Service thuis

Wij staan altijd voor u klaar!

Met BWT-waterbehandelingsproducten garandeert u een perfecte waterkwaliteit in uw huis. En we bieden een perfecte service, zodat u 24 uur per dag, 7 dagen per week van het beste water kunt genieten.

SERVICE AAN HUIS

Service

Uw tevre­den­heid is onze zorg!

Met BWT heeft u niet alleen gekozen voor hoog­waar­dige kwali­teit en eerste­klas producten, maar ook voor de beste service. Vertrouw na uw aankoop van uw industriële waterbehandelingsinstallatie op de experts en technici van de BWT-klantenservice. Voor huishoudelijke service kan u beroep doen op uw installateur. BWT streeft naar de hoogste klantentevredenheid.

Zo kunt u ons bereiken!

Servi­ce­ge­bieden

Selec­teer hier het servi­ce­ge­bied dat het beste bij u past

Rege­ne­ratie

Voor tech­ni­sche appa­raten zoals vaat­was­ma­chines, lucht­be­voch­ti­gers en analyse-instrumenten in labo­ra­toria of bijvoor­beeld glas­be­was­sing is gede­mi­ne­ra­li­seerd water nodig. Leiding­water bevat mine­ralen in opge­loste vorm. De opge­loste mine­ralen worden in MINISTIL patronen bijna volledig verwij­derd. Hierbij wordt het leiding­water van boven naar beneden over een BWT vulling mengbed van MB hars geleid waarbij de mine­ralen prak­tisch volledig uit het leiding­water worden verwij­derd.

De inhoud van de patronen bestaat uit een combi­natie van harsen die na verloop van tijd uitge­werkt zijn. Het patroon verliest dan zijn kracht waarna de inhoud gere­ge­ne­reerd dient te worden.

U kunt uw hars­pa­troon aan BWT opsturen. Na ontvangst van het patroon wordt tijdens het rege­ne­ra­tie­proces de hars uit het patroon verwij­derd en in bulk gere­ge­ne­reerd. De beide hars­soorten worden vóór de rege­ne­ratie goed gescheiden. Na de rege­ne­ratie met zuur en loog worden alle rege­ne­reer­mid­delen volledig uit de harsen gespoeld. Vervol­gens worden de hars­soorten weer zorg­vuldig gemengd.

Onder­houds­con­tract

 Ook voor water­be­han­de­lings­in­stal­la­ties in bedrijven is onder­houd aange­raden. Zo voor­komt u schade aan de instal­latie en verlengt u de levens­duur van de toestellen. Beter voor­komen dan genezen! 

Peri­o­diek onder­houd

Deze onder­houds­for­mule bestaat uit volgende werk­zaam­heden:

 • Het contro­leren van alle opera­ti­o­nele func­ties, bedrijfs­waarden en het afstellen van de instal­latie
 • Het vervangen van de kriti­sche en slij­tende onder­delen volgens een stan­daard meer­jaren vervan­gings­plan en inter­val­schema. Alle vervan­gingen worden uitge­voerd met origi­nele onder­delen.
 • Het contro­leren/vervangen van slij­tage onder­delen van de instal­latie en het advi­seren van even­tuele aanpas­singen aan het meer­jaren vervan­gings­plan in samen­spraak met de opdracht­gever.
 • Instructie van het bedie­nend perso­neel voor de juiste bedie­ning en het onder­houd van de instal­latie.
 • Het rappor­teren en docu­men­teren van de uitge­voerde werk­zaam­heden volgens de digi­tale Service bon, die auto­ma­tisch na onder­te­ke­ning aan u wordt verstuurd.

 

BWT Service GMP (Good Manu­fac­tu­ring Prac­tices)

Dit is een aanvul­ling op het BWT Peri­o­diek Onder­houd. Deze onder­houds­for­mule omvat:

 • De tech­ni­sche docu­men­tatie van het onder­houd
 • De uitge­voerde inspec­ties
 • De func­ti­o­nele testen van herkwa­li­fi­catie

Alles wordt gerap­por­teerd volgens GMP-​richtlijnen.

 

24 uur servi­ce­dienst

Conti­nu­ï­teit van uw water­be­han­de­lings­in­stal­latie kan proces-​kritisch zijn. Voor derge­lijke processen is dan ook vaak 24 uur, 7 dagen per week bereik­baar­heid en onder­steu­ning gewenst. De BWT 24 UUR SERVICE biedt verschil­lende moge­lijk­heden om deze onder­steu­ning voor u samen te stellen. Hierbij kunt U kiezen uit:

 • BWT 24 UUR SERVICE GOUD, het hoogste niveau van BWT Service waarbij u - 24 uur, 7 dagen in de week - binnen 1 uur na melding van de storing - direct tele­fo­ni­sche onder­steu­ning krijgt van een van onze BWT Service Engi­neers waarna, op basis van de verstrekte gege­vens, een actie­plan wordt besproken en uitge­voerd. Indien het probleem niet tele­fo­nisch kan worden opge­lost komt de BWT service engi­neer ter plaatse.
 • BWT 24 UUR SERVICE ZILVER, de BWT Service waarbij u - van maandag tot en met zaterdag, tussen 07:30 tot en met 22:00 uur tele­fo­ni­sche onder­steu­ning krijgt van een van de BWT Service Engi­neers.
 • BWT 24 UUR SERVICE BRONS, de BWT Service waarbij u - tijdens de normale werk­week, van maandag tot en met vrijdag, tussen 07:30 tot 22:00 uur tele­fo­ni­sche onder­steu­ning krijgt van een van de BWT Service Engi­neers.

Opleiding

Als trouwe BWT-installateur van huis­hou­de­lijke producten, kunt u gebruik maken van enkele services. BWT Neder­land heeft twee jaar geleden een getrouw­heids­pro­gramma opge­start, BWTklanten genieten hierbij van mooie kortingen, acties en onder­steu­ning in reclame-uitingen (posters, stic­kers,…). In dit programma kunnen instal­la­teurs en hun perso­neel ook genieten van een aantal gratis oplei­dingen per jaar.

Test je kennis over water­be­han­de­ling gratis via het online plat­form. Schrijf je snel en eenvoudig in voor een theo­re­ti­sche of prak­ti­sche cursus en houd zo je kennis up to date. Naast de theorie krijg je ook inzicht in het program­meren van de BWT-toestellen.

Op die manier schoolt u uw water­kennis levens­lang bij.

Risico inventarisatie

Kunt u moei­lijk inschatten of de staat van uw water­be­han­de­lings­in­stal­latie nog goed is? BWT kan uw indu­striële water­be­han­de­lings­in­stal­latie in kaart te brengen en een plan van aanpak te defi­ni­ëren om de risico’s van het uitvallen van de instal­latie te beperken en moge­lijk de levens­duur van de instal­latie te verlengen.

Een BWT risico inven­ta­ri­satie geeft u een compleet inzicht in uw indu­striële water­be­han­de­lings­in­stal­latie. In de rappor­tage van de inven­ta­ri­satie wordt onder andere:

 • de conditie van alle kritieke onder­delen duide­lijk gedo­cu­men­teerd, incl. foto’s
 • correc­tieve acties per onder­deel voor­ge­steld - prijs­op­gaves voor de correc­tieve acties per risico-klasse opge­geven volgens de NEN 2767

Indien u gebruik wilt maken van deze optie of verdere infor­matie wilt, vraag dan uw BWT contact­per­soon voor een aanpas­sing van deze offerte. U ontvangt dan naast de aange­paste offerte tevens een opgave van de aanbe­volen BWT reser­ve­on­der­delen.

Contac­teer ons

Snelle en onge­com­pli­ceerde toegang tot belang­rijke infor­matie en docu­menten – met onze handige links.

De BWT-klantenservice

Service is onze kracht!

Perfecte service heeft een gezicht!

Ons team op kantoor en in de buiten­dienst staat tot uw beschik­king en zal uw aanvraag in behan­de­ling nemen!

Over­tuig uzelf van de vele voor­delen van de BWT-​klantenservice:

 • Gekwa­li­fi­ceerde mede­wer­kers met vele jaren erva­ring
 • Goede kennis van water en water­be­han­de­ling
 • Snelle beschik­baar­heid van origi­nele reser­ve­on­der­delen
 • Gecon­tro­leerde terbe­schik­king­stel­ling van verbruiks­mid­delen en logis­tiek
 • Ter plaatse in heel Neder­land
BWT Trinkwasserprofis - Perfektes Service hat ein Gesicht!

BWT – uw partner bij u in de buurt

Onze servicetechnici zorgen voor een vlekkeloze werking van uw industriële installatie in heel Nederland. Via uw onderhoudscontract kan u zich ook op de storingsdienst beroepen. De BWT-servicehotline geeft u de zekerheid dat u altijd een betrouwbare partner aan uw zijde heeft die een technisch defect aan uw industriële Installatie snel kan oplossen, ook in het weekend en op feestdagen.

 

Bel ons serviceteam en wij plannen zo snel mogelijk een afspraak met u in.
Map NL

BWT-kwaliteit

Onze kwaliteitsbelofte

BWT Pro Portal

In het Pro Portal vinden onze gespecialiseerde installatie- en handelspartners alle belangrijke productinformatie, zoals gegevensbladen, relevante serviceaanbiedingen.
BWT Partnerportal BWT Partnerportal

Visit your local website

Stay on this website