Global
Fandt du ikke dit land?
BWT samarbejder med tusinder af partnere verden over i mere end 80 lande. Send os en besked. Den rette kontaktperson vil kontakte dig.

Vandbaseret vækst: BWT Danmark køber RECI

reci-bwt
reci-bwt
Med købet af RECI opruster BWT Danmark inden for trykhold, klimahold samt produktion og vedligehold af varmtvandsbeholdere og -vekslere. RECI forbliver et selvstændigt firma og brand, der fortsætter som hidtil.
.

Syner­gi­ef­fekt for begge virk­som­heder

Det er to væsent­lige spil­lere på hver deres felt, som nu indleder et tæt samar­bejde med stor syner­gi­ef­fekt for begge virk­som­he­derne.

Hos BWT Danmark glæder adm. direktør Henrik Forslund sig over købet:

”RECI er en sund og velfun­ge­rende virk­somhed med en god historik og en indgå­ende speci­a­listviden inden for nogle meget speci­fikke områder, vi gerne vil have endnu mere fokus på frem­over. Og de kompe­tencer ligger i fin forlæn­gelse af vores primære forret­nings­om­råde inden for vand­be­hand­ling,” siger han.

reci-bwt
reci-bwt

RECI forbliver en selv­stændig virk­somhed

Også Henrik Bøje Jacobsen, der fort­sætter i rollen som adm. direktør i RECI, ser klare fordele i den nye konstel­la­tion:

”Med en ejer som BWT, der har en enorm kontakt­flade både herhjemme og i udlandet, får RECI nogle rigtig gode vilkår for at fort­sætte den vækstrejse, som vi har været på seneste år. I første omgang vil hverken kunder eller medar­bej­dere dog mærke den store forskel,” forklarer han og henviser til, at RECI forbliver en selv­stændig virk­somhed med egen produk­tions­af­de­ling i Hvid­ovre og salgs­kontor i Glostrup.

”Det betyder meget for mig, at vi kan køre RECI videre i samme ånd og med de samme gode folk som hidtil. Det er jo også det, som BWT har købt ind på,” siger Henrik Bøje Jacobsen, der har været adm. direktør i RECI siden 2018.

"Med en ejer som BWT, der har en enorm kontakt­flade både herhjemme og i udlandet, får RECI nogle rigtig gode vilkår for at fort­sætte den vækstrejse, som vi har været på seneste år."
Henrik­ Bøje Jacobsen, adm. direktør i RECI

Om RECI

RECI er en dansk virk­somhed med 84 års erfa­ring i leve­ring af total­løs­ninger og kompo­nenter til varme­cen­traler m.m. Produk­tionen består bl.a. af smede­frem­stil­lede varmtvands­be­hol­dere, varme­veks­lere og opbyg­ning af RECI VVS-units. Servi­ce­af­taler af bl.a. behol­dere, veks­lere, auto­matik, tryk­hol­de­anlæg og vaku­u­m­af­luf­tere er også en del af virk­som­he­dens omfat­tende servi­ce­pro­gram.

Læs mere om RECI på:

For yder­li­gere infor­ma­tion, kontakt:

Henrik Forslund, adm. dir. BWT Danmark

E-mail: [email protected] | Telefon: 30 66 79 04

 

Henrik Bøje Jacobsen, adm. dir. RECI

E-mail: [email protected] | Telefon: 26 34 40 30

Velkommen til det dansk websted for BWT!

Det ser ud til, at du kommer fra United States. Desværre har vi ikke et lokalt websted på dit sprog. Følg linket for at komme til det internationale websted, eller vælg et andet land.

Gå til international webstedet

Hvis du lukker meddelelsen eller klikker på linket ("mere") forbliver du på webstedet r dansk webstedet

Fortsæt til den internationale side
Vælg et andet land