Cookie Policy

  1. Файли «сookie»

На наших веб-сайтах ми вико­ри­сто­вуємо файли «сookie». Файли «сookie» — це неве­ликі текс­тові файли або інші техно­логії збері­гання даних, які ваш браузер зберігає на вашому комп’ю­тері. Файли «сookie» обро­бляють певну конкретну інфор­мацію про вас, напри­клад, про ваш браузер, дані про місце­зна­хо­дження або IP-адресу. ID файлу «сookie» — це унікальний іден­ти­фі­катор файлу «сookie». Він скла­да­є­ться з ланцюга символів, за допо­могою якого інтернет-сторінки та сервери можуть закрі­пля­тися за певним Інтернет-браузером, в якому збері­гався файл «cookie». У такий спосіб забез­пе­чу­є­ться можли­вість відві­даним веб-сайтам та серверам відрі­зняти окремий браузер суб'єкта даних від інших Інтернет-браузерів, що містять файли «cookie». Конкре­тний веб-браузер можна розпі­знати та іден­ти­фі­ку­вати за допо­могою унікаль­ного іден­ти­фі­ка­тора файла «cookie».

Такі дані збері­га­ти­му­ться максимум 180 днів у якості техні­чних засобів захисту систем обробки даних від несан­кціо­но­ва­ного доступу.

Правовою основою для такої обробки даних є підпункт b) пункту 1 Статті 6 Загаль­ного регла­менту щодо захисту даних, оскільки файли «cookie» вико­ри­сто­ву­ю­ться для збору даних з метою ініці­ю­вання або обробки дого­вірних відносин.

Якщо така обробка даних не засто­со­ву­є­ться для ініці­ю­вання або обробки дого­вору, наші законні інте­реси поля­гають у вдоско­на­ленні функціо­наль­ності нашого веб-сайту. У такому випадку правовою основою є підпункт f) пункту 1 Статті 6 Загаль­ного регла­менту щодо захисту даних.

1.1. Анонімний профіль кори­сту­вача

У рамках норма­тивних поло­жень наша компанія створює профілі кори­сту­вачів під псев­до­німом з метою просу­вання, ринко­вого дослі­дження та персо­на­лі­зації наших послуг. Ви можете будь-коли відмо­ви­тися від вико­ри­стання цих даних з подаль­шими наслід­ками.

1.2. Сторонні файли «cookie»

У разі необ­хі­дності на нашому веб-сайті також можуть вико­ри­сто­ву­ва­тися файли «cookie» інших компаній, з якими ми спів­пра­цюємо з метою реклами, аналізу або полі­пшення функцій нашого веб-сайту.

З більш детальною інфор­ма­цією ви можете озна­йо­ми­тися нижче, а саме щодо правової основи та мети такого збору та обробки даних, зібраних за допо­могою файлів «cookie» третіми особами.

1.3. Вимкнення файлів «cookie»

Ви можете відмо­ви­тися від вико­ри­стання файлів «cookie», змінивши нала­шту­вання у своєму брау­зері. Так само у брау­зері ви можете вида­лити файли «cookie», які вже були збере­жені. Однак кроки та заходи, необ­хідні для цього, відрі­зня­ю­ться в зале­жності від того, який браузер ви вико­ри­сто­вуєте. Якщо ви відхи­ляєте або обме­жуєте вста­нов­лення файлів «cookie», ви не зможете у повній мірі скори­ста­тися усіма функціями сайту.

 

  1. Інстру­менти веб-аналізу
2.1 Google Analytics (з функцією аноні­мі­зації)

Компо­нент Google Analytics (з функцією аноні­мі­зації) інте­гро­вано у веб-сайт компанії «BWT AG». Google Analytics — це сервіс для аналізу веб-сайтів. Веб-аналітика — це збір, компі­ляція та оцінка даних про пове­дінку відві­ду­вачів веб-сайтів. Сервіс веб-аналізу збирає дані, у тому числі з веб-сайту, з якого пере­йшов суб’єкт даних (так зване «джерело поси­лання»), про те, на які підсто­рінки веб-сайту заходив суб’єкт даних або як часто та протягом якого часу пере­гля­да­лася сторінка. Веб-аналітика вико­ри­сто­ву­є­ться пере­важно для опти­мі­зації веб-сайтів та для вико­нання аналізу еконо­мі­чної вигоди інтернет-реклами.

Компанією-розробником Google Analytics є «Ґуґл еЛеЛСі» (Google LLC) (далі за текстом — «Google»), з адресою: 1600 Амфі­сі­атер Парквей, Маунтін-В'ю, штат Калі­форнія 94043-1351, США (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA).

Компанія «BWT AG» вико­ри­стовує суфікс «_gat._anonymizeIp» задля вико­нання веб-аналізу за допо­могою Google Analytics. Завдяки вико­ри­станню цього суфікса IP-адреса підклю­чення до Інтер­нету суб’єкта даних уріза­є­ться та аноні­мі­зу­є­ться Google, коли на наш веб-сайт захо­дить кори­стувач з держави-члена Євро­пей­ського Союзу або з іншої країни, яка уклала Угоду щодо Євро­пей­ської еконо­мі­чної зони (ЄЕЗ).

Мета компо­нента Google Analytics — аналіз потоків відві­ду­вачів нашого веб-сайту. Google вико­ри­стовує отри­мані дані та інфор­мацію, а також оцінює вико­ри­стання нашого веб-сайту, з метою ство­рення онлайн-звітності для нашої компанії, що відображає та компілює діяль­ність на нашому веб-сайті, а також надання подальших послуг у зв'язку з вико­ри­ста­нням нашого веб-сайту.

Google Analytics розміщує файл «cookie» в ІТ-системі суб’єкта даних. Вище уже було пояснено, що таке файли «cookie». Розмі­щення файлу «cookie» дає можли­вість Google проана­лі­зу­вати вико­ри­стання нашого веб-сайту. Кожного разу, коли відбу­ва­є­ться виклик певної сторінки цього веб-сайту, яким управляє контролер даних і на якому інте­гро­вано компо­нент Google Analytics, веб-браузер в ІТ-системі суб’єкта даних авто­ма­тично отримує сигнал від компо­нента Google Analytics пере­да­вати дані в Google з метою онлайн-аналізу.

Як уже зазна­ча­лося вище, суб'єкт даних може в будь-який час засто­су­вати відпо­відні нала­шту­вання у веб-браузері, що вико­ри­сто­ву­ю­ться для блоку­вання розмі­щення файлів «cookie» нашим веб-сайтом, і таким чином постійно відхи­ляти розмі­щення файлів «cookie». Такі нала­шту­вання також відхи­ля­ти­муть розмі­щення файлів «cookie» Google в ІТ-системі суб’єкта даних. До того ж, файл «cookie», який уже розмі­щено сервісом Google Analytics, можна будь-коли вида­лити за допо­могою веб-браузера або іншого програм­ного забез­пе­чення.

Окрім того, суб’єкт даних має можли­вість відмо­ви­тися від збору даних, ство­рених Google Analytics щодо вико­ри­стання цього веб-сайту, а також від обробки цих даних сервісом Google, і може запо­бігти цьому. Для цього суб’єкт даних повинен заван­та­жити та вста­но­вити розши­рення для брау­зера за поси­ла­нням https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Таке розши­рення брау­зера пові­домляє Google Analytics через JavaScript, що дані та інфор­мація про відві­ду­вання веб-сайтів можуть не пере­да­ва­тися в Google Analytics. Вста­нов­лення такого розши­рення брау­зера розу­мі­є­ться в Google як відмова. Якщо ІТ-систему суб’єкта даних пізніше буде вида­лено, відфор­ма­то­вано або пере­в­ста­нов­лено, суб’єкт даних повинен пере­в­ста­но­вити розши­рення брау­зера задля деакти­вації Google Analytics. Якщо суб’єкт даних або інша особа, яку він може контро­лю­вати, видаляє або деактивує розши­рення брау­зера, існує можли­вість пере­в­ста­но­вити або повторно акти­ву­вати розши­рення брау­зера.

Дода­ткову інфор­мацію та чинну полі­тику конфі­ден­цій­ності Google можна заван­та­жити за поси­ла­нням: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ та http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Більше детальну інфор­мацію про Google Analytics можна знайти за насту­пним поси­ла­нням: https://www.google.com/intl/de_ de/analytics/.

2.2. Google AdWords з відсте­же­нням конверсій

На нашому веб-сайті вико­ри­сто­ву­є­ться сервіс Google AdWords та відсте­ження конверсій. Цей сервіс нада­є­ться компа­нією «Ґуґл Інк.», 1600 Амфі­сі­атер Парквей, Маунтін-В'ю, штат Калі­форнія 94043-1351 (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) (далі за текстом — «Google»).

На основі серти­фі­кації, що відпо­відає Угоді про правила обміну конфі­ден­ційною інфор­ма­цією між ЄС і США, компанія Google гарантує, що буде дотри­му­ва­тися регла­ментів ЄС щодо захисту персо­нальних даних під час обробки даних у США.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Ми засто­со­вуємо відсте­ження конверсій з метою забез­пе­чення цільо­вого просу­вання нашого сайту. Правовою основою є підпункт f) пункту 1 Статті 6 Загаль­ного регла­менту щодо захисту даних. Наші законні інте­реси поля­гають в аналізі, опти­мі­зації та еконо­мі­чній ефектив­ності нашого сайту.

Якщо нати­снути на рекламу, розмі­щену Google, функція відсте­ження конверсій зберігає файл «cookie» на вашому пристрої. Термін дії так званих конвер­сійних файлів «cookie» завер­шу­є­ться через 30 днів, і вони не іден­ти­фі­кують вас особисто будь-яким чином.

Якщо файл «cookie» все ще дійсний, і ви відві­дуєте певну сторінку нашого веб-сайту, ми та Google можемо зробити висновок, що ви нати­снули на одну з наших реклам, розмі­щених у Google, і вас було пере­адре­со­вано на наш веб-сайт.

Дані, зібрані у такий спосіб, у свою чергу вико­ри­сто­ву­ю­ться Google, щоб надати нам оцінку відві­ду­вань нашого веб-сайту та дій, які відві­ду­вачі на ньому вико­нують. Окрім того, ми отри­муємо інфор­мацію про кіль­кість кори­сту­вачів, які нати­снули на нашу рекламу(и), а також про сторінки нашого сайту, які після цього були відві­дані. Ані ми, ні треті особи, які також вико­ри­сто­вують Google AdWords, не зможуть іден­ти­фі­ку­вати вас за допо­могою такого відсте­ження конверсій.

Ви також можете відхи­лити або обме­жити вста­нов­лення файлів «cookie» шляхом засто­су­вання відпо­відних нала­шту­вань у своєму брау­зері. Так само у брау­зері ви можете вида­лити файли «cookie», які вже були збере­жені. Однак кроки та заходи, необ­хідні для цього, відрі­зня­ю­ться в зале­жності від того, який браузер ви вико­ри­сто­вуєте. У разі вини­кнення будь-яких запи­тань ви можете скори­ста­тися функцією довідки, озна­йо­ми­тися з доку­мен­та­цією для вашого брау­зера або звер­ну­тися до виро­бника за допо­могою.

Окрім того, Google надає дода­ткову інфор­мацію стосовно своєї практики у сфері захисту персо­нальних даних, зокрема інфор­мацію про те, як ви можете запо­бігти вико­ри­станню Ваших даних.

https:// services. google. com/ sites­tats/ de. html
http:// www. google. com/ poli­cies/ tec hnol ogie s/ ads/
http:// www. google. de/ poli­cies/ privacy/

 

  1. Соці­альні мережі

Наша компанія пред­став­лена у соці­альних мережах та на платформах з метою спіл­ку­вання та інфор­му­вання клієнтів, заці­кав­лених сторін та кори­сту­вачів про наші послуги.

У зв'язку з цим ми вказуємо, що дані кори­сту­вачів можуть обро­бля­тися за межами Євро­пей­ського Союзу. Це може призвести до вини­кнення ризику по відно­шенню до кори­сту­вачів, напри­клад, можуть вини­кати певні труднощі у забез­пе­ченні засто­су­вання прав кори­сту­вачів. На основі серти­фі­кації, що відпо­відає Угоді про правила обміну конфі­ден­ційною інфор­ма­цією між ЄС і США, провай­дери гаран­тують, що будуть дотри­му­ва­тися регла­ментів ЄС щодо захисту персо­нальних даних під час обробки даних.

Як правило, дані кори­сту­вачів обро­бля­ю­ться з метою дослі­дження ринку та у рекламних цілях. На основі пове­дінки та інте­ресів, які вини­кають у процесі кори­сту­вання, можна скласти профілі кори­сту­вачів. Ці профілі можна вико­ри­сто­ву­вати для розмі­щення реклами в соці­альних мережах і на платформах та за їх межами з метою задо­во­лення конкре­тних інте­ресів кори­сту­вача. Для цього файли «cookie» збері­га­ю­ться на пристрої кори­сту­вача, у яких збері­га­є­ться пове­дінка та інте­реси кори­сту­вача. До того ж, профілі кори­сту­вачів можуть збері­гати дані неза­лежно від вико­ри­сто­ву­ва­ного пристрою.

Обробка персо­нальних даних кори­сту­вачів вико­ну­є­ться у відпо­від­ності до підпункту f) пункту 1 Статті 6 Загаль­ного регла­менту щодо захисту даних, а також до наших законних інте­ресів стосовно ефектив­ного інфор­му­вання та спіл­ку­вання з кори­сту­ва­чами. Якщо кори­сту­вачам пропо­ну­є­ться надати згоду на обробку персо­нальних даних провай­де­рами, правовою основою у такому випадку є підпункт a) пункту 1 Статті 6 Загаль­ного регла­менту щодо захисту даних та Стаття 7 Загаль­ного регла­менту щодо захисту даних.

Запити щодо інфор­му­вання та забез­пе­чення вико­нання прав кори­сту­вача краще надси­лати через провай­дерів. Адже лише провай­дери мають доступ до даних кори­сту­вача та можуть вжити заходів і надати інфор­мацію. Якщо вам знадо­би­ться допо­мога, ви можете зв’я­за­тися з нами у будь-який час.

Більш детальну інфор­мацію про обробку даних та можли­вість оскар­ження (відмови) диві­ться за насту­пними поси­ла­н­нями:

 - Facebook («Фейсбук Айленд Лтд.», 4 Гранд Канал Сквеа, Гранд Канал Гарбор, Дублін 2, Ірландія (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland))

Полі­тика конфі­ден­цій­ності: https://www.facebook.com/policy.php

Відмова: http://www.aboutads.info/choices/

Угода про правила обміну конфі­ден­ційною інфор­ма­цією: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active- Google/ YouTube («Ґуґл еЛеЛСі», 1600 Амфі­сі­атер Парквей, Маунтін-В'ю, штат Калі­форнія 94043-1351, США (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA)).

Полі­тика конфі­ден­цій­ності: https://policies.google.com/privacy

Відмова: https://adssettings. google. com/authenticated,

Полі­тика конфі­ден­цій­ності: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active- Instagram («Інста­грам Інк.», 1601 Уілоу Роуд, Менло Парк, штат Калі­форнія, 94025, США (Instagram Inc.,1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA))

Полі­тика конфі­ден­цій­ності: https://help.instagram.com/155833707900388- Twitter («Твіттер Інк.», 1355 Маркет Стріт, офіс 900, Сан-Франциско, штат Калі­форнія 94103, США (Twitter Inc.,1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)) 

Полі­тика конфі­ден­цій­ності: https://twitter.com/privacy

Відмова: https://twitter.com/personalization

Полі­тика конфі­ден­цій­ності: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active- Pinterest («Пінте­рест Інк.», 635 Хай Стріт, м. Пало Альто, штат Калі­форнія, 94301, США (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA))

Полі­тика конфі­ден­цій­ності: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy  - LinkedIn («ЛінкдІн Айленд Анлі­мітед Компані», Уілтон Плейс, Дублін 2, Ірландія (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland))

Полі­тика конфі­ден­цій­ності: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,

Відмова: https://www.linkedin.com/psettings/guest- controls/retargeting-opt-out,

Полі­тика конфі­ден­цій­ності: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.- Xing («КСІНГ АГ», Дамм­тор­штрассе 29-32, 20354 Гамбург, Німеч­чина (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland))

Полі­тика конфі­ден­цій­ності: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 

  1. Плагіни соці­альних мереж

Ми вико­ри­сто­вуємо плагіни соці­альних мереж. Якщо плагін збері­га­є­ться на одній із сторінок, які ви відві­дуєте на нашому веб-сайті, ваш браузер заван­та­жить іконку плагіна з серверів соці­альної мережі. З техні­чних причин соці­альна мережа повинна обро­бити вашу IP-адресу. Окрім того, також будуть запи­су­ва­тися дата та час вашого відві­ду­вання нашого веб-сайту.

Якщо ви ввійшли в соці­альну мережу під час відві­ду­вання одного з наших веб-сайтів з інте­гро­ваним плагіном, соці­альна мережа розпі­знає інфор­мацію, зібрану плагіном під час вашого конкре­тного відві­ду­вання. Потім уся зібрана інфор­мація може закрі­плю­ва­тися за вашим облі­ковим записом в соці­альній мережі. Напри­клад, якщо ви нати­скаєте кнопку «Подо­ба­є­ться» або «Поді­ли­тися», то така інфор­мація збері­га­ти­ме­ться у вашому облі­ко­вому записі соці­альної мережі та публі­ку­ва­ти­ме­ться на платформі соці­альної мережі.

Якщо ви хочете відмо­ви­тися від цього, ви повинні або вийти з соці­альної мережі перед відві­ду­ва­нням нашого веб-сайту, або скори­ста­тися розши­ре­нням для вашого брау­зера, щоб запо­бігти заван­та­женню плагіна соці­альної мережі.

Правовою основою є підпункт f) пункту 1 Статті 6 Загаль­ного регла­менту щодо захисту даних. Наші законні інте­реси поля­гають в покра­щенні якості нашого веб-сайту.

4.1. Face­book

На нашому веб-сайті вико­ри­сто­ву­є­ться плагін соці­альної мережі Facebook. Facebook.com — це сервіс, який надає компанія «Фейсбук Інк.», 1601 С. Калі­форнія Авеню, м. Пало Альто, штат Калі­форнія 94304 США (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). В регіоні ЄС цей сервіс також нада­є­ться компа­нією «Фейсбук Айленд Лімітед», 4 Гранд Канал Сквеа, Дублін 2, Ірландія (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland). Ці компанії далі за текстом імену­ю­ться «Facebook».

На основі серти­фі­кації, що відпо­відає Угоді про правила обміну конфі­ден­ційною інфор­ма­цією між ЄС і США, компанія Facebook гарантує, що буде дотри­му­ва­тися регла­ментів ЄС щодо захисту персо­нальних даних під час обробки даних у США.

https:// www. pri vacy shie ld. gov/ partic­i­pant? id=a2z t000 0000 Gnyw AAC& sta tus=Act ive

Дода­ткову інфор­мацію щодо можливих плагінів, їх відпо­відних функцій та щодо збору та вико­ри­стання даних, а також щодо ваших прав та пара­ме­трів захисту в полі­тиці конфі­ден­цій­ності Facebook можна знайти за поси­ла­нням:

https:// devel­opers. face­book. com/ docs/ plugins/

https:// www. face­book. com/ policy. php

4.2. Twitter

На нашому веб-сайті вико­ри­сто­ву­є­ться плагін соці­альної мережі Twitter. Сервіс Twitter нада­є­ться компа­нією «Твіттер Інк.», 795 Фолсом Стріт, офіс 600, м. Сан-Франциско, штат Калі­форнія 94107, США (Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) (далі за текстом — «Twitter»).

На основі серти­фі­кації, що відпо­відає Угоді про правила обміну конфі­ден­ційною інфор­ма­цією між ЄС і США, компанія Twitter гарантує, що буде дотри­му­ва­тися регла­ментів ЄС щодо захисту персо­нальних даних під час обробки даних у США.

https:// www. pri vacy shie ld. gov/ partic­i­pant? id=a2z t000 0000 TORz AAO& sta tus=Act ive

З дода­тковою інфор­ма­цією про збір та вико­ри­стання даних, а також про ваші права та пара­метри захисту ви можете озна­йо­ми­тися за поси­ла­нням:

https:// twitter. com/ privacy

4.3. Insta­gram

На нашому веб-сайті вико­ри­сто­ву­є­ться плагін соці­альної мережі Instagram. Сервіс Instagram Service нада­є­ться компа­нією «Інста­грам еЛеЛСі», 1 Хакер Вей, будинок 14, перший поверх, Менло Парк, штат Калі­форнія, США (Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA) (далі за текстом — «Instagram»).

Дода­ткову інфор­мацію щодо можливих плагінів, їх відпо­відних функцій та щодо збору та вико­ри­стання даних, а також щодо ваших прав та пара­ме­трів захисту в полі­тиці конфі­ден­цій­ності Instagram можна знайти за поси­ла­нням:

https:// help. insta­gram. com/ 519 5221 2510 7875

4.4. Youtube

На наших веб-сайтах ми вико­ри­сто­вуємо YouTube. Цей відео­портал нада­є­ться компа­нією «ЮТуб еЛеЛСі», 901 Черрі Авеню, 94066 Сан-Бруно, штат Калі­форнія, США (YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA), що далі за текстом імену­є­ться «YouTube». YouTube є дочір­ньою компа­нією «Ґуґл еЛеЛСі»,1600 Амфі­сі­атер Парквей, Маунтін-В'ю, штат Калі­форнія 94043, США (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), що далі за текстом імену­є­ться «Google».

На основі серти­фі­кації, що відпо­відає Угоді про правила обміну конфі­ден­ційною інфор­ма­цією між ЄС і США, компанія Google та її дочірня компанія YouTube гаран­тують, що будуть дотри­му­ва­тися регла­ментів ЄС щодо захисту персо­нальних даних під час обробки даних у США.

https:// www. pri vacy shie ld. gov/ partic­i­pant? id=a2z t000 0000 01L5 AAI& sta tus=Act ive

Ми вико­ри­сто­вуємо YouTube з розши­ре­ними пара­ме­трами конфі­ден­цій­ності для демон­страції відео кори­сту­вачам. Згідно з YouTube розши­рені пара­метри конфі­ден­цій­ності озна­чають, що вказані нижче дані пере­да­ва­ти­му­ться на сервер YouTube лише в тому випадку, якщо ви фактично увімкнете програ­вання відео. Без засто­су­вання цих пара­ме­трів підклю­чення до сервера YouTube в США буде вста­нов­лю­ва­тися, як тільки ви зайдете на будь-яку нашу веб-сторінку, на якій розмі­щено відео YouTube.

Таке підклю­чення необ­хідне для того, щоб мати можли­вість відобра­жати відпо­відне відео на нашому веб-сайті у вашому брау­зері. YouTube буде запи­су­вати та обро­бляти як мінімум вашу IP-адресу, дату та час відобра­ження відео, а також веб-сайт, який ви відві­дали. Окрім того, вста­нов­лено підклю­чення до рекламної мережі DoubleClick Google.

YouTube постійно зберігає файли «cookie» на вашому пристрої через ваш браузер з метою забез­пе­чення функціо­наль­ності та аналізу кори­сту­ва­цької пове­дінки. Якщо ви не пого­джу­є­теся на таку обробку даних, у вас є можли­вість запо­бігти вста­нов­ленню файлів «cookie», вста­но­вивши відпо­відні нала­шту­вання у своєму брау­зері. Більш детальну інфор­мацію можна знайти у розділі про файли «cookie», що зазна­чений вище.

З дода­тковою інфор­ма­цією про збір та вико­ри­стання даних, а також про ваші права та пара­метри захисту в полі­тиці конфі­ден­цій­ності Google ви можете озна­йо­ми­тися за поси­ла­нням

https:// poli­cies. google. com/ privacy

4.5. Pinterest

На нашому веб-сайті вико­ри­сто­ву­є­ться плагін соці­альної мережі Instagram. Сервіс Pinterest нада­є­ться компа­нією «Пінте­рест Інк.», 808 Браннан Стріт, м. Сан-Франциско, штат Калі­форнія 94103, США (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA) (далі за текстом — «Pinterest»).

З дода­тковою інфор­ма­цією про збір та вико­ри­стання даних, а також про ваші права та пара­метри захисту ви можете озна­йо­ми­тися за поси­ла­нням:

https:// policy. pinterest. com/ en/ privacy- policy

4.6. Xing

На нашому веб-сайті вико­ри­сто­ву­є­ться плагін соці­альної мережі Xing. Сервіс Xing нада­є­ться компа­нією «КСІНГ СЕ», Дамм­тор­штрассе 30, 20354 м. Гамбург, Німеч­чина (XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland) (далі за текстом — «Xing»).

З дода­тковою інфор­ма­цією про збір та вико­ри­стання даних, а також про ваші права та пара­метри захисту ви можете озна­йо­ми­тися за поси­ла­нням:

https:// privacy. xing. com/ en

4.7. LinkedIn

На нашому веб-сайті вико­ри­сто­ву­є­ться плагін соці­альної мережі LinkedIn. LinkedIn — це сервіс, що нада­є­ться компа­нією «ЛінкдІн Корпо­рейшн», 2029 Стірлін Корт, м. Маунтін-В'ю, штат Калі­форнія 94043, США (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA). В регіоні ЄС цей сервіс нада­є­ться компа­нією «ЛінкдІн Айленд», питання полі­тики конфі­ден­цій­ності, Уілтон Плаза, Уілтон Плейс, Дублін 2, Ірландія (LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland). Ці компанії надалі імену­ю­ться «LinkedIn».

На основі серти­фі­кації, що відпо­відає Угоді про правила обміну конфі­ден­ційною інфор­ма­цією між ЄС і США, компанія LinkedIn гарантує, що буде дотри­му­ва­тися регла­ментів ЄС щодо захисту персо­нальних даних під час обробки даних у США.

https:// www. pri vacy shie ld. gov/ partic­i­pant? id=a2z t000 0000 L0UZ AA0& sta tus=Act ive

З дода­тковою інфор­ма­цією про збір та вико­ри­стання даних, а також про ваші права та пара­метри захисту ви можете озна­йо­ми­тися за поси­ла­нням:

https:// www. linkedin. com/ legal/ privacy- policy? trk=uno- reg- guest- home- privacy- policy

 

  1. Логіни для соці­альних мереж

Для реєстрації та входу до свого облі­ко­вого запису клієнта у вас також є можли­вість автен­ти­фі­кації за допо­могою наяв­ного профілю в одній із насту­пних соці­альних мереж: Facebook, Google+ або LinkedIn. Таким чином ви можете заре­є­стру­ва­тись або увійти в систему.

Для цього на сторінці реєстрації або сторінці входу ви можете знайти відпо­відні символи тих провай­дерів соці­альних мереж, що підтри­му­ю­ться нашим веб-сайтом. Перш ніж підклю­чи­тися до провай­дера, ви повинні дати чітку згоду на обробку та пере­дачу даних, зазна­чених нижче:

Нати­снувши на відпо­відний символ, відкри­є­ться нове спли­ваюче вікно (так званий додаток), в якому ви повинні увійти в систему, вказавши свої дані для входу в соці­альну мережу. Після успі­шного входу соці­альна мережа пові­до­мить, які дані будуть пере­дані нам для автен­ти­фі­кації в рамках процесу реєстрації або входу. Якщо ви дали згоду на цю пере­дачу даних, поля, необ­хідні нам для реєстрації, запов­ня­ться пере­да­ними даними. Інфор­мація, необ­хідна нам для реєстрації або входу — це (i) ваше ім’я та (ii) ваша електронна адреса.

Лише після вашої чіткої згоди на вико­ри­стання пере­даних та необ­хі­дних даних, ми будемо збері­гати ваші дані та вико­ри­сто­ву­вати їх для цілей, зазна­чених у цій Полі­тиці конфі­ден­цій­ності. Жодного зв’язку між вашим облі­ковим записом клієнта, ство­реним у нас, і вашим облі­ковим записом у відпо­відній соці­альній мережі немає, окрім процесу автен­ти­фі­кації.

З метою вико­нання процесу автен­ти­фі­кації для реєстрації та входу, ваша IP-адреса пере­да­є­ться відпо­від­ному провай­деру соці­альної мережі. Ми жодним чином не впли­ваємо на мету та обсяг збору даних та на їхню подальшу обробку відпо­відним провай­дером соці­альної мережі. Для отри­мання дода­ткової інфор­мації озна­йом­теся з інфор­ма­цією про захист даних відпо­від­ного провай­дера.

 

  1. Інтернет-реклама

6.1. Реклами Amazon

На нашому веб-сайті ми використовуємо «Amazon Pixel» з метою розміщення реклами з урахуванням індивідуальних інтересів. Це виконується за допомогою використання інформації, яку ви надаєте нам під час відвідування наших веб-сайтів та використання нашого контенту чи послуг. Індивідуалізована реклама, яку ще називають персоніфікованою рекламою чи рекламою з врахуванням інтересів, базується на інформації, яку ми отримуємо під час вашої діяльності, а саме: наприклад, покупки на наших веб-сайтах, використання пристроїв, програмного забезпечення чи додатків або відвідування сайтів, що містять вміст або рекламу Amazon, взаємодія з інструментами Amazon або використання платіжних послуг.

Дані, зібрані у такий спосіб, є анонімними для нас, а це означає, що ми не бачимо ані особисті дані окремих користувачів, ані поєднуємо їх з іншою інформацією про користувача.

Дані зберігаються та обробляються Amazon. Amazon може відстежувати поведінку користувачів, які натиснули на рекламу та були перенаправлені на наш веб-сайт. За допомогою файлів «cookie», які є текстовими файлами, що зберігаються на вашому комп’ютері, Amazon може потім розпізнати користувача, що є в членом Amazon, і оптимізувати ефективність реклами, наприклад, запропонувати рекламу з урахуванням потреб цільової групи для використання політики використання даних Amazon. Це стосується виключно користувачів, які мають обліковий запис Amazon і є членами Amazon. Така обробка даних не поширюється на користувачів, які не є членами Amazon.

Ви можете відмовитися від обробки даних за посиланням: https://www.amazon.de/adprefs 

 

6.2 Face­book Custom Audi­ences

Ми використовуємо інструмент «Facebook Custom Audience» з метою розміщення реклами на інших веб-сайтах, наприклад, в соціальній мережі Facebook. Facebook Custom Audience — це інструмент, який пропонує компанія «Фейсбук Айленд Лімітед» (Facebook Ireland Limited), що пов’язує відвідувача одного з веб-сайтів, яким управляє група BWT, із користувачем Facebook з метою розміщення реклами на платформі Facebook. З цією метою ми надаємо вашу інформацію Facebook та використовуємо файли «cookie» або подібні технології на нашому веб-сайті для аналізу ефективності нашої реклами на інших веб-сайтах. Додаткову інформацію про використання інформації сервісом Facebook дивіться за наступним посиланням: https://www.facebook.com/ads/about. Ви можете відмовитись від отримання реклами за допомогою цього інструменту у налаштуваннях Facebook.

 

6.3 Відстеженням конверсій

Відстеження конверсії Google AdWords

Всюди, де ми присутні в Інтернет-мережі, ми використовуємо рекламний компонент Google AdWords і так зване відстеження конверсій. Цей сервіс надається компанією «Ґуґл еЛеЛСі», 1600 Амфісіатер Парквей, м. Маунтін-В'ю, штат Каліфорнія 94043, США (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), що далі за текстом іменується «Google».

На основі сертифікації, що відповідає Угоді про правила обміну конфіденційною інформацією між ЄС і США, компанія Google гарантує, що буде дотримуватися регламентів ЄС щодо захисту персональних даних також під час обробки даних у США. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Ми використовуємо відстеження конверсій з метою цільового рекламування наших послуг. Правовою основою є підпункт f) пункту 1 Статті 6 Загального регламенту щодо захисту даних. Наші законні інтереси полягають в аналізі, оптимізації та економічній ефективності нашого веб-сайту.

Якщо натиснути на рекламу, розміщену Google, функція відстеження конверсій, яку ми використовуємо, зберігає файл «cookie» на вашому кінцевому пристрої. Термін дії так званих конверсійних файлів «cookie» завершується через 30 днів, і вони не застосовуються для вашої особистої ідентифікації. Якщо файл «cookie» все ще дійсний, і ви відвідуєте певну сторінку нашого веб-сайту, ми та Google можемо зробити висновок, що ви натиснули на одну з наших реклам, розміщених у Google, і вас було переадресовано на наш веб-сайт.

Google використовує зібрану таким чином інформацію для формування статистики щодо вашого відвідування нашого веб-сайту. Він також надає нам інформацію про кількість користувачів, які натиснули на нашу рекламу(-и), та сторінки нашого веб-сайту, які після натиснення були переглянуті. Однак ні ми, ні треті особи, які також використовують Google AdWords, не зможуть ідентифікувати вас у такий спосіб. Ви також можете відхилити або обмежити встановлення файлів «cookie» шляхом застосування відповідних налаштувань у своєму інтернет-браузері. Водночас ви можете будь-коли видалити файли «cookie», які вже були збережені. Однак кроки та заходи, необхідні для цього, залежать від використовуваного вами типу інтернет-браузера. У разі виникнення будь-яких запитань ви можете скористатися функцією довідки, ознайомитися з документацією для вашого інтернет-браузера або звернутися до виробника за допомогою.

Окрім того, Google надає додаткову інформацію стосовно цього питання, зокрема інформацію про те, як ви можете запобігти використанню ваших даних, за наступними посиланнями:

Visit your local website

Stay on this website