Regenwaterfilter

Bruikbaar regenwater

BWT biedt verschillende oplossingen voor het hergebruik van regenwater. Filtratie, filtratie gecombineerd met UV-desinfectie, filtratie gecombineerd met een chloorgenerator. Dankzij onze expertise geniet uw gezin van regenwater voor tal van huishoudelijke toepassingen.
Eau de pluie Eau de pluie

Helder regen­water

Regenwaterfilter

Een gebaar voor het milieu en uw portemonnee

Ook last van een hoge water­f­ac­tuur? Veel te vaak gebruiken we kost­baar drink­water waar dit niet nood­za­ke­lijk is: kleren wassen, toiletten door­spoelen, de auto schoon­maken…

Waarom zou je in de plaats geen gefil­terd regen­water gebruiken? Hele­maal gratis en gemak­ke­lijk verkrijg­baar. Dankzij de regen­wa­ter­fil­ters van BWT zet je regen­water om in helder, bruik­baar water. En je porte­monnee zal je bedanken.
video regenwater
video regenwater

Regenwaterfilters? Altijd een goed idee!

We verbruiken gemid­deld 40 m³ drink­water per jaar. Dat is veel. Veel te veel.

Boven­dien wordt dit drink­water voor­na­me­lijk en uitslui­tend gebruikt om toiletten door te spoelen, kleren te wassen, de auto schoon te maken of te wassen, kamer­planten en/of uw tuin water te geven (zie tabel hier­naast). 

Meer dan 50% van ons water­ver­bruik kan dus gemak­ke­lijk vervangen worden door gefil­terd regen­water. Gelukkig wonen we in een land waar regen­water in over­vloed beschik­baar is.

Door regen­water te filteren kan je trou­wens tot 95% op uw water­re­ke­ning besparen, afhan­ke­lijk van hoe u dit regen­water wenst te gebruiken.
pie chart
pie chart

Hoe werkt regenwaterrecuperatie?

De goten (1) vangen de regen op die op het dak valt en voeren deze via afvoer­buizen af naar het reser­voir (2). Een voor­filter (3), die vóór het regen­wa­ter­re­ser­voir is aange­bracht, zorgt ervoor dat grote vuil­deel­tjes worden opge­vangen.

In de regenput bevindt zich een buis die water aanzuigt van onge­veer 20 cm onder de opper­vlakte (waar het water het zuiverst is) en die voor­zien is van een terug­slag­klep en een vlotter (4) die de buis op niveau moet houden. Via deze buis wordt het regen­water opge­zogen door een pomp (5) die het naar de gebruiks­punten in huis of tuin stuurt.

regenwater
regenwater

BWT-oplossingen voor regenwaterrecuperatie

Voor het gebruik van regen­water in uw huis heeft u twee moge­lijk­heden: een "gewone" regenwaterfilter, perfect voor de meeste huishoudelijke taken, en een UV-sterilisator, die uw water geschikt maakt om mee te douchen.

De basis­op­los­sing

BWT Pluvio regen­wa­ter­fil­ters zijn zeer effi­ciënt: dankzij hun gebruik kan uw regen­water probleem­loos gebruikt worden om uw kledij te wassen, de wc door te spelen, om schoon te maken en om uw tuin en planten water te geven. 

Als u kiest voor een BWT-filter, dan kiest u voor filtratie in drie stappen.

  • In de eerste stap worden grove vuil­deel­tjes uit het regen­water verwij­derd.
  • De tweede stap is een filter­ele­ment dat vuil­deel­tjes opneemt
  • In de derde stap is er een filtratie met actief kool om verkleu­ringen en onaan­ge­name geuren te verwij­deren.

Bovendien kan je deze regenwaterfilters kopen met ecocheques

Pluvio

Wilt u regenwater gebruiken om te douchen?

Dan heeft u naast de BWT waterfilter ook een UV-sterilisator nodig, de BWT Bewades, die de nog in het water aanwezige micro-organismen en andere bacteriën elimineert voordat u gaat douchen.

Een UV-sterilisator kan echter niet garanderen dat het water 100% veilig is om te drinken. Dit hangt af van de kwaliteit van het regenwater, de dakbedekking, enz. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw plaatselijke waterleverancier.
Technologie-UV_Bewades-blue_1280x1280

Advies

We helpen u graag het BWT-product te vinden dat het beste bij uw behoeften past. Neem contact op met onze ervaren BWT-experts voor advies.

Visit your local website

Stay on this website