Gebouwen & industrie

De beste waterkwaliteit

Waar BWT aanwezig is, vindt u professionele waterbehandeling: of het nu gaat om installatietechniek in gebouwen, ziekenhuizen, industrie en bedrijven, of om de watervoorziening van steden en landelijke gebieden.

Gebouwen & indu­strie

Gebouwen & industrie

Het hoogste niveau van hygiëne voor drink- en gebruikswatersystemen maar ook puur en ultrapuur water voor industriële processen

Leidingwater vereist een specifieke kwaliteit voor bedrijfsprocessen, de gezondheidszorg of openbare gebouwen.
Het doel van BWT is om in elke situatie de beste waterkwaliteit te leveren. Juist daarom werken we in onze onderzoeks- en ontwikkelingscentra aan innovatieve technologieën en processen voor de behandeling van drink- en boilerwater, koel-, luchtbevochtigings- en verwarmingswater, en puur, ultrapuur en proceswater.

Oplossingen per sector

BWT begeleidt u vanaf de wateranalyse en inbedrijfneming tot en met de technische ondersteuning voor uw waterbehandelingsinstallatie; precies afgestemd op uw behoefte. Natuurlijk altijd met maximale efficiëntie en juridische, technische en economische zekerheid.

technologien
technologien

Welke kwaliteit water ook voorhanden is en aan welke eisen het water ook moet voldoen – BWT biedt oplossingen op maat voor allerlei sectoren:

  • voor bedrijven en industrie (bijv. vastgoedexploitanten en -beheerders, VVE´s en woningcorporaties, hotellerie, levensmiddelen- en drankenindustrie, automobiel- en luchtvaartindustrie, (petro)chemische industrie, staal- en elektro-industrie, voor de productie van papier en glas)
  • voor de gezondheidszorg (bijv. ziekenhuizen, kuuroorden, verpleeghuizen)
  • voor gemeentes (bijv. drinkwatervoorziening, zwembaden en thermische baden, overheidsgebouwen, scholen en peuterspeelzalen)

Drinkwater

De samen­stel­ling van leiding­water hangt af van de regio, uw woon­plaats en geolo­gi­sche omstan­dig­heden. Door klimaat­ver­an­de­ring en de groei­ende bevol­king moet op veel plaatsen het water behan­deld worden om een opti­male drink­wa­ter­kwa­li­teit te verkrijgen. We moeten daarom op een verant­woor­de­lijke manier omgaan met de steeds schaarser wordende grond­stof water!

Girl drinking water
Girl drinking water

De verbe­te­ring van het waar­de­volle levens­middel water is een missie van BWT die o.a. zicht­baar wordt in de ontwik­ke­ling van toekomst­ge­richte tech­nieken en processen. Of het nu gaat om de behan­de­ling van bron­water, de drink­wa­ter­voor­zie­ning in steden en lande­lijke gebieden, of om instal­la­tie­tech­niek in gebouwen. Daarbij worden verschil­lende maat­re­gelen genomen: deel­tjes en kalk worden uit het water gefil­terd om leiding­sys­temen te beschermen tegen afzet­tingen en kalk­aan­slag. Een alles­om­vat­tend hygi­ë­nema­na­ge­ment dient ter voor­ko­ming van infec­ties of verwij­de­ring van legi­o­nella en andere bacte­riën.

Zijde­zacht water voor iedereen

Speciaal voor de grote water­be­hoefte in grote woon­com­plexen heeft BWT zacht­wa­ter­in­stal­la­ties ontwik­keld die hard, kalk­hou­dend water omzetten in zacht, kalkarm water. Want te hard water laat niet alleen onaan­trek­ke­lijke vlekken achter op kranen, tegels en glas. Het kan ook kalk­af­zet­ting veroor­zaken in leidingen of appa­raten, met kost­bare repa­ra­ties als gevolg.

Daarnaast garandeert de waterontharder ook een hygiënische, voordelige, grondstofbesparende en efficiënte werking. Vanaf nu kunnen woningei­ge­naren en huur­ders ook genieten van zijde­zacht BWT-water.

Boilerwater

Al bij de planning van waterbehandelingsinstallaties voor stoom- en heetwaterboilers met aanlooptemperaturen van boven de 100 graden celsius moet rekening worden gehouden met richtlijnen en wetten. Wie hier bespaart op de professionele planning en uitvoering, bespaart op de verkeerde plek: warmtevasthoudende afzettingen en corrosie veroorzaken storingen en hoge bedrijfs- en reparatiekosten, wat uiteindelijk resulteert in waardevermindering van de installatie.

Multiple boiler
Multiple boiler
Het behandelen van het ketelwater garandeert een storingsvrije werking van de hele installatie. Precies daarvoor biedt BWT de optimale aanpak – uiteraard met inachtname van alle wettelijke normen, operationele voorschriften, vereisten van de boilerfabrikant, de staat van het onbehandelde water en alle eisen waaraan de waterkwaliteit moet voldoen. Natuurlijk letten we daarbij ook altijd op de kosten van energie, leidingwater en afvalwater.

Koelwater en water voor luchtbevochtigers

Skyline
Skyline

Koelwater

Bij systemen met gesloten koelwatercircuit zijn de leidingen vaak van kunststof. In dit geval is het voldoende om ze eenmalig te vullen met onthard of ontzilt water

Bij open koelsystemen, dit zijn altijd systemen met koeltorens, is behandeling van het water bijna altijd noodzakelijk. Omdat alleen puur water verdampt, stijgt de zoutconcentratie in het kringloopwater voortdurend. Een te hoog zoutgehalte leidt tot verkalking en corrosie in de koeltoren en de waterleidingen. Verder kunnen algen en stofdeeltjes verstoppingen veroorzaken in sproeiers, ventielen en koelleidingen. Met perfect behandeld koelwater levert BWT een bijdrage aan de voordelige en storingsvrije werking van koeltorens.

Water voor luchtbevochtigers

Veel moderne gebouwen zijn uitgerust met een luchtbevochtigingsinstallatie. Als de bevochtiging van de lucht niet voldoende is of onjuist staat afgesteld, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van de mensen in het gebouw. Hygiëne-aspecten spelen een centrale rol in de planning en de werking van luchtbevochtigingssystemen.

Daarbij worden verschillende procedés ingezet voor luchtbevochtiging. BWT stemt de wijze waarop het bevochtigingswater wordt behandeld af op het toegepaste systeem. Vaak worden bijvoorbeeld omgekeerde-osmose-installaties gebruikt voor de ontzilting van drinkwater, die kunnen worden aangevuld met desinfectiesystemen. Door de toepassing van ontzilt water kan de opbouw van biologische afzettingen of kalkaanslag worden verminderd.

Verwarmingswater

Een verwarmingssysteem bestaat uit veel aparte onderdelen: ketel, bufferreservoir, pompen, regelventielen, etc. Voor een storingsvrij bedrijf moeten alle onderdelen perfect samenspelen. Vooral het juiste verwarmingswater, dat met bijna alle componenten in aanraking komt, is het juiste water een beslissende factor voor de efficiënte werking van de verwarming.

Floor heating system being installed
Floor heating system being installed

Boven­dien eisen onder­tussen veel fabri­kanten van onder­delen voor verwar­mings­in­stal­la­ties in hun garan­tie­voor­waarden en bedie­nings­voor­schriften dat er wordt voldaan aan geldende normen en eisen voor de samen­stel­ling van het verwar­mings­water (bijv. VDI in Duits­land, ÖNORM in Oosten­rijk).

Zorgen­vrij met het juiste water

Bepaalde stoffen in water kunnen problemen met het verwar­mings­sys­teem veroor­zaken: afzet­tingen – zoals kalk – kunnen bijvoor­beeld de verde­ling van de warmte beïn­vloeden. Een kalk­laagje van slechts één milli­meter verhoogt het ener­gie­ver­bruik al met een tiende. Boven­dien kunnen een verkeerde pH-waarde, toevoer van te veel zuur­stof, of een te hoog organische-stofgehalte roest en verstop­ping veroor­zaken in compo­nenten van de verwar­ming. Alleen met speciaal behan­deld verwar­mings­water werkt de ketel of boiler ener­gie­zuinig en is deze beschermd tegen schade en slij­tage.

Natuur­lijk verwar­mings­water zonder toevoe­gingen

Wie als ontwerper of instal­la­teur van verwar­mings­in­stal­la­ties op zeker wil spelen, kiest voor behan­de­ling van verwar­mings­water door BWT. Zoutarm, kalk­vrij water redu­ceert juist die stoffen die afzet­tingen vormen. Daar­naast regu­leert de pH-waarde van water met het juiste zout­ge­halte zich­zelf op natuur­lijke wijze, binnen een paar weken.

Zo zorgt BWT voor verwar­mings­water dat voldoet aan de normen. En, indien nodig, brengen wij uw verwarmingssysteem graag up to date: met producten voor filtratie, reini­ging, spoe­ling, ontluch­ting, ontgas­sing en ontslib­bing.

Proceswater

Ook op het gebied van de techniek is water nodig voor allerlei processen. Afhankelijk van de waterkwaliteit ter plaatse wordt de passende waterbehandelingstechniek gekozen. BWT heeft jarenlange ervaring in zeer diverse toepassingsgebieden: van laboratorium- en spoelwater tot houtdrooginstallaties, de bereiding van mineraalwater, of testwater dat bijvoorbeeld wordt gebruikt voor standaardtests bij wasmachines.

CNC machine coolant
CNC machine coolant
Vaak is zoutarm water nodig, bijvoorbeeld voor het spoelen van glazen, schoonmaken van hoogwaardige oppervlakken, gebruik in laboratorium-spoelmachines of schoonmaak- en desinfectieapparatuur. Als het water teveel zout bevat, ontstaat kalkaanslag op servies en technische apparatuur.

Ultrapuur water

Technisch zuiver water – of ultrapuur water – is onmisbaar voor de farmaceutische industrie, voor laboratoria en voor verschillende andere industriële productieprocessen. In tegenstelling tot drinkwater is ultrapuur water volledig vrij van vreemde stoffen zoals zouten, kalk of andere verontreinigingen.

Purified water being filled in vials
Purified water being filled in vials
Dit water is niet zozeer geschikt om te drinken, maar bij de vervaardiging van medicijnen, micro-elektronica, glas of drankjes is ultrapuur water een centraal bestanddeel in het productieproces. Ultrapuur water van constante hoge kwaliteit wordt ook in laboratoria gebruikt voor schoonmaken en spoelen, en als oplosmiddel en dragermateriaal. Afhankelijk van de individuele toepassingsgebieden levert BWT voor elk doeleinde de passende behandelingsoplossing.

Veelgestelde vragen

Onthar­ding

Kies ik een simplex? Duo of duplex systeem?

De klassieke simplex (1 harsfles met 1 zoutvat) wordt vrijwel alleen nog gebruikt is huishoudelijke toepassing. Voor grotere verbruikers is de iets grotere investering van een duo/duplex/multi snel terug verdiend door het lager verbruik aan zout en spoelwater. Een duplex is 2 simplex toestellen die alternerend of parallel kunnen werken; een duo is 2 harsflessen met 1 sturing en 1 zoutvat; een multi heeft meerdere kolommen, zoutbakken, sturingen… Een duo kost amper meer dan een simplex maar biedt toch enkele voordelen van een duplex: 24/24u zacht water en 100% harscapaciteitsbenutting.

Welke rest­hard­heid moet ik kiezen?

Voor drinkwater geld in Nederland volgens het drinkwaterbesluit een minimale hardheid van 1 millimol/l. Dit is gelijk aan 5,6 dH. Indien het geen drinkwater betreft kan het water ook volledig onthard worden. Vraag ons om advies of dit ook voor uw toepassing mogelijk is.

Welk type zout kan ik best gebruiken voor een waterontharder?

Het beste zout voor een waterontharder is zout in tabletvorm. Probeer zout in kristallen te vermijden: dit is minder zuiver en lost minder gemakkelijk op waardoor ze soms o.a. de pekelklep verstoppen. De BWT PERLA-TABS hebben een zuiverheid van 99,6% en zijn verkrijgbaar bij de sanitaire groothandel in uw buurt of in de online shop.

Welke technologische vernieuwingen kan men nog verwachten van ontharders?

De nieuwste toestellen verbruiken minder zout & spoelwater: dit gebeurt door kleinere harsvolumes toe te passen in duo of multi opstellingen, onderzoek toont immers aan dat grotere efficiëntie van ionenuitwisseling wordt gehaald uit kleinere harsvolumes. In grote installaties wordt waterverspilling tegengegaan door geleidbaarheidsmeting. Problemen door drukschommelingen in het toevoerwater worden voorkomen door gebruik van een jetpomp of onderbrekingsunit met drukverhoging.
Laad meer

CV-water

Hoe kan ik kalk­af­zet­ting en corrosie in mijn cv-​installatie vermijden?

Ideaal wordt de CV-installatie gevuld met water met geleidbaarheid <100µS/cm. In kleine (huishoudelijke) installaties volstaat om het vulwater alleen te ontharden, maar voor grotere watervolumes kan men best met behulp van een mobiel RO-toestel de installaties vullen. Voor bestaande installaties met corrosieproblematiek, kan men in de ringleiding een aftakking maken en hier een mobiele demineralisator aansluiten. Zo kan men tijdens de werking van de CV-installatie de waterkwaliteit verbeteren. 

Welke parameters moet ik opvolgen?

Geleidbaarheid, zuurstofgehalte en pH (zuurtegraad). Bij controle van de CV-installatie zal men, naast de lekdichtheid van de expansievaten, ook de waterkwaliteit dienen te controleren. Naargelang de in de installatie gebruikte metalen dient de pH-waarde zich te situeren tussen 8,2 en 10 (staal) resp. 9,5 (koper) resp. 8,5 (aluminium). Geleidbaarheid moet liefst <100µS/cm bedragen, en het zuurstofgehalte <0,02mg/l.
Laad meer

Filtratie

Welke drinkwaterfilters bestaan er zoal?

Van eenvoudige filters met wegwerppatronen tot automatisch spoelende filters met alarmcontact voor gebouwbeheersystemen. Filters met tegenspoelsystemen leveren ook tijdens de spoelingen gefiltreerd water naar de gebruikers. Geweven (zgn touw-gewonden filters) filterelementen zijn te vermijden omdat vuildeeltjes door het (door vuilopstapeling ontstane) drukverlies door het weefsel worden gedrukt. Alle BWT drinkwaterfilters hebben 30 à 100µm filtratiefijnheid.

Welke filterfijnheid kies ik ?

De filterfijnheid wordt gekozen in functie van de toepassing. We onderscheiden hierbij o.a. drink-, regen-, zwem- en proceswater. Voor drinkwater adviseren wij een filterfijnheid tussen 80 en 150µm. Dit is niet alleen de grens van wat het menselijk oog nog kan zien, maar ook de waarde waaronder zich geen werkingsstoornissen meer voordoen in sanitaire installaties. Voor onbehandelde regen- en grondwaters kan best fijner gefiltreerd worden, 50µm of lager. Zandfilters voor zwembaden weerhouden deeltjes boven 50µm. Proceswaterfilters bestaan er in alle fijnheden, tot zelfs beneden 0,1µm. De gevoeligheid van de procesapparatuur bepaalt de fijnheid. Naargelang hun constructie bieden fijnfilterpatronen nominale (50 à 70%) of absolute (>99%) werkingsefficiëntie.

Welke regenwaterfilters bestaan er zoal?

Indien het regenwater alleen dient om toiletten te voeden, volstaat een deeltjesfiltratie dmv. een zand- of zakkenfilter. Anderzijds kan u kiezen voor een actief koolfilter. Contacteer ons voor de technische fiches of advies.
Meer laden

Omge­keerde osmose

Welke geleidbaarheid moet ik nastreven?

70% van het Nederlands leidingwater zit rond de 550µS/cm geleidbaarheid. Ons verwarmingswater kan best <100µS/cm hebben om geen corrosie te veroorzaken in de leidingen; proceswaters volgen meestal internationale normen, voor geleidbaarheid en andere parameters waaraan het voedingswater moet voldoen.

Welke RO-​toestellen zijn er zoal?

Van eenvoudige toestellen (pomp met membraan) voor enkele liters per uur tot hygiënische, frequentiegestuurde installaties voor grote debieten. Voor behandeling van zoet- en zeewater ter bereiding van drink- en proceswater. Van compacte toestellen voor luchtbevochtigers en vaatwassers, tot hoogwaardige EDI (electro-deïonisatie) toestellen voor labo’s, sterilisatie-afdelingen en nierdialyse.
Laad meer

Advies

We helpen u graag het BWT-product te vinden dat het beste bij uw behoeften past. Neem contact op met onze ervaren BWT-experts voor advies.

Visit your local website

Stay on this website