Slim besparen in de winter

Clever sparen
Clever sparen
Juist bij verwarmen zijn er veel mogelijkheden om te besparen. Daarom hebben wij hier voor u een paar praktische tips over hoe u slim kunt besparen op uw verwarmingskosten.
.
Als de dagen lang­zaam maar zeker weer korter worden. Als het kwik in de ther­mo­meter weer onder nul gaat. Als het ´s morgens vriest dat het kraakt en het donker is. Dan maken wij het binnen lekker behaag­lijk gezellig voor onszelf. Een niet geheel onbe­lang­rijke bijdrage hieraan wordt gele­verd door de verwar­ming. Tegen­woordig vertrouwen wij er hele­maal op dat het met een druk op de knop of een draai aan een wieltje direct lekker warm wordt. Maar we weten ook alle­maal dat verwarmen ook een hele­boel geld kost. Maar: Juist bij verwarmen zijn er veel moge­lijk­heden om te besparen. Daarom hebben wij hier een paar prak­ti­sche tips over hoe u slim kunt besparen op de verwar­mings­kosten.

1. CV-​water opti­maal behan­delen

In een verwar­ming hoort alleen water dat speci­fiek voor dit doel is behan­deld, en zeker geen normaal leiding­water. Want verwar­mings­water moet aan zeer bepaalde eisen voldoen: Opti­maal behan­deld water voor een verwar­ming is zoutarm en vrij van kalk, het moet voldoen aan een bepaalde hard­heid en pH-​waarde en over een bepaalde concen­tratie zuur­stof beschikken. Het toevoegen van mili­eu­be­las­tende stoffen of chemi­ca­liën is dan niet meer nodig. Als het verkeerde water wordt gebruikt voor een verwar­ming, kunnen er kalk­af­zet­tingen ontstaan waar­door het rende­ment van de verwar­ming terug­loopt en het ener­gie­ver­bruik toeneemt. Verkeerd water kan ook de metalen onder­delen in het systeem aantasten en corrosie veroor­zaken. Dat veroor­zaakt dan weer repa­ra­ties die ook kosten met zich meebrengen.

Tip: CV-water behandelen

Voor de verwar­mings­in­stal­latie wordt aange­raden behan­deld water te gebruiken. Uw verwar­mings­in­stal­latie werkt daarmee effi­ci­ënter, verbruikt minder energie, heeft minder repa­ra­ties nodig, en daarmee blijven ook uw kosten laag.

 

Op deze manier zorgt u gedu­rende de winter voor een effi­ci­ënte, onderhouds-​ en storings­vrije werking.

AQA therm Galerie

Gerrit, hoelang werk je inmid­dels voor BWT? En hoe begon dat ooit?

In oktober 2009 werd ik door BWT bena­derd. Ik werkte toen voor een bedrijf in de ultra­sone lucht­be­voch­ti­ging, en vanwege die speci­fieke kennis kwamen ze bij mij terecht. De over­stap is alweer zo'n vijf­tien jaar geleden dus. Ik mag mij inmid­dels zelfs de oudste én langst­ge­diende BWT'er noemen, geloof ik. Al stopt de teller qua dienst­jaren binnen­kort wel met lopen; op 31 mei heb ik mijn laatste werkdag. Ik word 67 en ga met pensioen. Het werk is nog steeds inte­res­sant en uitda­gend hoor! Maar ik werk al sinds mijn zestiende. Het wordt lang­zaamaan tijd voor andere dingen. 

 

Je bent al jaren als service engi­neer aan BWT verbonden. Wat houdt jouw functie precies in?

Ik ben dage­lijks voor het plegen van onder­houd, het oplossen van storingen en de opbouw van nieuwe instal­la­ties onderweg. Echt tech­ni­sche service bieden dus. Daar­naast heb ik tevens weleens trai­ningen aan collega’s gegeven. Ook een poosje aan nieuwe monteurs voor de parti­cu­liere markt; bijeen­kom­sten over water­ont­har­ders. Ik mag zo nu en dan een nieuwe BWT’er inwerken. En ik krijg regel­matig tele­foon­tjes met vragen van de nieu­were collega’s. Die probeer ik dan van een zo helpend moge­lijk antwoord te voor­zien.

 

Maar al met al vooral het veld in dus?

Ja, ik ben bijna altijd op pad. Dat past immers gewoon het beste bij me; ik ben geen kantoor­mens. Daar ben ik dan ook hooguit eens in de veer­tien dagen te vinden. Dat heeft trou­wens niets met ons team te maken, want de onder­linge sfeer is heel fijn. Maar de onder­delen die ik voor mijn werk nodig heb, worden direct in mijn werkbus aange­le­verd. En voor de rest vinden zo’n beetje al mijn werk­zaam­heden bij onze klanten plaats. Ik heb wel iedere dag tele­fo­nisch contact met een van mijn collega’s. Ontzet­tend prettig vind ik dat.

 

Waarom juist dit werk?

Ik zit mijn hele werk­zame leven al in de water­be­han­de­ling. Een vak apart, dat je door erva­ring leert; er zijn bijna geen stan­daard­op­lei­dingen voor. Als service engi­neer in deze branche is geen dag hetzelfde. De ene dag sta je in een zieken­huis, de volgende in een labo­ra­to­rium en weer een dag later bij een hore­ca­be­drijf. En soms gaat het om het vervangen van een kapot slan­getje, de andere keer buig je je over een ontzet­tend complex vraag­stuk rondom het meest geavan­ceerde appa­raat. Je moet crea­tief zijn en je probleem­op­los­send vermogen met regel­maat aanspreken. En je hebt daar­naast ook de nodige vrij­heid. Dat is een combi­natie die mij erg trekt.

 

En waarom speci­fiek voor BWT?

Bij BWT is alles goed gere­geld, en er wordt met ons meege­dacht. Je krijgt ook brede moge­lijk­heden wat trai­ningen betreft. Bijna iedere BWT-fabriek in Europa heb ik bijvoor­beeld wel van binnen gezien. En onze inzet wordt echt gewaar­deerd. Dat merk ik nu met mijn nade­rende pensioen wederom: ik heb aange­geven lang­zaam af te willen bouwen en daar wordt alles­be­halve moei­lijk over gedaan. Ik ben nu dan ook al 2 dagen in de week vrij. Heer­lijk!

 

Met welke acti­vi­teit op de plan­ning ga jij flui­tend naar je werk?

Het zijn juist vaak de ad hoc-activiteiten die ik leuk vind. Storingen waar je heel diep over na moet denken. Waarbij je echt moet graven zodat de klant uitein­de­lijk weer verder kan. En als ik een belletje van een collega krijg die er even niet uitkomt, dan denk ik graag mee.

 

En welke taken zou je liever uitbe­steden?

Zulke taken heb ik niet. Ik vind in alles wel een uitda­ging, en dan doe ik het graag zelf.

 

Van welk recent hoog­te­punt kreeg je energie?

Vorige week nog moest er bijmen­ging geplaatst worden in een verzor­gings­te­huis. Een andere partij had daar 7.000 euro voor geof­freerd, vanwege aange­past leiding­werk enzo. Ik ben er samen met een andere oude rot uit het vak gaan kijken. En door crea­tief naar de situ­atie te kijken, kunnen wij het voor nog geen 800 euro doen. Dat zijn wel mooie dingen, ja.

 

Hoe blijf je dage­lijks scherp?

In de loop der jaren ontwikkel je een bepaalde flow. Een routine. Zo begin ik bij onder­houds­werk­zaam­heden altijd op een bepaald punt, en via een vaste route eindig ik ook weer met een speci­fieke hande­ling. Dan weet ik: ik heb alles gehad. Een kwestie van erva­ring, denk ik. Ik heb daar­naast volle aandacht voor de contro­le­lijst. En ik probeer steeds vooruit te kijken, zodat ik kan anti­ci­peren en niet geleid word door haast. Mijn spullen voor morgen liggen vandaag al in mijn bus, bijvoor­beeld. Ik weet daarbij – op de storingen na – voor de hele week al wat er op de plan­ning staat. Over­zicht houdt scherp.

 

Wat is jouw persoon­lijke favo­riet uit het BWT-gamma?

Ik vind onze Osmo­tron persoon­lijk heel mooi; een instal­latie die ultra­puur water voor de farma­ceu­ti­sche indu­strie verzorgt. Ik werk er zelf helaas weinig mee, maar het is een geweldig complex ding. Fantas­tisch om daaraan te mogen sleu­telen dus.

 

Waar sta jij bij jouw collega's om bekend?

Ik sta bekend als mopper­kont. Maar dan wel eentje die achteraf gelijk blijkt te hebben. Ikzelf noem het liever ‘gezond kritisch’ trou­wens. Het komt er vaak gewoon niet zo tactisch uit. Ach ja… je weet bij mij in ieder geval wel waar je aan toe bent, zullen we maar zeggen!

 

Gewe­tens­vraag: drink je nog wel eens een glaasje onge­fil­terd kraan­water?

Oh ja hoor, best wel. Ik heb wel een water­ont­harder bij mij thuis, maar geen filters. En voor­alsnog smaakt het me goed.

6. Nissen achter verwarmingselementen isoleren

Soms is een kijkje achter de verwarming voldoende om te bezuinigen. Waarom? Dat is eenvoudig toe te lichten: Vaak zijn juist de muren achter de verwarming dunner en gaat op deze plaatsen zeer veel warmte verloren. De gemakkelijke oplossing: Nissen achter de verwarming voorzien van isolatiemateriaal. Als deze goed worden aangebracht reflecteren ze de warmte de kamer in en de energie (en dus uw geld) verdwijnt dan niet meer door de muur.

7. Verwarmingselementen vrij maken

Afgesloten of afgedekte verwarmingen kunnen hun warmte niet aan de lucht in de kamer afgeven. Zo voorkomen bijvoorbeeld gordijnen die een verwarming afdekken, dekens die over de verwarming zijn uitgehangen of grote meubels die voor de verwarming staan dat de warmte optimaal kan uitstralen. Het gevolg: er ontstaat warmteophoping en de verwarmingskosten nemen met tot vijf procent toe. Hierom is ons motto: bevrijd alle verwarmingselementen!

8. Goed ventileren

Als u uw ramen altijd in de kiepstand zet, dan gooit u letterlijk uw geld het raam uit. Het is beter om vaker kort en krachtig te ventileren. Tien minuten zijn voldoende om de lucht een keer volledig te verversen. Helemaal niet ventileren is overigens evenmin een oplossing: als de vochtige lucht er niet uit gaat, kan een voor de gezondheid schadelijke schimmel ontstaan.

9. Andere kamers niet meeverwarmen

Veel mensen denken te besparen op de verwarmingsenergie van de ene kamer door een andere kamer indirect mee te verwarmen. Dat klopt echter niet! Er vindt zelfs het tegenovergestelde plaats: Elke verwarmingselement is geschikt voor een bepaalde kamerinhoud. Als er wordt geprobeerd om een andere kamer mee te verwarmen, moet de verwarming beduidend meer energie gebruiken dan waarvoor deze geschikt is. Onze tip: Houd de kamerdeur gesloten en verwarm de aangrenzende kamer op de gewenste temperatuur. Dat bespaart geld.

10. Ramen en deuren afdichten

Als ramen en deuren niet zijn afgedicht kan koude en vochtigheid in de woning komen. Met als logisch gevolg: Er is meer energie nodig om de woning warm te houden. Daarom onze tip: Behaal door voegen en scheuren bij raam- en deurkozijnen af te dichten een fabelachtige besparing tot 25 % op uw energie. Zo eenvoudig kan besparen zijn!

Vrijblijvend advies

Wanneer u wilt weten of uw leiding­water voldoet aan alle eisen, en of u alle moge­lijk­heden hebt benut om energie-​ en geld te besparen bij uw verwar­ming, dan geven wij graag vrij­blij­vend advies.

Wij helpen u graag en hebben beslist nog wel een profes­si­o­nele tip voor u paraat!

Checking heating Checking heating

Dit artikel delen:

Vergelijkbare artikelen

Visit your local website

Stay on this website