Referentieprojecten

Gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn Gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn

BWT levert aan vele zieken­huizen en labo­ra­toria. Maar ook aan apotheken, poli­kli­nieken en de farma­ceu­ti­sche branche. En ook zorg­in­stel­lingen scha­kelen ons in voor de juiste lucht­be­voch­ti­ging. Een hele andere tak van sport. Maar voor iedere speler in de zorg hebben wij wel een toepas­sing paraat. Het geheim van die stabiele BWT-instal­la­ties? Wij werken met verschil­lende
stan­daard blokken. Uit het beschik­bare assor­ti­ment stellen wij voor iedere speci­fieke klant de beste oplos­sing samen. Geen instal­la­ties die op maat gemaakt moeten worden dus. En daarmee ook geen kinder­ziektes.

Down­load onze white­paper over water­be­hand­eling in de zorg­sector

Brochure | Waterbehandeling in ziekenhuizen en zorginstellingen PDF, 3 Mb Down­load

AZ Alma Eeklo

Water­be­han­de­ling voor AZ Alma Eeklo

AZ Alma is een middelgroot regionaal ziekenhuis in Eeklo met een vijfhonderdtal bedden. In 2017 werd verhuisd naar een nieuw pand. Waterkwaliteit is uiteraard van groot belang voor een ziekenhuis, en dus werd er speciale aandacht besteed aan de waterbehandelingsinstallatie bij de nieuwbouw. 

Het ziekenhuis wordt bevoorraad vanuit twee watertorens, elk met een aparte aansluiting. De ene aansluiting dient voor het bluswater, het andere voor het voedingswater. Het voedingswater gaat naar een onthardingsinstallatie van BWT.
Bron: AQUARAMA #98

Ontharden en omge­keerde osmose

Vier Alcyo-​​9000 toestellen staan parallel opge­steld, voor 100% redun­dantie. Vanuit de onthar­dings­in­stal­latie vertrekken drie water­stromen, aan 15 °F,  8 °F en 0 °F elks. Deze laatste dient voor de RO-​instal­la­ties en de stoom­pro­ductie.

De RO-​instal­la­ties bestaan uit Permaq Duo en Permaq Pico-​toestellen, aange­vuld met elektro-​​deïo­ni­sa­tie­toe­stellen (EDI) van het Septron-​​line Compact gamma voor ultra­puur water. De RO/EDI-​instal­latie levert o.a. water van de hoogste kwali­teit aan de sterilisatie-​​afde­ling. Er gaat echter ook RO-​water naar de vaat­was­sers, voor een perfecte reini­ging.
Bron: AQUA­RAMA #98

Bekijk onze video

Acce­le­rator

Accelerator staat niet enkel voor de samenwerking tussen verschillende biotechbedrijven en onderzoeksinstituten op het vlak van life sciences, maar ook voor de naam van een nieuw gebouw op het Utrecht Science Park. BWT - met rijke ervaring en expertise in apparatuur voor waterbehandeling op laboratoriumniveau - zorgde er voor een installatie op maat. Door een doordachte aaneenschakeling van standaardcomponenten kan de gevraagde waterkwaliteit worden bekomen en gewaarborgd.
 • Onthar­ding

Bij het binnen­komen van het water in de instal­latie worden de grove delen door een grof filter van 90µ uit het water verwij­derd. Daarna wordt het water aange­boden aan een duplex water­ont­harder die 24 op 7 blijft func­ti­o­neren. Vervol­gens wordt het onver­harde water bewaakt door een auto­ma­ti­sche hard­heids­tester waarbij peri­o­diek een water­mon­ster wordt genomen dat wordt gecon­tro­leerd op de kwali­teit van de hard­heid. 

 • Omge­keerde osmose

Het ontharde water wordt daarna aange­boden aan de BWT Permaq Pico. Hierbij wordt het water ontdaan van 98% van alle opge­loste zouten, voor een water­kwa­li­teit die van 500 μS/cm naar < 10 μS/cm gaat. Het water wordt daarna weer aan de RO-instal­latie aange­boden waarbij het nogmaals wordt behan­deld tot een geleid­baar­heid van minder dan 4,3 μS/cm. Het behan­delde water wordt vervol­gens opge­slagen in de voor­raad­tank om het piek­ver­bruik op te vangen.
Bron: De Onderneming Nr. 986

Accelerator Utrecht

 • Ontharding: Rondomat Duo
 • Omgekeerde osmose: Permaq Pico
 • Online hardheidtester Testomat

Bekijk onze video

Het Groene Hart Zieken­huis

Het Groene Hart Zieken­huis: zorg­sector altijd
leve­rings­zeker met water­be­han­de­ling

De Centrale Steri­li­satie Afde­ling van het GHZ werd recent vernieuwd en geop­ti­ma­li­seerd in slechts 6 weken. Nu kan het GHZ altijd zuiver water leveren. Ook bij hele hoge pieken, of wanneer er onder­houd gepleegd moet worden aan een instal­latie.

Inmid­dels is een combi­natie van verschil­lende water­be­han­de­lings-
­ap­pa­raten op elkaar aange­sloten om voldoende hoog­waardig
water­kwa­li­teit voor iedere toepas­sing te bereiken:

 • Rondomat duo onthardt water die meteen in het zieken­huis wordt gebruikt; een ander deel ervan gaat door voor zoutarm maken ervan
 • Permaq Pico ontzout het betref­fende water dat naar verschil­lende plekken in het zieken­huis wordt gestuurd en daar verwerkt
Referentieproject Groene Hart Ziekenhuis

Acce­le­rator

Biotech Trai­ning Faci­lity

Biotech Trai­ning Faci­lity (BTF) verzorgt hands-​on trai­ningen over (bio) farma­ceu­ti­sche productie en kwali­teit binnen het Good Manu­fac­tu­ring Prac­tices (GMP) kader.

Biotech Trai­ning Faci­lity: de beste water­tech­no­logie aanbieden

 • Voor­be­han­de­ling unit:

  • Onthar­ding: dubbele hars-kolom uitvoe­ring (=duplex) zorgt niet alleen voor de juiste capa­ci­teit, maar tevens voor een opti­male onthar­ding en daar­door een lagere kans op “hard­heid door­slag” rich­ting de omge­keerde osmose.
  • Demi­ne­ra­li­satie m.b.v. twee in serie staande BWT PERMAQ PICO omge­keerde osmose, die ondanks hun geringe foot­print de totale water­ca­pa­ci­teit aankunnen.
  • Een BWT STERI­TRONozon­ge­ne­rator zorgt voor de peri­o­dieke desin­fectie van het voor­be­han­de­ling tapnet.
Referentieproject BTF

Biotech Trai­ning Faci­lity: de beste water­tech­no­logie aanbieden

 • WFI / Pure Steam – gene­rator, opslag en distri­butie

Met het oog op de beschik­baar­heid tijdens de trai­ningen werd gekozen voor:

 • BWT COMBIN­TRON: aanmaak­unit waarin zowel de WFI als Pure Steam wordt gepro­du­ceerd op een kleine foot­print
 • BWT LOOPO: zorg­draagt voor aanle­ve­ring van WFI op de gewenste tappunten. Door LOOPO-uitvoe­ring zorgt het water­ma­na­ge­ment ervoor dat op basis van de totale tapca­pa­ci­teit wordt reke­ning gehouden met welke tappunten tege­lij­ker­tijd open kunnen; ook bij verschil­lende tappunten middels een knop gekozen kan worden tussen WFI met tempe­ra­tuur < 25°C of WFI met tempe­ra­tuur > 85°C, zonder dat hier­door het gehele tapnet wordt beïn­vloedt
Referentieproject BTF

Konink­lijke Racing Club Gent 

KRC Gent: een  magnesiumboost uit de kraan !

Konink­lijke Racing Club Gent (KRC Gent) was in 1899 de aller­eerste voet­bal­club die in Oost-​Vlaanderen werd opge­start en is ook nog steeds pionier. In spor­tieve resul­taten ener­zijds, maar ook wat econo­misch, ecolo­gisch en fysi­o­lo­gisch inzicht betreft. Getuige het feit dat alle leden van de KRC Gent en hun bezoe­kers­ploegen sinds kort over­ge­scha­keld zijn van duur fles­sen­water op waterfilters van BWT. Die zorgen er niet alleen voor dat kalk, zware metalen en chloor­smaak uit het kraan­tjes­water worden gehaald. Woda Pure Clear verrijkt het water daar­bo­venop met een aanzien­lijke hoeveel­heid magne­sium, om zo de Gentse ‘Ratjes’ een heuse gezondheids-​ en smaak­boost te geven.

Footballeur buvant de l'eau BWT

Zieken­huis­groep AZ Delta

Zieken­huis­groep AZ Delta: ten dienste van pati­ënten en mede­wer­kers inves­teren

Verschillende redenen hebben ervoor gezorgd dat de AZ Delta zich voor de waterzuivering tot BWT heeft gewend:
 • Besparen op onderhoud van de sanitaire installaties
 • Besparen op onderhoud van de sanitaire installaties
 • Besparen jaarlijks 2.225m³ water door regenwaterrecuperatie
 • Hygiënische redenen: properdere, glanzende vaat dankzij omgekeerde osmose
 • Waterbevoorrading van installaties op diensten zoals de dialyse, het labo, de apotheek,...
 • Preventie van Legionella
Project AZ Delta

Info nodig voor uw project ?

Visit your local website

Stay on this website