Pharma & Biotech

Water in de zuiverste vorm

BWT is de wereldleider op het gebied van ultrapure waterbehandelingssystemen voor de productie van ultrapuur water en Water For Injection.

Pharma & Biotech

Levensverbeteraar

Water in de zuiverste vorm

Water is de meest gebruikte grond­stof in de farma-​ en bio-​techindustrie. Water is onmis­baar in talrijke processen in deze sector. BWT is gespe­ci­a­li­seerd in de aller­hoogste eisen die hier worden gesteld. Met meer dan 50 jaar erva­ring behoren we tot de wereldtop van leve­ran­ciers van kriti­sche ultra­pure systemen en dien­sten. Aan de ene kant ontwik­kelen we systemen die uit drink­water pure stoom, ultra­puur water en Water for Injec­tion maken, dit veilig opslaan en distri­bu­eren. Aan de andere kant biedt BWT dien­sten aan die de bedrijfs­ze­ker­heid van instal­la­ties voor vele jaren of decennia garan­deren.

Ultrapuur water & toepassingsgebieden

U komt dage­lijks vaker in contact met water uit BWT-​installaties dan u denkt: bij het tanden­poetsen in de morgen, wanneer u shampoo gebruikt in de douche, en ook daarna, wanneer u body­lo­tion aanbrengt, in het scheer­schuim voor natscheren, in oogdrup­pels en contact­lens­vloei­stof; in de hoofd­pijn­ta­blet die u gebruikt na een drukke dag; in reis­vac­ci­na­ties; of in de injec­ties voor hond, kat, enz. WATER is overal in het dage­lijkse leven aanwezig.

Female chemist analysing purified water
Female chemist analysing purified water

Ultra­puur water/WFI van BWT wordt natuur­lijk ook gebruikt door de farmacie en in de medi­sche tech­no­logie, bijvoor­beeld voor de vervaar­di­ging van insu­line voor diabe­tici, en de productie van pace­ma­kers, prothesen en kunst­ge­wrichten. Het zit in levens­red­dende infusen, maar ook voor home­o­pa­thi­sche genees­mid­delen is ultra­puur water/WFI onont­beer­lijk.

WFI is de oplos­sing voor het schoon maken en spoelen van verpak­kingen en produc­tie­fa­ci­li­teiten in de farma­ceu­ti­sche sector. Daarbij worden verschil­lende zuiver­heids­graden onder­scheiden: ultra­puur water (Puri­fied Water, of ook wel: Aqua Puri­fi­cata) en water voor injec­tie­doel­einden (Water for Injec­tion, of ook wel Aqua ad iniec­ta­bilia).

Strikte voor­schriften in de zoge­heten farma­co­pees, garan­deren de veilig­heid voor de consu­menten.

OSMOTRON

De BWT OSMO­TRON levert ultra­puur water dat voldoet aan de hoogste farma­cie­normen. Hij vere­nigt alle proces­stappen die nodig zijn voor de berei­ding van Puri­fied Water: van onthar­ding via omge­keerde osmose tot de SEPTRON-​elektrode-ionisatie inclu­sief bedie­ning en bewa­king. Het resul­taat is veilig en puur BWT Puri­fied Water.

Gere­nom­meerde farma­cie­be­drijven, cosme­ti­ca­pro­du­centen en talrijke onder­ne­mingen uit andere bran­ches vertrouwen op de BWT OSMO­TRON. Met meer dan 1.000 instal­la­ties in gebruik wereld­wijd is de OSMO­TRON het succes­volste gestan­daar­di­seerde systeem voor de berei­ding van Puri­fied Water – compact en abso­luut betrouw­baar.

BWT Osmotron product image broadway engineering

SEPTRON

De SEPTRON is een spiraal gewik­kelde elektro de-​ionisatie module, die door BWT speciaal is ontwik­keld voor de farma­ceu­ti­sche indu­strie. In een SEPTRON worden rest­zouten uit water verwij­derd door middel van een fysisch-​chemisch hybri­de­proces. Opti­o­neel kan een laatste ultra­fil­tra­tie­stap worden geïn­te­greerd, waarmee de hoogste micro­bi­o­lo­gi­sche veilig­heid en puur­heid wordt gega­ran­deerd.
BWT Septron product image BWT Septron product image

Veiligheid & service

BWT technician explaining water purifier
BWT technician explaining water purifier

Op het gebied van ultrapuur water is BWT de partner voor de gehele levenscyclus – van de planning van een installatie tot onderhoud en service. Samen met de operator stellen wij de optimale waterbehandelingsoplossing samen, op basis van de behoefte van de klant.

Wereldwijd zetten de servicemedewerkers van BWT zich in voor de langdurige betrouwbare werking van de installatie, zodat u altijd het betrouwbare en allerpuurste water van BWT tot uw beschikking heeft.

Meer informatie

Verdere infor­matie over de toepas­singen en oplos­singen voor de farma-industrie vindt u bij BWT Pharma & Biotech.

BWT-technologie altijd & overal

BWT heeft als ambitie om voor elk doeleinde de beste kwaliteit water te leveren. Daarom bent u voor pure en ultrapure waterbehandeling bij BWT in goede handen en kunt u ook op BWT vertrouwen voor alle andere gebieden van waterbehandeling: drink-, boiler-, koel-, luchtbevochtigings-, verwarmings- of proceswater; u beschikt steeds over de optimale oplossing, gebaseerd op de modernste technologie.

Advies

We helpen u graag het BWT-product te vinden dat het beste bij uw behoeften past. Neem contact op met onze ervaren BWT-experts voor advies.

Visit your local website

Stay on this website