VÍZ AZ OTTHONUNKBAN

Kiváló víztisztítási megoldások az Ön otthona számára a BWT-től. Központi vízszűrő a lebegőanyagoktól mentes, higiénikus vízért, vízlágyító berendezések a vízkő elleni innovatív védelemért.
Termékek felfedezése
Kellerstrecke Kellerstrecke

Vízkezelés szakembereknek

Szinten mindenhol, ahol vízről van szó, találkozhatunk a BWT előremutató megoldásaival: a magánháztartásokban, a kereskedelemben és az iparban, a gyógyszer- és a biotechnológia iparban, szállodákban és kórházakban, ill. községekben és városokban.
További információk
Lösungen für Geschäftskunden Lösungen für Geschäftskunden

PRÉMIUM SZŰRT VÍZ AZ ÖN IGÉNYEIRE SZABVA

Élvezze a kiváló BWT szűrt vizet. Fedezze fel a saját életstílusának megfelelő BWT vizet. Tisztán vagy teában ill. kávéban – egy különleges ízélmény.
Tudj meg többet
Leitungswasser trinken Leitungswasser trinken

A víz a mi felada­tunk

Víz

BWT – For You and Planet Blue

A víz élet­elixír és korlá­to­zottan rendel­ke­zésre álló termé­szeti erőforrás is. Nem mindig áll rendel­ke­zésre olyan minő­ségű víz, mint amilyenre tulaj­don­képpen szükség lenne. Ezért a BWT felada­tául tűzte ki, hogy a hely­színen rendel­ke­zésre álló vizet úgy kezelje, tisztítsa, hogy az a szükséges minőségben rendelkezésre álljon. Ennek során számunkra magától érte­tődő, hogy fenn­tart­ható módon tevé­keny­ke­dünk, és óvjuk a kék boly­gónk értékes termé­szeti erőfor­rá­sait. A világ­szerte vezető szak­tudás, az inno­vatív tech­no­ló­giák és a kiváló minő­ségű termékek lehe­tővé teszik számunkra, hogy törekedjünk arra, hogy az élet minden területén töké­letes vízmi­nő­séget bizto­sít­sunk, vala­mint kiváló szintű bizton­ságot, higi­é­niát és egész­séget garan­tál­junk a vízzel mint élet­eli­xírrel való minden­napi kapcsolat során.

Vízkezelés otthona számára

Kiváló vízminőség a nap 24 órájában, a hét minden napján

Szolgáltatásunk

Az Ön elégedettsége fontos számunkra

A BWT ügyfélszolgálata és szervize

A BWT víztisztító, vízkezelő termékei kiváló vízminőséget biztosítanak az Ön otthonában. Mi pedig gondos­ko­dunk a töké­letes szer­vizről, hogy Ön éjjel-nappal a kitűnő vízmi­nő­séget élvez­hesse.

A belső szerviz csapatunk és regionális szerviz partnereink szívesen állanak az Ön rendelkezésére országszerte.

Győződjön meg Ön is a BWT márkaszervizének számos előnyéről.

BWT Badbetreuer BWT Badbetreuer

Vízkezelés szakembereknek

Megoldások és vízkezelő termékek a legkülönfélébb felhasználási területek számára

Nálunk megtalálja a megfelelő megoldást

Szinte mindenhol, ahol vízről van szó, talál­koz­ha­tunk a BWT előre­mu­tató megol­dá­sa­ival: a magán­ház­tar­tá­sokban, a keres­ke­de­lemben és az iparban, a gyógyszer-​ és a biotech­no­lógia iparban, szál­lo­dákban és kórhá­zakban, ill. közsé­gekben és váro­sokban.

Folya­ma­tosan dolgo­zunk az olyan eljá­rások és termékek fejlesz­tésén, melyek a legkü­lön­fé­lébb alkal­ma­zási terü­letek számára mindig a legjobb vízmi­nő­séget bizto­sítják. A legkor­sze­rűbb tech­no­ló­giák alkal­ma­zása, az inno­vatív szel­le­mi­sé­günk, vala­mint a környe­zet­barát, ökono­mikus és ugyan­akkor szoci­ális megkö­ze­lí­té­sünk külön­böztet meg minket.

Office building at sunset Office building at sunset