Vandbaseret vækst: BWT Danmark køber RECI

reci-bwt
reci-bwt
Med købet af RECI opruster BWT Danmark inden for trykhold, klimahold samt produktion og vedligehold af varmtvandsbeholdere og -vekslere. RECI forbliver et selvstændigt firma og brand, der fortsætter som hidtil.
.

Syner­gi­ef­fekt for begge virk­som­heder

Det er to væsent­lige spil­lere på hver deres felt, som nu indleder et tæt samar­bejde med stor syner­gi­ef­fekt for begge virk­som­he­derne.

Hos BWT Danmark glæder adm. direktør Henrik Forslund sig over købet:

”RECI er en sund og velfun­ge­rende virk­somhed med en god historik og en indgå­ende speci­a­listviden inden for nogle meget speci­fikke områder, vi gerne vil have endnu mere fokus på frem­over. Og de kompe­tencer ligger i fin forlæn­gelse af vores primære forret­nings­om­råde inden for vand­be­hand­ling,” siger han.

reci-bwt
reci-bwt

RECI forbliver en selv­stændig virk­somhed

Også Henrik Bøje Jacobsen, der fort­sætter i rollen som adm. direktør i RECI, ser klare fordele i den nye konstel­la­tion:

”Med en ejer som BWT, der har en enorm kontakt­flade både herhjemme og i udlandet, får RECI nogle rigtig gode vilkår for at fort­sætte den vækstrejse, som vi har været på seneste år. I første omgang vil hverken kunder eller medar­bej­dere dog mærke den store forskel,” forklarer han og henviser til, at RECI forbliver en selv­stændig virk­somhed med egen produk­tions­af­de­ling i Hvid­ovre og salgs­kontor i Glostrup.

”Det betyder meget for mig, at vi kan køre RECI videre i samme ånd og med de samme gode folk som hidtil. Det er jo også det, som BWT har købt ind på,” siger Henrik Bøje Jacobsen, der har været adm. direktør i RECI siden 2018.

"Med en ejer som BWT, der har en enorm kontakt­flade både herhjemme og i udlandet, får RECI nogle rigtig gode vilkår for at fort­sætte den vækstrejse, som vi har været på seneste år."
Henrik­ Bøje Jacobsen, adm. direktør i RECI

Om RECI

RECI er en dansk virk­somhed med 84 års erfa­ring i leve­ring af total­løs­ninger og kompo­nenter til varme­cen­traler m.m. Produk­tionen består bl.a. af smede­frem­stil­lede varmtvands­be­hol­dere, varme­veks­lere og opbyg­ning af RECI VVS-units. Servi­ce­af­taler af bl.a. behol­dere, veks­lere, auto­matik, tryk­hol­de­anlæg og vaku­u­m­af­luf­tere er også en del af virk­som­he­dens omfat­tende servi­ce­pro­gram.

Læs mere om RECI på:

For yder­li­gere infor­ma­tion, kontakt:

Henrik Forslund, adm. dir. BWT Danmark

E-mail: [email protected] | Telefon: 30 66 79 04

 

Henrik Bøje Jacobsen, adm. dir. RECI

E-mail: [email protected] | Telefon: 26 34 40 30

Visit your local website

Stay on this website