Psykiatrien i Region Sjælland fik has på legionellabakterierne!

Jacob-Kofod-Christoffersen-RS-Aflejringer-af-kalk-og-slam-i-kedlerne_1280x1280
Jacob-Kofod-Christoffersen-RS-Aflejringer-af-kalk-og-slam-i-kedlerne_1280x640
En spredt bygnings­masse på halvøen Oringe ved Vording­borg gav af og til problemer med for høje kimtal af legio­nella på de yderste tappe­steder. Men en ny løsning fjer­nede problemet.
.
Psyki­a­trien Syd har til huse i arki­tekt Gott­lieb Bindes­bølls smukke og fredede bygninger fra 1858. Dengang mente man, at ro og naturs­kønne omgi­velser var den bedste helbre­delse for psyki­a­triske patienter. Det betyder, at hospi­talet ikke er samlet i én stor bygning, men er opført med mange mindre og spredte bygnings­en­heder i den smukke sydsjæl­landske natur.

”Vi ople­vede, at vi havde forhø­jede kimtal* af legio­nella på enkelte af de yderste tappe­steder. Vores davæ­rende anlæg kunne ikke rigtig få has på dem. Vi prøvede natur­ligvis forskel­lige tiltag som fx tempe­ra­tur­gym­na­stik, hvor vi øgede tempe­ra­tu­erne i varmtvands­be­hol­deren og i cirku­la­tions­sy­stemet til vand­tem­pe­ra­turer over 68 °C, men det hjalp ikke perma­nent. Desuden er fjer­ne­var­me­for­sy­ningen omlagt til fjern­var­me­nettet, så frem­løb­stem­pe­ra­turen er lavere end 70 °C i sommer­må­ne­derne, og med et mål om at komme helt ned på 60°C, var desin­fek­tion af varmtvands­sy­stemet en nødven­dighed,” siger teknisk sous­chef, Jacob Kofod Chri­stof­fersen fra Psyki­a­trien i region Sjæl­land. Han fort­sætter:

”På anbe­fa­ling tog vi bl.a. fat i BWT, der med Safes­hower desin­fek­tions­anlæg har en virkelig god løsning, hvor man alene tilsætter salt, som anlægget så selv omdanner til en desin­fek­tions­væske. Det er en stor fordel for os, at vi ikke skal hånd­tere eller opbe­vare andet end helt almin­de­ligt køkkensalt.”

 Automatisk overvågning

BWT Safes­hower har andre fordele end, at man ikke skal hånd­tere farlig kemi.

BWT Safes­hower anlægget over­våger auto­ma­tisk selv mængden af desin­fek­tions­væske i vandet, så der ikke tilsættes mere end nødven­digt for at undgå legio­nella, men samtidig ikke for meget, så der sker korro­sion på instal­la­tionen. BWT Safes­hower fjerner også den biofilm, der sidder i rør og behol­dere, og som hjælper legio­nel­la­bak­te­ri­erne med at udvikle sig. Normalt vil man kunne spare energi og CO2–udled­ning ved at kunne sænke tempe­ra­turen på det varme brugs­vand til under 50 °C, men dette er ikke tilladt på hospi­taler.

”Vi er meget tilfredse med anlægget. Det har først og frem­mest fjernet vores problem med legio­nella, men anlægget er også meget nemt at drive, og bortset fra påfyld­ning af salt, så passer det sig selv. Når vi tester vandet, kan vi se ens ved fjern­var­me­be­holder og det fjer­neste tappe­sted, og anlæg­gets evne til at styre mængden af desin­fek­tions­væske virker også upåkla­ge­ligt,” slutter Jacob Kofod Chri­stof­fersen.

Psyki­a­trien Region Sjæl­land har også BWT anlæg i deres senge­af­snit i Roskilde.

*) Kimtal er indholdet af mikroorganismer. Kimtal bruges til en generel vurdering af den hygiejniske kvalitet af drikkevandet i en vandanalyse. Således kan et forhøjet kimtal være tegn på en forurening og dermed en forringelse af drikkevandskvaliteten eller tyde på tilstedeværelsen af evt. sygdomsfremkaldende bakterier. Et forhøjet kimtal indikerer øget biofilmdannelse, hvor patogener kan gemme sig og eventuelt vokse.

Visit your local website

Stay on this website