Behandel CV-water en zet je water om in geld

CV-waterbehandeling

Waterbehandeling raakt in België meer en meer ingeburgerd, maar nog veel te vaak wordt het enkel geassocieerd met sanitair water. Wat veel mensen niet weten: het water waar cv-installaties mee worden opgevuld moet van de allerbeste kwaliteit zijn, anders kunnen kalkaanslag en corrosie de werking verstoren. Hierdoor behaalt de installatie zijn hoogste rendement niet meer. Om dit te vermijden heeft waterbehandelingsspecialist BWT specifieke oplossingen ontwikkeld, zoals de AQA therm MOVE Power.  Dit mobiel RO-toestel behandelt snel en gemakkelijk het vulwater van middelgrote tot grote verwarmingsinstallaties.
Floor heating system being installed Heating Protection

Uw partner in cv-waterbehandeling

Ontdek de AQA therm MOVE Power

De “MOVE Power” van het nieuwe, compacte omgekeerde-osmosesysteem van BWT is voorbestemd om ingezet te worden voor het efficiënt, eenvoudig en milieuvriendelijk vullen van uw verwarmingssysteem conform de Duitse VDI en de Belgische WTCB richtlijnen. Maar ze kan nog op veel meer manieren worden ingezet. Overal waar perfect zoutarm water op de meest flexibele manier ter beschikking moet worden gesteld, mobiliseert ze haar troeven: zowel mobiel als stationair, en altijd overeenkomstig de strengste eisen.
aqa therm move power with installer aqa therm move power with installer

Waarom CV-water behandelen?

cv-​waterbehandeling

Voorkomen is beter dan genezen

Wat veel mensen niet weten: het water waar de cv-​installatie mee wordt opge­vuld, speelt een belang­rijke rol. Als het “verkeerde” water wordt gebruikt, kunnen afzet­tingen (zoals kalk­aan­slag of bezinksel) of corrosie storingen en dure repa­ra­ties veroor­zaken, of zelfs leiden tot totale uitval van de verwar­ming. Met CV-​water dat op de juiste manier werd behan­deld zorgt u voor een effi­ci­ënte en econo­mi­sche werking. Het rende­ment van de cv-​installatie is name­lijk maxi­maal wanneer er geen kalk of andere afzet­tingen zijn, terwijl de juiste pH-​waarde ervoor zorgt dat de aanwe­zige metalen niet meer corro­deren. Zo verleng je de levens­duur van je verwar­ming en krijg je een voor­de­lige ener­gie­fac­tuur. Op lange termijn bespaar je dus op zowel energie als onder­houd.

Welk water is geschikt voor CV-​installaties?

Het Belgi­sche WTCB (Weten­schap­pe­lijk en Tech­nisch Centrum van het Bouw­be­drijf) onder­streept het belang van kwali­teitsvol water voor verwar­mings­in­stal­la­ties middels de Tech­ni­sche Voor­lich­ting (TV) 278. Alle fabri­kanten en impor­teurs van verwar­mings­toe­stellen die lid zijn van de ATTB (Asso­ci­atie voor Ther­mi­sche Tech­nieken in België) moeten deze richt­lijnen onder­schrijven.

Ook de Duitse inge­ni­eurs­ver­e­ni­ging VDI verfijnde eerder al haar richt­lijnen voor de kwali­teit van cv-​water: de bekende ‘VDI-​2035-richtlijnen’. Hierin staan richt­waarden voor de hard­heid, de pH-​waarde en de geleid­baar­heid (zout­ge­halte) in functie van het instal­la­tie­ver­mogen, de speci­fieke water­in­houd en de aange­wende metalen van leidingen en ketel. Deze richt­lijnen werden ook door het WTCB over­ge­nomen. 

Kies ­voor de AQA therm MOVE Power

De ideale partner voor cv-waterbehandeling

Gedaan met sleuren met zware en logge appa­raten: de AQA therm Move Power is krachtig én handig. Het toestel is gemak­ke­lijk verplaats­baar dankzij zijn klein formaat en frame op wiel­tjes. Ook inbe­grepen zijn twee monteer­bare ster­wielen, waar­door u gemak­ke­lijk trappen op en af wandelt.

De instal­la­teur die inves­teert in het toestel ziet zijn inves­te­ring (bij regel­matig gebruik) al renderen na minder dan 3 maanden. Een set membranen van dit toestel gaat name­lijk veel langer mee dan de harsen van een water­ont­harder. Het toestel levert tot 360 l/h en ca. 80.000 l. perfect zoutarm water met één membraanset! Na verza­di­ging kan u de membranen eenvoudig zelf vervangen. U koopt simpelweg de vervang­mem­branen aan bij BWT en de rest is plug and play.

Onge­acht de kwali­teit van het onbe­han­delde water, de AQA therm Move Power levert altijd perfect zoutarm water conform de strengste eisen, en dit wordt ook continu gemo­ni­tord. Zodra de instel­bare grens­waarde (80 of 120 μS/cm) wordt over­schreden tijdens het vullen, ontvangt u een bericht via de appli­catie en op het scherm van het toestel. Zo blijft de CV-​instal­latie altijd maxi­maal beschermd.

AQA therm MOVE Power

Zoom op de AQA therm MOVE Power

 • Vulcapaciteit van ca. 80.000 liter
 • Monteerbare sterwielen voor gemakkelijke verplaatsingen op trappen
 • Snelle membraanvervanging, zonder gereedschap
 • Meteen inzetbaar op Belgisch leidingwater
 • Bedieningsvrije vulprocedure, stopt automatisch wanneer de instelbare uitschakeldruk wordt bereikt
 • Conform de WTCB-TV-278 en de VDI-2053-richtlijnen

The super­po­wers

of the MOVE Power
 • Conform VDI 2035, en TV278 (WTCB)
 • Econo­misch
 • Duur­zaam
 • Perfect gezui­verd RO-​water
 • Voor vulling van CV-​kringen
 • Stati­o­naire of mobiele toepas­sing
 • Compact en handig verrijd­baar
 • Snelle en eenvoudig membraan­wissel
 • Instel­bare water­teller
 • Zonder stroom
 • Gaat langer mee dan demi­ne­ra­li­sa­tie­tech­niek met harsen
 • Uitge­ruste testkit koffer

Welke toestel kiezen?

BWT heeft producten om zowel kleine als grote installaties (aan) te vullen en de zuivering en ontzouting van CV-water.

AQA therm HFB + HES

Geschikt voor ontzou­ting van vul- en aanvul­water van kleine CV-instal­la­ties (<100l)

AQA therm HFB

 • Beveiligings- en bijvulklep met filter 25μm
 • Geïntegreerde terugstroombeveiliging Type BA
 • Instelbare drukregelaar 1,5 - 4,0 bar

AQA therm HES

 • Aansluitblok voor AQA therm patronen voor zuivering van (aan)vulwater van verwarmingsinstallaties
 • Modern display voor programmatie en opvolging van resterende capaciteit van het patroon
 • Mits adaptor kan eender welk toestel met grotere capaciteit worden aangesloten voor een snellere vulling
AQA Therm HFB
HRC

AQA therm MOVE Power

Geschikt voor ontzou­ting van vul- en aanvul­water van grote CV-​installaties( >100l)

 • Handig verplaats­baar toestel, zelfs via trappen 
 • De compactste in zijn soort, zowel verti­caal als hori­zon­taal op te stellen
 • Als voor­be­han­de­ling volstaat de filter die in de bijho­rende AQA therm MOVE case zit
 • Makke­lijk zelf te vervangen RO-​patronen, door afdraaien en de nieuwe weer op te draaien
 • Program­matie en opvol­ging via display en via App op smartphone
BWT AQA therm MOVE power
Aqa therm MOVE Power

AQA Therm HRA-​VE

Geschikt voor zuive­ring en ontzou­ting van CV-​water van grote CV-​installaties (>100l)

 • Handig mobiel toestel
 • On-​site filtratie en demi­ne­ra­li­satie van CV-​water
 • Met geleid­baar­heids­meter
 • Ook voor ontzou­ting van vulwater
AQA Therm HRA VE
a-therm-hra-ve_1280x1280

Down­load onze white­paper

Ontdek de AQA therm MOVE Power

AQA therm MOVE power
aqa therm move power

Contac­teer ons

Vragen over de AQA therm MOVE Power of over andere BWT-​producten voor cv-​water­be­han­de­ling? Stel uw vraag hier en wij nemen zo snel moge­lijk contact met u op.

Ja, ik wil graag informatie van BWT ontvangen. Ik kan me op elk moment afmelden door een e-mail te sturen naar [email protected]
Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden*.

Visit your local website

Stay on this website