ERKLÆRING OM COOKIES

1.  Cookies

Vi bruger cookies. Cookies er små tekst­filer, der gemmes lokalt i cachen til den besø­gende på sidens browser. Mange webs­ider og servere bruger cookies. Mange cookies inde­holder et såkaldt cookie-ID. Et cookie-ID er en entydig iden­ti­fi­ka­tion af cookien. ID'et består af en streng, med hvilken webs­ider og servere kan tilknyttes den konkrete browser, hvor cookien er blevet gemt. Dette gør det muligt for de besøgte webs­ider og servere at skelne mellem den berørte persons indi­vi­du­elle browser og andre brow­sere, der inde­holder andre cookies. En bestemt browser kan genkendes og iden­ti­fi­ceres via det enty­dige cookie-ID. Brugen af cookies gør, at vi kan stille mere bruger­ven­lige tjene­ster til rådighed for dig. Dette ville ikke være muligt uden indsæt­telse af cookies.

Disse data gemmes i maks. 180 dage som en teknisk foran­stalt­ning til beskyt­telse af data­be­hand­lings­sy­stemer mod ulov­lige tilgange.Rets­grund­laget for denne behand­ling er art. 6, stk. 1, litra b),
i GDPR, såfremt der vha. disse cookies behandles data forud for indgå­else af en kontrakt eller i forbin­delse med afvik­lingen af en kontrakt.

Hvis behand­lingen ikke sker forud for indgå­else af en kontrakt eller i forbin­delse med afvik­lingen af en kontrakt, ligger vores beret­ti­gede inter­esse i en opti­me­ring af funk­tio­na­li­teten af vores websted.
Rets­grund­laget er i så fald art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

1.1. Anony­mi­seret brugs­profil

Inden for hvad der er lovligt, kan vi oprette og analy­sere brugs­pro­filer under pseu­do­nymer til rekla­me­formål og markeds­un­der­sø­gelser og for at skræd­dersy vores tjene­stey­delser, men kun, hvis du ikke har gjort din lovbe­stemte ret til at fravælge denne brug af dine data gældende.


1.2. Cookies fra tred­je­part­s­ud­by­dere

Der anvendes muligvis også cookies fra part­ner­virk­som­heder, som vi samar­bejder med i forbin­delse med reklame, analyser eller funk­tio­na­li­teten af vores websted.

Detal­jerne herom, især om formål og rets­grundlag for behand­lingen af sådanne cookies fra tred­je­parter, fremgår af neden­stå­ende oplys­ninger.


1.3. 
Fravalg af cookies

Du kan altid forhindre, at vores webside indsætter cookies ved at ændre din brow­sers indstil­linger og dermed forhindre, at der indsættes cookies. Det er også altid muligt at slette de cookies, som er blevet indsat på din computer, via en browser eller andre softwa­re­pro­grammer. Dette er muligt i de fleste brow­sere. Hvis du deak­ti­verer indsæt­telsen af cookies i den anvendte browser, kan der være funk­tioner på vores webside, som ikke fungerer fuldt ud.

 

2. Weba­na­ly­se­værk­tøjer Google Analy­tics

BWT Aktien­ge­sells­chaft har inte­greret kompo­nenten Google Analy­tics (med anony­mi­se­rings­funk­tion) på denne webside. Google Analy­tics er en weba­na­ly­se­tje­neste. En weba­na­lyse består af indsam­ling og analyse af data om besø­gendes adfærd på webs­ider. En weba­na­ly­se­tje­neste regi­strerer bl.a. data om, fra hvilken webside en given person har tilgået en anden webside (såkaldt referrer), hvilke af webs­i­dens under­sider personen har besøgt, og hvor ofte og hvor længe vedkom­mende er blevet på en given under­side. En weba­na­lyse anvendes primært til opti­me­ring af webs­ider og til cost-benefit-analyser af inter­ne­tre­k­lamer.

Operatør for Google Analytics-komponenten er Google LLC ("Google"), 1600 Amphit­he­atre Pkwy, Moun­tain View, CA 94043-1351, USA.

BWT Aktien­ge­sells­chaft anvender tilfø­jelsen "_gat._ano­ny­mizeIp" til weba­na­lyse via Google Analy­tics. Ved hjælp af denne tilfø­jelse forkorter og anony­mi­serer Google IP-adressen for den berørte person, når vores webs­ider tilgås fra en EU-medlemsstat eller fra en anden stat, der er omfattet af Aftalen om Det Euro­pæ­iske Økono­miske Samar­bejds­om­råde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analy­sere besøgs­strøm­mene til vores webside. Google anvender bl.a. de indhen­tede data og oplys­ninger til at analy­sere brugen af vores webside med henblik på at udar­bejde onli­ne­rap­porter, som viser akti­vi­te­terne på vores webs­ider, og til at kunne levere yder­li­gere tjene­stey­delser i forbin­delse med brugen af vores webside.

Google Analy­tics indsætter en Cookie i den berørte persons it-system. Vi har forklaret, hvad en cookies er, ovenfor. Når der indsættes en cookie, får Google mulighed for at analy­sere brugen af vores webside. Hver gang en af under­si­derne til vores webside, der drives af den ansvar­lige for behand­lingen, og hvor der er inte­greret en Google Analytics-komponent, åbnes, bliver brow­seren på den berørte persons it-system via den respek­tive Google Analytics-komponent auto­ma­tisk sat til at over­føre data til Google med henblik på onli­ne­a­na­lyse.

Den berørte person kan forhindre, at vores webside indsætter cookies ved at ændre sin brow­sers indstil­linger som beskrevet ovenfor og dermed fravælge indsæt­telsen af cookies. En sådan indstil­ling af den anvendte browser vil også forhindre, at Google indsætter en cookie i den berørte persons it-system. Det er også altid muligt at slette cookies, der er gemt af Google Analy­tics, via brow­seren eller andre softwa­re­pro­grammer.

Den berørte person har desuden mulighed for at fravælge og forhindre, at data, der er gene­reret af Google Analy­tics og vedrører brugen af denne webside, regi­streres og behandles af Google.
Hertil skal brugeren down­loade og instal­lere en browser-add-on via linket https://tools.google.com/dlpage/gaop­tout

Denne browser-add-on meddeler Google Analy­tics via Java­Script, at der ikke må over­føres data og oplys­ninger vedrø­rende besøg på webs­ider til Google Analy­tics. Instal­la­tionen af browser-add-ons opfattes af Google som et fravalg. Hvis perso­nens it-system slettes, forma­teres eller genin­stal­leres på et senere tids­punkt, skal personen instal­lere denne browser-add-on igen for at deak­ti­vere Google Analy­tics. Hvis den respek­tive person eller en anden person med samme rettig­heder som denne, dein­stal­lerer eller deak­ti­verer den instal­le­rede browser-add-on, er der mulighed for at instal­lere eller akti­vere den igen.

Få yder­li­gere oplys­ninger, og hent de gældende bestem­melser vedrø­rende data­be­skyt­telse fra Google, unter https://www.google.de/intl/de/poli­cies/privacy/ und unter http://www.google.com/analy­tics/terms/de.html. Find en nærmere beskri­velse af Google Analy­tics under dette link https://www.google.com/intl/de_de/analy­tics/.

Som supple­ment eller alter­nativ til en browser-add-on (f.eks. ved brug af brow­sere på mobile enheder) giver vi dig mulighed for at fravælge det via et link, hvis du ønsker at undgå, at Google Analy­tics regi­strerer data inden for denne hjem­meside frem­over (fravalget fungerer udeluk­kende i den åbnede browser og gælder kun for denne hjem­meside).

Der gemmes i den forbin­delse en fravalgscookie på din enhed, som gemmer din deak­ti­ve­ring af spor­ings­funk­tionen. Når du sletter cookien i din browser, skal du klikke på dette link igen for at deak­ti­vere spor­ingen på ny.

Klik på dette link for at deak­ti­vere sporing. Klik på dette link for at deak­ti­vere sporing.

 

3. Tilste­de­væ­relse på de sociale netværk

Vi er til stede på sociale netværk og plat­forme, for at vi kan kommu­ni­kere med de kunder, inter­es­senter og brugere, der er aktive der, og for at vi kan infor­mere om vores ydelser der.

Vi gør opmærksom på, at det i den forbin­delse kan ske, at bruger­data bliver behandlet uden for EU. Dette kan medføre risici for brugerne, fordi det kan blive vanske­li­gere at gør bruger­ret­tig­he­derne gældende. Udby­dere, der er certi­fi­ce­rede iht. EU's og USA's værn om privat­li­vets fred ("EU-US Privacy Shield"), har forpligtet sig til at over­holde EU's data­be­skyt­tel­ses­regler.

Bruger­da­taene behandles som regel med henblik på markeds­un­der­sø­gelser og rekla­me­formål. På baggrund af brugs­møn­stre og brugernes inter­esser, der kan udledes heraf, kan der udar­bejdes brugs­pro­filer. Brugs­pro­fi­lerne kan igen bruges til indsæt­telse af annoncer, der formodes at være i tråd med den respek­tive brugers inter­esser, på og uden for de sociale netværk og plat­forme. Til disse formål gemmes der som regel cookies, som gemmer brugernes brugs­møn­stre og inter­esser, på brugernes compu­tere. I brugs­pro­fi­lerne kan der også gemmes data uafhæn­gigt af de enheder, der benyttes af brugerne (især hvis brugerne er medlem af de respek­tive plat­forme og er logget ind på dem).

Brugernes person­føl­somme data behandles på grundlag af vores beret­ti­gede inter­esse i effek­tivt at infor­mere og kommu­ni­kere med brugerne iht. art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Hvis de respek­tive udby­dere beder brugerne om at give deres samtykke til data­be­hand­lingen (dvs. at accep­tere ved f.eks. at sætte flueben i et afkryds­nings­felt eller trykke på en knap) er rets­grund­laget for behand­lingen art. 6, stk. 1, litra a), art. 7 i GDPR.

Vi gør opmærksom på, at det ved anmod­ning om oplys­ninger, og hvis bruger­ret­tig­heder skal gøres gældende, er mest effek­tivt at henvende sig til udby­derne. Det er kun udby­derne, der har adgang til bruge­rens data, og som kan træffe foran­stalt­ninger og give oplys­ninger. Hvis du har brug for hjælp deru­d­over, er du selv­føl­gelig velkommen til at henvende dig til os.

Se neden­stå­ende link fra udby­derne for en detal­jeret frem­stil­ling af de respek­tive former for behand­ling og fravalgs­mu­lig­he­derne (opt-out):

Vi bruger plug-in'et for det sociale netværk Face­book på vores websted. Face­book er en inter­net­tje­neste fra Face­book Inc., 1601 S. Cali­fornia Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. I EU udbydes denne tjeneste af Face­book Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (i det følgende kaldes begge "Face­book").

Med certi­fi­ce­ringen iht. EU's og USA's værn om privat­li­vets fred ("EU-US Privacy Shield") garan­terer Face­book, at EU's data­be­skyt­tel­ses­regler også over­holdes ved behand­ling af data i USA. https://www.priva­cys­hield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Face­book stiller yder­li­gere oplys­ninger om indsam­ling og brug af data samt dine rettig­heder og beskyt­tel­ses­mu­lig­heder i den forbin­delse til rådighed her:

https://deve­l­o­pers.face­book.com/docs/plugins/

https://www.face­book.com/policy.php

Face­book (Face­book Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) Data­be­skyt­tel­se­ser­klæ­ring: https://www.face­book.com/about/privacy Fravalg: http://www.aboutads.info/choices/Værn om privat­li­vets fred: https://www.priva­cys­hield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Google/YouTube (Google LLC, 1600 Amphit­he­atre Parkway, Moun­tain View, CA 94043, USA) Data­be­skyt­tel­se­ser­klæ­ring: https://poli­cies.google.com/privacy, Fravalg: https://adsset­tings.google.com/authen­ti­cated, Værn om privat­li­vets fred: https://www.priva­cys­hield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Insta­gram (Insta­gram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) Data­be­skyt­tel­se­ser­klæ­ring: http://insta­gram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unli­mited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland) Data­be­skyt­tel­se­ser­klæ­ring https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Fravalg: https://www.linkedin.com/pset­tings/guest-controls/retargeting-opt-out, Værn om privat­li­vets fred: https://www.priva­cys­hield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

 

4. Sociale plug-ins

Vi bruger plug-ins for sociale netværk på vores websted. Hvis der er gemt et plug-in på en af de sider på vores websted, som du har besøgt, henter din browser en visning af denne plug-in ned fra det sociale netværks servere. Af tekniske årsager er det i den forbin­delse nødven­digt, at det sociale netværk behandler din IP-adresse. Deru­d­over regi­streres dato og klok­keslæt for besøget på vores webside.

Hvis du er logget ind på det respek­tive sociale netværk, mens du besøger en af vores webs­ider, der er forsynet med denne plug-in, genkender det sociale netværk de oplys­ninger, der er indsamlet via denne plug-in om dit konkrete besøg. De oplys­ninger, der indsamles på denne måde, over­føres om muligt af det sociale netværk til din person­lige bruger­konto der. Det betyder, at hvis du f.eks. gør brug af knap­perne "Like" eller "Del", gemmes oplys­nin­gerne herom på din bruger­konto og offent­lig­gøres i givet fald via det respek­tive sociale netværks plat­form.

Hvis du vil forhindre dette, skal du enten logge af det respek­tive sociale netværk, inden du besøger vores websted, fore­tage de nødven­dige indstil­linger i din bruger­konto eller anvende en add-on for at forhindre, at indlæs­ningen af den pågæl­dende plug-in blokeres.

Rets­grund­laget er art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vores beret­ti­gede inter­esse ligger i en forbed­ring af kvali­teten af vores websted.

 

Face­book

https://www.priva­cys­hield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

https://deve­l­o­pers.face­book.com/docs/plugins/

https://www.face­book.com/policy.php

 

Insta­gram

Vi bruger plug-in'et for det sociale netværk Insta­gram på vores websted. Insta­gram er en inter­net­tje­neste fra insta­gram LLC, 1 Hacker Way, Buil­ding 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA (i det følgende kaldet "Insta­gram"). Insta­gram stiller yder­li­gere oplys­ninger om indsam­ling og brug af data samt dine rettig­heder og beskyt­tel­ses­mu­lig­heder i den forbin­delse til rådighed her: https://help.insta­gram.com/155833707900388 https://www.insta­gram.com/about/legal/privacy/

 

YouTube

Vi bruger YouTube på vores websted. Det er en vide­oportal fra YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (i det følgende kaldet "Google"). YouTube er en søster­virk­somhed til Google LLC., 1600 Amphit­he­atre Parkway, Moun­tain View, CA 94043 USA (i det følgende kaldet "Google"). Med certi­fi­ce­ringen iht. EU's og USA's værn om privat­li­vets fred ("EU-US Privacy Shield") garan­terer Google og dermed også søster­virk­som­heden YouTube, at EU's data­be­skyt­tel­ses­regler også over­holdes ved behand­ling af data i USA. https://www.priva­cys­hield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Vi bruger YouTube i forbin­delse med funk­tionen "Udvidet data­be­skyt­tel­ses­modus", for at vi kan vise dig videoer. Funk­tionen "Udvidet data­be­skyt­tel­ses­modus" bevirker i følge oplys­ninger fra YouTube, at de data, der er angivet nærmere nedenfor, kun over­føres til YouTubes server, når du rent faktisk åbner for en video. Uden denne "Udvi­dede data­be­skyt­telse" oprettes der forbin­delse til serveren hos YouTube, når du har åbnet en af vores webs­ider, hvor der er indlejret en YouTube-video. Denne forbin­delse er nødvendig, for at vi kan vise videoen på vores webside via din browser. I den forbin­delse regi­strerer og behandler YouTube kun din IP-adresse, dato og klok­keslæt samt den webside, du har besøgt. Desuden oprettes der forbin­delse til rekla­me­net­værket "DoubleClick" hos Google. YouTube gemmer cookies om din browser på deres slutenhed af hensyn til funk­tio­na­li­teten og til en analyse af brugs­ad­færden. Hvis du ikke er indfor­stået med denne behand­ling, har du mulighed for at fravælge lagringen af cookies via en indstil­ling i din browser. Find nærmere oplys­ninger herom ovenfor under "Cookies". Oplys­ninger om indsam­ling og brug af data samt dine rettig­heder og beskyt­tel­ses­mu­lig­heder i den forbin­delse stiller Google til rådighed her:https://poli­cies.google.com/privacy

 

LinkedIn

Vi bruger plug-in'et for det sociale netværk LinkedIn på vores websted. LinkedIn er en inter­net­tje­neste fra LinkedIn Corpora­tion, 2029 Stierlin Court Moun­tain View, CA 94043, USA. I EU drives denne tjeneste af LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (begge kaldes "LinkedIn" i det efter­føl­gende). Med certi­fi­ce­ringen iht. EU's og USA's værn om privat­li­vets fred ("EU-US Privacy Shield") garan­terer LinkedIn, at EU's data­be­skyt­tel­ses­regler også over­holdes ved behand­ling af data i USA. https://www.priva­cys­hield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active Oplys­ninger om indsam­ling og brug af data og om dine rettig­heder og beskyt­tel­ses­mu­lig­heder i den forbin­delse stiller LinkedIn til rådighed her: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

5. Sociale logins

Du kan også regi­strere dig og logge på din kunde­konto ved at auten­ti­fi­cere dig med din eksi­ste­rende profil på et af de sociale netværk Face­book og LinkedIn og derefter lade dig regi­strere og logge på. Til dette formål finder du symboler fra de respek­tive udby­dere af de sociale netværk, der under­støttes af vores websted, på registrerings- eller login­siden. Inden der oprettes forbin­delse til udby­deren, skal du udtryk­ke­ligt accep­tere den proces, der er beskrevet nedenfor, og data­over­førslen: Når du klikker på det respek­tive symbol, åbnes et nyt vindue (en såkaldt app), hvor du skal logge på med dine logi­nop­lys­ninger til det sociale netværk. Når du har logget på, meddeler det sociale netværk, hvilke data (navn og e-mailadresse) der er blevet over­ført til os til auten­ti­fi­ce­ring i forbin­delse med registrerings- og login­pro­cessen.

Hvis du har godkendt denne data­over­førsel, bliver de felter, der skal udfyldes i forbin­delse med regi­stre­ringen, udfyldt med de over­førte data. De nødven­dige data til regi­stre­ring eller login er (i) dit navn eller (ii) din e-mailadresse. Det er først, når du har givet dit samtykke til brugen af de over­førte og nødven­dige data, at dine data bliver gemt hos os og anvendt til oven­nævnte formål. Der er ingen forbin­delse mellem den kunde­konto, der er oprettet hos os, og din konto på det respek­tive sociale netværk ud over den forbin­delse, der er nødvendig med henblik på auten­ti­fi­ce­ringen. For at vi kan gennem­føre auten­ti­fi­ce­ringen med henblik på regi­stre­ring og login, over­føres IP-adressen til den respek­tive udbyder af det sociale netværk. Vi har ingen indfly­delse på data­ind­sam­lin­gens formål og række­vidde og på den respek­tive udbyder af det sociale netværks videre behand­ling af dataene. Du kan få flere oplys­ninger herom ved at læse data­be­skyt­tel­se­ser­klæ­ringen fra den respek­tive udbyder. Vores beret­ti­gede inter­esse ligger i analyse, opti­me­ring og den økono­miske drift af vores websted.

 

6. Online-reklame

6.1. Face­book Custom Audi­ences

Vi bruger marketing-værktøjet "Face­book Custom Audi­ence" til at rekla­mere på andre hjem­mesider som f.eks. det sociale netværk "Face­book". F

acebook Custom Audi­ence er et værktøj, der udbydes af Face­book Ireland Limited, som forbinder en besø­gende på et websted, der drives af BWT Group, med en Facebook-konto med henblik på at rekla­mere på Facebook-platformen.

Til dette formål deler vi dine data med Face­book og benytter cookies eller lignende tekno­lo­gier på vores hjem­meside for at analy­sere, hvor effek­tivt vores rekla­me­frem­stød på andre webs­teder er. Du kan finde nærmere oplys­ninger om brugen af data via Face­book på følgende link: https://www.face­book.com/ads/about. Du kan fravælge reklamer via dette værktøj via dine Facebook-indstillinger.

 

6.2 Conver­sion Tracking

Google AdWords Conver­sion Tracking

Vi bruger rekla­me­kom­po­nen­terne Google AdWords og den såkaldte Conver­sion Tracking på vores websted. Dette er en tjeneste fra Google LLC, 1600 Amphit­he­atre Parkway, Moun­tain View, CA 94043 USA, i det følgende kaldet "Google".

Med certi­fi­ce­ringen iht. EU's og USA's værn om privat­li­vets fred ("EU-US Privacy Shield") garan­terer Google, at EU's data­be­skyt­tel­ses­regler også over­holdes ved behand­ling af data i USA. https://www.priva­cys­hield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Vi benytter Conver­sion Tracking til målrettet reklame for vores udbud. Hvis du klikker på en Google-annonce, gemmer Conver­sion Tracking, som vi anvender, en cookie på din slutenhed.

Disse såkaldte conversion-cookies mister deres gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til personlig iden­ti­fi­ce­ring af dig.

Hvis cookien stadig er gyldig, når du besøger en bestemt side på vores websted, kan både vi og Google analy­sere os frem til, at du har klikket på en annonce, der er gene­reret af Google, og at du derefter er blevet ført videre til vores websted.

Via de oplys­ninger, der indhentes på denne måde, udar­bejder Google en stati­stik over besøg på vores websted. Desuden får vi heri­gennem oplys­ninger om antallet af brugere, der har klikket på vores annonce(r), og om de sider, der er blevet åbnet på vores websted.

Hverken vi eller en tred­je­part, der lige­ledes anvender Google AdWords, vil dog kunne iden­ti­fi­cere dig ad denne vej. Ved hjælp af passende brow­se­rindstil­linger kan du desuden forhindre eller begrænse instal­la­tionen af cookies. Samtidig kan du altid slette de cookies, der alle­rede er gemt.

Hvilke skridt og foran­stalt­ninger, der skal til i den forbin­delse, afhænger dog af, hvilke browser du bruger. Hvis du har spørgsmål, bedes du benytte hjæl­pe­funk­tionen eller doku­men­ta­tionen til din browser eller kontakte produ­centen eller kunde­ser­vice. Google stiller desuden yder­li­gere oplys­ninger om dette emne, herunder især om mulig­he­derne for at forhindre brugen af data, til rådighed under følgende links:

https://services.google.com/site­stats/de.html

http://www.google.com/poli­cies/tech­no­lo­gies/ads/

http://www.google.de/poli­cies/privacy/

På dette websted anvendes værk­tøjer fra tred­je­part­s­ud­by­dere til analy­se­formål.

Disse værk­tøjer måler annon­cers effek­ti­vitet med hensyn til at nå ud til brugerne (såkaldt "Conver­sion Tracking"). Hvis du klikker på annoncer fra en af de i det følgende nævnte tred­je­part­s­ud­by­dere, bliver der gemt en cookie til Conver­sion Tracking på din computer.

Hvis du derefter besøger en bestemt webside, kan tred­je­part­s­ud­by­deren og vi se, at du har klikket på annoncen og er blevet vide­re­sendt til denne side. Dette giver os mulighed for at indsamle data, der har betyd­ning for vores rekla­me­for­an­stalt­ninger.

Vi får i givet fald oplys­ninger om det samlede antal brugere, der har klikket på en annonce, besø­gets varighed, styre­sy­stem, model, place­ring og gennem­førte beta­lings­transak­tioner, og i hvilket funk­tions­om­fang der benyttes mobile apps.

Vi får ingen person­lige oplys­ninger om bruge­rens iden­titet.

Hvis du ikke ønsker at deltage i denne Conver­sion Tracking, kan du afvise den nødven­dige lagring af en cookie – for eksempel via en brow­se­rindstil­ling, der deak­ti­verer den auto­ma­tiske lagring af cookies gene­relt. Brug f.eks. "Do not track"-muligheden ("DNT") i din browser.

 

7. Google Fonts

Vi bruger Google Fonts til visning af eksterne skrift­typer på vores websted. Dette er en tjeneste fra Google Ireland Limited, i det følgende kaldet "Google".

Med certi­fi­ce­ringen iht. EU's og USA's værn om privat­li­vets fred ("EU-US Privacy Shield") https://www.priva­cys­hield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active garan­terer Google, at EU's data­be­skyt­tel­ses­regler også over­holdes ved behand­ling af data i USA. For at vi kan mulig­gøre visningen af bestemte skrift­typer på vores websted, bliver der oprettet forbin­delse til Google-serveren i USA, når vores websted åbnes. Vores beret­ti­gede inter­esse ligger i opti­me­ringen og den økono­miske drift af vores websted.

Via den forbin­delse, der oprettes til Google, når vores websted åbnes, kan Google finde ud af, hvilket websted, din fore­spørgsel er sendt fra, og hvilken IP-adresse, visningen af skrift­typen skal over­føres til. Google tilbyder yder­li­gere oplys­ninger, herunder især om mulig­he­derne for at forhindre anven­delse af data, her: https://adsset­tings.google.com/authen­ti­cated https://poli­cies.google.com/privacy

 

8. Google Maps

Vi bruger Google Maps til visning af vores adresser samt til opret­telse af en kørsels­vej­led­ning på vores websted. Det er en tjeneste fra Google Ireland Limited, i det følgende kaldet "Google". https://www.priva­cys­hield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Hvis du åbner kompo­nenten Google Maps, der er inte­greret i vores websted, gemmer Google en cookie på din enhed via din browser. Vi behandler dine bruger­indstil­linger og -data, for at vi kan vise vores place­ring og udar­bejde en kørsels­vej­led­ning. Vi kan i den forbin­delse ikke udelukke, at Google gør brug af servere i USA. Vores beret­ti­gede inter­esse ligger i opti­me­ringen af vores webs­teds funk­tio­na­litet. Via den forbin­delse, der oprettes til Google, når vores websted åbnes, kan Google finde ud af, hvilket websted, din fore­spørgsel er sendt fra, og hvilken IP-adresse, kørsels­vej­led­ningen skal over­føres til.

Hvis du ikke er indfor­stået med denne behand­ling, har du mulighed for at forhindre instal­la­tionen af cookies via den tilhø­rende indstil­ling i din inter­net­browser. Find detaljer herom ovenfor under punktet "Cookies". Deru­d­over bruges Google Maps samt de oplys­ninger, der indhentes via Google Maps, i henhold til Googles betin­gelser for brug og forret­nings­be­tin­gel­serne for Google Maps. https://poli­cies.google.com/terms?gl=DE&hl=de https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_­maps.html.

Desuden tilbyder Google yder­li­gere oplys­ninger her: https://adsset­tings.google.com/authen­ti­ca­tedhttps://poli­cies.google.com/privacy

 

9. Sleeknote

Vi bruger Sleeknote til at behandle følgende kategorier af personlige data på vegne af BWT: [e-mail-adresser, for- og efternavne, anden kontaktinformation, alder, fødselsdato, køn, tekniske detaljer (inklusive IP-adresse), adfærdsdetaljer (inklusive URL'er) besøgt, begivenheder udløst på definerede handlinger som sideindlæsninger, klik, log-ins, tidsforbrug på side eller sted), geografisk lokaliseringsdata (samlet estimat baseret på samlet IP-adresse) og Sleeknote-specifikke begivenheder (tilmelding til nyhedsbrev, kontaktoplysninger indsendt, omdirigering til andre sider eller sider, Sleeknote vist / lukket).]

Følgende aktiviteter udføres af Sleeknote på vegne af BWT: [Indsamling af data på BWT's websteder enten via direkte indsendelser fra besøgende på BWTs websteder eller fra adfærdsanalyse, der sporer BWTs websted, systematisering og analyse af data og lagring af data via subprocessorer og dermed overføre data til subprocessorer. Data får adgang til af Sleeknote med henblik på vedligeholdelse, global analyse eller support til BWT. Efter instruktion fra BWT kan Sleeknote videresende BWT's data til tredjepart udpeget af BWT.]

 

Version:12.11.2019

 

 

Alle cookies fra bwt.com

Visit your local website

Stay on this website