Psyki­a­trien i Region Sjæl­land blev fri for legio­nel­la­bak­te­rier!

Jacob-Kofod-Christoffersen-RS-Aflejringer-af-kalk-og-slam-i-kedlerne_1280x1280
Jacob-Kofod-Christoffersen-RS-Aflejringer-af-kalk-og-slam-i-kedlerne_1280x640
En spredt bygnings­masse på halvøen Oringe ved Vording­borg gav af og til problemer med for høje kimtal af legio­nella på de yderste tappe­steder. Men en ny løsning fjer­nede problemet.
.
Psyki­a­trien Syd har til huse i arki­tekt Gott­lieb Bindes­bølls smukke og fredede bygninger fra 1858. Dengang mente man, at ro og naturs­kønne omgi­velser var den bedste helbre­delse for psyki­a­triske patienter. Det betyder, at hospi­talet ikke er samlet i én stor bygning, men er opført med mange mindre og spredte bygnings­en­heder i den smukke sydsjæl­landske natur.

”Vi ople­vede, at vi havde forhø­jede kimtal* af legio­nella på enkelte af de yderste tappe­steder. Vores davæ­rende anlæg kunne ikke rigtig få has på dem. Vi prøvede natur­ligvis forskel­lige tiltag som fx tempe­ra­tur­gym­na­stik, hvor vi øgede tempe­ra­tu­erne i varmtvands­be­hol­deren og i cirku­la­tions­sy­stemet til vand­tem­pe­ra­turer over 68 °C, men det hjalp ikke perma­nent. Desuden er fjer­ne­var­me­for­sy­ningen omlagt til fjern­var­me­nettet, så frem­løb­stem­pe­ra­turen er lavere end 70 °C i sommer­må­ne­derne, og med et mål om at komme helt ned på 60°C, var desin­fek­tion af varmtvands­sy­stemet en nødven­dighed,” siger teknisk sous­chef, Jacob Kofod Chri­stof­fersen fra Psyki­a­trien i region Sjæl­land. Han fort­sætter:

”På anbe­fa­ling tog vi bl.a. fat i BWT, der med Safes­hower desin­fek­tions­anlæg har en virkelig god løsning, hvor man alene tilsætter salt, som anlægget så selv omdanner til en desin­fek­tions­væske. Det er en stor fordel for os, at vi ikke skal hånd­tere eller opbe­vare andet end helt almin­de­ligt køkkensalt.”

 Auto­ma­tisk over­våg­ning giver en nemmere hverdag

BWT Safes­hower anlægget over­våger auto­ma­tisk selv mængden af desin­fek­tions­væske i vandet, så der ikke tilsættes mere end nødven­digt for at undgå legio­nella, men samtidig ikke for meget, så der sker korro­sion på instal­la­tionen.

BWT Safes­hower fjerner også den biofilm, der sidder i rør og behol­dere, og som hjælper legio­nel­la­bak­te­ri­erne med at udvikle sig. Normalt vil man kunne spare energi og CO2–udled­ning ved at kunne sænke tempe­ra­turen på det varme brugs­vand til under 50 °C, men dette er ikke tilladt på hospi­taler.

Anlægget passer næsten sig selv

”Vi er meget tilfredse med anlægget. Det har først og frem­mest fjernet vores problem med legio­nella, men anlægget er også meget nemt at drive, og bortset fra påfyld­ning af salt, så passer det sig selv.

Når vi tester vandet, kan vi se ens ved fjern­var­me­be­holder og det fjer­neste tappe­sted, og anlæg­gets evne til at styre mængden af desin­fek­tions­væske virker også upåkla­ge­ligt,” slutter Jacob Kofod Chri­stof­fersen. 

 
*) Kimtal er indholdet af mikro­or­ga­nismer. Kimtal bruges til en generel vurde­ring af den hygiej­niske kvalitet af drik­ke­vandet i en vand­a­na­lyse. Således kan et forhøjet kimtal være tegn på en foru­re­ning og dermed en forrin­gelse af drik­ke­vand­skva­li­teten eller tyde på tilste­de­væ­relsen af evt. sygdoms­frem­kal­dende bakte­rier. Et forhøjet kimtal indi­kerer øget biofilm­dan­nelse, hvor pato­gener kan gemme sig og even­tuelt vokse.

DU kan også sikre din insti­tu­tion mod legio­nella - bliv kontaktet

Når du har udfyldt formu­laren vil du blive kontaktet af en BWT rådgiver. 

Visit your local website

Stay on this website