Kalk: En uønsket gæst i dit hjem

Kalk unerwünschter Gast
Kalk unerwünschter Gast
En kaffemaskine, der hele tiden skal afkalkes. Er du også træt af den konstante rengøring og polering i køkkenet og på badeværelset, så service og fliser kan se rene ud? Og grunden til dette? Kalk! Eller måske nærmere ... For hårdt vand!
.

Man taler om hårdt vand, når vandet har en værdi på mere en 14 tyske hård­heds­grader. Løsningen på kalkpro­blemet er ligetil: Blødt vand – natur­ligvis! Og det får man nemt og hurtigt med en blød­gø­rings­anlæg, eksem­pelvis BWT Perla.

Kalk: Hård kost for både instal­la­tioner, appa­rater & co.

For meget kalk i vandet har dog ikke kun synlige konse­kvenser. Kalk bliver nemlig til et problem overalt, hvor vand bliver opvarmet eller fordamper. Varmen fremmer nemlig aflej­ringen af kalk. Eksem­pelvis i gennem­strøm­nings­vand­var­mere og vaske­ma­skiner, i kaffe­ma­skiner og elkedler, i varme­kedler og varmtvands­be­hol­dere, men også i varme­rø­rene og i hele drik­ke­vand­s­in­stal­la­tionen. Konse­kven­serne: Appa­ra­terne skal oftere afkalkes – nogle gange med aggres­sive, miljøska­de­lige midler – tilkal­kede varmerør øger ener­gi­for­bruget, og hold­bar­heden af vand­gen­nem­strøm­mende appa­rater redu­ceres markant. Hvis der er for meget vand i vand­rø­rene, kan der endda opstå en deci­deret kalkprop. Konse­kvensen: Høje repa­ra­tions­ud­gifter og dyre nyanskaf­felser. Deru­d­over medfører hårdt vand også, at man er nødt til at bruge mere opvaske-​ og vaske­middel. Og det koster selv­føl­gelig igen penge og er skidt for miljøet.

Hårdt vand: Den store synder, når det gælder skønhed og helbred

Kalk­hol­digt vand påvirker også vores krop: For hårdt vand gør håret mat og stift, huden bliver ru og tør, og skøn­heds­pro­dukter har vanske­li­gere ved at udfolde deres virk­ning. Desuden medfører kalk­af­lej­ringer i stoffet, at f.eks. hånd­klæder og bade­kåber, men også tøj og senge­linned kradser og giver en hård og ru fornem­melse. Det er heller ikke nogen særligt beha­gelig fornem­melse, når hånd­klædet er hårdt som et bræt… Deru­d­over påvirker kalk­af­lej­ringer i varme­kredsløbet ikke kun husin­stal­la­tio­nernes funk­tion – de skaber også de ideelle vækst­be­tin­gelser for bakte­rier som f.eks. Legio­nella. En risiko for helbredet. Endnu en grund til at satse på bære­dygtig kalk­be­skyt­telse.

Hvorfor er der i dag mere brug for beskyt­telse mod kalk end tidli­gere?

Problemet med for hårdt vand er først opstået inden for de seneste 30 til 40 år. I denne periode er det ikke kun vores livs­stil, der har ændret sig, men kravene til tekno­logi og komfort er også blevet højere. Og dermed er hjem­mets instal­la­tioner også løbende blevet mere komplekse. Og jo mere komplekse der er blevet, desto mere udsat er de desværre også blevet for fejl og problemer. Hvis man eksem­pelvis ser nærmere på en moderne varme­kedel, så kan selv bittesmå afvi­gelser fra den forven­tede tilstand have negativ indvirk­ning på funk­tionen og effek­ti­vi­teten. Og en af disse fejl­kilder er uden tvivl kalk.

BWT har mange løsninger mod kalk.

Frau entspannt nach Bad Frau entspannt nach Bad
BWT Blød­gør­ings­a­nlæg
Silke­blødt BWT vand
Frau genießt mineralisiertes Wasser Frau genießt mineralisiertes Wasser
BWT Vandfilter
Perfekt drik­ke­vands­hy­giejne
Individualisiertes Wasser Individualisiertes Wasser
BWT Filterkander
Ekstra mine­ra­li­se­ring med magne­sium forbedrer smagen

Der er to måder at bekæmpe kalk og hårdt vand på

Ofte betragtes begre­berne "kalk­be­skyt­telse" og "blød­gø­ring" eller "afkal­k­ning" som værende det samme, eller de anvendes forkert – der er dog store forskelle på disse begreber. Tekno­lo­gi­erne, som anvendes, er nemlig grund­læg­gende forskel­lige:

1. Alter­nativ kalk­be­skyt­telse
Alter­na­tive kalbe­skyt­tel­ses­en­heder stabi­li­serer den kalk, der er inde­holdt i vandet, via en elek­tro­fy­sisk proces. Mine­ral­stoffer som kalcium og magne­sium forbliver i vandet, men aflejres ikke længere i rørled­ninger og kedler. Kalkpletter vil dog stadig fore­komme, hvis vandet kommer fra vand­hanen eller bruse­ho­vedet. Fordel: Disse kalk­be­skyt­tel­ses­en­heder fungerer helt uden rege­ne­re­rings­salt.

2. Io­byt­nings­me­toden
Den såkaldte ion­byt­nings­me­tode anvendes til en faktisk blød­gø­ring af vandet. Ved denne proces erstattes magnesium-​ og kalci­u­mioner, der gør vandet hårdt, med natri­u­mioner. Denne tekno­logi fjerner altså stort set alt kalk og hårdt vand til silke­blødt vand – med alle de fordele, som silke­blødt vand har.

Visit your local website

Stay on this website