Viden om bakte­rier i drik­ke­vandet

Far og søn taler om bakterier i vand
Far og søn taler om bakterier i vand
Selvom vi som udgangs­punkt er beriget med en god drik­ke­vand­skva­litet fra natu­rens side, kan det hænde, at dit vand­værk er nødsaget til at lukke for vandet i en periode, hvis der findes spor af smit­te­far­lige bakte­rier i drik­ke­vandet.
.

Hvordan opdager man bakte­rier i drik­ke­vandet?

Bakte­ri­erne kan ende i dit drik­ke­vand, hvis der eksem­pelvis har været utæt­heder på vand­led­ninger, så bakte­rier kan sive ind og foru­rene drik­ke­vandet. Drik­ke­vands­be­kendt­gø­relsen har et fuldt over­blik over de værdier, som vand­for­sy­nin­gerne skal sørge for at holde sig indenfor. De står også for at gennemgå de vand­prøver, der tages direkte ved vand­bor­in­gerne eller drik­ke­vandet, der sendes videre ud til private husstande. Hvis vand­prø­verne ikke over­holder græn­se­vær­di­erne bliver vand­for­sy­ningen og kommunen orien­teret som det første. Der findes forskel­lige niveauer af over­skri­delser, der kan føre til både dispen­sa­tion af vand­værket eller til den deci­deret lukning af vand­for­sy­ningen.

Hvad skal du gøre ved kogningspåbud af drikkevandet?

Grundet over­skri­delse af græn­se­vær­dien på mikro­bi­o­lo­giske stoffer, sker det flere gange om året, at vand­vær­kerne udsender en melding om, at vandet skal koges, inden det kan drikkes. Ofte vil du få infor­ma­tionen gennem vand­vær­kets hjem­meside eller gennem medi­erne, hvis der er sket alvor­lige over­træ­delser. Du kan altid henvende dig til dit lokale vand­værk eller kommune, hvis du har spørgsmål til græn­se­over­skri­del­serne i dit område.

Sæt et vandfilter på vandhanen og undgå bakterier

Vi sætter en ære i at opti­mere vores drik­ke­vand, så det lever op til person­lige ønsker om vandets kvalitet. Derfor har vi udviklet vand­filtre, der kan fjerne 99,9999% af bakte­rier og mikro­par­tikler fra ­vandet ved hjælp af en ultra­fil­tre­rings­mem­bran. Vandet bliver altså filtreret yder­li­gere sammen­lignet med vandet fra dit lokale vand­værk. Vand­fil­tret kobler du direkte til den medfølgende mono vand­hane. Vandhanen installeres ved siden af din nuværende vandhane. På den måde bestemmer du selv, hvornår du har behov for filtreret og ikke-filtreret ­vand - fx i forbin­delse med madlav­ning eller opvask, hvor du ikke har behov for filtreret ­vand.

 

Hvorfor nøjes, når du har mulig­hed for at få det bedste frem i dit ­vand? Sikkert og hygiej­nisk vand er ikke længere væk end et BWT vand­filter.

vandfiltre
vandfiltre
OBS: Hvis du som forbruger opfor­dres til at koge drik­ke­vandet grundet foru­re­ning, gælder dette også for filtreret vand. Når drik­ke­vandet endnu engang kan tages i brug, skal vand­fil­tret udskiftes og tilslut­nin­gerne rengøres. I peri­oden op til et kognings­påbud vil der højst sand­syn­ligt alle­rede have været bakte­rier. De bakte­rier er opfanget af vand­fil­tret.

Læs mere om alle vores vand­filtre

BWT bakterie- og aktivt kulfilter TC200

 • Redu­cerer pesti­cider, bakte­rier og klor
 • Fjerner stoffer, der kan påvirke lugt og smag af vandet
 • Opti­merer kvali­tetet af dit drik­ke­vand
 • Bidrager til mindre plastik i miljøet

1.498 kr.

Køb nu
aqa drink, vandfilter, tc200, bakteriefilter

BWT THERO 90PRO anlæg

 • Opnå det reneste vand
 • Omvendt osmose tekno­logi
 • Redu­cerer sprøj­te­gifte, ting­me­taller, orga­niske stoffer, vira, mikro­p­last, baktie­rier og kalk i vandet
 • App-forbindelse via bluet­ooth giver kontrol og over­blik over vandets kvalitet

10.995 kr.

Køb nu
aqa drink, vandfilter, thero

BWT aktivt kulfilter AC100

 • Fjerner uønskede pesti­ci­dre­ster
 • Forbedrer smagen i dit vand ved at redu­cere smags- og lugt­for­styr­rende stoffer
 • Efter­lader vandet sundt og smag­fuldt
 • Et bedre alter­nativ til flaske­vand da filtret bidrager til mindre plastik i miljøet
 • Kan benyttes sammen med et blød­gø­rings­anlæg
650 kr.
Køb nu
aqa drink, vandfilter, ac100, aktivt kulfilter

BWT kalk­filter +MAGNE­SIUM MP400

 • Fjerner kalk og tilføjer magne­sium
 • Opti­merer smag og aroma i kolde og varme drikke
 • Giver en påli­delig beskyt­telse mod kalk, hvilket giver dine hushold­nings­ap­pa­rater længere levetid
 • Bidrager til et mindre plast­for­brug og bedre miljø, da du undgår at købe mine­ralvand på flaske
 • Fjerner lugt- og smags­for­styr­rende stoffer

Pris for et enkelt kalk­filter

1.197 kr. 

Køb nu
aqa drink, vandfilter, mp400, kalkfilter

BWT mine­ral­filter +MAGNE­SIUM M300

 • Tilføjer magne­sium for vels­ma­gende drik­ke­vand
 • Fjerner smags- og lugt­for­styr­rende stoffer, som f.eks. tung­me­taller
 • Under­støtter din magne­sium balance
 • Et smar­tere alter­nativ til flaske­vand, der samtidig redu­cerer dit plast­for­brug
1.033 kr.
Køb nu
aqa drink, vandfilter, m300, mineralfilter

Visit your local website

Stay on this website