Akademisk Boldklub i Gladsaxe sparer tid og penge med vand uden kalk!

Akademisk-boldklub-bwt-bloedgoeringsanlaeg_1280x1280
Akademisk-boldklub-bwt-bloedgoeringsanlaeg_1280x640
I forbindelse med investering i nyt professionelt vaskeri og udskiftning af varmelegemet i varmtvandsbeholderen, har Akademisk Boldklub også etableret et BWT blødgøringsanlæg for at øge levetiden på investeringerne, mindske tidsforbrug og udgifter til vedligehold og rengøring.
.

Med ca. 2000 bruse­bade og vask af bjerge af kamptøj hver uge, er vand­for­bruget stort hos Akade­misk Bold­klub (AB), der har både amatører og profes­sio­nelle sport­s­u­dø­vere indenfor idræts­grene som fodbold, hånd­bold, tennis og cricket. Cricket var faktisk fore­nin­gens første sports­gren, da klubben er en smule ældre end fodbold­spillet i Danmark. Fore­ningen driver et stort anlæg med uden­dørs­baner, hal og andre faci­li­teter i Gladsaxe.

I forbin­delse med renove­ring af klub­bens varmtvands­be­holder, hvor man måtte udskifte varme­le­gemet pga. kalk­af­lej­ringer og en fore­stå­ende inve­ste­ring i et nyt profes­sio­nelt vaskeri, beslut­tede klubben at etab­lere et blød­gø­rings­anlæg fra BWT. Valget faldt på Rondomat Duo 10, der bygger på ionbyt­ter­tek­no­lo­gien, der er meget bruger­venlig, da anlægget alene skal tilsættes salt.

Mind­sker vedli­ge­hold og øger leve­tiden

”Vores primære mål var natur­ligvis at redu­cere tids­for­brug, vedli­ge­hold og øge leve­tiden på alle vores VVS-installationer. Men det var natur­ligvis også vigtigt, at selve blød­gø­rings­an­lægget er nemt at drive. Vi bruger ca. ½ time hver 14. dag på at påfylde salt, så det er nemt og hurtigt. Alle­rede nu kan man se på vores perla­torer og luftblan­dere på arma­tu­rerne, at vi har fået blød­gø­rings­anlæg, så der er ikke tvivl om, at vi kommer til at spare tid og penge på vedli­ge­hold og øget levetid,” siger Jan Lind­gaard, der er halin­spektør hos AB.

”Medlem­merne er jo også vores kunder og uden medlemmer ingen klub, så det betyder også noget, at medlem­merne oplever, at vi følger med tiden og giver vores faci­li­teter et løft. Når man først har prøvet at bade i blød­gjort vand, så er det få, der ikke bliver begej­stret over den ople­velse. Man sparer også på sæbe- og sham­poo­for­bruget med blød­gjort vand,” fort­sætter Jan Lind­gaard.

BWT Rondomat Duo-anlæg giver kunderne kort tilba­ge­be­ta­lingstid, når man ser på de bespa­relser, der er på både tids­for­brug til rengø­ring og drift samt redu­ce­rede omkost­ninger til vedli­ge­hold og ikke mindst længere levetid på alle instal­la­tioner og arma­turer m.v.

”Rondomat Duo 10 er et rigtigt godt anlæg til sports­haller, skoler og ejen­domme med 100-200 lejlig­heder. Det monteres efter vand­må­leren til bygningen og giver herefter blødt vand på alle tappe­steder og i varme­sy­stemet. Det er en meget enkel instal­la­tion, som er nem at drive i større ejen­domme,” slutter Chri­stian Jensen, der er teknisk rådgiver hos BWT.

Ja tak - jeg vil gerne kontaktes af en BWT konsulent!

Er du bygherre, ingeniør, varmetekniker, ejendomsinspektør, boligadministrator eller sidder du i boligforeningens bestyrelse, så udfyld formularen nedenfor.
Label Html

Text

Visit your local website

Stay on this website