Grundfos reducerer vandforbrug og omkostninger med 67-93 %

bwt-demipro-ionbytteranlaeg-hos-Grundfos
bwt-demipro-ionbytteranlaeg-hos-grundfos
Grundfos A/S - Sensor i Farum producerer MEMS flow- og tryksensorer primært til brug i virksomhedens egne pumper, men de benyttes også af eksterne kunder. Produktionen af sensor dies foregår i ISO klasse 4 renrum, og vandet man benytter i produktionens mange kemiske processer skal også være ultra rent!
.

I efter­året 2013 fik Grundfos instal­leret et nyt vand­be­hand­lings­anlæg fra BWT, der skulle redu­cere vand­for­brug og forbruget af Mix-​bed ionbytter. Hos Grundfos A/S er man meget opmærk­somme på poten­ti­elle miljø­for­bed­ringer og ener­gibe­spa­relser og har en særlig miljø­pulje, hvor produk­tions­en­heder og afde­linger kan søge finan­si­e­ring af projek­terne.

- Vi blev kontaktet af BWT, der med deres DemiPro-​​anlæg både kan levere en meget fin vand­kva­litet med et lavt lednings­ev­ne­ni­veau svarende til mindre end 0,1 µS/cm, og samtidig udnytte vandet meget effek­tivt, så spildet redu­ceres markant, siger Ulla Bork, der er kemi- og procesin­ge­niør hos Grundfos, og som var ansvarlig for projektet.

Inve­ste­ring i anlæg blev tilba­ge­be­talt på et år

I det gamle RO-​anlæg som Grundfos havde, kunne man kun rense vandet ned til en lednings­evne på 5-7 µS/cm , så der var langt ned til de 0,06 µS/cm, som man behø­vede i produk­tionen.

- Derfor sendte vi vandet gennem et pole­rings­anlæg, der yder­li­gere forbed­rede vand­kva­li­teten. Det forud­satte et større og ret beko­ste­ligt forbrug af Mix-​bed ionbytter. Vi sender stadig vandet gennem pole­rings­an­lægget, men fordi vand­kva­li­teten inden pole­ring nu er meget bedre, har vi redu­ceret forbruget af Mix-​bed ionbytter med 93%, så vi i dag kun bruger ca. 17.000 kroner om året på disse kemi­ka­lier mod tidli­gere 250.000 kroner. Vi sparer også en masse tid og tunge løft hver eneste måned på, at dette arbejde er redu­ceret markant, fortæller Ulla Bork og fort­sætter:

- Hertil kommer en meget stor vand­be­spa­relse fra DemiPro-​​anlægget. Hvor vi med det gamle anlæg havde et vand­spild på ca. 40%, har vi i det nye anlæg et spild på kun 1-2%. Det betyder, at vores samlede vand­for­brug er redu­ceret med ca. 67% fra 3068 m3 vand i 2013 til 1.019 m3 i 2015. Det svarer til en bespa­relse på mere end 100.000 kroner til vand og afled­ning pr. år. Alt i alt, så har anlægget performet så godt at det er blevet tilba­ge­be­talt på meget hurti­gere end de 19 måneder, vi forven­tede, da vi beslut­tede det, slutter hun.

Lednings­evnen over­våges digi­talt af Grundfos og evt. fejl resul­terer i en mail og SMS til rele­vante medar­bej­dere hos Grundfos. BWT fjer­nover­våger anlægget, da man har indgået en servi­ce­af­tale med BWT.

DemiPro-​​anlægget leverer en vand­kva­litet med en lednings­evne mindre end 0,1 µS/cm og har et mini­malt vand­spild på kun 1-2%.

Fotos viser bl.a. renrum med gult lys. Det skyldes de foto­li­to­gra­fiske processer, som bl.a. er følsomme over for hvidt lys. Lidt som i et gammel­dags mørke­kammer, hvor man brugte rødt lys.

Visit your local website

Stay on this website