Onze getuigenissen

Markenbotschafter Markenbotschafter

Stop Planet Plastic -
tijd voor verandering!

Change the World Change the World

Tijd om te veranderen -
Laten we lokaal gemineraliseerd water gebruiken

Change The World Sip By Sip Change The World Sip By Sip

Geniet van gemineraliseerd water uit de kraan, tafelwaterfilter of waterdispenser.

Change The World Sip By Sip Change The World Sip By Sip
change the world change the world
1200000
Zoveel plastic flessen worden elke minuut wereld­wijd gepro­du­ceerd en getrans­por­teerd
2050
Tegen dan zal er meer plastic dan vis in de zee drijven
350%
Goede­ren­trans­port zal toenemen

tijd voor verandering​

Al vele jaren zien we de plastic afval­berg groeien. Dit vormt een grote bedrei­ging voor ons en ons kwets­baar ecosys­teem. Met ons initi­a­tief "Change the world - sip by sip" lanceren we een oproep: laten we iets veran­deren! Elke dag, slokje voor slokje. 

Change the World Logo BWT
Change the World Logo BWT

Gezond water voor iedereen

BWT heeft als doel overal ter wereld kwali­teitsvol kraan­tjes­water aan te bieden.

We willen er zeker van zijn dat onze blauwe planeet leef­baar blijft voor toekom­stige gene­ra­ties. Ons lot ligt in onze eigen handen: elke minuut worden er wereld­wijd 1.2 miljoen plastic flessen gepro­du­ceerd en dit moet tot een minimum beperkt worden. 

Duur­zaam­heid, maat­schap­pe­lijke verant­woor­de­lijk­heid en bewust omgaan met beperkte grond­stoffen zijn funda­men­tele onder­delen van ons DNA.

Dankzij de missie "Change the World - sip by sip", onze Bottle Free Zone filo­sofie en onze inno­ve­rende filter­tech­no­logie, komen we elke dag dichter bij ons doel - slokje voor slokje.

Gesundes Wasser trinken Gesundes Wasser trinken

maak je eigen bottle free zone

Het Bottle Free Zone concept is simpel, duurzaam en kan zowel thuis als in restaurants, hotels, etc. geïmplementeerd worden.  In een Bottle Free Zone worden geen wegwerpflessen gebruikt om zo plastic afval te vermijden.

Dankzij onze innovatieve, gepatenteerde technologie wordt er in de plaats lokaal kraantjeswater - ongeacht de kwaliteit - gefilterd, behandeld en verrijkt met waardevolle mineralen zoals magnesium, zink of silicaat. Want BWT wil water beter maken. Dat betekent fris, lekker water dat recht van de kraan komt.

We handelen in belang van het milieu want het is niet nodig om plastic flessen te kopen en ze laten weg te werpen. Het is niet nodig om met waterflessen te sleuren en ze op te slaan. Bovendien doen we zo ook iets tegen het onnodig vervoer van waterflessen en de bijhorende CO2-​uitstoot. 

Climate Bottle Climate Bottle

Bottle Free Zone Producten

Wil je af van plastic wegwerpflessen en van uw kantoor of huis een flessenvrije zone maken?

Bottle Free Zone op kantoor

BWT Produkte Office
BWT Produkte Office

Bottle Free Zone thuis

BWT Produkte Home
BWT Produkte Home

Bottle Free Zone Events

Voor evene­menten waar mili­eu­vrien­de­lijke oplos­singen van belang zijn, is een Bottle Free Zone perfect. We steunen trots verschil­lende evene­menten als offi­ciële water partner. 

Als partner van onder andere de Salz­burg Fest­spiele, voor­zien we artiesten, werk­ne­mers en gasten op voor­stel­lings­dagen met gemi­ne­ra­li­seerd magne­si­um­water van BWT dankzij onze water dispen­sers. Dit geeft ons de moge­lijk­heid om onze bood­schap op een opval­lende manier over te brengen. 

Als je wil dat je evene­ment een blij­vende indruk achter­laat op je gasten, helpen we je graag.

Aanvraag indienen
CTW Veranstaltungen

Best Water Hotels & Restau­rants

Ervaar hoe je duur­zaam en grond­stof­be­spa­rend kunt omgaan met water in Best Water Hotels and Restau­rants.

Hier wordt met vernieu­wingszin, kennis en verant­woor­de­lijk­heid omge­gaan met lokaal water, zonder onno­dig trans­port en zonder onnodig plastic afval.

Ontdek onze Best Water Hotels
BWH Hotels

You never drink alone – b.WaterMISSION

BWT heeft zich altijd ingezet voor mensen in nood die onze steun nodig hebben. Voor ons is sociale verant­woor­de­lijk­heid niet zomaar een buzz­word, maar een bedrijfs­cul­tuur die al heel lang bestaat. Daarom steunen we met elke Bottle Free Zone ook mensen in Afrika die geen toegang hebben tot zuiver drink­water.

In het kader van het b.WaterMISSION-​​project werden in Afrika met de hulp van BWT in totaal 10.000 water­putten geboord om de plaat­se­lijke bevol­king toegang te geven tot proper drink­water.

Bottle Free Zones staan dus niet alleen voor het beste water, maar ze veran­deren ook daad­wer­ke­lijk de wereld - slokje voor slokje.

Ontdek b.waterMISSION
b Water Mission

BWT getuigenissen

Samen bereiken we ons doel

BWT werkt wereld­wijd samen met sterke part­ners. Onze gemeen­schap­pe­lijke noemer? Het belang van water als onze belang­rijkste hulp­bron. Met onze part­ners zijn we vere­nigd door de vraag naar kwali­teit en de passie om elke dag het beste van onszelf te geven - onge­acht in welke branche en onge­acht of dit thuis, op het werk of onderweg is. Samen met onze part­ners creëren wij initi­a­tieven om de aandacht te vestigen op het belang van water als hulp­bron en om het goede voor­beeld te geven.

volle gas voor Bottle Free Zones

Ook in de sport zet BWT steeds meer roze accenten. De nieuwste aanwinst van de spor­tieve BWT-​familie is het Franse Formule 1-​team Alpine F1. Samen streven ze naar een lang­durige, strate­gische samen­werking, wat al tot uiting komt in de naams­veran­dering BWT Alpine F1.

Voor­taan wordt het unieke BWT PINK-​merk gebruikt om de geza­men­lijke missie "Change the World - sip by sip" en de bijbe­horende maat­schap­pelijke verant­wo­orde­lijk­heid buiten de circuits in de wereld uit te dragen. Bottle Free Zones in plaats van plastic wegw­erpf­lessen in de hele paddock zijn slechts de eerste stappen, die gevolgd zullen worden door nog veel meer geën­ga­geerde stappen.

De krachten bundelen om zoveel moge­lijk mensen over de hele wereld, onze medew­erkers, part­ners, klanten en fans te
over­tu­igen om plastic afval te vermin­deren en samen te stri­jden tegen de oneer­lijke verde­ling van schoon, veilig en gezond drink­water is de duide­lijke doel­stel­ling van het BWT Alpine F1 Team.

Heb je vragen?

Wij helpen je om van je huis, kantoor, restau­rant, hotel of evene­ment een bottle free zone te maken.
Onderwerp
Uw boodschap *
Ik accepteer het privacybeleid *

Visit your local website

Stay on this website