Sådan skåner du miljøet med lokalt vand

E1 Einhebelfilter
E1 Einhebelfilter
Vi forklarer, hvordan du kan skåne miljøet med lokalt vand, og hvordan du forædler det til velsmagende, magnesiummineraliseret vand.
.
Naturen leverer en række livsvig­tige nærings­midler. Vand er det aller­vig­tigste. Det er derfor endnu mere afgø­rende, at vi beskytter miljøet – f.eks. ved at bruge lokalt vand som drik­ke­vand.

Mindre CO2-​udled­ning takket være lokalt vand

Små bække, store floder, sprud­lende kilder: Meget ofte befinder vigtige vandres­sourcer sig nærmest i vores baghave – og ellers i den region, hvor vi bor. Så hvorfor skal vandet trans­por­teres til super­mar­ke­derne over store afstande, hvilket bidrager nega­tivt til CO2-​regn­skabet? Fakta: Cirka 30 procent af den CO-​udled­ning, som stammer fra land­trans­porten, kan henføres til godstra­fikken1. Last­biler produ­cerer 103 gram driv­hus­gasser pr. tonki­lo­meter2.

Vandet i hanen fra den lokale region ankommer derimod hos os uden vejtrans­port og kan takket være vand­filtre smage mindst lige så godt som mine­ralvand i flasker. Hvis vandet fra hanen strømmer gennem et BWT filter med magne­si­um­tek­no­logi, eksem­pelvis AQA drink Pure vand­fil­teret til køkkenet eller Penguin filter­kanden, forvandles det til første­klasses Magne­sium Mine­ra­lized Water. Magne­sium Mine­ra­lized Water over­be­viser ikke kun med en fortræf­felig smag, men det beskytter også hushold­nings­ap­pa­rater som f.eks. kaffe­ma­skinen eller elkedlen mod kalk.
Lokales Wasser
Lokales Wasser
Gør dit lokale vand til lækkert Magnesium Mineralized Water.

Vand­filtre med magne­si­um­tek­no­logi forvandler vand fra hanen til rent BWT vand

Filter­kan­derne, vand­filtre til køkkenet og vand­kø­lere med BWT magne­si­um­tek­no­logi fjerner ikke kun tung­me­taller, klor, kalk og andre partikler fra vandet. De beriger også vandet med værdi­fuldt magne­sium i ioni­seret form – et vigtigt mineral, som øget dit velbe­fin­dende. Hvis du udeluk­kende dækker det af ernæ­rings­eks­per­terne anbe­fa­lede væske­indtag på 2,5 liter vand med BWT Magne­sium Mine­ra­lized Water, under­støtter du din magne­si­um­ba­lance på en både nem og effektiv måde og dækker auto­ma­tisk op til 20 % af dit daglige behov (ved en gennem­snitlig vand­hårdhed på 17°dH – hårdt vand). Desuden har magne­si­um­mi­ne­ra­li­seret vand en næsten neutral pH-​værdi, hvilket giver en særligt beha­gelig og blød smag.

Filtre­ring af vandet redu­cerer mængden af plastaf­fald og skåner miljøet

Det ligger på standen, det svømmer i verdens­ha­vene: Plastaf­fald er for længst blevet til et globalt problem. Og plast­fla­sker er ingen undta­gelse: Hver minut sælges der over 1 million (!) plast­fla­sker på verdens­plan4.

Og det selv om man helt kan undvære flasker takket være moderne vand­filtre. Et eksempel: Bare med et BWT AQA drink MP200 filter kan du spare mindst 600 enliters-plastflasker – og du slipper også for at slæbe og bort­skaffe dem. Afhæn­gigt af behov og den ønskede vand­kva­litet fås BWT AQA drink filter­pa­tro­nerne også med højere kapa­ci­teter .

Du kan anvende glaskar­afler derhjemme eller på kontoret i stedet for de miljø­far­lige engangs­plast­fla­sker. Og når du er på farten, kan du også undvære plast­fla­sker og i stedet nemt og bekvemt medbringe dit Magne­sium Mine­ra­lized Water i de elegante genbrugs­fla­sker fra BWT.

Ultra­fil­tra­tions­tek­no­logi redu­cerer antallet af bakte­rier og mikro­p­last

Plast findes dog ikke kun i embal­lage. I mange lande har mikro­p­last alle­rede fundet vej til drik­ke­vandet4. AQA drink-​vandkølerne fra BWT tilba­ge­holder ikke blot 99,9999 % af bakte­ri­erne ved vand­kø­le­rind­løbet takket være BWT magne­si­um­fil­ter­tek­no­lo­gien suppleret med en inte­greret ultra­fil­tra­tions­mem­bran, men redu­cerer også andelen af mikro­p­last op til 0,001 mm. BWT vand­kø­leren AQA drink Pro 20 kan med et enkelt tryk på en knap levere normalt, kølet eller kulsy­re­hol­digt Magne­sium Mine­ra­lized Water af aller­hø­jeste kvalitet på kontoret eller i butikken.

Produktteaser Wasserspender
Produktteaser Wasserspender

Visit your local website

Stay on this website