Hvilket BWT produkt passer til dig?

Tag testen og find ud af hvilken BWT løsning, der passer til dit behov.
Tag testen!
hus-navigator hus-navigator

Får du det bedste ud af dit vand?

Nyd friskt filtreret vand, direkte fra dine vandhane med et BWT vandfilter
Udforsk vores vandfiltre til vandhanen
vandfilter Vandfilter

BWT vand

Tag testen: Hvilket BWT anlæg skal du vælge?

Besvar tre simple spørgsmål og find ud af hvilket BWT blødgøringsanlæg, der passer til dig og dit hjem.
Tag testen!
produktvaelger produktvaelger
 

1,38 mia. km3 vand

98,28 % af alt vand på planeten er til rådighed i flydende form, men kun en meget lille del af det (0,78 %) kan anvendes som drik­ke­vand.

BWT forsker, udvikler og arbejder hver dag på innova­tive løsninger, som kan omdanne saltvand, over­fla­de­vand og grund­vand til drik­ke­vand, procesvand samt rent og ultra­rent vand.

 vand på planeten  vand på planeten

In­nova­tion fra BWT

BWT tilbyder innova­tive produkter til blød­gø­ring af vand. Selv­føl­gelig med menne­skets behov og en skånsom og respekt­fuld hånd­te­ring af de værdi­fulde vandres­sourcer for øje. Men: For os er vand ikke bare vand. Alt efter behov – uanset om vandet skal bruges som drik­ke­vand, som bade­vand i poolen eller som ultraren bestanddel i læge­midler, infu­sioner eller kosmetik – så leverer vores produkter og tekno­lo­gier altid den bedste kvalitet. Og lige nøjagtig der, hvor der er brug for det.

vand BWT
vand BWT

BWT vand i hanen

Har du nogensinde haft tanken om at forbedre dit vand? Vores vand er det ikke altid tilgængeligt i den kvalitet, som vi går og drømmer om.

Det kan du lave om på nu. BWT AQA drink vandfiltre er til dig, der ikke vil nøjes og ønsker at sætte præg på vandet fra din vandhane. Uanset om du bor i lejlighed eller hus, har du og din familie altid adgang til filtreret BWT vand.

Dit vand. Dit valg.

Nogle drømmer om sikkert og hygiejnisk vand, mens andre drømmer om vand uden kalk eller med essentielle mineraler for mere smag.

drinking water taps drinking water taps

Silke­blødt BWT vand

BWT’s blødgøringsanlæg installeres lige efter vandmåleren og leverer kalkfrit vand til hele hjemmet. Anlæggene fås i flere forskellige størrelser og varianter. Hvorvidt du skal vælge det intelligente BWT PERLA eller BWT AQA life anlæg afhænger i høj grad af husstandens vandforbrug, forbrugsmønster og behov. Alle BWT anlæg er godkendt til drikkevand.
Kvinde tager brusebad Kvinde tager brusebad

BWT WFI - Ultra­rent vand til farma-​ og biotekin­du­strien

Hver eneste dag støder du på ultra­rent BWT vand. Endda flere gange om dagen. Men oftest uden at du lægger mærke til det. Eksem­pelvis i kosmetik, læge­midler eller andre farma­ceu­tiske produkter.

Ultra­rent vand er uund­vær­ligt ved frem­stil­lingen af en lang række produkter, og sikkerhed og renhed har i den forbin­delse højeste prio­ritet. Derfor er produ­cen­terne meget afhæn­gige af ultra­rent vand fra BWT-​anlæg. I sidste ende drejer det sig om dit liv – om din livskva­litet.

broadway engineering broadway engineering

Vand­tek­no­logi

Mange af de tekno­lo­gier, vi har udviklet til blød­gø­ring af vand, stammer oprin­de­ligt fra naturen – f.eks. ionom­byt­ning eller osmose. Vi obser­verer. Vi tager ved lære. Og så går vi et skridt videre. Nemlig i frem­tiden.

Et centralt aspekt ved alle vores nye produkter samt udvik­lingen af de eksi­ste­rende produkter er at redu­cere forbruget af drifts­midler og energi og derved opnå en reduk­tion af CO2-​emissionen. I den forbin­delse tager vi både miljø­mæs­sigt, økono­misk og socialt ansvar. Vores indsats er baseret på de nyeste tekno­lo­gier. Den perma­nente vide­re­ud­vik­ling af vores produkter bidrager også til en bety­delig vækst i vores virk­somhed.

 Teknologi sky  Teknologi sky

Vandets fremtid

En tilstræk­kelig forsy­ning af rent vand er det 21. århund­redes globale udfor­dring – både i miljø­mæssig, samfunds­mæssig, poli­tisk og økono­misk hense­ende.

 Vandets fremtid
 Vandets fremtid

Befolk­nings­tallet i verden vokser konstant. Der forbruges mere og mere vand til produk­tionen af stadigt flere forbrugs­goder. Det i forvejen sjældne drik­ke­vand bliver kraf­tigt foru­renet. Klima­for­an­drin­gerne forværrer også betin­gelserne for grund­vandet.

Globale udfor­dringer

Ifølge FNs prog­noser vil verdens befolk­ning vokse til 9,6 milli­arder menne­sker i 2050. I dag bor halv­delen af alle menne­sker i byerne. I 2050 vil det være to tred­je­dele. Den største stig­ning sker i udvik­ling­s­lan­dene, hvor der alle­rede er mangel på vand.

Globale udfordringer
Globale udfordringer
På grund af det stigende behov for flere føde­varer, mere energi og flere sani­tære faci­li­teter, vil det globale vand­behov også stige med ca. 55 % inden 2050. Indu­strien (over 400 %), elek­tri­ci­tets­pro­duk­tionen (over 140 %) og hushold­nin­gerne (over 130 %) tegner sig for den største vækst. Forbruget i land­bruget, som i øjeblikket tegner sig for det største vand­for­brug, vil derimod falde lidt.
globale vandbehov
globale vandbehov

Ca. en fjerdedel af vandbehovet i verden dækkes i øjeblikket af grundvandet. På grund af den konstante tilbagegang i grundvandsbeholdningen vil mere end 40 % af verdens befolkning i 2050 leve i områder, hvor der vil være vandmangel.

Vand – vores mission

BWT tager som global virksomhed alle disse udfordringer op. Vi bidrager til udviklingen af ressourcebesparende, bæredygtige produkter og tjenesteydelser, som behandler det eksisterende vand for at kunne tilbyde det i den bedst mulige kvalitet. Derudover er vi med til at tilbyde adgang til vand lige netop de steder, man har behov for vandet. Takket være professionel vandbehandling kan vi nemlig lave forurenet vand om til førsteklasses drikkevand, procesvand eller sågar rent og ultrarent vand, alt efter hvad der er behov for. I sidste ende drejer det sig om, at vi både nu og i fremtiden skal kunne glæde os over vores smukke blå planet og det livsnødvendige element – vand.

globale drikkevandskilder
globale drikkevandskilder

Visit your local website

Stay on this website