvrdá voda zane­chává nevzhledné skvrny na vodo­vod­ních bate­riích, ve sprchách, na obkla­dech i skle. Díky ní může dojít také k nahro­ma­dění vodního kamene v potrub­ních systé­mech anebo ve spotře­bi­čích, což vyža­duje vysoké náklady na nutné opravy.

Zaří­zení na přípravu hedvábně měkké perlové vody současně zaru­čují hygi­e­nický, ekono­mický, úsporný a efek­tivní provoz.

Kotelní voda

V případě plánování provozování zařízení na úpravu vody pro parní a ohřevné kotle s výstupní teplotou nad 100 °C je nutné dodržovat příslušné zákony a směrnice. V tomto případě platí známé pořekadlo: „Kdo šetří, má za tři.“ Usazeniny a koroze bývají častou příčinou funkčních poruch, zvyšují náklady na provoz zařízení a v nejhorším případě vedou ke snížení jeho hodnoty.

Multiple boiler
Multiple boiler
Bezproblémový chod celého systému tak zaručuje speciálně upravená kotelní voda. Přesně pro tento účel nabízí společnost BWT optimální řešení vyrobená v souladu se všemi zákonnými normami a požadavky, s provozními předpisy, požadavky výrobců kotlů i s ohledem na vlastnosti přívodní vody a požadavky na kvalitu vody. Vždy bereme v úvahu energetickou náročnost na sladkou vodu i odpadní vodu.

Chladicí a klimatizační voda

Skyline
Skyline

Chladicí voda

Potrubí u systému s uzavřeným okruhem chladící vody je často vyrobeno z plastu. V takovém případě jej stačí naplnit pouze změkčenou nebo odsolenou vodou.

U otevřených systémů zpětného chlazení, tedy u všech systémů s chladicími věžemi, je úprava vody téměř vždy nezbytná. Protože dochází k odpařování pouze čisté vody, koncentrace soli u vody v okruhu neustále stoupá. Nadměrný obsah minerálních solí má za následek vznik usazenin a korozí chladících věží a vodovodního potrubí. Trysky, ventily a chladící kanály mohou být navíc ucpané řasami a prachovými částicemi. Díky dokonale upravené chladící vodě přispívá společnost BWT k ekonomicky šetrnému a bezproblémovému provozu chladící věže.

Klimatizační voda

Mezi běžné vybavení dnešních moderních budov patří klimatizační jednotky a zvlhčovače vzduchu. Optimální vlhkost vzduchu potřebná pro bezproblémové dýchání má zásadní vliv na zdraví osob pobývajících v uzavřených prostorech. Hlavní roli při plánování a provozu zvlhčovacích zařízení proto hrají zejména hygienické aspekty.

Ke zvlhčování vzduchu, a tedy i k úpravě vody určené ke zvlhčování vzduchu lze použít různé metody, a to v závislosti na použitém systému. Například k odsolování vody se často používají zařízení vybavená reverzní osmózou, která lze doplnit o dezinfekční systémy. Použitím odsolené vody dochází k výraznému snížení tvorby biologických usazenin nebo vodního kamene.

Topná voda

Topný systém se skládá z mnoha jednotlivých komponent – kotle, vyrovnávacího zásobníku, čerpadel, regulačních ventilů a spousty dalšího. K nepřetržitému provozu spolu musí všechny jednotlivé díly dokonale fungovat. Rozhodujícím faktorem toho, zda topný systém bude fungovat efektivně, je zejména topná voda správné kvality, která přichází do styku s téměř všemi součástmi.

Floor heating system being installed
Floor heating system being installed

Řada výrobců součástek topných soustav lpí ve svých záruč­ních podmín­kách a návo­dech k obsluze na dodr­žo­vání přísluš­ných norem a před­pisů, které přesně defi­nují, jaké vlast­nosti musí topná voda mít (např. VDI v Německu anebo ÖNORM v Rakousku).

S kvalitní vodou bez starostí

Běžná voda obsa­huje látky, které mohou mít za následek vznik řady problémů topného systému, jako jsou napří­klad usaze­niny vodního kamene, který může nega­tivně ovlivnit samotnou distri­buci tepla. I tenká vrstva vodního kamene (o šíři 1 mm) zvyšuje ener­ge­tickou nároč­nost až o dese­tinu. Nevhodná hodnota pH, nadměrný přísun kyslíku anebo nadměrná konta­mi­nace orga­nic­kými látkami mohou vést navíc ke korozi a ucpání jednot­li­vých částí topení. Pouze se správně upra­venou topnou vodou dokáže topný systém pracovat efek­tivně a zároveň je chráněn před poško­zením.

Topná voda bez přidaných chemikálií

Každý, kdo plánuje insta­laci topného systému a chce si být jistý použitím vhodné vody, sází na přírodní topnou vodu bez chemic­kých přísad od společ­nosti BWT. Voda s nízkým obsahem solí a vodního kamene redu­kuje látky mající na svědomí vznik usazenin. Opti­mální obsah mine­rál­ních solí ve vodě má navíc tu výhodu, že díky němu dojde k samo­volné úpravě hodnoty pH vody a není potřeba žádného zásahu. Tech­no­logie od společ­nosti BWT tak zajiš­ťuje kvalitní a bezpečnou topnou vodu odpo­ví­da­jící všem stano­veným normám. V případě nutnosti je možné vodu ve vašem topném systému odfil­trovat, vyčistit, odvzdušnit, odply­novat anebo zbavit kalu.

Procesní voda

Voda je také nezbytnou složkou řady procesů v technickém odvětví. V závislosti na kvalitě místní vody je pak zvolena příslušná technologie na její úpravu. Společnost BWT má dlouholeté zkušenosti v nejrůznějších oblastech použití, jako jsou: laboratorní a oplachové vody, zařízení na sušení dřeva, výroba minerální nebo testovací vody, která se používá například k provádění nezávislého testování praček.

CNC machine coolant
CNC machine coolant
Voda s nízkým obsahem minerálních solí je využívána například při mytí skla, k čištění vysoce kvalitních povrchů, k použití v laboratorních myčkách anebo při provozu čistících a dezinfekčních zařízení. Pokud by taková voda obsahovala příliš velké množství minerálních solí, vedlo by to ke vzniku usazenin vodního kamene na nádobí a technickém zařízení.

Ultračistá voda

Technicky čistá voda (tedy ultračistá voda) je nepostradatelná ve farmaceutickém průmyslu, laboratořích a široké škále průmyslových výrobních procesů. Na rozdíl od pitné vody je ultračistá voda zcela zbavena přísad, jako jsou soli, vodní kámen nebo jiné nečistoty.

Tato voda není nutně vhodná k pití, ale při výrobě léčiv, mikro­elek­tro­niky, skla nebo nápojů je taková ultra­čistá voda nepo­stra­da­telnou součástí výrob­ního procesu. Zejména v labo­ra­to­řích se ultra­čistá voda trvale vysoké kvality používá k čištění a opla­cho­vání, ale také jako součást roztoků a nosné médium. V závis­losti na jednot­li­vých oblas­tech použití a poža­dav­cích společ­nost BWT dodává to pravé řešení úpravy vody.
Purified water being filled in vials
Purified water being filled in vials

Úprava mořské vody

Pouze malá část světových zásob vody – necelé 1 % – může člověku sloužit jako pitná voda. V některých oblastech zhoršuje dostupnost čisté pitné vody závadné nebo dokonce chybějící potrubí. Společnost BWT vyvinula procesy k odsolování mořské vody, které přeměňují nepoužitelnou slanou vodu na cennou pitnou vodu.

Beach
Beach

I pro společnosti v oblastech s méně rozvinutou infrastrukturou je voda z vlastních zdrojů nepostradatelnou nutností. Například v cestovním ruchu hraje stále důležitější roli úprava mořské vody. Pouze fungující zásobování vodou zajišťuje, že si hosté mohou užít bezstarostný pobyt s čistou pitnou vodou a hedvábně měkkou perlovou vodou v bazénech a wellness.

Efektivní odsolování mořské vody pro dokonalou pitnou vodu

Značka BWT má desítky let zkušeností s odsolováním mořské vody. Zaručujeme nejen nízké provozní náklady, ale také prostřednictvím integrovaných systémů pro rekuperaci energie zajišťujeme menší spotřebu energie.

Našimi cíli je vyrábět pitnou vodu v maximální kvalitě, udržitelně využívat stále vzácnějších zdrojů vody a přispět k ochraně životního prostředí.

Visit your local website

Stay on this website