Een project van AQUA Pearls Foundation By BWT – For You and Planet Blue

Verander de wereld

Betaalbaar, slim water voor iedereen, overal. Schenk nu water of een kraan !
Doneer NU !
b.water blue b.water blue

Een project van AQUA Pearls Foundation By BWT – For You and Planet Blue

B.WATER MISSIE

We kunnen de wereld slokje voor slokje veranderen en we moedigen u aan om ons actief te steunen in onze missie.
Doneer NU !
b.water blue b.water blue

DUURZAME WATERSYSTEMEN

B.watermissie

Elke donatie maakt een verschil.

Steun b.waterMISSION, een project van AQUA Pearls For You en Planet Blue Foundation *. Het doel van dit project is het bouwen van waterputten, hoofdzakelijk in de landelijke gebieden van Gambia en Tanzania, waardoor de toegang tot schoon drinkwater verzekerd wordt. B.waterMISSION legde reeds de fundamenten voor een duurzame en betrouwbare realisatie van dit doel. Nu is het onze (gemeenschappelijke) taak om zo veel mogelijk waterkranen te installeren.

Duurzame watersystemen

Elke donatie maakt een verschil.

 

Support b.water­MIS­SION, a project of AQUA PEARLS For You and Planet Blue Foun­da­tion. With this project, we have set ourselves the goal of building wells in mainly rural areas of Africa, thereby ensuring the access to clean drinking water. With b.water­MIS­SION, the basis for the sustain­able and reli­able imple­men­ta­tion is already set. Now it is our (joint) task to build as many taps as possible.

De doelstellingen van dit project zijn:

Bewust­wor­ding creëren van de WAARDE van water - het levens­elixer.

Een duur­zame werking garan­deren via online moni­to­ring en onder­houd ter plaatse:

 • Het instal­leren van enkele duizenden water­kranen in de eerst­vol­gende jaren
 • Toegang tot veilig en proper drink­water
 • Ervoor zorgen dat niemand meer dan 150 m naar het dichtst­bij­zijnde aftap­punt hoeft te lopen
BWT and b.water in the Gambia BWT and b.water
"Voordien was de kraan alleen open van 9.00 tot 12.00 uur en 's avonds van 17.00 tot 18.00 uur. Het was echt moeilijk voor ons. Nu is het perfect. Wanneer je water nodig hebt kun je het krijgen, zelfs om middernacht."
Asanatou Mballow, dorpsbewoonster, Jarreng

Hoe het werkt

De b.waterMISSION-kraan is een slimme waterdispenser waarvan de werking technisch gecontroleerd wordt. Alle inkomsten worden op een transparante manier opgevolgd, gecontroleerd en aangewend door particuliere organisaties of overheden om op die manier de actieve werking van het systeem te financieren.

BWT and b.water
BWT and b.water in the Gambia

Betaling via mobiele telefoon en NFC-technologie

De dorpelingen kunnen via hun mobiele telefoon een b.waterMISSION-krediet aanschaffen die wordt opgeslagen op de b.waterMISSION-tag. Door een voorafbetaling op afstand kunnen traceerbare waterkredieten naar de kranen worden gestuurd door zowel overheden als lokale bewoners maar ook door donateurs van over de hele wereld.

De b.waterMISSION-technologie werkt zelfs in landelijke gebieden met slechte dataverbindingen omdat er een mobiele verbinding met een lage bandbreedte wordt gebruikt. In afgelegen gebieden stelt de NFC-technologie de consumenten in staat om het tegoed direct op de tag te laden en zo water uit de kraan te halen.

b.water

Het gebruik van Internet of Things (IoT) en NFC technologie

b.water dispensers maken het mogelijk om water op te vangen met een b.water tag, waarbij het krediet wordt afgetrokken als waterstroom. Deze eenvoudige handeling registreert de transactie, voert een minimale betaling uit en het water begint te stromen. De inkomsten uit deze eenvoudige tap-en-betaalmethode worden vervolgens gebruikt voor duurzame bedrijfsvoering en onderhoud. Het waterverbruik en de geldigheidsdatum van de dispenser worden verzameld door middel van live monitoring van het gehele watersysteem.
b.water

Live data monitoring en analyse

De b.waterMISSION-kranen communiceren naadloos met onze unieke cloud-gebaseerde analysesoftware, die belanghebbenden en waterbeheerders voorziet van realtime gegevens over hun watersysteem. b.waterMISSION-software legt alle transacties vast op een privé, gecentraliseerd lokaal grootboek voor een transparante financiële rapportering. Onze software maakt een aanpasbare gebruiksrapportage mogelijk op basis van elk watersysteem en individuele waterkranen.
b.water

Waarom b.waterMISSION?

Met elke gift kunt u een verschil maken.

b.waterMISSION is een project ter ondersteuning van duurzame toegang tot drinkwater in Afrika.

Voor­delen van proper drink­water:

 • Verbe­te­ring van de alge­mene gezond­heid van de bevol­king, vooral in lande­lijke gebieden
 • Kinderen kunnen naar school gaan in plaats van water over lange afstanden te dragen

Voor­delen van een duur­zaam water­sys­teem:

 • Minder verspil­ling van water en 24/7 toegang tot de water­kranen
 • Korte afstand tot de water­kranen.

Word NU een b.waterMISSION partner!

Samen kunnen we het verschil maken en de wereld slokje voor slokje veranderen.

Doneer aan AQUA Pearls – For You and Planet Blue

Doneer aan AQUA Pearls – For You and Planet Blue

Donate to:

IBAN: AT76 3432 2000 0004 0261 | BIC: RZOOAT2L322

Instal­leer een b.water­MIS­SION dispenser met BWT:

 • 3.500€ gefi­nan­cierd door jou
 • 3.500€ gefi­nan­cierd door BWT
 • BWT garan­deert de finan­cie­ring van elke b.waterMISSION-dispenser (incl. voor­fi­nan­cie­ring)

Geef water voor de lokale bevol­king:

 • Met 5€ per jaar kan één Afri­kaan worden voor­zien van veilig en zuiver drink­water.
BWT and b.water in the Gambia BWT and b.water

 

Als donateur heeft u de volgende mogelijkheden:

 • Op de kraan van b.waterMISSION wordt u persoonlijk vermeld
 • Je hebt toegang tot de data om zo het waterverbruik en de duurzaamheidsdata te kunnen bekijken

Over AQUA Pearls Foundation*

AQUA Pearls – For You and Planet Blue.
Een parti­cu­liere lief­da­dig­heids­in­stel­ling zonder winst­oog­merk van BWT.

AQUA Pearls For You en Planet Blue Foun­da­tion * onder­steunen het project b.water­MIS­SION voor duur­zame water­kranen en drink­wa­ter­voor­zie­ning in Afrika.

Feiten:

 • Opge­richt in december 2016 door BWT in over­een­stem­ming met de bepa­lingen van de Oosten­rijkse wetge­ving op private stich­tingen.
 • Jaar­lijks: audit en beves­ti­ging via audit­rap­port.

Het doel van de Stich­ting:

 • Verbe­te­ring van de toegang tot proper drink­water over de hele wereld
 • Armoede en vooral het gebrek aan proper drink­water bestrijden
 • Duur­zaam­heid promoten en vooral het econo­misch gebruik van water­voor­raden
 • Bescher­ming van het milieu, met name de water­cycli en bedreigde soorten

Waarom doneren aan AQUA Pearls Foun­da­tion?

 • 100% van alle giften wordt in de projecten geïn­ves­teerd
 • Geen admi­ni­stra­tieve kosten
 • Giften aan de AQUA Pearls Foun­da­tion * zijn fiscaal aftrek­baar.
BWT Distance Award
BWT Distance Award

BWT Distance Award

Meter na meter - druppel na druppel - laten we samen de wereld veran­deren!

Als onder­deel van de BWT Distance Award telt elke meter die in alle indi­vi­duele compe­ti­ties van het huidige seizoen is gesprongen mee. Voor elke 18.000 gelopen meters wordt er een water­kraan geïn­stal­leerd.

Kubacki Kubacki