Referentieprojecten

Farmaceutische en biotech industrie, gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn Gezondheid en welzijn

Farmaceutische en biotech industrie, Gezond­heid en welzijn

Farma­ceu­ti­sche indu­strie,

gezond­heid

BWT levert aan vele zieken­huizen en labo­ra­toria. Maar ook aan apotheken, poli­kli­nieken en de farma­ceu­ti­sche branche. En ook zorg­in­stel­lingen scha­kelen ons in voor de juiste lucht­be­voch­ti­ging. Een hele andere tak van sport. Maar voor iedere speler in de zorg hebben wij wel een toepas­sing paraat. Het geheim van die stabiele BWT-instal­la­ties? Wij werken met verschil­lende
stan­daard blokken. Uit het beschik­bare assor­ti­ment stellen wij voor iedere speci­fieke klant de beste oplos­sing samen. Geen instal­la­ties die op maat gemaakt moeten worden dus. En daarmee ook geen kinder­ziektes.

Het Groene Hart Zieken­huis

Het Groene Hart Zieken­huis: zorg­sector altijd
leve­rings­zeker met water­be­han­de­ling

De Centrale Steri­li­satie Afde­ling van het GHZ werd recent vernieuwd en geop­ti­ma­li­seerd in slechts 6 weken. Nu kan het GHZ altijd zuiver water leveren. Ook bij hele hoge pieken, of wanneer er onder­houd gepleegd moet worden aan een instal­latie.

Inmid­dels is een combi­natie van verschil­lende water­be­han­de­lings-
­ap­pa­raten op elkaar aange­sloten om voldoende hoog­waardig
water­kwa­li­teit voor iedere toepas­sing te bereiken:

 • Rondomat duo onthardt water die meteen in het zieken­huis wordt gebruikt; een ander deel ervan gaat door voor zoutarm maken ervan
 • Permaq Pico ontzout het betref­fende water dat naar verschil­lende plekken in het zieken­huis wordt gestuurd en daar verwerkt
Referentieproject Groene Hart Ziekenhuis

Biotech Training Facility

Biotech Trai­ning Faci­lity (BTF) verzorgt hands-​on trai­ningen over (bio) farma­ceu­ti­sche productie en kwali­teit binnen het Good Manu­fac­tu­ring Prac­tices (GMP) kader.

 • Voor­be­han­de­ling unit

Hier wordt drink­water behan­deld en omgezet naar Pure Water, volgens de defi­ni­ties van de Euro­pese farma­co­poea en via de processen van onthar­ding en demi­ne­ra­li­satie.
Om de RO-​appa­ra­tuur te beschermen, wordt de aanvoer van onthard water uit de duplex ontharder m.b.v. een online hard­heid­tester continue gemo­ni­tord.
De voor­be­han­de­ling verzorgt niet alleen een groot deel van de beno­digde PW-​water­voor­zie­ning, maar dient tevens als voeding voor de gecom­bi­neerde WFI en Pure Steam
gene­rator.

 • WFI / Pure Steam – gene­rator, opslag en distri­butie

In deze unit wordt het aange­le­verde PW omgezet in Water For Injec­tion (WFI) en Pure Steam. Mede door de grote speci­a­li­satie van de BWT produc­tie­lo­catie en de hoge mate van stan­daar­di­satie, waren de goed­ge­keurde instal­la­ties probleem­loos en in een zeer kort tijds­be­stek bij BTF konden worden geïn­stal­leerd. 

Biotech Training Facility - Referentieproject BWT

Biotech Training Facility

 • Omgekeerde osmose: Permaq Pico
 • Ontharding: Perla Pro XL
 • Online hardheidtester 

Biotech Trai­ning Faci­lity: de beste water­tech­no­logie aanbieden

 • Voor­be­han­de­ling unit:

  • Onthar­ding: dubbele hars-kolom uitvoe­ring (=duplex) zorgt niet alleen voor de juiste capa­ci­teit, maar tevens voor een opti­male onthar­ding en daar­door een lagere kans op “hard­heid door­slag” rich­ting de omge­keerde osmose.
  • Demi­ne­ra­li­satie m.b.v. twee in serie staande BWT PERMAQ PICO omge­keerde osmose, die ondanks hun geringe foot­print de totale water­ca­pa­ci­teit aankunnen.
  • Een BWT STERI­TRONozon­ge­ne­rator zorgt voor de peri­o­dieke desin­fectie van het voor­be­han­de­ling tapnet.
Referentieproject BTF

Biotech Trai­ning Faci­lity: de beste water­tech­no­logie aanbieden

 • WFI / Pure Steam – gene­rator, opslag en distri­butie

Met het oog op de beschik­baar­heid tijdens de trai­ningen werd gekozen voor:

 • BWT COMBIN­TRON: aanmaak­unit waarin zowel de WFI als Pure Steam wordt gepro­du­ceerd op een kleine foot­print
 • BWT LOOPO: zorg­draagt voor aanle­ve­ring van WFI op de gewenste tappunten. Door LOOPO-uitvoe­ring zorgt het water­ma­na­ge­ment ervoor dat op basis van de totale tapca­pa­ci­teit wordt reke­ning gehouden met welke tappunten tege­lij­ker­tijd open kunnen; ook bij verschil­lende tappunten middels een knop gekozen kan worden tussen WFI met tempe­ra­tuur < 25°C of WFI met tempe­ra­tuur > 85°C, zonder dat hier­door het gehele tapnet wordt beïn­vloedt
Referentieproject BTF

Konink­lijke Racing Club Gent 

KRC Gent: een  magnesiumboost uit de kraan !

Konink­lijke Racing Club Gent (KRC Gent) was in 1899 de aller­eerste voet­bal­club die in Oost-​Vlaanderen werd opge­start en is ook nog steeds pionier. In spor­tieve resul­taten ener­zijds, maar ook wat econo­misch, ecolo­gisch en fysi­o­lo­gisch inzicht betreft. Getuige het feit dat alle leden van de KRC Gent en hun bezoe­kers­ploegen sinds kort over­ge­scha­keld zijn van duur fles­sen­water op waterfilters van BWT. Die zorgen er niet alleen voor dat kalk, zware metalen en chloor­smaak uit het kraan­tjes­water worden gehaald. Woda Pure Clear verrijkt het water daar­bo­venop met een aanzien­lijke hoeveel­heid magne­sium, om zo de Gentse ‘Ratjes’ een heuse gezondheids-​ en smaak­boost te geven.

Footballeur buvant de l'eau BWT

Zieken­huis­groep AZ Delta

Zieken­huis­groep AZ Delta: ten dienste van pati­ënten en mede­wer­kers inves­teren

Verschillende redenen hebben ervoor gezorgd dat de AZ Delta zich voor de waterzuivering tot BWT heeft gewend:
 • Besparen op onderhoud van de sanitaire installaties
 • Besparen op onderhoud van de sanitaire installaties
 • Besparen jaarlijks 2.225m³ water door regenwaterrecuperatie
 • Hygiënische redenen: properdere, glanzende vaat dankzij omgekeerde osmose
 • Waterbevoorrading van installaties op diensten zoals de dialyse, het labo, de apotheek,...
 • Preventie van Legionella
Project AZ Delta

Info nodig voor uw project ?

Visit our international website

Stay on this website