Privatlivspolitik

 

Tak, for dit besøg på vores hjem­meside. Det er vigtigt for os, at vi beskytter og respek­terer dit privatliv i forbin­delse med, at du har valgt at bruge vores services. Udover at være den (måske) bedste til vand­be­hand­ling er vores ypperste mål derfor at behandle dine person­data forsvar­ligt og hensigts­mæs­sigt, så du kan føle dig tryg ved at bruge vores services. Vi har høje etiske stan­darder og har fastsat strenge interne proce­durer, der sikrer, at vi behandler dine person­data på bedst mulige vis. I vores privat­livspo­litik kan du læse vilkå­rene for behand­lingen af dine person­data og de rettig­heder, du har i forbin­delse med brug af vores hjem­meside. Har du spørgsmål eller kommen­tarer til vores privat­livspo­litik – eller vil du gerne i kontakt med os i øvrigt, er du velkommen til at kontakte os.

 

Hvad er person­data?

Person­data kan være mange ting.

Det kan være navn, adresse og tele­fon­nummer. Det kan også være et billede eller en IP-adresse.

Person­data er alle former for infor­ma­tion, som kan bruges til at iden­ti­fi­cere en person. Det er derfor ikke kun den enkelte oplys­ning, der afgør om noget kan kaldes person­data.

Hvis flere person­data tilsammen ikke kan iden­ti­fi­cere en person, men tilsammen kan, har de karakter af person­data.

Vi indsamler person­data på flere måder

Vi indsamler person­data om dig på følgende måder:

 • Når du bruger vores hjem­meside Når du bruger vores services
 • Når du køber vores produkter online
 • Når du er i kontakt med vores kunde­ser­vice
 • Når du tilmelder dig vores nyheds­brev
 • Når du opretter en profil på vores hjem­meside
 • Når du deltager i kampagner, konkur­rencer eller under­sø­gelser
 • Når du selv giver os person­da­taene
 • Når du afgiver infor­ma­tioner til tred­je­parter, som vi har et samar­bejde med

Du kan i menuen nedenfor, hvorfor vi gør det og på hvilket grundlag, vi gør det.

 

Vi bruger dine person­data på flere måder

Her kan du læse følgende:

 • At vi indsamler og bruger dine person­data til bestemte formål
 • At vi sletter dine person­data, når de ikke længere er nødven­dige
 • At vi løbende kontrol­lerer og opda­terer dine person­data
 • At vi vide­re­giver dine person­data i visse tilfælde

Vi indsamler og bruger dine person­data til bestemte formål

Formålet med at indsamle og bruge dine person­data kan inddeles i følgende kate­go­rier:

1) I den første kate­gori er der visse person­data, vi er nødt til at kende om dig for at kunne levere vores service til dig. Det er for eksempel dit navn, din adresse, dit tele­fon­nummer og din mail, dvs. nødven­dige identifikations- og kontak­top­lys­ninger. Dette udgør således vores lovlige ’behand­lings­grundlag’. Kan vi ikke behandle disse person­data, kan vi ikke levere vores service til dig. Det kan også være, at vi har et andet behand­lings­grundlag, f.eks. at det følger af lovgiv­ningen, at vi skal regi­strere og gemme visse person­data. Det er for eksempel person­data til brug for vores over­hol­delse af skat­te­lov­giv­ningen og bogfø­rings­loven. Ønsker vi at bruge dine person­data på en anden måde end det, vi indsam­lede dem, fordi det var nødven­digt, oplyser vi dig herom, hvis ’rammen’ for det oprin­de­lige formål over­skrides. Det gør vi, før vi går i gang og oplyser dig samtidig begrun­delsen herfor.

2) I den anden kate­gori er der visse person­data, som vi gerne vil kende om dig, så vi kan forbedre vores produkter og tjene­ster, tilpasse vores kommu­ni­ka­tion og markeds­fø­ring til dig, tilpasse samar­bejds­part­neres kommu­ni­ka­tion og markeds­fø­ring til dig, og i øvrigt opti­mere din rela­tion til os, således at vi kan tilbyde dig præcis de ydelser og produkter, du har behov for.

Det er også indsam­ling af person­data om færden på vores hjem­meside, herunder IP-adresser og place­ring af cookies på din computer. Dette kan være nødven­digt for, at vores hjem­meside fungerer korrekt.

Ingen af person­da­taene i kate­gori nr. 2 er strengt nødven­dige, for at vi kan levere vores service til dig. Derfor skal du afgive et udtryk­ke­ligt samtykke, for at vi må indsamle og bruge disse person­data.

Vores behand­lings­grundlag i dette hense­ende er således dit samtykke.

Dit samtykke er frivil­ligt og hvis du har givet os det, kan du til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os på kontak­top­lys­nin­gerne nederst i vores privat­livspo­litik.

Vi gør opmærksom på, at vi i medfør af gældende dansk lovgiv­ning har ret til at kontakte dig som kunde med tilbud om vores egne produkter, som er tilsva­rende dem, du tidli­gere har købt hos os. Det gælder, hvis vi har modtaget din email-adresse i forbin­delse med dit køb og uanset, at du ikke har givet speci­fikt samtykke hertil. Hvis vi kontakter dig med sådanne tilbud, vil vi klart og tyde­ligt præsen­tere dig for mulig­heden for at frabede dig lignende henven­delser i frem­tiden.

Ønsker vi at bruge dine person­data på en anden måde end det, vi indsam­lede dem til ud fra dit samtykke, beder vi altid om dit fornyede samtykke, hvis ’rammen’ for det oprin­de­lige formål over­skrides. Det gør vi, før vi går i gang og oplyser dig samtidig begrun­delsen herfor.

3) I den tredje kate­gori er der visse person­data, som vi opbe­varer, for at vi kan vare­tage vores inter­esser i frem­tiden, hvis der måtte være behov herfor. Vores behand­lings­grundlag er da ’legi­time inter­esser’, som dette forstås i gældende person­da­ta­lov­giv­ning.

Det betyder blandt andet, at vi ud fra en konkret vurde­ring opbe­varer dine person­data i en periode. Tids­pe­ri­oden og omfanget af de person­da­taved denne behand­ling fast­sættes ud fra de krite­rier, du kan se i afsnittet ’vi sletter dine oplys­ninger, når de ikke længere er nødven­dige’.

Vi sletter dine person­data, når de ikke længere er nødven­dige
Vi laver en skøns­mæssig vurde­ring for at se, hvornår vi ikke længere har brug for dine person­data. Når vi ikke længere har brug for person­da­taene i henhold til det formål, som vi indsam­lede dem til, sletter vi dem.

Vi lægger bl.a. vægt på:

 • Hvilken ydelse, vi har leveret, f.eks. om vi har leveret et produkt eller rådgiv­ning som nævnt i de følgende afsnit
 • Hvor længe siden det er, vi havde en rela­tion til dig som medar­bejder, kunde, samar­bejds­partner eller andet
 • Om der har været dialog eller korre­spon­dance siden da
 • Om vi ved, at du kontakter os med jævne mellemrum, f.eks. hvert halve år for at bestille nye varer, da vi gerne vil give dig så god service som muligt
 • Om du har givet os samtykke til at opbe­vare person­da­taene, bl.a. med henblik på senere markeds­fø­rings­tiltag
 • Hvilket ansvar, vi påtager os over for dig, og hvilket ansvar, vi risi­kerer i rela­tion til vores rådgiv­ning

Nogle person­data skal vi opbe­vare i minimum 5 år af hensyn til lovgiv­ningen, bl.a. bogfø­rings­loven. Det er for eksempel person­data til brug for udste­delse af faktu­raer, så vi kan afregne skat og moms korrekt og kunne doku­men­tere det over for myndig­he­derne.

Det gør vi for at kunne vare­tage vores økono­miske inter­esser og rets­stil­ling, hvis nogen måtte mene, at vi har handlet ansvar­spå­dra­gende. I så fald skal vi kunne doku­men­tere, hvilke person­data vi har fået, hvilken aftale, der var indgået med kunden og hvad vi har gjort i forhold til kunden, så vi kan vare­tage vores inter­esser. Vi ’renser’ doku­men­terne for de person­data, der ikke er nødven­dige herfor.

Vi bruger dine citater fra Trust­pilot o.l.
Hvis du anmelder BWT Danmark på fx Trust­pilot, giver du os uigenkal­de­ligt ret til at citere fra kommen­tarer om BWT Danmark, BWT Danmarks produkter og/eller abon­ne­menter, samt at bruge cita­terne på vores website, på sociale medier og ved anden markeds­fø­ring.

Vi kontrol­lerer og opda­terer løbende dine person­data
Vi kontrol­lerer løbende, at de person­data, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vild­le­dende.

Det gør vi ved at sende dig en bekræf­telse ved afta­lens indgå­else, om de person­data vi har regi­streret om dig.

Du kan benytte kontak­top­lys­nin­gerne i bunden til at meddele os dine ændringer.

Vi vide­re­giver dine person­data i disse tilfælde
Vi sælger ikke, vi offent­liggør ikke og vi vide­re­bringer ikke på anden måde dine person­data til andre, medmindre:

 • det er nødven­digt for at vi kan udføre vores service over for dig, eller
 • det er nødven­digt, for at vi over­holder lovgiv­ningen, eller
 • du har givet os samtykke til det, eller
 • det er nødven­digt for at beskytte en samar­bejds­partner eller en tred­je­part (der er strenge regler i lovgiv­ningen for at skulle vide­re­give person­data på dette grundlag)
 • det er som led i vores anven­delse af data­be­hand­lere, både i og uden for EU

Hvis det er nødven­digt. Vi samar­bejder med udvalgte og betroede part­nere om at levere vores service til dig, bl.a. vores egne koncer­nin­terne selskaber, samar­bejds­part­nere, under­le­ve­ran­dører / data­be­hand­lere.

Til dem vide­re­bringer vi de nødven­dige person­data, således at vi samlet set kan levere vores ydelse til dig.

Det kan f.eks. være leve­ring af varer til din hjem­me­adresse, konkret rådgiv­ning / outsourcing af vores IT-systemer. Det kan også være det Det Centrale Person­re­gi­ster, for at vi kan ajour­føre even­tu­elle navne- eller adres­se­æn­dringer i data­baser om vores kunder.

Hvis du har givet samtykke. Vi vide­re­giver person­lige person­data til virk­som­heder, orga­ni­sa­tioner eller enkelt­per­soner uden for vores virk­somhed og koncern, hvis vi har dit samtykke.

Når du fore­tager visse hand­linger på vores hjem­meside, indsamler vi en række person­data om dig, som muligvis kan blive vide­re­givet til vores samar­bejds­part­nere med henblik på, at vi kan opti­mere vores markeds­fø­ring og annon­ce­ring, herunder på sociale medier. Modta­gerne af oplys­ninger vil være sociale medier, som f.eks. Face­book.

Du kan til enhver tid gøre indsi­gelse mod denne form for vide­re­gi­velse, og du kan også frabede dig henven­delser i markeds­fø­rings­ø­jemed i CPR-registeret.

Hvis det er påkrævet af lovgiv­ningen, eller det er for at beskytte os selv, en samar­bejds­partner eller en tred­je­part.

Lovgiv­ningen giver i visse tilfælde mulighed for, at vi kan vide­re­give person­data uden dit samtykke. Nogle gange skal vi gøre det. Andre gange kan vi gøre det.

I det omfang, lovgiv­ningen tillader det, kan vi vide­re­give person­data med henblik på enten at beskytte eller hånd­hæve vores rettig­heder. Det samme gælder for rettig­heder, som tilhører vores samar­bejds­part­nere og tred­je­parter. Eksempler, hvor det kan være rele­vant, er for eksempel i forbin­delse med fore­byg­gelse af bedra­geri eller andre straf­bare forhold.

Vores anven­delse af data­be­hand­lere, både i og uden for EU.

Vi indhenter dit samtykke, før vi vide­re­giver dine person­data til samar­bejds­part­nere i tred­jelande, medmindre at vi lovligt kan vide­re­give dine person­data på andet grundlag, f.eks. ved brug af særlige aftaler, herunder EU Kommis­sio­nens stan­dard­kon­trakter eller Privacy-Shield ramme­af­tale mellem USA og EU

Hvis vi vide­re­giver dine person­data til tred­jelande, har vi sikret os, at deres niveau for beskyt­telse af person­data passer til de krav, vi har opstillet for os selv i denne politik og de krav, vi er under­lagt i forhold til lovgiv­ningen.

Du kan altid anmode om at få nærmere henvis­ning til vores grundlag for vide­re­gi­velse af dine person­data, herunder at anmode om en kopi heraf.

 

Du har mange rettig­heder

I dette afsnit kan du læse, at du har en række rettig­heder i forbin­delse med vores behand­ling af dine person­data, blandt andet at du har:

 • Ret til at få forkerte person­data rettet
 • Ret til at få indsigt i dine person­data og få udle­veret kopi
 • Ret til at få slettet dine person­data
 • Ret til at kræve begræns­ning
 • Ret til at gøre indsi­gelse imod behand­ling
 • Ret til at tilba­ge­kalde samtykke
 • Ret til at kræve oplys­ning om over­førsel til lande og orga­ni­sa­tioner uden for EU
 • Ret til at undgå profi­le­ring
 • Ret til at klage over vores behand­ling af dine person­data

Hvis du vil vide mere, eller udnytte dine rettig­heder, beder vi dig kontakte os via kontakt­per­son­da­taene i bunden.

Ret til at få forkerte person­data rettet
Vi kontrol­lerer, at de person­data, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vild­le­dende. Det gør vi ved at sende dig en bekræf­telse ved afta­lens indgå­else, om de person­data vi har regi­streret om dig.

Du har ret til at få berig­tiget (rettet) dine person­data, som vi er i besid­delse af.

Ret til at få indsigt i dine person­data og få udle­veret kopi
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de person­data, vi har regi­streret om dig og få udle­veret en kopi af person­da­taene.

Du kan også få oplyst formå­lene med behand­lingen, hvor længe, vi opbe­varer dine person­data, om vi fore­tager auto­ma­tiske afgø­relser (herunder profi­le­ring), hvem vi vide­re­giver person­da­taene til og hvor vi har person­da­taene fra. Dette gælder dog ikke, hvis du alle­rede er bekendt med person­da­taene.

Vi gør opmærksom på, at retten til indsigt kan være begrænset af hensyn til beskyt­telsen af andre perso­ners person­data og til vores erhvervs­hem­me­lig­heder.

Ret til at få slettet dine person­data
Du kan til enhver tid kræve at få slettet dine person­data, som vi er i besid­delse af. Hvis ikke vi længere har et formål med at være i besid­delse af person­da­taene, sletter vi dem hurtigst muligt efter din anmod­ning.

Ret til at kræve begræns­ning af behand­ling
Du har til enhver tid ret til at anmode os om at begrænse behand­lingen af dine person­data.

Ret til at gøre indsi­gelse imod behand­ling
Du har til enhver tid ret til at gøre indsi­gelse imod, at vi behandler dine person­data. Dette omfatter retten til at gøre indsi­gelse imod, at vi anvender person­da­taene med henblik på markeds­fø­ring. Vi vil hurtigst muligt tage stil­ling til din indsi­gelse, hvis du frem­sætter en sådan.

Ret til at tilba­ge­kalde samtykke
Du kan til enhver tid tilba­ge­kalde det (eller de) samtykke(r), du har givet os. Ret til at kræve oplys­ning om over­førsel til lande og orga­ni­sa­tioner uden for EU Du har ret til at få oplyst, om vi vide­re­sender person­data til et land uden for EU. Alle vores data­be­hand­lere i USA har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen (læs mere her: ttps://www.data­til­synet.dk/erhverv/tred­jelande/eu-us-privacy-shield/) og har forpligtet sig til at over­holde gældende person­da­ta­lov­giv­ning. Vi kan derfor vide­re­give person­da­taene til virk­som­he­derne.

Ret til at undgå profi­le­ring og at vi træffer auto­ma­tiske afgø­relser
Du har til enhver tid ret til at undgå, at vi laver profiler af dig og dine person­data eller træffer auto­ma­tiske afgø­relser.

Vi kan oplyse, at vi ikke laver profi­le­ring i vores virk­somhed eller træffer auto­ma­tiske afgø­relser.

Klage
Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at dine person­data behandles betryg­gende og at dine rettig­heder beskyttes opti­malt og vi gennemgår regel­mæs­sigt vores proce­durer og hånd­te­ringen af person­data.

Hvis du mod forvent­ning mener, at vi ikke behandler din henven­delse og dine rettig­heder i over­ens­stem­melse med lovgiv­ningen, beder vi dig kontakte os, gerne pr. email med teksten ”klage” i emne­feltet.

Du kan skrive til os på [email protected]

Vi vil da ekspe­dere din henven­delse til en over­ordnet medar­bejder i vores virk­somhed, således at even­tu­elle misfor­stå­elser og fejl­op­fat­telser kan blive udredt.

Hvis du fortsat mener, at vi ikke behandler din henven­delse og dine rettig­heder i over­ens­stem­melse med lovgiv­ningen, kan du klage til Data­til­synet via:

Data­til­synet
Borger­gade 28
1300 Køben­havn K
Telefon: 33 19 32 00
www.data­til­synet.dk

 

Børn

Vores virk­somhed er målrettet voksne. Vi indsamler ikke bevidst person­data fra og om børn.

Vi er reali­stiske omkring, at f.eks. børns brug af elek­tro­niske enheder aldrig kan betyde med 100% sikkerhed, at vi ikke modtager person­data om børn.

Vi har forsøgt at indrette vores systemer bedst muligt, så vi ikke kan modtage person­data fra børn og vi sletter straks person­da­taene, hvis vi bliver opmærksom på, at vi util­sigtet har modtaget person­data om børn.

Hvis du er forælder eller værge og mener, at dit barn har givet person­data til os bevidst eller ubevidst, beder vi dig kontakte os hurtigst muligt via vores kontakt­per­son­data i bunden.

 

Hvordan opbe­varer vi dine person­data?

Vi er forpligtet til at beskytte dine person­data. Både fordi det følger af lovgiv­ningen, men også fordi vores egne interne, etiske regler kræver, at vi passer godt på dine person­data.

Vi benytter rele­vante og forsvar­lige tekniske og orga­ni­sa­to­riske sikker­heds­for­an­stalt­ninger for at sikre, at der ikke skabes uauto­ri­seret adgang til de person­data, vi opbe­varer. Formålet hermed er at sikre, at person­da­taene ikke anvendes, ødelægges, ændres offent­lig­gøres eller på anden måde misbruges.

I dette afsnit kan du læse, at

 • Vi har interne regler om infor­ma­tions­sik­kerhed i forbin­delse med person­data
 • Vi har imple­men­teret IT-tekniske foran­stalt­ninger
 • Bruge­rad­færd er vigtig for at sikre tils­træk­ke­ligt højt sikker­heds­ni­veau
 • Vi orien­terer berørte personer, hvis der opstår risiko for eller et egent­ligt data­brud

Vi har interne regler om infor­ma­tions­sik­kerhed, som inde­holder retnings­linjer og proce­durer.
Det inklu­derer blandt andet, at person­data kun er tilgæn­gelig for den (eller de) medar­bejder(e), der har brug for det.

Medar­bej­dere, der har brug for at hånd­tere person­data, har under­skrevet en tavs­hed­ser­klæ­ring.
Inklu­deret i vores regler om infor­ma­tions­sik­kerhed er også, at vi løbende træner vores medar­bej­dere i korrekt hånd­te­ring af person­data og kontrol­lerer, at reglerne over­holdes af medar­bej­derne.

 

IT-teknisk har vi blandt andet imple­men­teret følgende foran­stalt­ninger:

 • Instal­leret anti­virus på alle de IT-systemer, der behandler person­data
 • Instal­leret adgangs­kode på compu­tere med jævn­ligt krav om forny­else
 • Løbende backup af alle IT-systemer, der behandler person­data
 • Instal­leret systemer til behand­ling af person­da­taene, som er i over­ens­stem­melse med bran­chens krav og retnings­linjer
 • Begræns­ning af adgangen til person­data, så kun de medar­bej­dere, der har behov for det, har adgang. Og kun i det omfang, det er nødven­digt
 • Kontrol af medar­bej­deres faktiske adgang til person­data gennem logning og tilsyn
 • Under­sø­gelse af, om de person­data, vi anvender, kan bruges i anony­mi­seret eller pseu­do­ny­mi­seret form. Det vil vi gøre, hvis det ikke har negativ indvirk­ning på vores service og forplig­telser over for dig 
 • Indgået data­be­hand­ler­af­taler med leve­ran­dører, som behandler person­data på vores vegne, så vi sikrer, at behand­lingen sker i over­ens­stem­melse med lovgiv­ningen og vores egne regler og etiske stan­darder

Risi­koen og ansvars­fra­skri­velse
Den største fare for misbrug af person­data skyldes menne­skers egen ageren. Det er både op til den enkelte person at passe godt på sine egne person­data (bl.a. aldrig oplyse passwords til andre), ligesom det er op til vores virk­somhed at tage højde for menne­skelig indblan­ding.
Selvom vi har fore­taget oven­nævnte tiltag for at begrænse risici ved behand­lingen af person­data, kan det ikke udgøre en 100% sikkerhed for, at der ikke sker util­sig­tede hændelser.
Vi fraskriver os derfor ethvert tab som følge af util­sig­tede hændelser rela­teret til vores brug og behand­ling af dine person­data i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgiv­ning.
Vi kan således ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, som opstår rela­teret til brug af vores virk­somhed, vores produkter og ydelser, vores hjem­meside, systemer, apps og anden software i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgiv­ning.
Vi anbe­faler, at du også selv iværk­sætter tiltag til sikring af dine person­data. Det kan du gøre blandt andet ved at lukke din browser efter brug, ved at logge ud af alle konti efter brug, ved at instal­lere antivirus- antimalware- og anden software, der kan forbedre sikker­heden på din computer.
Vi anbe­faler, at du løbende opda­terer software, de apps du bruger, din computer og mobile devices og aldrig oplyser dit password til andre.

Under­ret­ning
Som nævnt har vi fore­taget en lang række tiltag for at sikre behand­lingen af dine person­data.
Skulle vores IT-systemer og andre sikker­heds­for­an­stalt­ninger alli­gevel blive kompro­mit­teret, vil vi give dig besked uden unødig forsin­kelse, hvis kompro­mit­te­ringen inde­bærer en høj risiko for dine rettig­heder og friheds­ret­tig­heder.

 

Links til andre servi­ceud­by­dere

På vores hjem­meside kan der være links til andre hjem­mesider, som ikke tilhører vores firma eller vores koncern.

Vi er ikke ansvar­lige for indholdet på disse hjem­mesider og vores person­da­ta­po­litik gælder ikke for disse virk­som­he­ders hjem­mesider.

Kontak­top­lys­ninger

Vores virk­somhed BWT HOH A/S er data­ansvarlig, og sikrer, at dine person­data behandles i over­ens­stem­melse med lovgiv­ningen:

BWT Danmark A/S 
Geminivej 24 2670 
Greve Danmark

E-Mail: [email protected]
Tel.: +45 43 600 500 
Fax.: +45 43 600 900
Mail: [email protected]
Website: www.bwt.dk

Opda­te­ring af denne Person­da­ta­po­litik

Vi opda­terer vores person­da­ta­po­litik, når vi vurderer, at der er behov for det. Det kan eksem­pelvis være, når vi udbyder nye services og produkter.

Når vi laver ændringer i person­da­ta­po­li­tikken, vil vi nævne det herunder.

Visit our international website

Stay on this website