Impressum

Verantwoordelijk voor de webshop (media-eigenaar) en de productinformatie op de website:

BWT Sports & Digital Services GmbH
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee
E-mail: [email protected]
T uit Oostenrijk: 0800 800 555
T uit Duitsland: 0800 1122322

Handelsregister nummer: FN 534002y
Handelsregister gerecht: Landesgericht Wels
BTW-nummer: ATU 75592208
Toezichthoudende autoriteit: BH Vöcklabruck

Directie:
Beatrix Ostermann
Thomas Jud

Fundamentele inhoudelijke oriëntatie:
Bedrijfsgerelateerde informatie voor klanten en leveranciers

Bedrijfstak:
Ontwikkeling, productie, handel en distributie van mode- en vrijetijdsartikelen, evenals sport- en vrijetijdskleding, -textiel en -schoenen

Van toepassing zijnde wettelijke bepalingen:
Handelsverordening: www.ris.bka.gv.at

Bedrijfsdoel:
Handel in goederen van allerlei aard

Informatie over online geschillenbeslechting:
Consumenten hebben de mogelijkheid om klachten in te dienen bij het online geschillenbeslechtingsplatform van de EU: http://ec.europa.eu/odr. Zij kunnen ook klachten richten aan het bovenstaande e-mailadres.

Openbaarmaking volgens §§ 25 van de Mediawet en informatie volgens artikel 5 van de E-commercewet: firmen.wko.at

 

Uitgever, toonder:

BWT Neder­land B.V.

Coenecoop 1
2741 PG Waddinx­veen
E-Mail: info@bwtne­der­land.nl
T.: 088 - 750 90 00
F.: 088 - 750 90 90

KvK-nummer: 27309129 KvK Leiden
BTW-nummer: NL818807325B01

 

Disclaimer:

De op deze website gegeven infor­matie is louter infor­ma­tief. Wij kunnen niet aanspra­ke­lijk gesteld worden of enige garantie geven op nauw­keu­rig­heid, volle­dig­heid of tijd­loos­heid. Klachten geba­seerd op de hier vermelde infor­matie zullen niet aanvaard worden. Aanspra­ke­lijk­heid zal niet aanvaard worden voor schade of verlies, behalve in geval van grote nala­tig­heid of slechte inten­ties onzer­zijds. Wij behouden het recht infor­matie toe te voegen of weg te halen van deze website.

Andere inter­netsites waar naar links worden door­ge­geven, hebben voor zover wij weten geen onwet­te­lijke inhoud op hun moment van hun creatie. Wij kunnen geen invloed uitoe­fenen op deze sites en daarom kunnen wij niet verant­woor­de­lijk worden gehouden voor de inhoud van deze sites.

De op onze site vermelde merk­namen worden niet geïden­ti­fi­ceerd, wij gaan ervan uit dat zij inder­daad geves­tigde namen zijn. Teksten, programma's en grafieken, zowel als audio- en video opnamen, worden door ons verzorgd en volgens onze regle­menten opge­steld. Zij mogen alleen gebruikt worden mits onze uitdruk­ke­lijke toestem­ming gegeven is. Input van persoon­lijke gege­vens door de gebruiker gebeurt op vrij­wil­lige basis en is geen voor­af­gaande voor­waarde voor het gebruik van tele- of media­dien­sten die wij aanbieden. Wij vragen uw aandacht voor het feit dat sommige data van gebrui­kers opge­slagen wordt en dat wij die kunnen raad­plegen voor ons eigen toekom­stig gebruik.

Als een indi­vi­duele clau­sule zou mislukken bete­kent dat niet dat de andere clau­sules niet van kracht blijven. Nota: deze disclaimer is een Neder­landse verta­ling van de Duitse tekst van de Oosten­rijkse BWT Group waar naar altijd verwezen moet worden voor wette­lijke doel­einden.

Visit your local website

Stay on this website