Best water technology

Om os

Vand er forudsætningen for alt liv, al vækst og al udvikling. Dette er i den grad også gældende hos BWT, hvor alle medarbejdere har blåt vand i årerne. Visionen er at blive nr. 1 inden for vandteknologi ved hjælp af produkter og processer, der på én gang er både miljøvenlige og gode for pengepungen.

Vi ser det som vores fornemmeste opgave at udvikle verdens bedste produkter og tjenesteydelse inden for vandbehandling. Og ikke nok med det: Vand er hele vores mission. Vi sørger for optimal hygiejne, sikkerhed og sundhed ved den daglige kontakt med vand. Vi forsker hver eneste dag i banebrydende løsninger og arbejder hårdt for at udvikle både os selv og vores produkter.

Og det hele sker inden for det overordnede mål om at tilbyde vores kunder anlæg, teknologier og tjenesteydelser inden for vandbehandling, samtidig med at vi skåner vores fælles, blå planet.

BWT – For You and Planet Blue.

Water droplet on the floor
Water droplet on the floor

Vores slogan "For You and Planet Blue." under­streger vores mission: Nemlig at handle ansvar­ligt og bære­dyg­tigt som virk­somhed og at være med til at opfylde beho­vene hos både det enkelte menneske og vores fælles planet.

"For You"

Målene og produk­terne fra BWT har menne­skets og dets behov i fokus. "You" står for vores kunder, vores forret­nings­part­nere og vores medar­bej­dere.

"For Planet Blue"

under­streger først og frem­mest den centrale rolle, som elementet vand spiller for vores "blå planet". Men det under­streger også, hvilken rolle BWT spiller i denne forbin­delse. Vi bruger vores knowhow til at behandle de spar­somme vandres­sourcer og gøre dem anven­de­lige for alle i samspil med naturen.

Certi­fi­ce­ring

Helt konkret omsætter vi vores visioner til praksis ved at lade os kontrol­lere og certi­fi­cere af uafhæn­gige insti­tutter. Vi anvender rele­vante styre­sy­stemer, som passer til de enkelte produk­tions­steder. I kraft af vores kvali­tets­sty­rings­prin­cipper, som er certi­fi­ceret i henhold til ISO 9001, er vi i stand til at tilbyde første­klasses produkter – til vores kunders fulde tilfredshed. For at sikre bære­dyg­tighed i alle vores akti­vi­teter har vi imple­men­teret et miljø-​ og ener­gi­sty­rings­sy­stem på alle vores produk­tions­steder. Dette system er certi­fi­ceret i henhold til ISO 14000 og ISO 50001 samt ISO 45001 og sikrer et godt og sundt arbejds­miljø. Det er altså et tyde­ligt signal til både miljøet, vores medar­bej­dere og kundernes krav om høj effek­ti­vitet.

Alle virk­som­heder i BWT koncernen arbejder direkte efter disse stan­darder og kontrol­leres jævn­ligt af både interne og eksterne instanser. Vi gør alt dette for at være helt sikre på, at vi altid over­holder de aller­hø­jeste stan­darder.

Vandteknologi

Technology cloud
Technology cloud

Man kan kun få et tekno­lo­gisk forspring i forhold til konkur­ren­terne, hvis man hele tiden tænker i nye løsninger. Derfor forsker vi også hele tiden inden for alle områder af vand­be­hand­ling på vores BWT innova­tions­centre: Metoder til filtre­ring, filtre­rings­me­dier, ionbyt­nings­sy­stemer til demi­ne­ra­li­se­ring, blød­gø­ring, afkar­bo­ni­se­ring, membran­tek­no­lo­gier (mikro-​​, ultra-​​ og nano­fil­tre­ring, omvendt osmose), rendamps­ge­ne­ra­torer, rentvands­destil­la­tions­anlæg, UV-​systemer, ozon­ge­ne­ra­torer, ionbyt­nings­mem­braner, elek­tro­lyse, elek­tro­di­a­lyse, elek­tro­deio­ni­se­ring, chlor­oxid­ge­ne­ra­torer og dose­rings­pumper.

Vi leverer vand af aller­hø­jeste kvalitet, præcis der hvor der er brug for det.

BWT-​ledelse

Vores vision

BWT – verdens førende vandteknologivirksomhed

BWT Headquarter
BWT Headquarter

BWT's vision udspringer af alle disse krav og udfor­dringer: Vi vil være verdens førende vand­tek­no­lo­gi­virk­somhed. For at nå dette mål skal vi vokse på alle områder.

Vækst på alle områder

En af de helt store vækst­mo­torer er innova­tion. Hvis en virk­somhed ønsker at vokse og blive større og bedre, nytter det ikke noget at hvile på laur­bær­rene. Det er vigtigt hele tiden at udvikle produkter og tjene­stey­delser, og en gang imellem skal man turde tænke ud af boksen. For os er vækst også vigtigt rent geogra­fisk: Der er i øjeblikket mere end 80 BWT datter­sel­skaber og asso­ci­e­rede selskaber verden over, og vi har deru­d­over FoU-​afde­linger i Frankrig, Tyskland, Schweiz, Østrig og Rusland. Og vi arbejder hele tiden på at tilføje flere!

Vide­re­ud­vik­ling er i vores optik imid­lertid ikke kun noget, der ligger langt ude i frem­tiden. Vi arbejder derfor også hele tiden på at forbedre og opti­mere eksi­ste­rende processer og work­flows. Vide­re­ud­vik­ling består også i at finpudse eksi­ste­rende tekno­lo­gier og produkter og gøre dem endnu bedre.

Vi ønsker dog ikke vækst for enhver pris – det er nemlig vigtigt for os også at tage både miljø­mæs­sigt, økono­misk og socialt ansvar.

BWT – en succes­hi­storie

Iværksætter-​​ og forskerånd, glæde ved innova­tion og succes – disse faktorer prægede og præger stadig den dag i dag virk­som­heden BWT. Helt fra begyn­delsen som en lille virk­somhed i Pforzheim til den store koncern, den er i dag.

BWT's historie går helt tilbage til 1823, hvor Johann Adam Benck­iser grund­lagde sin lille kemi­fa­brik af samme navn i Tyskland. Det nuvæ­rende BWT blev "grund­lagt" i 1990, hvor Andreas Weißenba­cher overtog virk­som­heden i forbin­delse med et management-​​​​​buyout. Navnet "Benck­iser Wasser Technik" blev ændret til "BWT", hvilket skulle vise sig at være starten på én lang succes­hi­storie. Hoved­kon­toret for BWT lå først i den østrigske by Hallein, men to år senere flyt­tede virk­som­heden hoved­kvar­teret til Mondsee.

Buildings
Buildings
2020, et år i modsæt­ning til hvad vi nogen­sinde har set, og alli­gevel fejrer vi en milepæl i BWT-​koncernens historie, vand­tek­no­lo­gi­sel­ska­bets 30-​års jubilæum. 30 års dyna­misk udvik­ling, unikke tekno­lo­gier og store præsta­tioner for verdens mest værdi­fulde ressource - vand. For at bevare posi­tionen som den førende inter­na­tio­nale vand­tek­no­lo­gi­kon­cern, blev BWT Aktien­ge­sells­chaft omdannet til BWT Holding GmbH den 1.10.2020. Med ledelse af Andreas Weißenba­cher og Peter Wiener­roither vil virk­som­heden foku­sere på at fungere som BWT-​koncernens administrations-​ og holdings­el­skab.

Inte­gritet og compli­ance

Indberetninger og infor­ma­tioner kan indsendes af enhver medar­bejder i BWT Group, såvel som enhver kunde, leve­randør eller andre tred­je­parter. Indberetninger behandles anonymt.

Visit your local website

Stay on this website