Viden om bakte­rier i drik­ke­vandet

Far og søn taler om bakterier i vand
Far og søn taler om bakterier i vand
Selvom vi som udgangs­punkt er beriget med en god drik­ke­vand­skva­litet fra natu­rens side, kan det hænde, at dit vand­værk er nødsaget til at lukke for vandet i en periode, hvis der findes spor af smit­te­far­lige bakte­rier i drik­ke­vandet.
.

Hvordan opdager man bakte­rier i drik­ke­vandet?

Bakte­ri­erne kan ende i dit drik­ke­vand, hvis der eksem­pelvis har været utæt­heder på vand­led­ninger, så bakte­rier kan sive ind og foru­rene drik­ke­vandet. Drik­ke­vands­be­kendt­gø­relsen har et fuldt over­blik over de værdier, som vand­for­sy­nin­gerne skal sørge for at holde sig indenfor. De står også for at gennemgå de vand­prøver, der tages direkte ved vand­bor­in­gerne eller drik­ke­vandet, der sendes videre ud til private husstande. Hvis vand­prø­verne ikke over­holder græn­se­vær­di­erne bliver vand­for­sy­ningen og kommunen orien­teret som det første. Der findes forskel­lige niveauer af over­skri­delser, der kan føre til både dispen­sa­tion af vand­værket eller til den deci­deret lukning af vand­for­sy­ningen.

Hvad skal du gøre ved kogningspåbud af drikkevandet?

Grundet over­skri­delse af græn­se­vær­dien på mikro­bi­o­lo­giske stoffer, sker det flere gange om året, at vand­vær­kerne udsender en melding om, at vandet skal koges, inden det kan drikkes. Ofte vil du få infor­ma­tionen gennem vand­vær­kets hjem­meside eller gennem medi­erne, hvis der er sket alvor­lige over­træ­delser. Du kan altid henvende dig til dit lokale vand­værk eller kommune, hvis du har spørgsmål til græn­se­over­skri­del­serne i dit område.

Sæt et vandfilter på vandhanen og undgå bakterier

Vi sætter en ære i at opti­mere vores drik­ke­vand, så det lever op til person­lige ønsker om vandets kvalitet. Derfor har vi udviklet vand­filtre, der kan fjerne 99,9999% af bakte­rier og mikro­par­tikler fra ­vandet ved hjælp af en ultra­fil­tre­rings­mem­bran. Vandet bliver altså filtreret yder­li­gere sammen­lignet med vandet fra dit lokale vand­værk. Vand­fil­tret kobler du direkte til den medfølgende mono vand­hane. Vandhanen installeres ved siden af din nuværende vandhane. På den måde bestemmer du selv, hvornår du har behov for filtreret og ikke-filtreret ­vand - fx i forbin­delse med madlav­ning eller opvask, hvor du ikke har behov for filtreret ­vand.

 

Hvorfor nøjes, når du har mulig­hed for at få det bedste frem i dit ­vand? Sikkert og hygiej­nisk vand er ikke længere væk end et BWT vand­filter.

vandfiltre
vandfiltre
OBS: Hvis du som forbruger opfor­dres til at koge drik­ke­vandet grundet foru­re­ning, gælder dette også for filtreret vand. Når drik­ke­vandet endnu engang kan tages i brug, skal vand­fil­tret udskiftes og tilslut­nin­gerne rengøres. I peri­oden op til et kognings­påbud vil der højst sand­syn­ligt alle­rede have været bakte­rier. De bakte­rier er opfanget af vand­fil­tret.

Læs mere om alle vores vand­filtre

broadway engineering

broadway engineering

broadway engineering

broadway engineering

broadway engineering

Visit your local website

Stay on this website