Global
Heb je je land niet gevonden?
BWT werkt wereldwijd met duizenden partners in meer dan 80 landen. Stuur ons een bericht. De juiste contactpersoon neemt contact met u op.

Referentieprojecten

Farmaceutische en biotech industrie, gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn Gezondheid en welzijn

Farmaceutische en biotech industrie, Gezond­heid en welzijn

Farmaceutische industrie,

gezondheid

 

Farma­ceu­ti­sche en biotech indu­strie

Biotech Trai­ning Faci­lity

Biotech Trai­ning Faci­lity verzorgt hands-on trai­ningen over (bio) farma­ceu­ti­sche productie en kwali­teit binnen het Good Manu­fac­tu­ring Prac­tices (GMP) kader.

 • Voor­be­han­de­ling unit

Om drink­water naar WFI/Pure Steam om te zetten, werd het BWT-ontwerp voor de water­be­han­de­lings­in­stal­latie voor de DQ onder­ver­deeld in een voor­be­han­de­ling unit. Hier wordt drink­water behan­deld en omgezet naar Pure Water, volgens de defi­ni­ties van de Euro­pese farma­co­poea en via de opeen­vol­gende processen van onthar­ding en demi­ne­ra­li­satie.

Om de omge­keerde osmose appa­ra­tuur te beschermen, wordt de aanvoer van onthard water uit de duplex ontharder m.b.v. een online hard­heid­tester continue gemo­ni­tord.

De voor­be­han­de­ling verzorgt niet alleen een groot deel van de beno­digde PW-water­voor­zie­ning voor Biotech Trai­ning Faci­lity, maar dient tevens als voeding voor de gecom­bi­neerde WFI en Pure Steam gene­rator.

 • WFI / Pure Steam – gene­rator, opslag en distri­butie

In deze unit wordt het aange­le­verde PW omgezet in Water For Injec­tion (WFI) en Pure Steam. Mede door de grote speci­a­li­satie van de BWT produc­tie­lo­catie en de hoge mate van stan­daar­di­satie, waren de goed­ge­keurde instal­la­ties probleem­loos en in een zeer kort tijds­be­stek bij Biotech Trai­ning Faci­lity konden worden geïn­stal­leerd. Daarna konden de IQ en OQ zonder tijds­ver­lies of problemen aan de instal­latie worden door­ge­voerd.

Biotech Trai­ning Faci­lity: de beste water­tech­no­logie aanbieden

 • Voor­be­han­de­ling unit:

  • Onthar­ding: dubbele hars-kolom uitvoe­ring (=duplex) zorgt niet alleen voor de juiste capa­ci­teit, maar tevens voor een opti­male onthar­ding en daar­door een lagere kans op “hard­heid door­slag” rich­ting de omge­keerde osmose.
  • Demi­ne­ra­li­satie m.b.v. twee in serie staande BWT PERMAQ PICO omge­keerde osmose, die ondanks hun geringe foot­print de totale water­ca­pa­ci­teit aankunnen.
  • Een BWT STERI­TRONozon­ge­ne­rator zorgt voor de peri­o­dieke desin­fectie van het voor­be­han­de­ling tapnet.

Biotech Trai­ning Faci­lity: de beste water­tech­no­logie aanbieden

 • WFI / Pure Steam – gene­rator, opslag en distri­butie

Met het oog op de beschik­baar­heid tijdens de trai­ningen werd gekozen voor:

 • BWT COMBIN­TRON: aanmaak­unit waarin zowel de WFI als Pure Steam wordt gepro­du­ceerd op een kleine foot­print
 • BWT LOOPO: zorg­draagt voor aanle­ve­ring van WFI op de gewenste tappunten. Door LOOPO-uitvoe­ring zorgt het water­ma­na­ge­ment ervoor dat op basis van de totale tapca­pa­ci­teit wordt reke­ning gehouden met welke tappunten tege­lij­ker­tijd open kunnen; ook bij verschil­lende tappunten middels een knop gekozen kan worden tussen WFI met tempe­ra­tuur < 25°C of WFI met tempe­ra­tuur > 85°C, zonder dat hier­door het gehele tapnet wordt beïn­vloedt

Welzijn

KRC Gent: een  magnesiumboost uit de kraan !

Koninklijke Racing Club Gent (KRC Gent) was in 1899 de allereerste voetbalclub die in Oost-Vlaanderen werd opgestart en is ook nog steeds pionier. In sportieve resultaten enerzijds, maar ook wat economisch, ecologisch en fysiologisch inzicht betreft. Getuige het feit dat alle leden van de KRC Gent en hun bezoekersploegen sinds kort overgeschakeld zijn van duur flessenwater op Woda Pure Clear-waterfilters van BWT. Die zorgen er niet alleen voor dat kalk, zware metalen en chloorsmaak uit het kraantjeswater worden gehaald. Woda Pure Clear verrijkt het water daarbovenop met een aanzienlijke hoeveelheid magnesium, om zo de Gentse ‘Ratjes’ een heuse gezondheids- en smaakboost te geven.

Footballeur buvant de l'eau BWT

Gezond­heid

Zieken­huis­groep AZ Delta: ten dienste van pati­ënten en mede­wer­kers inves­teren

Verschillende redenen hebben ervoor gezorgd dat de AZ Delta zich voor de waterzuivering tot BWT heeft gewend:
 • Besparen op onderhoud van de sanitaire installaties
 • Besparen op onderhoud van de sanitaire installaties
 • Besparen jaarlijks 2.225m³ water door regenwaterrecuperatie
 • Hygiënische redenen: properdere, glanzende vaat dankzij omgekeerde osmose
 • Waterbevoorrading van installaties op diensten zoals de dialyse, het labo, de apotheek,...
 • Preventie van Legionella
Project AZ Delta

Info nodig voor uw project ?

Welcome to the Dutch website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Dutch website.

Continue on international site
Choose another country