BWT Infinity A
BWT Infinity A

BWT Infinity A 1 ½" - 2" 100 µm

Automatický filtr se zpětným proplachem

Více informací
Objednací číslo: 10191
  • Ochrání vaši pitnou vodu před pevnými částicemi a jinými nežádoucími příměsemi
  • Samočistící filtr, jednoduchý na údržbu
  • Nízká spotřeba proplachové vody

Produktu

Ochranný filtr BWT Infinity A slouží k filtraci pitné a užitkové vody v domácnosti. Jeho instalací chráníte vodovodní rozvody a k nim instalované armatury a spotřebiče před vznikem funkčních závad způsobených přítomností cizích částic jako jsou např. kousky rzi, pilin, písku aj.

Informace

Samotná insta­lace filtrač­ního zaří­zení je v praxi nedo­sta­ču­jící. Filtrační vložka u každého filtru má svou život­nost, kterou však lze ovlivnit, pokud je filtr pravi­delně propla­chován. Jako dopo­ru­čený cyklus zpět­ného proplachu filtrač­ního zaří­zení se udává jeden měsíc. S ochranným filtrem Infi­nity A od BWT můžete však pravi­delné propla­cho­vání filtru hodit za hlavu, filtr se auto­ma­ticky čistí sám.

 

Rozsah dodávky:

• Filtrace pitné a užit­kové vody
• 2fázový vysoce výkonný zpětný proplach (indi­vi­du­álně pláno­va­telný)
• Nárazu odolný transpa­rentní cylindr s filtrační vložkou
• Elek­tro­nické ovlá­dání a displej pro zobra­zení infor­mací
• Vhodný pro hozi­zon­tální i verti­kální insta­laci
• Přípojka odpad­ních vod


Servis

Visit your local website

Stay on this website