Industri, energi og produktion

Optimal vandkvalitet

BWT er din garanti for professionel vandbehandling: Både inden for bygningsteknik, på sygehuse og ved erhvervs- og industribyggeri, men også i forbindelse med vandforsyning til mindre og større byer.

Industri, energi og produktion

Industri, energi og produktion

Højeste grad af hygiejnesikkerhed i drikke- og brugsvandssystemer og i systemer til rent og ultrarent vand til industrielle processer

Vandet, der kommer ud af hanen, kan på grund af dets sammen­sæt­ning kun i de færreste tilfælde bruges inden for erhverv og indu­stri, i sund­heds­væ­senet, til offentlig brug eller inden for bygnings­teknik. Kravene til vandet er meget forskel­lige fra branche til branche.
BWT har som mål at levere den opti­male vand­kva­litet til alle situ­a­tioner. Derfor arbejder vi hver dag hårdt på at udvikle nye tekno­lo­gier og processer til behand­ling af drikke-​​​ og kedelvand, vand til køle-, klima-​​​ og varme­anlæg samt procesvand, rent vand og ultra­rent vand. Og det gælder i hele verden!        

Brancheløsninger

BWT hjælper dig gennem alle faserne lige fra vandanalyse, ibrugtagning og til rådgivning om dit blødgøringsanlæg, som er nøje afstemt efter dine behov. Vi er naturligvis altid garant for maksimal effektivitet samt juridisk, teknisk og økonomisk sikkerhed.

Technology cloud
Technology cloud

Uafhængigt af vandets nuværende kvalitet og de krav, det i sidste ende skal opfylde, kan BWT tilbyde skræddersyede løsninger til mange forskellige brancher.

  • Til erhverv og industri (f.eks. ejendomsadministratorer, boligselskaber, hoteller, levnedsmiddelindustrien, bil- og luftfartsindustrien, kemi- eller råolieindustrien, stål- eller elektroindustrien, til fremstilling af papir og glas)
  • Til sundhedsvæsenet (f.eks. sygehuse, kursteder, plejehjem)
  • Til kommuner (f.eks. drikkevandsforsyning, svømmehaller og kurbade, offentlige bygninger, skoler eller børnehaver)

Drikkevand

Vandet og dets sammensætning er forskellig alt efter geografisk beliggenhed. Der findes steder med næsten kalkfrit vand, steder med meget kalkholdigt eller jernholdigt vand, men også områder, hvor vandet indeholder skadelige stoffer. Klimaforandringer og stigende befolkningstal betyder, at vandet mange steder skal behandles for at kunne opnå en optimal drikkevandskvalitet. Det er livsnødvendigt at bruge de sparsomme vandressourcer, som mindskes for hver dag, på bæredygtig vis.

Girl drinking water
Girl drinking water

BWT har helliget sig arbejdet med at behandle vand og udvikle bane­bry­dende tekno­lo­gier og processer. Både til behand­ling af brønd-​ og kilde­vand, til drik­ke­vands­for­sy­ning i større og mindre byer og til bygnings­teknik. Processen består af en lang række forskel­lige trin: Partikler og kalk filtreres bort fra vandet for at beskytte rørled­nin­gerne mod aflej­ringer og tilkal­k­ning. Et omfat­tende hygiej­ne­sy­stem sikrer fore­byg­gelse mod eller fjer­nelse af legio­nel­la­bak­te­rier og andre bakte­rier.

Silke­blødt vand til alle

BWT har udviklet blød­gø­rings­anlæg til det øgede behov for vand i store bolig­kom­plekser. Vi laver blødt og kalkfrit vand ud af hårdt og kalk­hol­digt vand. Hårdt vand efter­lader ikke blot grimme pletter på arma­turer, fliser og glas. Det kan også føre til skjulte skader og kalk­af­lej­ringer i rørled­ninger eller appa­rater og føre til dyre repa­ra­tioner.

På samme tid garan­terer blød­gø­rings­an­læg­gene en hygiej­nisk, økono­misk, bære­dygtig og effektiv drift. Nu kan både ejere og lejere i bolig­kom­plekser nyde godt af det silke­bløde BWT vand.

Kedelvand

Allerede i forbindelse med påfyldning af damp- og varmekedler med fremløbstemperaturer på over 100° C skal en række retningslinjer og love overholdes. Den rigtige rådgivning og udførelse betaler sig: Den sikrer, at du undgå aflejringer og korrosion, som fører til driftsfejl, øgede drifts- og reparationsudgifter og i sidste ende sandsynligvis et værditab på anlægget.

Multiple boiler
Multiple boiler
Behandling af kedelvandet garanterer en problemfri drift af hele anlægget. BWT har de optimale processer til dette, og selvfølgelig overholdes alle juridiske bestemmelser, driftsforskrifter, kedelproducentens krav, råvandets beskaffenhed samt alle krav til vandkvaliteten. Dine omkostninger til strøm, vand og spildevand er selvfølgelig altid med i vores overvejelser.

Vand til køle- og klimaanlæg

Skyline
Skyline

Kølevand

Rørledningerne er ofte af plast, når det drejer sig om systemer med et lukket kølevandskredsløb. I dette tilfælde er det tilstrækkeligt at påfylde systemet én gang med blødt eller afsaltet vand.

Ved åbne returkølesystemer – alle systemer med køletårne – er det stort set altid nødvendigt at behandle vandet. Da det kun er det rene vand, som fordamper, stiger saltkoncentrationen konstant i vandet i kredsløbet. Et for højt saltindhold medfører tilkalkning og korrosion i køletårnet og vandrørene. Derudover kan alger og støvpartikler tilstoppe dyser, ventiler og kølekanaler. Med perfekt behandlet kølevand hjælper BWT med at gøre driften af køletårnet både økonomisk og problemfri.

Vand til klimaanlæg

Mange moderne bygninger er udstyret med luftbefugtningsanlæg. Hvis luftbefugtningen ikke er tilstrækkelig, eller den er uhensigtsmæssig, kan det påvirke sundheden og velværet hos de personer, der befinder sig i bygningen, markant. Hygiejneaspekter spiller en vigtig rolle ved planlægningen og driften af luftbefugtere.

Der anvendes forskellige processer i forbindelse med befugtningen af luft. BWT tilpasser behandlingen af befugtningsvandet alt efter det anvendte system. Ofte anvendes der for eksempel omvendt osmoseanlæg til at totalafsalte drikkevandet, som kan suppleres med desinfektionssystemer. Ved at anvende afsaltet vand kan man reducere dannelsen af biologiske belægninger eller kalkaflejringer.

Centralvarmevand

Et varmesystem består af mange komponenter: Kedler, bufferbeholdere, pumper, styreventiler osv. Alle de enkelte dele skal spille perfekt sammen for at opnå en problemfri drift. Det rigtige vand til varmeanlægget, som kommer i kontakt med næsten alle komponenter, er en afgørende faktor for, om et varmesystem vil arbejde effektivt.

Floor heating system being installed
Floor heating system being installed

Derudover kræver mange producenter af komponenter til varmeteknik i deres garantibetingelser og betjeningsanvisninger, at standarder og forskrifter, som nøje styrer kvaliteten af vandet til varmeanlægget, overholdes. Disse er bl.a. VDI i Tyskland og ÖNORM i Østrig.

Friskt vand helt uden bekymringer

Nogle indholdsstoffer i vand kan give problemer i varmesystemet. Aflejringer som kalk kan f.eks. påvirke varmefordelingen. Et kalklag på blot én millimeter øger energiforbruget med 10 %. Desuden kan en forkert pH-værdi, et for højt iltindhold eller for stor forekomst af organiske urenheder føre til korrosioner og tilstopninger af enkelte komponenter i varmesystemet. Varmesystemet kan kun arbejde energieffektivt med korrekt, behandlet vand til varmeanlæg og på samme tid være beskyttet mod skader.

Vand til varmeanlæg helt uden tilsætningsstoffer

Hvis man vil være sikker på, at varmeanlægget til enhver tid fungerer korrekt, så bruger man naturligvis BWT vand til varmeanlæg – helt uden kemiske tilsætningsstoffer. Det afsaltede kalkfri vand reducerer netop de indholdsstoffer, som kan forårsage aflejringer. Og som en sideeffekt reguleres pH-værdien også helt naturligt efter nogle uger med det rigtige saltindhold.

På denne måde sørger BWT for standardiseret og sikkert vand til varmeanlæg. Og hvis det skulle være nødvendigt, hjælper vi gerne med at få "opdateret" dit varmesystem med produkter til filtrering, rensning, skylning, udluftning, afgasning og til at fjerne slam.

Procesvand

Vand anvendes også inden for det tekniske område til mange forskellige processer. Der vælges en passende behandlingsteknik afhængigt af den lokale vandkvalitet. BWT har mange års erfaring på en lang række anvendelsesområder – lige fra laboratorie- og skyllevand til fremstillingen af mineral- eller kontrolvand, som bl.a. bruges til at gennemføre standardtests af vaskemaskiner.

CNC machine coolant
CNC machine coolant
Afsaltet vand er nødvendigt i mange situationer. Eksempelvis til opvask af glas, til rensning af overflader af høj kvalitet, til brug i laboratorieopvaskemaskiner eller til rengørings- og desinfektionsudstyr. Hvis vandet indeholder for meget salt, vil det medføre tilkalkning på de rensede emner og det tekniske udstyr.

Ultrarent vand

Teknisk rent vand – altså ultrarent vand – er uundværligt i den farmaceutiske industri, på laboratorier og i mange forskellige industrielle produktionsprocesser. I modsætning til drikkevand er ultrarent vand fuldstændig frit for tilsætningsstoffer som salt, kalk eller andre urenheder.

Purified water being filled in vials
Purified water being filled in vials
Ultrarent vand er ikke egnet som drikkevand, men det er en meget vigtig bestanddel ved fremstillingen af lægemidler, mikroelektroonik, glas eller drikkevarer. Især på laboratorier anvendes der hele tiden ultrarent vand til rengøring og skylning, men også som oplønsningsmiddel eller bærermedie. BWT leverer den rigtige vandløsning til lige netop dit behov.

Behandling af havvand

Kun en lille del af verdens vandreserver – knap 1 % – kan benyttes som drikkevand til mennesker. I nogle områder er det vanskeligt at få adgang til rent drikkevand på grund af få eller sågar ingen vandforsyninger. BWT har udviklet processer til at afsalte havvand, så der laves værdifuldt drikkevand ud af saltvand.

Beach
Beach

En selvstændig vandforsyning er også et absolut "must" for virksomheder i områder med dårlig infrastruktur. Behandling af havvand spiller en stadigt vigtigere rolle inden for eksempelvis turisme. En velfungerende vandforsyning, er nemlig altafgørende for, at gæsterne kan nyde deres ophold uden problemer: Med rent drikkevand og silkeblødt vand i pool- og wellnessområdet.

Effektiv afsaltning af havvand sikrer perfekt drikkevand

BWT har årtiers erfaring inden for havvandsafsaltning. Vi garanterer ikke blot lave driftsomkostninger, men også et lavere strømforbrug via integrerede systemer til energiudnyttelse.

Vores mål er at lave drikkevand i højeste kvalitet, udnytte de stadigt færre vandressourcer på bæredygtig vis samt gøre vores for at beskytte miljøet.

Bakterie- og legio­nel­lafrit vand

Har du sikret vandet mod legio­nella bakte­rier? Vores BWT Safes­hower desin­fek­tions­anlæg sikrer et trygt vand­miljø uden risiko for legio­nella og andre bakte­rier i det varme brugs­vand. Kun ved brug af salt, vand og el skaber anlægget desin­fek­tions­væ­sken, hvilket betyder en god, økono­misk drift og et trygt miljø for drifts­per­so­nale og dets omgi­velser. BWT Safes­hower er er udviklet til syge­huse, svøm­me­haller, sports­haller, hoteller, bolig­for­e­ninger, pleje­hjem, skoler m.fl.

Legio­nella bakte­rier frem­kommer i drik­ke­vand og bruse­om­råder. Bakte­ri­erne over­lever ved vand­tem­pe­ra­turer under 20 °C, men formerer sig kun ved tempe­ra­turer over. Når man bliver smittet med legio­nella, foregår det ofte via inha­le­ring af små vand­dråber eller vand­dampe i bruse­badet eller ved at arbejde med vand­dampe. Det varme brugs­vand er især udsat for legio­nella bakte­rier samt rørkon­struk­tioner, hvor der findes blinde ender eller steder med stil­le­stå­ende lunkent vand. Derfor er det værd at over­veje et BWT Safes­hower anlæg, der gør vandet legionella-og bakte­ri­e­frit.

Læs mere om legio­nel­la­be­kæm­pelse i ejen­domme og offent­lige insti­tu­tioner

(link to: Profes­sional Cust­o­mers (BWT vand til erhvervskunder) >> Commercial Tech­no­logy (Ejen­domme og offent­lige insti­tu­tioner) >> Hygiene mana­ge­ment (Legio­nel­la­be­kæm­pelse))

Læs mere om legio­nel­la­be­kæm­pelse i svømme- og sports­haller

(link to: Profes­sional Cust­o­mers (BWT vand til erhvervskunder) >> Public pools (Svømme- og sports­haller) >> Hygiene mana­ge­ment (Legio­nel­la­be­kæm­pelse))

BWT Safeshower
BWT Safeshower

Kontakt og Service

BWT Historier

Visit our international website

Stay on this website