Privatlivspolitik

 

Tak, for dit besøg på vores hjem­meside. Det er vigtigt for os, at vi beskytter og respek­terer dit privatliv i forbin­delse med, at du har valgt at bruge vores services. Udover at være den (måske) bedste til vand­be­hand­ling er vores ypperste mål derfor at behandle dine person­data forsvar­ligt og hensigts­mæs­sigt, så du kan føle dig tryg ved at bruge vores services. Vi har høje etiske stan­darder og har fastsat strenge interne proce­durer, der sikrer, at vi behandler dine person­data på bedst mulige vis. I vores privat­livspo­litik kan du læse vilkå­rene for behand­lingen af dine person­data og de rettig­heder, du har i forbin­delse med brug af vores hjem­meside. Har du spørgsmål eller kommen­tarer til vores privat­livspo­litik – eller vil du gerne i kontakt med os i øvrigt, er du velkommen til at kontakte os.

 

Hvad er person­data?

Person­data kan være mange ting.

Det kan være navn, adresse og tele­fon­nummer. Det kan også være et billede eller en IP-adresse.

Person­data er alle former for infor­ma­tion, som kan bruges til at iden­ti­fi­cere en person. Det er derfor ikke kun den enkelte oplys­ning, der afgør om noget kan kaldes person­data.

Hvis flere person­data tilsammen ikke kan iden­ti­fi­cere en person, men tilsammen kan, har de karakter af person­data.

Vi indsamler person­data på flere måder

Vi indsamler person­data om dig på følgende måder:

 • Når du bruger vores hjem­meside Når du bruger vores services
 • Når du køber vores produkter online
 • Når du bestiller et tilbud af forhandler via webfor­mular
 • Når du sender en fore­spørgsel via webfor­mular
 • Når du er i kontakt med vores kunde­ser­vice
 • Når du tilmelder dig vores nyheds­brev
 • Når du opretter en profil på vores hjem­meside
 • Når du deltager i kampagner, konkur­rencer eller under­sø­gelser
 • Når du selv giver os person­da­taene
 • Når du afgiver infor­ma­tioner til tred­je­parter, som vi har et samar­bejde med

Du kan i menuen nedenfor, hvorfor vi gør det og på hvilket grundlag, vi gør det.

 

Vi bruger dine person­data på flere måder

Her kan du læse følgende:

 • At vi indsamler og bruger dine person­data til bestemte formål
 • At vi sletter dine person­data, når de ikke længere er nødven­dige
 • At vi løbende kontrol­lerer og opda­terer dine person­data
 • At vi vide­re­giver dine person­data i visse tilfælde

Vi indsamler og bruger dine person­data til bestemte formål

Formålet med at indsamle og bruge dine person­data kan inddeles i følgende kate­go­rier:

1) I den første kate­gori er der visse person­data, vi er nødt til at kende om dig for at kunne levere vores service til dig. Det er for eksempel dit navn, din adresse, dit tele­fon­nummer og din mail, dvs. nødven­dige identifikations- og kontak­top­lys­ninger. Dette udgør således vores lovlige ’behand­lings­grundlag’. Kan vi ikke behandle disse person­data, kan vi ikke levere vores service til dig. Det kan også være, at vi har et andet behand­lings­grundlag, f.eks. at det følger af lovgiv­ningen, at vi skal regi­strere og gemme visse person­data. Det er for eksempel person­data til brug for vores over­hol­delse af skat­te­lov­giv­ningen og bogfø­rings­loven. Ønsker vi at bruge dine person­data på en anden måde end det, vi indsam­lede dem, fordi det var nødven­digt, oplyser vi dig herom, hvis ’rammen’ for det oprin­de­lige formål over­skrides. Det gør vi, før vi går i gang og oplyser dig samtidig begrun­delsen herfor.

2) I den anden kate­gori er der visse person­data, som vi gerne vil kende om dig, så vi kan forbedre vores produkter og tjene­ster, tilpasse vores kommu­ni­ka­tion og markeds­fø­ring til dig, tilpasse samar­bejds­part­neres kommu­ni­ka­tion og markeds­fø­ring til dig, og i øvrigt opti­mere din rela­tion til os, således at vi kan tilbyde dig præcis de ydelser og produkter, du har behov for.

Det er også indsam­ling af person­data om færden på vores hjem­meside, herunder IP-adresser og place­ring af cookies på din computer. Dette kan være nødven­digt for, at vores hjem­meside fungerer korrekt.

Ingen af person­da­taene i kate­gori nr. 2 er strengt nødven­dige, for at vi kan levere vores service til dig. Derfor skal du afgive et udtryk­ke­ligt samtykke, for at vi må indsamle og bruge disse person­data.

Vores behand­lings­grundlag i dette hense­ende er således dit samtykke.

Dit samtykke er frivil­ligt og hvis du har givet os det, kan du til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os på kontak­top­lys­nin­gerne nederst i vores privat­livspo­litik.

Vi gør opmærksom på, at vi i medfør af gældende dansk lovgiv­ning har ret til at kontakte dig som kunde med tilbud om vores egne produkter, som er tilsva­rende dem, du tidli­gere har købt hos os. Det gælder, hvis vi har modtaget din email-adresse i forbin­delse med dit køb og uanset, at du ikke har givet speci­fikt samtykke hertil. Hvis vi kontakter dig med sådanne tilbud, vil vi klart og tyde­ligt præsen­tere dig for mulig­heden for at frabede dig lignende henven­delser i frem­tiden.

Ønsker vi at bruge dine person­data på en anden måde end det, vi indsam­lede dem til ud fra dit samtykke, beder vi altid om dit fornyede samtykke, hvis ’rammen’ for det oprin­de­lige formål over­skrides. Det gør vi, før vi går i gang og oplyser dig samtidig begrun­delsen herfor.

3) Indsamling af kliks, konverteringer, logning af tid og url-adresser. Data anvendes til at gøre vores marketing og indholdet på vores sider mere relevant for besøgende.

Vi indsamler følgende data:

 • URL adresse bruges til måle marketingkampagner og oprindelse fra den besøgende
 • Logning af tid for at undersøge om vores sider fungerer som vi ønsker  
 • Pseudonymiseret IP adresse bruges til registrering af besøg.

Pseudonymiseret IP adresse bruges til registrering af besøg, for at kunne forbedre vores marketing. IP adressen krypteres og pseudonymiseres straks.  Ingen persondata er tilgængelig for BWT medarbejder og ekstern databehandler.

4) I den tredje kate­gori er der visse person­data, som vi opbe­varer, for at vi kan vare­tage vores inter­esser i frem­tiden, hvis der måtte være behov herfor. Vores behand­lings­grundlag er da ’legi­time inter­esser’, som dette forstås i gældende person­da­ta­lov­giv­ning.

Det betyder blandt andet, at vi ud fra en konkret vurde­ring opbe­varer dine person­data i en periode. Tids­pe­ri­oden og omfanget af de person­da­taved denne behand­ling fast­sættes ud fra de krite­rier, du kan se i afsnittet ’vi sletter dine oplys­ninger, når de ikke længere er nødven­dige’.

Vi sletter dine person­data, når de ikke længere er nødven­dige
Vi laver en skøns­mæssig vurde­ring for at se, hvornår vi ikke længere har brug for dine person­data. Når vi ikke længere har brug for person­da­taene i henhold til det formål, som vi indsam­lede dem til, sletter vi dem.

Vi lægger bl.a. vægt på:

 • Hvilken ydelse, vi har leveret, f.eks. om vi har leveret et produkt eller rådgiv­ning som nævnt i de følgende afsnit
 • Hvor længe siden det er, vi havde en rela­tion til dig som medar­bejder, kunde, samar­bejds­partner eller andet
 • Om der har været dialog eller korre­spon­dance siden da
 • Om vi ved, at du kontakter os med jævne mellemrum, f.eks. hvert halve år for at bestille nye varer, da vi gerne vil give dig så god service som muligt
 • Om du har givet os samtykke til at opbe­vare person­da­taene, bl.a. med henblik på senere markeds­fø­rings­tiltag
 • Hvilket ansvar, vi påtager os over for dig, og hvilket ansvar, vi risi­kerer i rela­tion til vores rådgiv­ning

Nogle person­data skal vi opbe­vare i minimum 5 år af hensyn til lovgiv­ningen, bl.a. bogfø­rings­loven. Det er for eksempel person­data til brug for udste­delse af faktu­raer, så vi kan afregne skat og moms korrekt og kunne doku­men­tere det over for myndig­he­derne.

Det gør vi for at kunne vare­tage vores økono­miske inter­esser og rets­stil­ling, hvis nogen måtte mene, at vi har handlet ansvar­spå­dra­gende. I så fald skal vi kunne doku­men­tere, hvilke person­data vi har fået, hvilken aftale, der var indgået med kunden og hvad vi har gjort i forhold til kunden, så vi kan vare­tage vores inter­esser. Vi ’renser’ doku­men­terne for de person­data, der ikke er nødven­dige herfor.

Vi bruger dine citater fra Trust­pilot o.l.
Hvis du anmelder BWT Danmark på fx Trust­pilot, giver du os uigenkal­de­ligt ret til at citere fra kommen­tarer om BWT Danmark, BWT Danmarks produkter og/eller abon­ne­menter, samt at bruge cita­terne på vores website, på sociale medier og ved anden markeds­fø­ring.

Vi kontrol­lerer og opda­terer løbende dine person­data
Vi kontrol­lerer løbende, at de person­data, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vild­le­dende.

Det gør vi ved at sende dig en bekræf­telse ved afta­lens indgå­else, om de person­data vi har regi­streret om dig.

Du kan benytte kontak­top­lys­nin­gerne i bunden til at meddele os dine ændringer.

Vi vide­re­giver dine person­data i disse tilfælde
Vi sælger ikke, vi offent­liggør ikke og vi vide­re­bringer ikke på anden måde dine person­data til andre, medmindre:

 • det er nødven­digt for at vi kan udføre vores service over for dig, eller
 • det er nødven­digt, for at vi over­holder lovgiv­ningen, eller
 • du har givet os samtykke til det, eller
 • det er nødven­digt for at beskytte en samar­bejds­partner eller en tred­je­part (der er strenge regler i lovgiv­ningen for at skulle vide­re­give person­data på dette grundlag)
 • det er som led i vores anven­delse af data­be­hand­lere, både i og uden for EU

Hvis det er nødven­digt. Vi samar­bejder med udvalgte og betroede part­nere om at levere vores service til dig, bl.a. vores egne koncer­nin­terne selskaber, samar­bejds­part­nere, under­le­ve­ran­dører / data­be­hand­lere.

Til dem vide­re­bringer vi de nødven­dige person­data, således at vi samlet set kan levere vores ydelse til dig.

Det kan f.eks. være leve­ring af varer til din hjem­me­adresse, konkret rådgiv­ning / outsourcing af vores IT-systemer. Det kan også være det Det Centrale Person­re­gi­ster, for at vi kan ajour­føre even­tu­elle navne- eller adres­se­æn­dringer i data­baser om vores kunder.

Hvis du har givet samtykke. Vi vide­re­giver person­lige person­data til virk­som­heder, orga­ni­sa­tioner eller enkelt­per­soner uden for vores virk­somhed og koncern, hvis vi har dit samtykke.

Når du fore­tager visse hand­linger på vores hjem­meside, indsamler vi en række person­data om dig, som muligvis kan blive vide­re­givet til vores samar­bejds­part­nere med henblik på, at vi kan opti­mere vores markeds­fø­ring og annon­ce­ring, herunder på sociale medier. Modta­gerne af oplys­ninger vil være sociale medier, som f.eks. Face­book.

Du kan til enhver tid gøre indsi­gelse mod denne form for vide­re­gi­velse, og du kan også frabede dig henven­delser i markeds­fø­rings­ø­jemed i CPR-registeret.

Hvis det er påkrævet af lovgiv­ningen, eller det er for at beskytte os selv, en samar­bejds­partner eller en tred­je­part.

Lovgiv­ningen giver i visse tilfælde mulighed for, at vi kan vide­re­give person­data uden dit samtykke. Nogle gange skal vi gøre det. Andre gange kan vi gøre det.

I det omfang, lovgiv­ningen tillader det, kan vi vide­re­give person­data med henblik på enten at beskytte eller hånd­hæve vores rettig­heder. Det samme gælder for rettig­heder, som tilhører vores samar­bejds­part­nere og tred­je­parter. Eksempler, hvor det kan være rele­vant, er for eksempel i forbin­delse med fore­byg­gelse af bedra­geri eller andre straf­bare forhold.

Vores anven­delse af data­be­hand­lere, både i og uden for EU.

Vi indhenter dit samtykke, før vi vide­re­giver dine person­data til samar­bejds­part­nere i tred­jelande, medmindre at vi lovligt kan vide­re­give dine person­data på andet grundlag, f.eks. ved brug af særlige aftaler, herunder EU Kommis­sio­nens stan­dard­kon­trakter eller Privacy-Shield ramme­af­tale mellem USA og EU

Hvis vi vide­re­giver dine person­data til tred­jelande, har vi sikret os, at deres niveau for beskyt­telse af person­data passer til de krav, vi har opstillet for os selv i denne politik og de krav, vi er under­lagt i forhold til lovgiv­ningen.

Du kan altid anmode om at få nærmere henvis­ning til vores grundlag for vide­re­gi­velse af dine person­data, herunder at anmode om en kopi heraf.

 

Du har mange rettig­heder

I dette afsnit kan du læse, at du har en række rettig­heder i forbin­delse med vores behand­ling af dine person­data, blandt andet at du har:

 • Ret til at få forkerte person­data rettet
 • Ret til at få indsigt i dine person­data og få udle­veret kopi
 • Ret til at få slettet dine person­data
 • Ret til at kræve begræns­ning
 • Ret til at gøre indsi­gelse imod behand­ling
 • Ret til at tilba­ge­kalde samtykke
 • Ret til at kræve oplys­ning om over­førsel til lande og orga­ni­sa­tioner uden for EU
 • Ret til at undgå profi­le­ring
 • Ret til at klage over vores behand­ling af dine person­data

Hvis du vil vide mere, eller udnytte dine rettig­heder, beder vi dig kontakte os via kontakt­per­son­da­taene i bunden.

Ret til at få forkerte person­data rettet
Vi kontrol­lerer, at de person­data, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vild­le­dende. Det gør vi ved at sende dig en bekræf­telse ved afta­lens indgå­else, om de person­data vi har regi­streret om dig.

Du har ret til at få berig­tiget (rettet) dine person­data, som vi er i besid­delse af.

Ret til at få indsigt i dine person­data og få udle­veret kopi
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de person­data, vi har regi­streret om dig og få udle­veret en kopi af person­da­taene.

Du kan også få oplyst formå­lene med behand­lingen, hvor længe, vi opbe­varer dine person­data, om vi fore­tager auto­ma­tiske afgø­relser (herunder profi­le­ring), hvem vi vide­re­giver person­da­taene til og hvor vi har person­da­taene fra. Dette gælder dog ikke, hvis du alle­rede er bekendt med person­da­taene.

Vi gør opmærksom på, at retten til indsigt kan være begrænset af hensyn til beskyt­telsen af andre perso­ners person­data og til vores erhvervs­hem­me­lig­heder.

Ret til at få slettet dine person­data
Du kan til enhver tid kræve at få slettet dine person­data, som vi er i besid­delse af. Hvis ikke vi længere har et formål med at være i besid­delse af person­da­taene, sletter vi dem hurtigst muligt efter din anmod­ning.

Ret til at kræve begræns­ning af behand­ling
Du har til enhver tid ret til at anmode os om at begrænse behand­lingen af dine person­data.

Ret til at gøre indsi­gelse imod behand­ling
Du har til enhver tid ret til at gøre indsi­gelse imod, at vi behandler dine person­data. Dette omfatter retten til at gøre indsi­gelse imod, at vi anvender person­da­taene med henblik på markeds­fø­ring. Vi vil hurtigst muligt tage stil­ling til din indsi­gelse, hvis du frem­sætter en sådan.

Ret til at tilba­ge­kalde samtykke
Du kan til enhver tid tilba­ge­kalde det (eller de) samtykke(r), du har givet os. Ret til at kræve oplys­ning om over­førsel til lande og orga­ni­sa­tioner uden for EU Du har ret til at få oplyst, om vi vide­re­sender person­data til et land uden for EU. Alle vores data­be­hand­lere i USA har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen (læs mere her: ttps://www.data­til­synet.dk/erhverv/tred­jelande/eu-us-privacy-shield/) og har forpligtet sig til at over­holde gældende person­da­ta­lov­giv­ning. Vi kan derfor vide­re­give person­da­taene til virk­som­he­derne.

Ret til at undgå profi­le­ring og at vi træffer auto­ma­tiske afgø­relser
Du har til enhver tid ret til at undgå, at vi laver profiler af dig og dine person­data eller træffer auto­ma­tiske afgø­relser.

Vi kan oplyse, at vi ikke laver profi­le­ring i vores virk­somhed eller træffer auto­ma­tiske afgø­relser.

Klage
Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at dine person­data behandles betryg­gende og at dine rettig­heder beskyttes opti­malt og vi gennemgår regel­mæs­sigt vores proce­durer og hånd­te­ringen af person­data.

Hvis du mod forvent­ning mener, at vi ikke behandler din henven­delse og dine rettig­heder i over­ens­stem­melse med lovgiv­ningen, beder vi dig kontakte os, gerne pr. email med teksten ”klage” i emne­feltet.

Du kan skrive til os på [email protected]

Vi vil da ekspe­dere din henven­delse til en over­ordnet medar­bejder i vores virk­somhed, således at even­tu­elle misfor­stå­elser og fejl­op­fat­telser kan blive udredt.

Hvis du fortsat mener, at vi ikke behandler din henven­delse og dine rettig­heder i over­ens­stem­melse med lovgiv­ningen, kan du klage til Data­til­synet via:

Data­til­synet
Borger­gade 28
1300 Køben­havn K
Telefon: 33 19 32 00
www.data­til­synet.dk

 

Børn

Vores virk­somhed er målrettet voksne. Vi indsamler ikke bevidst person­data fra og om børn.

Vi er reali­stiske omkring, at f.eks. børns brug af elek­tro­niske enheder aldrig kan betyde med 100% sikkerhed, at vi ikke modtager person­data om børn.

Vi har forsøgt at indrette vores systemer bedst muligt, så vi ikke kan modtage person­data fra børn og vi sletter straks person­da­taene, hvis vi bliver opmærksom på, at vi util­sigtet har modtaget person­data om børn.

Hvis du er forælder eller værge og mener, at dit barn har givet person­data til os bevidst eller ubevidst, beder vi dig kontakte os hurtigst muligt via vores kontakt­per­son­data i bunden.

 

Hvordan opbe­varer vi dine person­data?

Vi er forpligtet til at beskytte dine person­data. Både fordi det følger af lovgiv­ningen, men også fordi vores egne interne, etiske regler kræver, at vi passer godt på dine person­data.

Vi benytter rele­vante og forsvar­lige tekniske og orga­ni­sa­to­riske sikker­heds­for­an­stalt­ninger for at sikre, at der ikke skabes uauto­ri­seret adgang til de person­data, vi opbe­varer. Formålet hermed er at sikre, at person­da­taene ikke anvendes, ødelægges, ændres offent­lig­gøres eller på anden måde misbruges.

I dette afsnit kan du læse, at

 • Vi har interne regler om infor­ma­tions­sik­kerhed i forbin­delse med person­data
 • Vi har imple­men­teret IT-tekniske foran­stalt­ninger
 • Bruge­rad­færd er vigtig for at sikre tils­træk­ke­ligt højt sikker­heds­ni­veau
 • Vi orien­terer berørte personer, hvis der opstår risiko for eller et egent­ligt data­brud

Vi har interne regler om infor­ma­tions­sik­kerhed, som inde­holder retnings­linjer og proce­durer.
Det inklu­derer blandt andet, at person­data kun er tilgæn­gelig for den (eller de) medar­bejder(e), der har brug for det.

Medar­bej­dere, der har brug for at hånd­tere person­data, har under­skrevet en tavs­hed­ser­klæ­ring.
Inklu­deret i vores regler om infor­ma­tions­sik­kerhed er også, at vi løbende træner vores medar­bej­dere i korrekt hånd­te­ring af person­data og kontrol­lerer, at reglerne over­holdes af medar­bej­derne.

 

IT-teknisk har vi blandt andet imple­men­teret følgende foran­stalt­ninger:

 • Instal­leret anti­virus på alle de IT-systemer, der behandler person­data
 • Instal­leret adgangs­kode på compu­tere med jævn­ligt krav om forny­else
 • Løbende backup af alle IT-systemer, der behandler person­data
 • Instal­leret systemer til behand­ling af person­da­taene, som er i over­ens­stem­melse med bran­chens krav og retnings­linjer
 • Begræns­ning af adgangen til person­data, så kun de medar­bej­dere, der har behov for det, har adgang. Og kun i det omfang, det er nødven­digt
 • Kontrol af medar­bej­deres faktiske adgang til person­data gennem logning og tilsyn
 • Under­sø­gelse af, om de person­data, vi anvender, kan bruges i anony­mi­seret eller pseu­do­ny­mi­seret form. Det vil vi gøre, hvis det ikke har negativ indvirk­ning på vores service og forplig­telser over for dig 
 • Indgået data­be­hand­ler­af­taler med leve­ran­dører, som behandler person­data på vores vegne, så vi sikrer, at behand­lingen sker i over­ens­stem­melse med lovgiv­ningen og vores egne regler og etiske stan­darder

Risi­koen og ansvars­fra­skri­velse
Den største fare for misbrug af person­data skyldes menne­skers egen ageren. Det er både op til den enkelte person at passe godt på sine egne person­data (bl.a. aldrig oplyse passwords til andre), ligesom det er op til vores virk­somhed at tage højde for menne­skelig indblan­ding.
Selvom vi har fore­taget oven­nævnte tiltag for at begrænse risici ved behand­lingen af person­data, kan det ikke udgøre en 100% sikkerhed for, at der ikke sker util­sig­tede hændelser.
Vi fraskriver os derfor ethvert tab som følge af util­sig­tede hændelser rela­teret til vores brug og behand­ling af dine person­data i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgiv­ning.
Vi kan således ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, som opstår rela­teret til brug af vores virk­somhed, vores produkter og ydelser, vores hjem­meside, systemer, apps og anden software i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgiv­ning.
Vi anbe­faler, at du også selv iværk­sætter tiltag til sikring af dine person­data. Det kan du gøre blandt andet ved at lukke din browser efter brug, ved at logge ud af alle konti efter brug, ved at instal­lere antivirus- antimalware- og anden software, der kan forbedre sikker­heden på din computer.
Vi anbe­faler, at du løbende opda­terer software, de apps du bruger, din computer og mobile devices og aldrig oplyser dit password til andre.

Under­ret­ning
Som nævnt har vi fore­taget en lang række tiltag for at sikre behand­lingen af dine person­data.
Skulle vores IT-systemer og andre sikker­heds­for­an­stalt­ninger alli­gevel blive kompro­mit­teret, vil vi give dig besked uden unødig forsin­kelse, hvis kompro­mit­te­ringen inde­bærer en høj risiko for dine rettig­heder og friheds­ret­tig­heder.

 

Links til andre servi­ceud­by­dere

På vores hjem­meside kan der være links til andre hjem­mesider, som ikke tilhører vores firma eller vores koncern.

Vi er ikke ansvar­lige for indholdet på disse hjem­mesider og vores person­da­ta­po­litik gælder ikke for disse virk­som­he­ders hjem­mesider.

Kontak­top­lys­ninger

Vores virk­somhed BWT HOH A/S er data­ansvarlig, og sikrer, at dine person­data behandles i over­ens­stem­melse med lovgiv­ningen:

BWT Danmark A/S 
Gemi­nivej 24 2670 
Greve Danmark

E-Mail: [email protected]
Tel.: +45 43 600 500 
Fax.: +45 43 600 900
Mail: [email protected]
Website: www.bwt.dk

Opda­te­ring af denne Person­da­ta­po­litik

Vi opda­terer vores person­da­ta­po­litik, når vi vurderer, at der er behov for det. Det kan eksem­pelvis være, når vi udbyder nye services og produkter. Når vi laver ændringer i person­da­ta­po­li­tikken, vil vi nævne det herunder.

 

Seneste opda­teret d. 19. december 2022: tilfø­jelse af afsnit 3 om data­ka­te­gori.

Visit your local website

Stay on this website