Industri, energi og produktion

Optimal vandkvalitet

BWT er din garanti for professionel vandbehandling: Både inden for bygningsteknik, på sygehuse og ved erhvervs- og industribyggeri, men også i forbindelse med vandforsyning til mindre og større byer.

Indu­stri, energi og produk­tion

 

Højeste grad af hygiej­nesik­kerhed i brugs­vands­sy­stemer og i systemer til rent og ultra­rent vand til indu­stri­elle processer

Vand, fra hanen, kan på grund af dets sammen­sæt­ning kun i de færreste tilfælde bruges inden for erhverv og indu­stri, i sund­heds­væ­senet, til offentlig brug eller inden for bygnings­teknik. Kravene til vandet er meget forskel­lige fra branche til branche.
BWT har som mål at levere den opti­male vand­kva­litet til alle bran­cher og situ­a­tioner. Derfor arbejder vi hver dag hårdt på at udvikle nye tekno­lo­gier og processer til behand­ling af kedelvand, vand til køle-, klima-​​​​​​ og varme­anlæg samt procesvand, rent vand og ultra­rent vand. Og det gælder i hele verden!        

Brancheløsninger

BWT hjælper dig gennem alle faserne lige fra vand­a­na­lyse, ibrug­tag­ning og til rådgiv­ning om løsninger, som er nøje afstemt efter dine behov. Vi er natur­ligvis altid garant for maksimal effek­ti­vitet samt juri­disk, teknisk og økono­misk sikkerhed.

Esti Chem slap for indkøb af demineraliseret vand

Efter virksomheden Esti Chem skiftede købsvand fra store tankbiler ud med egen produktion af vand ved hjælp af to BWT anlæg, oplever de nu øget fleksibilitet, bedre arbejdsmiljø og driftsoptimering i produktionen i Gadstrup.
Læs hele historien her
Esti-chem-bwt-vand

Lonza Copen­hagen fik renere vand og mindre vand­spild i produk­tionen

Helt rent vand er et centralt element i produk­tionen af agarose, og i forbin­delse med udskift­ning af et ældre omvendt osmo­se­anlæg valgte Lonza et ionbyt­te­ranlæg fra BWT.
Læs hele historien her
lonza-copenhagen-agarose-producent

Skræddersyede løsninger

Uafhængigt af vandets nuværende kvalitet og de krav, det i sidste ende skal opfylde, kan BWT tilbyde skræddersyede løsninger til mange forskellige brancher.
  • Til erhverv og indu­stri (f.eks. ejen­domsad­mi­ni­stra­torer, boligsel­skaber, hoteller, levneds­mid­de­lin­du­strien, bil- og luft­fart­sin­du­strien, kemi- eller råolie­in­du­strien, stål- eller elek­tro­in­du­strien, til frem­stil­ling af papir og glas)
  • Til sund­heds­væ­senet (f.eks. syge­huse, kursteder, pleje­hjem)
  • Til kommuner (f.eks. drik­ke­vands­for­sy­ning, svøm­me­haller og kurbade, offent­lige bygninger, skoler eller børne­haver)
 

Har du brug for yder­li­gere oplys­ninger eller hjælp?

Vi rådgiver og udvikler gerne specifikke løsninger til jeres virksomhed

Kedelvand

I forbin­delse med påfyld­ning af damp- og varme­kedler med frem­løb­stem­pe­ra­turer på over 100° C skal en række retnings­linjer og love over­holdes. Den rigtige rådgiv­ning og udfø­relse betaler sig: Den sikrer, at du undgå aflej­ringer og korro­sion, som fører til drifts­fejl, øgede drifts-​ og repa­ra­tions­ud­gifter og i sidste ende sand­syn­ligvis et værditab på anlægget.

Multiple boiler
Multiple boiler
Behandling af kedelvandet garanterer en problemfri drift af hele anlægget. BWT har de optimale processer til dette, og selvfølgelig overholdes alle juridiske bestemmelser, driftsforskrifter, kedelproducentens krav, råvandets beskaffenhed samt alle krav til vandkvaliteten. Dine omkostninger til strøm, vand og spildevand er selvfølgelig altid med i vores overvejelser.

Vand til køle- og klimaanlæg

Skyline
Skyline

Kølevand

Rørledningerne er ofte af plast, når det drejer sig om systemer med et lukket kølevandskredsløb. I dette tilfælde er det tilstrækkeligt at påfylde systemet én gang med blødt eller afsaltet vand.

Ved åbne returkølesystemer – alle systemer med køletårne – er det stort set altid nødvendigt at behandle vandet. Da det kun er det rene vand, som fordamper, stiger saltkoncentrationen konstant i vandet i kredsløbet. Et for højt saltindhold medfører tilkalkning og korrosion i køletårnet og vandrørene. Derudover kan alger og støvpartikler tilstoppe dyser, ventiler og kølekanaler. Med perfekt behandlet kølevand hjælper BWT med at gøre driften af køletårnet både økonomisk og problemfri.

Vand til klimaanlæg

Mange moderne bygninger er udstyret med luftbefugtningsanlæg. Hvis luftbefugtningen ikke er tilstrækkelig, eller den er uhensigtsmæssig, kan det påvirke sundheden og velværet hos de personer, der befinder sig i bygningen, markant. Hygiejneaspekter spiller en vigtig rolle ved planlægningen og driften af luftbefugtere.

Der anvendes forskellige processer i forbindelse med befugtningen af luft. BWT tilpasser behandlingen af befugtningsvandet alt efter det anvendte system. Ofte anvendes der for eksempel omvendt osmoseanlæg til at totalafsalte drikkevandet, som kan suppleres med desinfektionssystemer. Ved at anvende afsaltet vand kan man reducere dannelsen af biologiske belægninger eller kalkaflejringer.

Centralvarmevand

Et varme­sy­stem består af mange kompo­nenter: Kedler, buffer­be­hol­dere, pumper, styre­ven­tiler osv. Alle de enkelte dele skal spille perfekt sammen for at opnå en problemfri drift. Det rigtige vand til varme­an­lægget, som kommer i kontakt med næsten alle kompo­nenter, er en afgø­rende faktor for, om et varme­sy­stem vil arbejde effek­tivt.

Floor heating system being installed
Floor heating system being installed

Derudover kræver mange producenter af komponenter til varmeteknik i deres garantibetingelser og betjeningsanvisninger, at standarder og forskrifter, som nøje styrer kvaliteten af vandet til varmeanlægget, overholdes. Disse er bl.a. VDI i Tyskland og ÖNORM i Østrig.

Friskt vand helt uden bekymringer

Nogle indholdsstoffer i vand kan give problemer i varmesystemet. Aflejringer som kalk kan f.eks. påvirke varmefordelingen. Et kalklag på blot én millimeter øger energiforbruget med 10 %. Desuden kan en forkert pH-værdi, et for højt iltindhold eller for stor forekomst af organiske urenheder føre til korrosioner og tilstopninger af enkelte komponenter i varmesystemet. Varmesystemet kan kun arbejde energieffektivt med korrekt, behandlet vand til varmeanlæg og på samme tid være beskyttet mod skader.

Vand til varmeanlæg helt uden tilsætningsstoffer

Hvis man vil være sikker på, at varmeanlægget til enhver tid fungerer korrekt, så bruger man naturligvis BWT vand til varmeanlæg – helt uden kemiske tilsætningsstoffer. Det afsaltede kalkfri vand reducerer netop de indholdsstoffer, som kan forårsage aflejringer. Og som en sideeffekt reguleres pH-værdien også helt naturligt efter nogle uger med det rigtige saltindhold.

På denne måde sørger BWT for standardiseret og sikkert vand til varmeanlæg. Og hvis det skulle være nødvendigt, hjælper vi gerne med at få "opdateret" dit varmesystem med produkter til filtrering, rensning, skylning, udluftning, afgasning og til at fjerne slam.

Procesvand

Vand anvendes også inden for det tekniske område til mange forskel­lige processer. Der vælges en passende behand­lings­teknik afhæn­gigt af den lokale vand­kva­litet. BWT har mange års erfa­ring på en lang række anven­del­ses­om­råder – lige fra laboratorie- og skyl­le­vand til frem­stil­lingen af mineral- eller kontrolvand, som bl.a. bruges til at gennem­føre stan­dard­tests af vaske­ma­skiner.

CNC machine coolant
CNC machine coolant
Afsaltet vand er nødvendigt i mange situationer. Eksempelvis til opvask af glas, til rensning af overflader af høj kvalitet, til brug i laboratorieopvaskemaskiner eller til rengørings- og desinfektionsudstyr. Hvis vandet indeholder for meget salt, vil det medføre tilkalkning på de rensede emner og det tekniske udstyr.

Ultrarent vand

Teknisk rent vand – altså ultra­rent vand – er uund­vær­ligt i den farma­ceu­tiske indu­stri, på labo­ra­to­rier og i mange forskel­lige indu­stri­elle produk­tions­pro­cesser. I modsæt­ning til drik­ke­vand er ultra­rent vand fuld­stændig frit for tilsæt­nings­stoffer som salt, kalk eller andre uren­heder.

Purified water being filled in vials
Purified water being filled in vials
Ultrarent vand er ikke egnet som drikkevand, men det er en meget vigtig bestanddel ved fremstillingen af lægemidler, mikroelektroonik, glas eller drikkevarer. Især på laboratorier anvendes der hele tiden ultrarent vand til rengøring og skylning, men også som oplønsningsmiddel eller bærermedie. BWT leverer den rigtige vandløsning til lige netop dit behov.

Behandling af havvand

Kun en lille del af verdens vand­re­server – knap 1 % – kan benyttes som drik­ke­vand til menne­sker. I nogle områder er det vanske­ligt at få adgang til rent drik­ke­vand på grund af få eller sågar ingen vand­for­sy­ninger. BWT har udviklet processer til at afsalte havvand, så der laves værdi­fuldt drik­ke­vand ud af saltvand.

Beach
Beach

En selvstændig vandforsyning er også et absolut "must" for virksomheder i områder med dårlig infrastruktur. Behandling af havvand spiller en stadigt vigtigere rolle inden for eksempelvis turisme. En velfungerende vandforsyning, er nemlig altafgørende for, at gæsterne kan nyde deres ophold uden problemer: Med rent drikkevand og silkeblødt vand i pool- og wellnessområdet.

Effektiv afsaltning af havvand sikrer perfekt drikkevand

BWT har årtiers erfaring inden for havvandsafsaltning. Vi garanterer ikke blot lave driftsomkostninger, men også et lavere strømforbrug via integrerede systemer til energiudnyttelse.

Vores mål er at lave drikkevand i højeste kvalitet, udnytte de stadigt færre vandressourcer på bæredygtig vis samt gøre vores for at beskytte miljøet.

BWT Historier

Få et gratis tilbud

BWT leverer og idrift­sætter al din vand­be­hand­ling til din produk­tion.

Visit your local website

Stay on this website