3 grunde til at vælge BWT til dit bære­dygtige byggeri

BWT anlæg DVGW
BWT anlæg DVGW

Bygge­riet i Danmark står for 30% af den samlede CO2 udled­ning. Der er derfor et massivt fokus på grønne tiltag og bære­dyg­tigt byggeri. Med den rette vand­be­hand­ling kan du indfri de høje krav og bidrage til den grønne omstil­ling.

.

Bygge­riet i Danmark står for 30% af den samlede CO2 udled­ning. Der er derfor et massivt fokus på grønne tiltag og bære­dyg­tigt byggeri.

Der stilles højere krav til hold­bar­heden og effek­ti­vi­teten af de løsninger der skal indgå i et nybyg­geri eller renove­rings­pro­jekt. Med den rette vand­be­hand­ling kan du indfri de høje krav og bidrage til den grønne omstil­ling.

De 3 grunde til at prioritere vandbehandling i dit næste byggeprojekt:

  1. Kalk er rørsy­ste­mets værste fjende
  2. Spar på ener­gien med blød­gø­ring
  3. Gladere brugere af ejen­dommen

Kalk er rørsy­ste­mets værste fjende

Der hersker ingen tvivl om, at vandets kvalitet spiller en meget vigtig rolle for et bære­dyg­tigt byggeri. Kalk er nemlig rørsy­ste­mets værste fjende og er skyld i flere problemer for både drift og vedli­ge­hold i bygninger.

Med væsent­ligt mindre kalk i rørsy­stemet, vil bygningen opnå et markant lavere ener­gi­for­brug. Udgifter til repa­ra­tioner mini­meres, og instal­la­tioner får også en markant længere levetid i hele bygningen.

Derfor bør du tænke vand­be­hand­ling tidligt ind i et byggeri eller renove­rings­pro­jekt, så du kommer godt fra start mod en grøn­nere hverdag.

kalk øger energiforbruget
kalk øger energiforbruget
miljøbesparelser med kalkfrit vand
miljøbesparelser med kalkfrit vand

Spar på ener­gien med et blød­gø­rings­anlæg

For at opnå en bære­dygtig drift i bygnin­gens varme­cen­tral kan man instal­lere et blød­gø­rings­anlæg, der redu­cerer vandets kalkind­hold. Blød­gø­ring er en ener­gibe­spa­rende løsning, da du med kalkfrit vand:

  • Udnytter fjern­varmen bedre og derved opnår ener­gibe­spa­relser
  • Undgår stra­f­af­gift grundet høj retur­tem­pe­ratur i fjer­ne­var­me­vand
  • Cirku­la­tions­pumper bruger mindre energi, da rør ikke stopper til med kalk

Det er både godt for miljøet og din økonomi!

bor du i lejlighed
bor du i lejlighed

Gladere brugere i ejen­domme med bære­dygtig vand­be­hand­ling 

Med kalkfrit vand vil bebo­erne og brugerne af ejen­dommen opleve en række fordele i hver­dagen som også skåner miljøet. Her kan nævnes:

  • Halveret forbrug af rengø­rings­midler og kalkfjerner.
  • Halveret forbrug af vaske­pulver og ingen skyl­le­middel.
  • Længere levetid på appa­rater og instal­la­tioner.
  • En begræns­ning af kemi­ka­lier udledt i grund­vandet

Det giver færre bebo­er­hen­ven­delser og en øget livskva­litet i ejen­dommen når der bruges mindre tid på rengø­ring og vedli­ge­hold.

Blød­gø­ring til ejen­domme

BWT Rondomat Duo blød­gø­rings­anlæg leverer kalkfrit vand til hele bygningen. Det fuldau­to­ma­tiske anlæg instal­leres lige efter vand­må­leren og sikrer dig en vand­be­spa­rende drift.

Med en ener­gibe­spa­rende varme­cen­tral, lever du op til de strenge krav og høje stan­darder, der gælder for bære­dyg­tigt byggeri. Vi hjælper dig med en skræd­der­syet og grøn løsning til dit byggeri, som sparer dig energi, tid og besvær.
DVGW logo DVGW logo

Visit your local website

Stay on this website