Sådan skåner du miljøet med lokalt vand

E1 Einhebelfilter
E1
Vi forklarer, hvordan du kan skåne miljøet med lokalt vand, og hvordan du forædler det til velsmagende, magnesiummineraliseret vand.
.
Naturen leverer en række livsvig­tige nærings­midler. Vand er det aller­vig­tigste. Det er derfor endnu mere afgø­rende, at vi beskytter miljøet – f.eks. ved at bruge lokalt vand som drik­ke­vand.

Mindre CO2-​udled­ning takket være lokalt vand

Små bække, store floder, sprud­lende kilder: Meget ofte befinder vigtige vandres­sourcer sig nærmest i vores baghave – og ellers i den region, hvor vi bor. Så hvorfor skal vandet trans­por­teres til super­mar­ke­derne over store afstande, hvilket bidrager nega­tivt til CO2-​regn­skabet? Fakta: Cirka 30 procent af den CO-​udled­ning, som stammer fra land­trans­porten, kan henføres til godstra­fikken1. Last­biler produ­cerer 103 gram driv­hus­gasser pr. tonki­lo­meter2.

Vandet i hanen fra den lokale region ankommer derimod hos os uden vejtrans­port og kan takket være vand­filtre smage mindst lige så godt som mine­ralvand i flasker. Hvis vandet fra hanen strømmer gennem et BWT filter med magne­si­um­tek­no­logi, eksem­pelvis AQA drink Pure vand­fil­teret til køkkenet eller Penguin filter­kanden, forvandles det til første­klasses Magne­sium Mine­ra­lized Water. Magne­sium Mine­ra­lized Water over­be­viser ikke kun med en fortræf­felig smag, men det beskytter også hushold­nings­ap­pa­rater som f.eks. kaffe­ma­skinen eller elkedlen mod kalk.
Lokales Wasser
Lokales Wasser
Gør dit lokale vand til lækkert Magnesium Mineralized Water.

Vand­filtre med magne­si­um­tek­no­logi forvandler vand fra hanen til rent BWT vand

Filter­kan­derne, vand­filtre til køkkenet og vand­kø­lere med BWT magne­si­um­tek­no­logi fjerner ikke kun tung­me­taller, klor, kalk og andre partikler fra vandet. De beriger også vandet med værdi­fuldt magne­sium i ioni­seret form – et vigtigt mineral, som øget dit velbe­fin­dende. Hvis du udeluk­kende dækker det af ernæ­rings­eks­per­terne anbe­fa­lede væske­indtag på 2,5 liter vand med BWT Magne­sium Mine­ra­lized Water, under­støtter du din magne­si­um­ba­lance på en både nem og effektiv måde og dækker auto­ma­tisk op til 20 % af dit daglige behov (ved en gennem­snitlig vand­hårdhed på 17°dH – hårdt vand). Desuden har magne­si­um­mi­ne­ra­li­seret vand en næsten neutral pH-​værdi, hvilket giver en særligt beha­gelig og blød smag.

Filtre­ring af vandet redu­cerer mængden af plastaf­fald og skåner miljøet

Det ligger på standen, det svømmer i verdens­ha­vene: Plastaf­fald er for længst blevet til et globalt problem. Og plast­fla­sker er ingen undta­gelse: Hver minut sælges der over 1 million (!) plast­fla­sker på verdens­plan4.

Og det selv om man helt kan undvære flasker takket være moderne vand­filtre. Et eksempel: Bare med et BWT AQA drink MP200 filter kan du spare mindst 600 enliters-plastflasker – og du slipper også for at slæbe og bort­skaffe dem. Afhæn­gigt af behov og den ønskede vand­kva­litet fås BWT AQA drink filter­pa­tro­nerne også med højere kapa­ci­teter .

Du kan anvende glaskar­afler derhjemme eller på kontoret i stedet for de miljø­far­lige engangs­plast­fla­sker. Og når du er på farten, kan du også undvære plast­fla­sker og i stedet nemt og bekvemt medbringe dit Magne­sium Mine­ra­lized Water i de elegante genbrugs­fla­sker fra BWT.

Ultra­fil­tra­tions­tek­no­logi redu­cerer antallet af bakte­rier og mikro­p­last

Plast findes dog ikke kun i embal­lage. I mange lande har mikro­p­last alle­rede fundet vej til drik­ke­vandet4. AQA drink-​vandkølerne fra BWT tilba­ge­holder ikke blot 99,9999 % af bakte­ri­erne ved vand­kø­le­rind­løbet takket være BWT magne­si­um­fil­ter­tek­no­lo­gien suppleret med en inte­greret ultra­fil­tra­tions­mem­bran, men redu­cerer også andelen af mikro­p­last op til 0,001 mm. BWT vand­kø­leren AQA drink Pro 20 kan med et enkelt tryk på en knap levere normalt, kølet eller kulsy­re­hol­digt Magne­sium Mine­ra­lized Water af aller­hø­jeste kvalitet på kontoret eller i butikken.

Produktteaser Wasserspender
Produktteaser Wasserspender

Welcome to the danish website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the danish website.

Continue on international site
Choose another country