Global
Fandt du ikke dit land?
BWT samarbejder med tusinder af partnere verden over i mere end 80 lande. Send os en besked. Den rette kontaktperson vil kontakte dig.

For os er vand ikke bare vand

Nyd det rene BWT vand gennem hele livet

Magnesiummineraliseret drikkevand, silkeblødt BWT vand til brus og bad eller BWT WFI - Ultrarent vand som injektionskomponent: Vores produkter og teknologier leverer vand af allehøjeste kvalitet, præcis der hvor der er brug for det.

BWT vand  

Vores opgave

"Vand er ikke alt, men uden vand er der intet"

Faktum: Vores globale vandressourcer er begrænsede. Der findes i alt ca. 1,38 milliarder kubikkilometer vand på Jorden. Det er ganske vist et ufatteligt stort tal, men det sættes lidt i relief af, at omkring 97,5 % af alt vand forefindes i form af saltvand i verdenshavene. Yderligere 1,72 % af de globale vandmængder er bundet op i gletsjere, is og sne. Tilbage er der kun knap 1 % af de 1,38 milliarder kubikkilometer vand, som vi mennesker kan råde over som livsnødvendigt drikkevand.

1,38 mia. km3 vand

98,28 % af alt vand på planeten er til rådighed i flydende form, men kun en meget lille del af det (0,78 %) kan anvendes som drik­ke­vand.

BWT forsker, udvikler og arbejder hver dag på innova­tive løsninger, som kan omdanne saltvand, over­fla­de­vand og grund­vand til drik­ke­vand, procesvand samt rent og ultra­rent vand.

 vand på planeten  vand på planeten

Vandinnovationer fra BWT

BWT tilbyder innovative produkter til blødgøring af vand. Selvfølgelig med menneskets behov og en skånsom og respektfuld håndtering af de værdifulde vandressourcer for øje. Men: For os er vand ikke bare vand. Alt efter behov – uanset om vandet skal bruges som drikkevand, som badevand i poolen eller som ultraren bestanddel i lægemidler, infusioner eller kosmetik – så leverer vores produkter og teknologier altid den bedste kvalitet. Og lige nøjagtig der, hvor der er brug for det.

vand BWT
vand BWT

Magnesiummineraliseret drikkevand

Magne­si­um­mi­ne­ra­li­seret vand giver dig en stor smags­op­le­velse og er på samme tid et vigtigt bidrag til at få dækket det daglige behov for magne­sium.

Vandet er desuden næsten helt pH-​neut­ralt og inde­holder mindre kalk og færre smags­for­styr­rende stoffer. Det frem­hæver ikke kun aroma­erne i te og kaffe, men beskytter også dine hushold­nings­ap­pa­rater mod kalk­af­lej­ringer.

Læs mere
Magnesium Mineralizer Magnesium Mineralizer

Silke­blødt BWT vand til brus og bad

Silke­blødt vand er en ægte skøn­hed­s­e­liksir. Det inde­holder mindre kalk, så der vil sidde mindre kalk tilbage på huden og i håret. Produkter til personlig pleje kan dermed lettere absor­beres. Deru­d­over sørger det silke­bløde BWT vand for, at dit bad og køkken skinner, og dit vasketøj bliver dejligt blødt.

Her gælder følgende regel også: Blødt vand er ensbe­ty­dende med mindre kalk i vandet. Og det betyder, at der aflejres mindre kalk på arma­turer og fliser, på glas og bestik og på tøjet.

Læs mere
Kvinde tager brusebad Kvinde tager brusebad

BWT WFI - Ultrarent vand til farma- og biotekindustrien

Hver eneste dag støder du på ultra­rent BWT vand. Endda flere gange om dagen. Men oftest uden at du lægger mærke til det. Eksem­pelvis i kosmetik, læge­midler eller andre farma­ceu­tiske produkter.

Ultra­rent vand er uund­vær­ligt ved frem­stil­lingen af en lang række produkter, og sikkerhed og renhed har i den forbin­delse højeste prio­ritet. Derfor er produ­cen­terne meget afhæn­gige af ultra­rent vand fra BWT-​anlæg. I sidste ende drejer det sig om dit liv – om din livskva­litet.

Læs mere
Water for injection Water for injection

Vandteknologi

Mange af de tekno­lo­gier, vi har udviklet til blød­gø­ring af vand, stammer oprin­de­ligt fra naturen – f.eks. ionom­byt­ning eller osmose. Vi obser­verer. Vi tager ved lære. Og så går vi et skridt videre. Nemlig i frem­tiden.

Et centralt aspekt ved alle vores nye produkter samt udvik­lingen af de eksi­ste­rende produkter er at redu­cere forbruget af drifts­midler og energi og derved opnå en reduk­tion af CO2-​emissionen. I den forbin­delse tager vi både miljø­mæs­sigt, økono­misk og socialt ansvar. Vores indsats er baseret på de nyeste tekno­lo­gier. Den perma­nente vide­re­ud­vik­ling af vores produkter bidrager også til en bety­delig vækst i vores virk­somhed.

Læs mere
 Teknologi sky  Teknologi sky

Vandets fremtid

En tilstrækkelig forsyning af rent vand er det 21. århundredes globale udfordring – både i miljømæssig, samfundsmæssig, politisk og økonomisk henseende.

 Vandets fremtid
 Vandets fremtid

Befolkningstallet i verden vokser konstant. Der forbruges mere og mere vand til produktionen af stadigt flere forbrugsgoder. Det i forvejen sjældne drikkevand bliver kraftigt forurenet. Klimaforandringerne forværrer også betingelser for grundvandet.

Globale udfordringer

Ifølge FNs prognoser vil verdens befolkning vokse til 9,6 milliarder mennesker i 2050. I dag bor halvdelen af alle mennesker i byerne. I 2050 vil det være to tredjedele. Den største stigning sker i udviklingslandene, hvor der allerede er mangel på vand.

Globale udfordringer
Globale udfordringer
På grund af det stigende behov for flere fødevarer, mere energi og flere sanitære faciliteter vil det globale vandbehov også stige med ca. 55 % inden 2050. Industrien (over 400 %), elektricitetsproduktionen (over 140 %) og husholdningerne (over 130 %) tegner sig for den største vækst. Forbruget i landbruget, som i øjeblikket tegner sig for det største vandforbrug, vil derimod falde lidt.
globale vandbehov
globale vandbehov

Ca. en fjerdedel af vandbehovet i verden dækkes i øjeblikket af grundvandet. På grund af den konstante tilbagegang i grundvandsbeholdningen vil mere end 40 % af verdens befolkning i 2050 leve i områder, hvor der vil være vandmangel.

Vand – vores mission

BWT tager som global virksomhed alle disse udfordringer op. Vi bidrager til udviklingen af ressourcebesparende, bæredygtige produkter og tjenesteydelser, som behandler det eksisterende vand for at kunne tilbyde det i den bedst mulige kvalitet. Derudover er vi med til at tilbyde adgang til vand lige netop de steder, man har behov for vandet. Takket være professionel vandbehandling kan vi nemlig lave forurenet vand om til førsteklasses drikkevand, procesvand eller sågar rent og ultrarent vand, alt efter hvad der er behov for. I sidste ende drejer det sig om, at vi både nu og i fremtiden skal kunne glæde os over vores smukke blå planet og det livsnødvendige element – vand.

globale drikkevandskilder
globale drikkevandskilder

Velkommen til det dansk websted for BWT!

Det ser ud til, at du kommer fra United States. Desværre har vi ikke et lokalt websted på dit sprog. Følg linket for at komme til det internationale websted, eller vælg et andet land.

Gå til international webstedet

Hvis du lukker meddelelsen eller klikker på linket ("mere") forbliver du på webstedet r dansk webstedet

Fortsæt til den internationale side
Vælg et andet land