Hvordan slipper man af med kalk?

Kalk unerwünschter Gast
Kalk unerwünschter Gast
Er du også træt af genstridig rengø­ring af dit køkken og bade­væ­relse? Her får du svaret på, hvordan du kan slippe for kalk i dit hjem.
.

En konstant tilkalket elkedel, kalkrande i hånd­va­sken, en sprut­tende bruser, et inef­fek­tivt og tilkalket varme­le­geme i vaske­ma­skinen. Proble­merne er mange når man har hårdt vand. Vandet er hårdt når der er en vis mængde kalk i det. En hård­heds­grad på 14 eller over for at være helt præcis.

Der er flere måder at slippe for kalken: 

  1. Knofedt
  2. Rengøringsmidler
  3. Tid
  4. Eller den nemmeste og mest effektive løsning: et blød­gø­rings­anlæg.

Kalk slider og koster penge

Der opstår ikke kun synlige problemer med kalk i vandet. Kalk sætter sig nemlig alle de steder, hvor det enten ledes i gennem, bliver opvarmet eller fordamper - også i de skjulte instal­la­tioner, appa­rater og rørfø­ringer!

Varme fremmer aflej­ringen af kalk. Eksem­pelvis i ­vand­var­mere og vaske­ma­skiner, i kaffe­ma­skiner og elkedler, i varme­kedler og varmtvands­be­hol­dere, men også i rø­rene og i hele drik­ke­vand­s­in­stal­la­tionen. Konse­kven­sen er at appa­ra­terne skal afkalkes oftere. Nogle gange med meget aggres­sive og miljøska­de­lige midler.

Tilkal­kede varmerør øger ener­gi­for­bruget og redu­cerer appa­ra­ternes levetid. Når kalken ophober sig i de skjulte instal­la­tioner, kan det blive rigtig dyrt at fore­tage udskift­ninger og repa­ra­tioner.

Hvorfor er der i dag mere brug for kalk­be­skyt­telse?

Vores hverdag fyldes løbende med flere elek­triske appa­rater og moderne tekno­logi. Dermed er hjem­mets instal­la­tioner også løbende blevet mere komplekse. Og jo mere kompleks hjem­mets instal­la­tioner er blevet, desto mere udsat er de desværre også blevet for fejl og problemer.

Tag en moderne varme­kedel som eksempel. Her kan selv bittesmå afvi­gelser fra den forven­tede tilstand have negativ indvirk­ning på funk­tionen og effek­ti­vi­teten. Og en af disse fejl­kilder er uden tvivl kalk.

Der er heldigvis en nem løsning på de mange kalk­gener. Blødt vand! Og det får du med et blød­gø­rings­anlæg.

Oplev en mærkbar forskel i de daglige rutiner

Rengø­ring
Kalk­af­lej­ringer er genstri­dige og kræver både knofedt og ofte også kemi­ka­lier for at komme dem til livs. Når vandet er blødt er det stadig nødven­digt at gøre rent. Men rengø­ringen vil være væsent­ligt nemmere. De salte og mine­raler der kan være tilbage i vandet, kan tørres væk med en blød klud.

Sæbe­for­brug
Hårdt vand øger behovet for opvaske- og vaske­middel. Det koster penge og er skidt for miljøet. Med blødt vand kan du skære ned på dit daglige sæbe­for­brug. Skyl­le­middel kan helt undværes.

Hvide­varer og hushold­nings­ap­pa­rater
Vores dyre hvide­varer og appa­rater er ikke glade for kalk. De kalker til og bliver mindre effek­tive eller går helt i stykker. Når kalken er fjernet fra vandet forlænges leve­tiden og hold­bar­heden af vores dyre hushold­nings­ap­pa­rater.

Hud og hår
Ligesom hvide­va­rerne er vores hud og hår heller ikke glade for kalk. Kalken sætter sig som en mat hinde og udtørrer. For nogle skaber det endda hudir­ri­ta­tioner. Med blødt vand vil hår og hud føles blødere og samtidig kunne optage cremer og pleje­pro­dukter i højere grad.

Vasketøj
Med kalk i vandet vil det også påvirke vaske­tøjet. Tøjet bliver hurti­gere slidt, stift og mister farve. Når vandet er blødt kan du helt undlade skyl­le­middel og stadig opnå blødt og lækkert vasketøj.

Nysgerrig på flere fordele?

 

Frau entspannt nach Bad Frau entspannt nach Bad
BWT Blød­gør­ings­a­nlæg
Silke­blødt BWT vand
Frau genießt mineralisiertes Wasser Frau genießt mineralisiertes Wasser
BWT Vandfilter
Perfekt drik­ke­vands­hy­giejne
Individualisiertes Wasser Individualisiertes Wasser
BWT Filterkander
Ekstra mine­ra­li­se­ring med magne­sium forbedrer smagen

BWT har flere løsninger mod kalk

Der er flere måder at bekæmpe kalk og hårdt vand på. Der findes løsninger, som udelukkende behandler vandet i brusereni vandhanen eller blot i en vandkande. Den mest effektive løsning er dog et blødgøringsanlæg, som vha. ionbytning fjerner kalken i vandet lige efter vandmåleren. Med denne løsning vil du opnå flest fordele.

Bor du i lejlighed? Så er det også muligt at få et centralt blødgøringsanlæg i ejendommen.


Alternativ kalkbeskyttelse
Det er vigtigt at skelne mellem begreberne og teknologierne når det kommer til vandbehandling. Ofte betragtes begre­berne "kalk­be­skyt­telse" og "blød­gø­ring" eller "afkal­k­ning" som værende det samme. Men det er forkert. Der er nemlig store forskelle på disse begreber. Tekno­lo­gi­erne, som anvendes, er nemlig grund­læg­gende forskel­lige og resultaterne ligeså.

Mange af de alternative løsninger til kalbe­skyt­tel­se siges at "omdanne" kalken via magneter. Kalkindholdet forbliver altså i vandet, og kan fortsat aflejres. Både i det skjulte og det synlige. Kalkpletter vil stadig fore­komme.

Kun via ion­byt­nings­me­toden sker en faktisk blød­gø­ring af vandet. Her erstattes magnesium- og kalci­u­mioner, der gør vandet hårdt, med natri­u­mioner. Denne tekno­logi fjerner altså kalk og gør hårdt vand til silke­blødt vand – med alle de fordele, som silke­blødt vand har.

Tag testen og find det blødgøringsanlæg, der passer til dig

Blødgøringsanlæg test
Blødgøringsanlæg test

Visit your local website

Stay on this website