Gegevensbescherming

BWT BELGIUM NV
Wij, BWT BELGIUM NV, verheugen ons over uw bezoek van onze website. Wij nemen de bescherming van uw gegevens en uw persoonlijke levenssfeer zeer serieus. De verwerking van persoonsgegevens vindt altijd plaats in overeenstemming met en navolging van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Via deze privacyverklaring wil onze onderneming u informeren over de wijze, omvang en het doel van door ons verwerkte persoonsgegevens en opheldering verschaffen over uw rechten dienaangaande.

1. Alge­meen

De privacyverklaring van BWT Belgium NV berust op de concepten van de AVG. .

´Persoons­ge­ge­vens´ zijn alle gege­vens die betrek­king hebben op een geïden­ti­fi­ceerde of een iden­ti­fi­ceer­bare natuur­lijke persoon (hierna ´betrok­kene´). Als iden­ti­fi­ceer­baar wordt beschouwd een natuur­lijke persoon die direct of indi­rect kan worden geïden­ti­fi­ceerd, met name aan de hand van een iden­ti­fi­cator zoals een naam, iden­ti­fi­ca­tie­nummer, loca­tie­ge­ge­vens, een online iden­ti­fi­cator of van een of meer elementen die kenmer­kend zijn voor de fysieke, fysi­o­lo­gi­sche, gene­ti­sche, psychi­sche, econo­mi­sche, cultu­rele of sociale iden­ti­teit van de natuur­lijke persoon.

´Niet-persoonsgebonden gege­vens´ zijn geano­ni­mi­seerd en zijn gege­vens die in geen geval tot de betref­fende persoon kunnen worden herleid. Op grond hiervan zijn niet-persoonsgebonden gege­vens dan ook niet onder­worpen aan het gege­vens­be­scher­mings­recht.

´Betrok­kene´ is elke geïden­ti­fi­ceerde of iden­ti­fi­ceer­bare natuur­lijke persoon van wie de persoons­ge­ge­vens door de verwer­kings­ver­ant­woor­de­lijke worden verwerkt.

´Verwer­king´ is elke bewer­king of geheel van bewer­kingen met betrek­king tot persoons­ge­ge­vens al dan niet uitge­voerd via geau­to­ma­ti­seerde proce­dures, zoals het verza­melen, vast­leggen, struc­tu­reren, ordenen, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raad­plegen, gebruiken, verstrekken door middel van door­zen­ding, verspreiden of op andere wijze ter beschik­king stellen, uitlijnen of combi­neren, afschermen, wissen of vernie­tigen van gege­vens.

´Verant­woor­de­lijke´ of ´verwer­kings­ver­ant­woor­de­lijke´ is de natuur­lijke of rechts­per­soon, instantie, dienst of ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen de doel­stel­lingen van en middelen voor de verwer­king van persoons­ge­ge­vens vast­stelt. Als de doelen en middelen voor deze verwer­king in het Unie­recht of het lidsta­te­lijke recht worden vast­ge­steld, kan daarin worden bepaald wie de verwer­kings­ver­ant­woor­de­lijke is of volgens welke criteria deze wordt aange­wezen.

´Derde´is een natuur­lijke of rechts­per­soon, over­heids­in­stantie, dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrok­kene, noch de verwer­kings­ver­ant­woor­de­lijke, noch de verwerker, noch de personen die onder recht­streeks gezag van de verwer­kings­ver­ant­woor­de­lijke of de verwerker gemach­tigd zijn om de persoons­ge­ge­vens te verwerken.

´Toestem­ming´ is elke vrije, speci­fieke, geïn­for­meerde en ondub­bel­zin­nige wils­ui­ting van de betrok­kene waarmee de betrok­kene door middel van een verkla­ring of een overige ondub­bel­zin­nige beves­ti­gende hande­ling aangeeft dat hij/zij met de verwer­king van de hem/haar betref­fende persoons­ge­ge­vens instemt.

2. Naam en adres van de verant­woor­de­lijke

BWT Belgium NV
Leuvensesteenweg 633
1930 Nossegem (Zaventem)

Telefoonnummer: +32 2 758 0310
E-mail: [email protected]

Verte­gen­woor­diger van de verant­woor­de­lijke:

Rob de Bruijn, Mana­ging Director
Michiel Hoctin Boes, Legal Director

3. Toezicht­houder voor gege­vens­be­scher­ming

U kunt contact opnemen met onze toezicht­houder voor gege­vens­be­scher­ming via e-mailadres [email protected] of via ons post­adres onder tenaam­stel­ling van ´de toezicht­houder gege­vens­be­scher­ming´.

4. Verwer­king persoons­ge­ge­vens

4.1. Bezoek van onze website

4.1.1. Beschrij­ving en omvang van de gege­vens­ver­wer­king

Als u onze website bezoekt, draagt uw browser om tech­ni­sche redenen de volgende gege­vens over aan onze server (zoge­noemde server­logfiles):

 • IP-adres
 • Datum en tijd van uw verzoek
 • Afwij­king tijd­zone van Green­wich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (concrete webpa­gina)
 • Bestu­rings­sys­teem en de toegangs­status daarvan /HTTP-statuscode
 • Over­ge­dragen hoeveel­heid gege­vens
 • Website waarvan de aanvraag afkom­stig is (´referrer-URL´)
 • Browser, taal en versie van de brow­ser­soft­ware

4.1.2. Doel van de gege­vens­ver­wer­king

De opslag van deze gege­vens in logfiles is nodig om de website ter beschik­king te kunnen stellen.

4.1.3. Rechts­grond­slag van de verwer­king

Deze gege­vens verza­melen wij op grond van ons gerecht­vaar­digd belang in de zin van artikel 6, lid 1 sub. f) van de AVG, om onze website te kunnen weer­geven en de veilig­heid ervan te kunnen waar­borgen.

4.1.4. Duur van de opslag

Infor­matie in de logfiles wordt uit veilig­heids­over­we­gingen (bijvoor­beeld om misbruik of bedrog op te helderen) gedu­rende zeven dagen opge­slagen en daarna gewist. Gege­vens die ten behoeve van bewijs­voe­ring langer moeten worden bewaard, worden tot de defi­ni­tieve ophel­de­ring van het betref­fende voorval niet gewist.

4.1.5. Moge­lijk­heden tot bezwaar en verwij­deren

Het regi­streren van de gege­vens om de website te kunnen weer­geven en de opslag van deze gege­vens in logfiles is voor de onder­ne­ming om tech­ni­sche redenen abso­luut nood­za­ke­lijk. Daarom bestaat er voor de gebruiker geen moge­lijk­heid om hier­tegen bezwaar te maken.

4.2 Online-shop

4.2.1. Omvang van de gege­vens­ver­wer­king

U kunt in onze online-shop zonder voor­af­gaande regi­stratie een bestel­ling opgeven of een gebrui­kers­ac­count aanmaken, om bij een volgende aankoop in de online-shop tijd te besparen, omdat u uw klant­ge­ge­vens dan niet opnieuw hoeft in te voeren. In beide gevallen verwerken wij de volgende gege­vens: aanhef, titel, voor­naam, achter­naam, straat, aanvul­lend adres­ge­geven, post­code, plaats, land, tele­foon, e-mailadres, afwij­kend afle­ver­adres.

4.2.2. Doel van de gege­vens­ver­wer­king

De gege­vens worden verwerkt om de bestel­ling uit te voeren en te voldoen aan contrac­tuele verplich­tingen.

4.2.3. Rechts­grond­slag van de verwer­king

Deze gege­vens verwerken wij om een over­een­komst uit te voeren. De rechts­grond­slag hier­voor is art. 6, lid 1 sub. b) van de AVG.

4.2.4. Ontvanger van de persoons­ge­ge­vens

De persoons­ge­ge­vens worden verwerkt door BWT Austria GmbH, Walter-Simmer-Str. 4, A – 5310 Mondsee, Oosten­rijk.

4.2.5. Duur van de opslag

De bij ons opge­slagen gege­vens worden gewist zodra zij voor het doel ervan niet meer vereist zijn, en er geen wette­lijke bewaar­plicht geldt die het wissen ervan verhin­dert. Bewaar­plichten ontstaan op grond van handels- en belas­ting­rech­te­lijke gronden.

Volgens de wette­lijke vereisten geldt een bewaar­ter­mijn van 7 jaar (voor bijvoor­beeld facturen) en van 10 jaar (voor bijvoor­beeld elek­tro­ni­sche dien­sten). De Wet Rijks­be­las­tingen is van toepas­sing. Ook andere over­heids­in­stel­lingen (kunnen) aanvul­lende maat­re­gelen wensen.

4.2.6. Moge­lijk­heden tot bezwaar en verwij­deren

Als u een gebrui­kers­ac­count hebt aange­maakt, kunt u dit te allen tijde wissen. Voor de in verband met een bestel­ling verwerkte gege­vens gelden de bewaar­plichten volgens het handels- en belas­ting­recht. Daarom bestaat er voor de gebruiker geen moge­lijk­heid om hier­tegen bezwaar te maken.

4.3 Nieuws­brief

4.3.1. Omvang van de gege­vens­ver­wer­king

U hebt de moge­lijk­heid om u tijdens de regi­stratie als gebruiker van onze website te abon­neren op een gratis nieuws­brief, die u regel­matig infor­matie verstrekt over producten en dien­sten van en evene­menten bij BWT.

Om u aan te melden voor de nieuws­brief, verza­melen wij aanhef, voor­naam, achter­naam en e-mailadres, zodat wij u persoon­lijk kunnen bena­deren.

De aanmel­ding voor onze nieuws­brief vindt plaats middels een zoge­noemde Double-Opt-In-procedure. Na aanmel­ding ontvangt u een e-mail waarin we u vragen om uw aanmel­ding te beves­tigen. Deze beves­ti­ging hebben we nodig om te voor­komen dat iemand zich met een extern e-mailadres kan aanmelden. De aanmel­dingen voor de nieuws­brief worden vast­ge­legd, om te kunnen aantonen dat de aanmel­dings­pro­ce­dure volgens de wette­lijke vereisten plaats­vindt. Daar­onder vallen het IP-adres van de aanvra­gende computer en datum en tijd van de regi­stratie.

Voor de verwer­king van de gege­vens wordt in het kader van de aanmel­dings­pro­ce­dure uw toestem­ming gevraagd en verwezen naar deze priva­cy­ver­kla­ring.

Met betrek­king tot de gege­vens­ver­wer­king voor het verzenden van nieuws­brieven vindt geen door­gifte van gege­vens aan derden plaats. De gege­vens worden uitslui­tend gebruikt voor het verzenden van de nieuws­brief.

4.3.2. Doel van de gege­vens­ver­wer­king

We vragen het e-mailadres van de gebruiker om de nieuws­brief te verzenden. We vragen de naam om een persoon­lijke aanhef te kunnen gebruiken.

4.3.3. Rechts­grond­slag van de verwer­king

Rechts­grond­slag voor de verwer­king van gege­vens na aanmel­ding voor een nieuws­brief door de gebruiker is diens toestem­ming conform art. 6 lid 1 sub a) van de AVG.

4.3.4. Duur van de opslag

De gege­vens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn voor het doel waar­voor ze zijn verza­meld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom net zolang opge­slagen als het abon­ne­ment op de nieuws­brief actief is.

4.3.5. Moge­lijk­heden tot bezwaar en verwij­deren

U kunt het abon­ne­ment op onze nieuws­brief te allen tijde opzeggen, oftewel uw toestem­mingen intrekken. Voor dit doel bevat elke nieuws­brief een koppe­ling waarmee u het abon­ne­ment op de nieuws­brief kunt opzeggen.

4.4 Product­re­gi­stratie

4.4.1. Omvang van de gege­vens­ver­wer­king

U hebt de moge­lijk­heid om uw BWT-product op onze website te regi­streren en gebruik te maken van onze gratis herin­ne­rings­dienst voor onderhouds- en servi­ce­stappen. Als u van deze dienst gebruik wilt maken, krijgt u op een bepaald tijd­stip een herin­ne­ring per e-mail. Bij de product­re­gi­stratie verwerken wij de volgende persoons­ge­ge­vens van u: aanhef, voor­naam, achter­naam, straat, post­code, plaats, tele­foon, e-mailadres en even­tueel de contact­ge­ge­vens van uw instal­la­teur.

4.4.2. Doel van de gege­vens­ver­wer­king

Doel van de gege­vens­ver­wer­king is het toezenden van infor­matie over product- en servi­ce­dien­sten en met name van herin­ne­ringen aan onderhouds- en servi­ce­werk­zaam­heden.

4.4.3. Rechts­grond­slag van de verwer­king

Deze gege­vens verwerken wij om precon­trac­tuele maat­re­gelen te kunnen uitvoeren. De rechts­grond­slag hier­voor is art. 6, lid 1 sub. b) van de AVG.

4.4.4. Duur van de opslag

Wij verwerken de gege­vens van uw product­re­gi­stratie net zolang totdat u deze wilt wissen.

4.4.5. Moge­lijk­heden tot bezwaar en verwij­deren

U kunt de gege­vens van uw product­re­gi­stratie te allen tijde wissen. Daar­voor klikt u op de link die in uw beves­ti­gings­mail staat vermeld. Ook kunt u ons een e-mail sturen aan [email protected].

4.5 Contact­for­mu­lier en e-mailcontact

4.5.1. Omvang van de gege­vens­ver­wer­king

Op onze website vindt u een contact­for­mu­lier waarmee u ons via elek­tro­ni­sche weg vragen of opmer­kingen kunt toezenden. Als u van deze moge­lijk­heid gebruik­maakt, worden de in het invoer­sja­bloon inge­voerde gege­vens aan ons door­ge­zonden en opge­slagen. Het gaat daarbij om de volgende gege­vens: voor­naam, achter­naam, e-mailadres, straat, post­code, plaats, tele­foon­nummer, land, bericht. Ook kunt u contact met ons opnemen via de daar­voor genoemde e-mailadressen. In dat geval worden de via de e-mail verzonden persoons­ge­ge­vens van de gebruiker opge­slagen. In dit verband vindt geen door­gifte van gege­vens aan derden plaats. De gege­vens worden uitslui­tend gebruikt voor het verwerken van de conver­satie en om het verzoek te behan­delen.

4.5.2. Doel van de gege­vens­ver­wer­king

De verwer­king van de persoons­ge­ge­vens uit het invoer­sja­bloon gebruiken wij uitslui­tend om uw bericht te kunnen verwerken. Wanneer via e-mail contact met ons wordt opge­nomen geldt hier­voor ook het vereiste recht­ma­tige belang om de gege­vens te verwerken. De verwer­king van de overige persoons­ge­ge­vens tijdens de verzen­ding, zoals IP-adres, hebben als doel misbruik van het contact­for­mu­lier te voor­komen en de veilig­heid van onze infor­matie tech­ni­sche systemen te waar­borgen.

4.5.3. Rechts­grond­slag van de verwer­king

Wanneer u contact met ons opneemt (via het contact­for­mu­lier of via e-mail) worden de gege­vens van de gebruiker verwerkt om de aanvraag en de afwik­ke­ling daarvan af te handelen conform art. 6 lid 1 sub b) van de AVG.

4.5.4. Duur van de opslag

De gege­vens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn voor het doel waar­voor ze zijn verza­meld. Voor de persoons­ge­ge­vens afkom­stig van het invoer­sja­bloon van het contact­for­mu­lier en de gege­vens die via e-mail zijn over­ge­zonden, is dat het geval als de betref­fende conver­satie met de gebruiker is afge­rond. De conver­satie is afge­rond als uit de omstan­dig­heden kan worden afge­leid dat het betref­fende onder­werp doel­tref­fend is afge­han­deld.

4.5.5. Moge­lijk­heden tot bezwaar en verwij­deren

U hebt te allen tijde de moge­lijk­heid om uw toestem­ming voor de verwer­king van uw persoons­ge­ge­vens in te trekken. Als u via e-mail contact met ons opneemt, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van uw persoons­ge­ge­vens. In een derge­lijk geval kan de conver­satie niet worden voort­gezet. In dat geval kunt u ons een e-mail sturen aan [email protected]. Dan worden alle persoons­ge­ge­vens gewist die in het kader van het betref­fende contact­ver­zoek werden opge­slagen.

4.6. Instal­la­teur zoeken

4.6.1. Omvang van de gege­vens­ver­wer­king

U kunt via onze website recht­streeks contact opnemen met een bevoegde BWT-drinkwaterexpert of een BWT-partnerinstallateur. De door u in het contact­for­mu­lier inge­voerde persoons­ge­ge­vens worden aan de door u gese­lec­teerde instal­la­teur door­ge­stuurd. Het gaat hierbij om de volgende gege­vens: product, aanhef, voor­naam, achter­naam, straat, post­code, plaats, e-mail, tele­foon­nummer, inhoud van het bericht.

4.6.2. Doel van de gege­vens­ver­wer­king

Doel van de gege­vens­ver­wer­king is het aanvragen van een aanbie­ding met betrek­king tot producten of dien­sten van de door u gese­lec­teerde instal­la­teur.

4.6.3. Rechts­grond­slag van de verwer­king

Deze gege­vens verwerken wij om precon­trac­tuele maat­re­gelen te kunnen uitvoeren. De rechts­grond­slag hier­voor is art. 6, lid 1 sub. b) van de AVG.

4.6.4. Duur van de opslag

De gege­vens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn voor het doel waar­voor ze zijn verza­meld. Voor de persoons­ge­ge­vens uit het invoer­sja­bloon van de zoek­op­dracht is dat het geval als de aanvraag door de gese­lec­teerde instal­la­teur is ontvangen.

4.6.5. Moge­lijk­heden tot bezwaar en verwij­deren

Aange­zien deze gege­vens na het over­zenden aan de door u gese­lec­teerde instal­la­teur niet meer bij ons zijn opge­slagen, kunt u zich met betrek­king tot moge­lijk­heden voor bezwaar en verwij­de­ring wenden aan de door u gese­lec­teerde instal­la­teur.

4.7. Service-aanvraag

4.7.1. Omvang van de gege­vens­ver­wer­king

Op onze website vindt u een contact­for­mu­lier waarmee u een van de vele profes­si­o­nele dien­sten van BWT kunt aanvragen. Als u van deze moge­lijk­heid gebruik­maakt, worden de in het invoer­sja­bloon inge­voerde gege­vens aan ons door­ge­zonden en opge­slagen. Het gaat daarbij om de volgende persoons­ge­ge­vens: onder­ne­ming, klant­nummer, voor­naam, achter­naam, e-mailadres, straat, post­code, plaats, tele­foon­nummer, mobiel tele­foon­nummer, gewenste dienst / storings­mel­ding, bericht.

4.7.2. Doel van de gege­vens­ver­wer­king

De verwer­king van de persoons­ge­ge­vens uit het invoer­sja­bloon gebruiken wij uitslui­tend om uw aanvraag te kunnen verwerken. De overige tijdens het verzenden verwerkte persoons­ge­ge­vens hebben als doel misbruik van het contact­for­mu­lier te voor­komen en de veilig­heid van onze infor­ma­tie­tech­ni­sche systemen te waar­borgen.

4.7.3. Rechts­grond­slag van de verwer­king

Wanneer u contact met ons opneemt, worden de gege­vens van de gebruiker verwerkt om de aanvraag van de dienst en de afwik­ke­ling daarvan af te handelen conform art. 6 lid 1 sub b) van de AVG.

4.7.4. Duur van de opslag

De gege­vens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn voor het doel waar­voor ze zijn verza­meld. Voor de persoons­ge­ge­vens afkom­stig van het invoer­sja­bloon van het contact­for­mu­lier en de gege­vens die per e-mail zijn over­ge­zonden, is dat het geval als de betref­fende conver­satie met de gebruiker is afge­rond. De conver­satie is afge­rond als uit de omstan­dig­heden kan worden afge­leid dat het betref­fende onder­werp doel­tref­fend is afge­han­deld.

4.7.5. Moge­lijk­heden tot bezwaar en verwij­deren

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van uw persoons­ge­ge­vens. In een derge­lijk geval kan de conver­satie niet worden voort­gezet. Schrijf voor dat doel een e-mail aan privacy@bwtne­der­land.nl. Dan worden alle persoons­ge­ge­vens gewist die in het kader van het betref­fende contact­ver­zoek werden opge­slagen.

4.8. Solli­ci­ta­ties (carrière)

4.8.1. Omvang van de gege­vens­ver­wer­king

Als u geïn­te­res­seerd bent in een samen­wer­king met BWT Belgium NV, kunt u bij ons online solli­ci­teren. Onder het menu-onderdeel ´carrière´ vindt u open­staande vaca­tures. Als u via het solli­ci­ta­tie­for­mu­lier solli­ci­teert, verza­melen wij de volgende persoons­ge­ge­vens: aanhef, titel, voor­naam, achter­naam, e-mailadres, tele­foon­nummer, nummer van de vaca­ture/open solli­ci­tatie plus de docu­menten die u mees­tuurt: solli­ci­ta­tie­brief, CV, diploma´s.

4.8.2. Doel van de gege­vens­ver­wer­king

Wij verwerken persoons­ge­ge­vens met als doel een beslis­sing over een arbeids­over­een­komst te kunnen moti­veren, met name voor de selec­tie­pro­ce­dure van geschikte kandi­daten en de admi­ni­stra­tieve uitvoe­ring van de solli­ci­ta­tie­pro­ce­dure.

4.8.3. Rechts­grond­slag van de verwer­king

Wanneer u solli­ci­teert worden de gege­vens van de gebruiker verwerkt om de aanvraag en de afwik­ke­ling daarvan af te handelen conform art. 6 lid 1 sub a) en b) van de AVG.

4.8.4. Ontvanger van de persoons­ge­ge­vens

Uw persoons­ge­ge­vens kunnen worden inge­zien door de perso­neels­af­de­ling en de vakaf­de­ling die verant­woor­de­lijk is voor de vaca­ture.

4.8.5. Duur van de opslag

Als de solli­ci­tatie leidt tot een dienst­ver­band, verwerken wij deze gege­vens om een dienst­ver­band te kunnen door­voeren. Deze gege­vens worden dan in ons perso­neels­ad­mi­ni­stra­tie­sys­teem opge­nomen. Als de solli­ci­tatie niet leidt tot een dienst­ver­band, worden deze gege­vens met inacht­ne­ming van de bezwaar­ter­mijn van de Neder­landse wet op de gelijke behan­de­ling 4 weken na beëin­di­ging van de solli­ci­ta­tie­pro­ce­dure gewist, tenzij de solli­ci­tant conform art. 6 lid 1 sub a) van de AVG en art. 7 van de AVG toestem­ming heeft gegeven om zijn persoons­ge­ge­vens langer te bewaren om even­tueel bij een nieuwe vaca­ture weer opge­vraagd te kunnen worden.

4.8.6. Moge­lijk­heden tot bezwaar en verwij­deren

De door u aan ons toege­zonden infor­matie kunt u te allen tijde op aanvraag herzien of laten verwij­deren. Voor dat doel kunt u ons een e-mail zenden aan [email protected]. Dit geldt niet voor zover u in een lopende solli­ci­ta­tie­pro­ce­dure bij ons hebt gesol­li­ci­teerd op een concrete vaca­ture. In dat geval bewaren wij de door u voor deze vaca­ture opge­geven infor­matie tot de wette­lijke bezwaar­ter­mijn is afge­lopen.

5. Uw rechten

Als wij persoons­ge­ge­vens van u verwerken bent u betrok­kene in het kader van de Alge­mene veror­de­ning gege­vens­be­scher­ming (AVG) en hebt u ten opzichte van ons de volgende rechten inzake persoons­ge­ge­vens die op u betrek­king hebben:

 • Recht van inzage (art. 15 AVG)
 • Recht op recti­fi­catie (art. 16 AVG)
 • Recht van gege­vens­wis­sing (art. 17 AVG)
 • Recht op beper­king van de verwer­king (art. 18 AVG)
 • Recht op over­draag­baar­heid van gege­vens (art. 20 AVG)
 • Recht van bezwaar tegen de verwer­king (art. 21 AVG)

Recht om een klacht in te dienen bij een toezicht­hou­dende auto­ri­teit (art. 77 AVG). In Neder­land is dit de gege­vens­be­scher­mings­au­to­ri­teit Auto­ri­teit Persoons­ge­ge­vens. Verdere info is te vinden via de website van de Auto­ri­teit Persoons­ge­ge­vens: wwww.auto­ri­teit­per­soons­ge­ge­vens.nl

6. Aanpas­singen van de priva­cy­ver­kla­ring

We behouden ons het recht voor de priva­cy­ver­kla­ring te wijzigen om deze aan gewij­zigde wette­lijke rege­lingen, of bij wijzi­ging van de dien­sten of de gege­vens­ver­wer­king, aan te passen. Dit geldt echter uitslui­tend met betrek­king tot verkla­ringen inzake de gege­vens­ver­wer­king. Voor zover toestem­mingen van de gebrui­kers vereist zijn of onder­delen van de priva­cy­ver­kla­ring rege­lingen bevatten van over­een­kom­sten met de gebrui­kers, vinden deze wijzi­gingen uitslui­tend plaats na toestem­ming van de gebrui­kers.

Wij vragen u om regel­matig kennis te nemen van onze priva­cy­ver­kla­ring.

Datum: 28.02.2020

Visit your local website

Stay on this website