Kalk: En uønsket gæst i dit hjem

Kalk unerwünschter Gast
Kalk unerwünschter Gast
En kaffemaskine, der hele tiden skal afkalkes. Er du også træt af den konstante rengøring og polering i køkkenet og på badeværelset, så service og fliser kan se rene ud? Og grunden til dette? Kalk! Eller måske nærmere ... For hårdt vand!
.

Man taler om hårdt vand, når vandet har en værdi på mere en 14 tyske hård­heds­grader. Løsningen på kalkpro­blemet er ligetil: Blødt vand – natur­ligvis! Og det får man nemt og hurtigt med en blød­gø­rings­anlæg, eksem­pelvis BWT Perla.

Kalk: Hård kost for både instal­la­tioner, appa­rater & co.

For meget kalk i vandet har dog ikke kun synlige konse­kvenser. Kalk bliver nemlig til et problem overalt, hvor vand bliver opvarmet eller fordamper. Varmen fremmer nemlig aflej­ringen af kalk. Eksem­pelvis i gennem­strøm­nings­vand­var­mere og vaske­ma­skiner, i kaffe­ma­skiner og elkedler, i varme­kedler og varmtvands­be­hol­dere, men også i varme­rø­rene og i hele drik­ke­vand­s­in­stal­la­tionen. Konse­kven­serne: Appa­ra­terne skal oftere afkalkes – nogle gange med aggres­sive, miljøska­de­lige midler – tilkal­kede varmerør øger ener­gi­for­bruget, og hold­bar­heden af vand­gen­nem­strøm­mende appa­rater redu­ceres markant. Hvis der er for meget vand i vand­rø­rene, kan der endda opstå en deci­deret kalkprop. Konse­kvensen: Høje repa­ra­tions­ud­gifter og dyre nyanskaf­felser. Deru­d­over medfører hårdt vand også, at man er nødt til at bruge mere opvaske-​ og vaske­middel. Og det koster selv­føl­gelig igen penge og er skidt for miljøet.

Hårdt vand: Den store synder, når det gælder skønhed og helbred

Kalk­hol­digt vand påvirker også vores krop: For hårdt vand gør håret mat og stift, huden bliver ru og tør, og skøn­heds­pro­dukter har vanske­li­gere ved at udfolde deres virk­ning. Desuden medfører kalk­af­lej­ringer i stoffet, at f.eks. hånd­klæder og bade­kåber, men også tøj og senge­linned kradser og giver en hård og ru fornem­melse. Det er heller ikke nogen særligt beha­gelig fornem­melse, når hånd­klædet er hårdt som et bræt… Deru­d­over påvirker kalk­af­lej­ringer i varme­kredsløbet ikke kun husin­stal­la­tio­nernes funk­tion – de skaber også de ideelle vækst­be­tin­gelser for bakte­rier som f.eks. Legio­nella. En risiko for helbredet. Endnu en grund til at satse på bære­dygtig kalk­be­skyt­telse.

Hvorfor er der i dag mere brug for beskyt­telse mod kalk end tidli­gere?

Problemet med for hårdt vand er først opstået inden for de seneste 30 til 40 år. I denne periode er det ikke kun vores livs­stil, der har ændret sig, men kravene til tekno­logi og komfort er også blevet højere. Og dermed er hjem­mets instal­la­tioner også løbende blevet mere komplekse. Og jo mere komplekse der er blevet, desto mere udsat er de desværre også blevet for fejl og problemer. Hvis man eksem­pelvis ser nærmere på en moderne varme­kedel, så kan selv bittesmå afvi­gelser fra den forven­tede tilstand have negativ indvirk­ning på funk­tionen og effek­ti­vi­teten. Og en af disse fejl­kilder er uden tvivl kalk.

BWT har mange løsninger mod kalk.

Frau entspannt nach Bad Frau entspannt nach Bad
broadway engineering broadway engineering
Frau genießt mineralisiertes Wasser Frau genießt mineralisiertes Wasser
Individualisiertes Wasser Individualisiertes Wasser

Visit your local website

Stay on this website