Er der ulemper ved blød­gø­rings­anlæg?

Fordelene hører og taler vi ofte om. Men hvad med ulemperne ved blødgøringsanlæg? Det kan være svært at skille reelle ulemper fra myter, når der tales om blødt vand og blødgøringsanlæg generelt. Det har vi gjort nemmere for dig! Se om du har styr på hvad der er sandt eller falsk …
.

Sandt eller falsk: 9 myter om blød­gø­rings­anlæg og BWT anlæg

Myte 1: "Blødt vand smager ander­ledes."

Sandt. Smag er en svær stør­relse, da den er subjektiv. Vi anbe­faler, at hård­heds­graden i vandet efter blød­gø­rings­an­lægget justeres til omkring 6 hård­heds­grader. Derved bibe­holdes sunde mine­raler i vandet, og det smager dejligt. Smagen kan sammen­lignes med købe­vand på flasker. Meget købe­vand inde­holder nemlig lige præcis 6°dH. Ofte handler det om tilvæn­ning. Nogle oplever endda en tydelig forbed­ring af smagen.

Myte 2: "Blødt vand kræver, at jeg tager ekstra kalk­tilskud."

Falsk. Danske kostun­der­sø­gelser viser, at danskernes calci­u­mind­ta­gelse primært stammer fra andre føde­varer end vores drik­ke­vand. Dansk drik­ke­vand har et vari­eret indhold af calcium med et gennem­snit på 12 mg pr. 100 ml sammen­lignet med 123 mg pr. 100 ml for mælk (Kilde: Føde­va­re­sty­relsen og Arla). I f.eks. Vestjyl­land og Norge er kalkind­holdet i drik­ke­vandet natur­ligt lavt. Ved instal­la­tion af et blød­gø­rings­anlæg anbe­faler vi at justere indholdet af kalk til 6 hård­heds­grader, så sunde mine­raler bibe­holdes i vandet.

Myte 3: "BWT anlæg må kun påfyldes med Sani­tabs - ellers bort­falder garan­tien."

Falsk. Garan­tien bort­falder ikke. Vi anbe­faler Sani­tabs salt til AQA basic og AQA life, fordi de har en desin­fi­ce­rende effekt i salt­karret og dræber even­tu­elle bakte­rier, samt fjerner biofilmen og andre kimceller. Vælger du almin­de­lige (føde­va­re­god­kendte) salt­tab­letter, vil vi anbe­fale, at du stadig bruger Sani­tabs engang i mellem for at desin­fi­cere anlægget.

Du kan i øvrigt få BWT salt leveret med faste inter­valler til dit hjem. Derved sparer du fragten, og du skal ikke bekymre dig om at huske på indkøb af salt til dit anlæg.

Myte 4: "BWT servi­ce­af­taler er obliga­to­riske - ellers bort­falder garan­tien."

Falsk. Vores servi­ce­af­taler hedder Tryg­heds­af­taler, fordi det er det de er skabt til. At skabe tryghed. De er ikke obliga­to­riske. Til gengæld tilbyder vi 2 års gratis Tryghed Premium aftale fra idrift­sæt­tel­ses­dato ved produkt­re­gi­stre­ring med mulighed for udvidet garanti. Derfor vælger langt stør­ste­delen af vores kunder at tegne en aftale.

Service
Service
Frau duscht mit weichem Wasser
Frau duscht mit weichem Wasser

Myte 5: "Blød­gø­rings­anlæg kræver meget plads og vedli­ge­hol­delse."

Falsk og sandt. Et blød­gø­rings­anlæg instal­leres i din bolig lige efter vand­må­leren. Hvor meget anlægget fylder afhænger af modellen. De små anlæg kan stå i et almin­de­ligt under­skab. De store anlæg kræver lidt mere plads. Alle blød­gø­rings­anlæg kræver salt­på­fyld­ning med jævne mellemrum.
Deru­d­over bør du fore­tage en grundig desin­fi­ce­ring og rengø­ring af anlægget én gang om året. Til gengæld sparer du tid på rengø­ring og forlænger leve­tiden på dine dyre­bare instal­la­tioner.

Myte 6: "Garan­tien bort­falder på min Quooker ved blød­gø­rings­anlæg."

Falsk. BWT blød­gø­rings­anlæg, er godkendt til brug i kombi­na­tion med Quoo­kers produkter. Quoo­kers produkt­ga­ranti på to år vil derfor fortsat gælde.

Kilde: https://quooker.dk/faq/qbs-kan-man-bruge-quooker-med-et-bwt-anlaeg

Myte 7: "BWT's blød­gø­rings­anlæg bruger farlig kemi."

Falsk. Et BWT blød­gø­rings­anlæg bruger kun salt til rege­ne­re­ring - og ingen kemi. Tvær­timod kan du faktisk redu­cere forbruget af kemi i din hushold­ning - bl.a. i form af skrappe afkal­k­ning­midler og skyl­le­middel. Med blødt vand vil du opleve en bety­delig mini­me­ring af kalk­af­lej­ringer, mindre forbrug af sæbe og shampoo samt væsent­ligt forlæn­gede leve­tider på hushold­nings­ap­pa­rater mm. Med blød­gjort vand vil behovet for afkal­k­ning være redu­ceret til et absolut minimum.

Myte 8: "Et privat anlæg kan ikke betale sig kombi­neret med central blød­gø­ring fra vand­værket."

Falsk. Det er korrekt, at der i nogle områder med højt kalkind­hold instal­leres centrale anlæg, som redu­cerer vandets kalkind­hold. Vandet redu­ceres ofte kun til ca. 12-14°dH - hvilket stadig er middel­hårdt/temmelig hårdt vand med meget kalk.
Et blød­gø­rings­anlæg fra BWT redu­cerer hård­heds­graden helt ned til 6°dH, og giver dig dermed flere fordele i hver­dagen. Samtidig vil anlægget "køre længere på literen" og bruge mindre salt, hvis hård­heds­graden er redu­ceret fra vand­værket på forhånd.

Myte 9: "Jeg risi­kerer, at mine gamle vandrør ruster ved blød­gø­rings­anlæg."

Falsk. I et BWT anlæg ændres der kun på mine­ra­lerne calcium (Ca) og magne­sium (Mg) og natrium (Na), hvilket ikke øger risi­koen for korro­sion. En viden­ska­belig under­sø­gelse fra U.S. Environ­mental Protection Agency, påviser faktisk, at blød­gø­ring af vand baseret på ionbyt­ning ikke påvirker korro­sions­ri­si­koen i drikkevands- og varmt brugs­vand­s­in­stal­la­tioner i boligen.

Er du klar til at finde frem til det BWT anlæg, der passer bedste til dine behov?

Svar på 3 simple spørgsmål og få resul­tatet med det samme.

Visit your local website

Stay on this website